Czwartek 23 maja 2019 Wydanie nr 4105
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-02-14
Data orzeczenia:
14 lutego 2013
Data publikacji:
12 października 2018
Data uprawomocnienia:
14 lutego 2013
Sygnatura:
I ACa 11/13
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Karol Ratajczak
Sędziowie:
Elżbieta Fijałkowska
Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga
Protokolant:
st.sekr.sądowy Kinga Kwiatkowska
Hasła tematyczne:
Apelacja
Podstawa prawna:
art. 353 par 1 kc, art. 535 par 1 kc, art. 659 par 1 kc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I ACa 11/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lutego 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSA Karol Ratajczak

Sędziowie:

SA Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga (spr.)

SA Elżbieta Fijałkowska

Protokolant:

st.sekr.sądowy Kinga Kwiatkowska

po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2013 r. w Poznaniu

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w L.

przeciwko J. Ł. i F. Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanych

od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2012 r., sygn. akt IX GC 62/12

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powódki 2.700 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

/-/ E. Fijałkowska /-/ K. Ratajczak /-/ M. Mazurkiewicz-T.

Sygn. akt I ACa 11/13

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 26 października 2011 roku (data wpływu do Sądu), sprecyzowanym pismem z dnia 08 listopada 2011 roku, powódka (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w L., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, by pozwani J. Ł. i F. Ł. zapłacili solidarnie powódce kwotę 124.185, 47 zł wraz z ustawowymi odsetkami wskazanymi szczegółowo w uzasadnieniu pozwu. Wniosła ponadto o zasądzenie od pozwanych na jej rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 3.600 zł oraz kosztów opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 8 listopada 2011 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

W dniu 2 grudnia 2011 r. pozwani wnieśli sprzeciw od powyższego nakazu zapłaty domagając się oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powódki na ich rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na sprzeciw, pismem z dnia 7 marca 2012 r. (data wpływu do Sądu) powódka cofnęła pozew w zakresie żądania zapłaty kwoty 18.433,81 zł należności głównych, w tym kwoty 8.722,75 zł należnej z tytułu faktury VAT nr (...) oraz kwoty 9.711,06 z tytułem faktury VAT nr (...) oraz odsetek ustawowych od kwoty 12.163,19 zł z tytułu faktury VAT nr (...) od dnia 11 lipca 2011 r. do dnia 12 września 2011 r. i odsetek ustawowych od kwoty 12.481,29 zł z tytułu faktury VAT nr (...) od dnia 11 sierpnia 2011 r. do dnia 14 października 2011 r., to jest do dnia zapłaty. Powódka podtrzymała swoje żądania w pozostałym zakresie.

Wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2012 r. Sąd Okręgowy zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz powódki kwotę 105.751,66 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwot 337,55 zł od dnia 11 grudnia 2010 r. do dnia zapłaty; 1.929,78 zł od dnia 11 grudnia 2010 r. do dnia zapłaty; 1.983,87 zł od dnia 11 stycznia 2011 r. do dnia zapłaty, 146,40 zł od dnia 12 stycznia 2011 r. do dnia zapłaty, 2.082,90 zł od dnia 11 stycznia 2011 r. do dnia zapłaty 2.413,30 zł od dnia 11 lutego 2011 . do dnia zapłaty; 99,01 zł od dnia 27 stycznia 2011 r. do dnia zapłaty; 2.046,88 zł od dnia 8 lutego 2011 r. do dnia zapłaty; 1.916,63 zł od dnia 11 lutego 2011 r. do dnia zapłaty; 1.843,62 zł od dnia 11 marca 2011 r. do dnia zapłaty; 1.795,79 zł od dnia 8 marca 2011 r. do dnia zapłaty; 11.959,86 zł od dnia 11 marca 2011 r. do dnia zapłaty; 265,86 zł od dnia 22 marca 2011 r. do dnia zapłaty; 1.481,58 zł od dnia 11 kwietnia 2011 r. do dnia zapłaty; 2.464,46 zł od dnia 8 kwietnia 2011 r. do dnia zapłaty; 188,19 zł od dnia 16 kwietnia 2011 r. do dnia zapłaty; 2.331,81 zł od dnia 11 kwietnia 2011 r. do dnia zapłaty; 135,30 zł od dnia 6 maja 2011 r. do dnia zapłaty; 2.680,59 zł od dnia 11 maja 2011 r. do dnia zapłaty; 3.107,64 zł od dnia 8 maja 2011 r.. do dnia zapłaty; 4.088,80 zł od dnia 11 maja 2011 r.. do dnia zapłaty; 2.066,53 zł od dnia 11 czerwca 2011 r. do dnia zapłaty; 2.870,44 zł od dnia 8 czerwca 2011 r.. do dnia zapłaty 2.485,35 zł od dnia 11 czerwca 2011 r. do dnia zapłaty; 2.577,49 zł od dnia 8 lipca 2011 r.. do dnia zapłaty; 3.440,44 zł od dnia 13 września 2011 r. do dnia zapłaty; 1.913,86 zł od dnia 11 lipca 2011 r. do dnia zapłaty; 1.827,52 zł od dnia 11 sierpnia 2011 r. do dnia zapłaty; 2.331,99 zł od dnia 8 sierpnia 2011 r. do dnia zapłaty; 2.770,23 zł od dnia 15 października 2011 r. do dnia zapłaty; 12.836,94 zł od dnia 11 września 2011 r. do dnia zapłaty; 2.715,79 zł od dnia 11 września 2011 r. do dnia zapłaty; 2.048,22 zł od dnia 1 września 2011 r. do dnia zapłaty; 2.807,30 zł od dnia 8 września 2011 r. do dnia zapłaty; 135,30 zł od dnia 29 września 2011 r. do dnia zapłaty; 1.665,29 zł od dnia 11 października 2011 r. do dnia zapłaty; 2.515,03 zł od dnia 8 października 2011 r. do dnia zapłaty; 13.444,12 zł od dnia 11 października 2011 r. do dnia zapłaty. W pozostałym zakresie umorzył postępowanie. Zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz powódki kwotę 7.830,57 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Podstawę rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego stanowiły następujące ustalenia faktyczne i rozważania prawne:

Strony niniejszego postępowania są przedsiębiorcami. W dniu 15.06.2007r powódka zawarła z J. Ł. i S. Ł. , wspólnikami spólki (...) s.c. umowę franczyzową , na mocy której przyznała im prawo uruchomienia i prowadzenia pralni chemicznej (...) w sposób szczegółowo określony w umowie. Tego samego dnia strony zawarły również umowę podnajmu lokalu usługowego mieszczącego się w Centrum Handlowym (...), znajdującego się w G. przy ul. (...), stanowiącą- obok umowy najmu- załącznik do łączącej je umowy franczyzowej.

W trakcie obowiązywania przedmiotowych umów doszło do zmiany w składzie osobowym spółki cywilnej w ten sposób, że do przedmiotowej spółki z dniem 8.01.2010r wszedł pozwany F. Ł. w miejsce S. Ł., która wystąpiła ze spółki. Pismem z dnia 10.01.2010r pozwani poinformowali powódkę o zmianie składu osobowego spółki cywilnej.

W czasie trwania umowy franczyzowej powódka wystawiła pozwanym zgodnie z umową tytułem opłat franczyzowych oraz czynszu najmu i opłat dodatkowych wynikających z umowy najmu łączącej powódkę z wynajmującym lokal, powiększonych o opłatę administracyjną między innymi faktury szczegółowo opisane w pozwie. W ramach łączącej strony umowy franczyzowej powódka sprzedawała także pozwanym materiały promocyjne i reklamowe i z tego też tytułu wystawiła stosowne faktury z wezwaniem do zapłaty.

W dniu 12.09.2011r wspólnicy spólki (...) s.c. dokonali wpłaty kwoty 9.000zł na rachunek powódki tytułem zapłaty należności wynikającej z faktury Vat nr (...).

Pismem z dnia 15.09.2011r pełnomocnik powódki wezwał pozwanych do zapłaty solidarnie kwoty 132.211,83zł wraz z ustawowymi odsetkami od wskazanych w nim kwot cząstkowych. Ponadto , pismem z dnia 12.10.2011r pełnomocnik powódki wezwał pozwanych do zapłaty solidarnie kwoty 20.567,24zł z ustawowymi odsetkami od wskazanych w nim kwot cząstkowych.

W dniu 14.10.2011r wspólnicy spólki (...) s.c. dokonali wpłaty kwoty 10.000zł na rachunek powódki tytułem należności wynikającej z faktury Vat nr (...). W dniu 21.10.2011r powódka oświadczyła na poczet jakich należności zalicza wpłaconą przez pozwanych kaucję do umowy franczyzowej z dnia 15.06.2007r.

Jak wynika z powyższych ustaleń, strony łączyła umowa franszyzy i podnajmu oraz związane z nią umowy sprzedaży materiałów reklamowych i promocyjnych, z których wynikało zobowiązanie pozwanych do zapłaty należności dochodzonych przez powódkę. Skoro pozwani nie wywiązali się z ciążących na nich z tytułu powołanych wyżej umów obowiązków i pomimo upływu terminów płatności nie zapłacili należności dochodzonych przez powódkę w niniejszej sprawie, należało żądanie pozwu uznać za zasadne w myśl art. 353 § 1kc, art. 535 § 1kc oraz art. 659 § 1kc. Solidarny charakter obowiązku zapłaty dochodzonego świadczenia wynika z art. 864kc

Rozstrzygnięcie o odsetkach ustawowych znajduje uzasadnienie w treści art. 481 § 1 i 2kc.

Sąd umorzył postępowanie na podstawie art.. 355 § 1kpc w zakresie w jakim powódka skutecznie cofnęła powództwo.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 100kpc.

Apelację od powyższego wyroku wnieśli pozwani, zaskarżając go w całości. Apelujący podnieśli zarzuty naruszenia przepisów postępowania tj. art. 227kpc w zw. z art. 217 § 2kpc oraz art. 479 14 kpc w zw. z art. 479 14a kpc . Z powołaniem na powyższe wnieśli o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa co do kwoty 105.751,66zł i obciążenie powódki kosztami procesu za obie instancje.

Powódka wniosła o oddalenie apelacji i zasądzenie od pozwanych na jej rzecz kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje :

Apelacja pozwanych nie zasługiwała na uwzględnienie.Sąd Okręgowy dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych i na ich podstawie wywiódł trafne wnioski, które Sąd Apelacyjny na podstawie art. 382kpc przyjmuje jako własne.

Wbrew zarzutom apelujących przeprowadzone przez sąd I instancji postępowanie dowodowe było wyczerpujące i pozwoliło na dokonanie ustaleń dających podstawę do jednoznacznego .uznania, że pozwani nie uregulowali należności wynikających z zawartych przez strony umów, których obowiązywania nie kwestionowali . Zaoferowane przez pozwanych dowody trafnie sąd ocenił jako zbędne w sytuacji, gdy dotyczyć miały okoliczności mających potwierdzenie w treści dowodów z dokumentów, których wiarygodności i zasadności pozwani nie kwestionowali.. Wniosek o przesłuchanie pozwanej na okoliczność zapłaty należności wynikających z faktury nr (...) prawidłowo sąd I instancji ocenił jako spóźniony, albowiem nie tylko powinien on zostać powołany już w sprzeciwie, ale też pozwani nie wskazali żadnych okoliczności uniemożliwiających jego powołanie w tym terminie. Znamienne jest także i to , że kwestionowana faktura została powołana już w pozwie, a zatem pozwani winni się odnieść do żądania zapłaty należności z niej wynikającej w sprzeciwie, a uczynili to dopiero z przyczyn sobie wiadomych dopiero w piśmie procesowym z dnia 23.03.2012r Podnoszone przez pozwanych twierdzenia o nienależytym wywiązywaniu się przez powódkę z umowy pozostały gołosłowne, albowiem nie zostały poparte żadnymi wnioskami dowodowymi, mimo że byli reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika . Podkreślić należy także, że pozwani nie zaprzeczyli w sposób jednoznaczny istnieniu zobowiązania, z którego powódka wywodziła swoje roszczenie , ani też wysokości dochodzonej kwoty.

Wywody apelacji dotyczące naruszenia art. 479 14kpc w zw. z art. 479 14a kpc mają charakter wyłącznie polemiczny i zmierzają do wykazania zasadności zgłoszenia spóźnionych wniosków, stąd zbędnym jest odnoszenie się do dywagacji dotyczących błędnego zastosowania przez sąd I instancji powołanych przepisów, których naruszenia apelujący nie zdołali skutecznie w złożonym środku odwoławczym wykazać.

Z powyższych względów, uznając apelację pozwanych za pozbawioną uzasadnionych podstaw prawnych , Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385kpc orzekł jak w sentencji.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1i3kpc.

SSA E. Fijałkowska SSA K. Ratajczak SSA M. Mazurkiewicz-Talaga

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.