Środa 20 lutego 2019 Wydanie nr 4013
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-04-10
Data orzeczenia:
10 kwietnia 2014
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
10 kwietnia 2014
Sygnatura:
VIII Pa 198/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Jolanta Łanowy
Sędziowie:
Teresa Kalinka
Grażyna Łazowska
Protokolant:
Ewa Gambuś
Hasła tematyczne:
Apelacja
Podstawa prawna:
art. 385 k.p.c.
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

Sygn. akt VIII Pa 198/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 kwietnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Jolanta Łanowy (spr.)

Sędziowie:

SSO Teresa Kalinka

SSO Grażyna Łazowska

Protokolant:

Ewa Gambuś

po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2014r. w Gliwicach

sprawy z powództwa Z. G. (G.)

przeciwko Przychodni (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w R.

o nakazanie zawarcia umowy o pracę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z dnia 5 listopada 2013 r. sygn. akt IV P 50/13

1  oddala apelację,

2  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 60 zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

(-) SSO Teresa Kalinka (-) SSO Jolanta Łanowy (spr.) (-) SSO Grażyna Łazowska

Sędzia Przewodniczący Sędzia

Sygn. akt: VIII Pa 198/13

UZASADNIENIE

Powód Z. G. w pozwie skierowanym przeciwko Przychodni (...). z o. o w R. domagał zobowiązania pozwanej do złożenia oświadczenia woli o zawarciu z nim umowy o pracę na czas nieokreślony, na stanowisku specjalisty, od dnia 1 lutego 2013r., za wynagrodzeniem 3.000 zł brutto i w przypadku zawarcia umowy o pracę pomiędzy pozwaną a powodem na skutek przyjęcia przez powoda oferty- nakazanie pozwanej dopuszczenia powoda do pracy. Ponadto wnosił o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego wg. norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu wskazywał, iż od 1 marca 2007r. do 31 stycznia 2013r. był kierownikiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w R. (SP ZOZ). W dniu 31 października 2012r. Burmistrz Miasta R., w obecności sekretarza Miasta R. wręczył mu trzy dokumenty: 1. odwołanie ze stanowiska kierownika SPZOZ, 2. pismo zwalniające go z obowiązku świadczenia pracy w styczniu 2013r. oraz 3. pismo ze złożoną propozycją zatrudnienia" u obecnego pracodawcy" na stanowisku specjalisty z miesięcznym wynagrodzeniem 3000 zł, poczynając od 1 lutego 2013r. Z dniem 2 stycznia 2013r. SP ZOZ uległ przekształceniu w Przychodnię (...) Sp. z o.o. w R.. Jak wskazywał powód, zgodnie z zobowiązaniem poczynionym przez poprzednika prawnego pozwanej, dotyczącym jego zatrudnienia (pismo nr 3), stawił się w pracy w dniu 1 lutego 2013r., zgłaszając gotowość podjęcia pracy. W odpowiedzi pozwana podniosła, że nie jest możliwe jego zatrudnienie z uwagi na przekształcenie SP ZOZ w Przychodnię (...). z o.o, brak stanowiska specjalisty w schemacie organizacyjnym nowej spółki i brak niezbędnych środków finansowych. Wobec otrzymania negatywnej odpowiedzi, ponownie wezwał pisemnie pozwaną do zawarcia z nim umowy o pracę, celem uniknięcia skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Pozwana nie zmieniła jednak swojego stanowiska.

W ocenie powoda, jego żądanie było uzasadnione w świetle art. 389 § 1 i 2 kc w związku z art. 300 kp.

Pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa i obciążenie powoda kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego wg. norm przepisanych.

W uzasadnieniu swojego stanowiska pozwana wskazywała, iż pisma (nr 3) wręczonego w dniu 31 października 2012r. nie można uznać za umowę przedwstępną do umowy o pracę, gdyż w tym piśmie żadna ze stron nie zobowiązała sie do zawarcia umowy o pracę. W dniu 31 października 2012r. Burmistrz Miasta R., reprezentujący poprzednika prawnego pozwanej, złożył powodowi jedynie propozycję zatrudnienia, powołując się na treść art.71 kp. Powód miał się zastanowić nad tą propozycją, i w przypadku gdyby wyraził zgodę na zatrudnienie, to wówczas strony miały dopiero uzgodnić warunki pracy i płacy, na jakich powód miałby być zatrudniony po upływie okresu wypowiedzenia. Powód nie wykazywał w późniejszym czasie zainteresowania w/w propozycją, wobec czego ostatecznie nie ustalono warunków zatrudnienia. Co więcej, powód wezwany do stawienia się, w styczniu 2013r., do ówczesnego pracodawcy, ignorował te prośby i pozostawił je bez odpowiedzi.

Wyrokiem z dnia 5 listopada 2013r. sygn. IVP 50/13 – Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach nakazał pozwanej Przychodni (...) Sp. z o. o. w R. następcy prawnemu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w R., złożyć oświadczenie woli o zawarciu z powodem Z. G. umowy o pracę na czas nieokreślony, na stanowisku specjalisty, za wynagrodzeniem 3.000 zł (trzy tysiące złotych) brutto, od 1 lutego 2013 roku oraz nakazał pozwanej dopuścić powoda do pracy na w/w stanowisku; nadto o0bciażyl poswana kosztami procesu.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym:

Jak ustalono, powód Z. G. 1 marca 2007r. został powołany na stanowisko kierownika poprzednika prawnego pozwanej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w R. (SP ZOZ). Pracodawca nie zgłaszał zastrzeżeń do jego pracy. We wcześniejszych latach, od 1989r. pracował na kierowniczych stanowiskach w służbie zdrowia.

W dniu 29 marca 2012r. Rada Miasta R. podjęła uchwałę nr XIX 8157/2012 o przekształceniu SP ZOZ w spółkę prawa handlowego. Sprawę przekształcenia placówki, pod względem prawnym oraz przygotowania wymaganych dokumentów zlecono zewnętrznej kancelarii prawnej. Prace rozpoczęto na przełomie maja i kwietnia 2012r. Postanowiono, że SP ZOZ przekształci sie w Przychodnię (...).z o.o w R..

W październiku 2012r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta z pracownikami SP ZOZ, w tym z powodem, na którym to zebraniu omówiono sytuację pracowników, w związku z przygotowanym przekształceniem zakładu. Wówczas B. poinformował pracowników, że zostaną przejęci przez nową spółkę na zasadzie art. 23 1 kp.

Odnośnie powoda, B. wskazał ogólnikowo, iż ze względu na to, że powód został powołany na stanowisko, i w związku z tym nie może być przejęty tak jak pozostali pracownicy w trybie art. 23 1 kp., wobec czego w nowej spółce będzie zatrudniony "na innych zasadach.

Również w październiku 2012r., powód z racji zajmowanego stanowiska, otrzymał od Burmistrza Miasta R. ustne polecenie zapoznania się z przygotowanym przez kancelarię prawną regulaminem organizacyjnym nowej spółki i naniesienia na ten nowy regulamin ewentualnych zmian i przedstawienia ich B. w dniu 31 października 2012r. Z. G., z pomocą prawników przygotował poprawki regulaminu.

W dniu 31 października 2012r. powód przyszedł na spotkanie z B., przyniósł dotychczasowy regulamin SP ZOZ, nowy regulamin oraz nowy regulamin ze swoimi poprawkami, był przekonany, że tematem spotkania będzie omówienie regulaminu i poprawek do niego. B. odebrał od powoda dokumenty i w obecności sekretarza miasta - R. S. wręczył powodowi trzy pisma:

1. odwołanie ze stanowiska kierownika SPZOZ,

2. pismo zwalniające go z obowiązku świadczenia pracy w styczniu 2013r.

3. pismo ze złożoną propozycją zatrudnienia" u obecnego pracodawcy" na stanowisku specjalisty z miesięcznym wynagrodzeniem 3.000 zł, poczynając od 1 lutego 2013r.

Powód był bardzo zaskoczony sytuacją. B. wyjaśnił również, że w jego ocenie powód nie ma wystarczającego doświadczenia i wiedzy, aby sprostać zadaniom na stanowisku kierownika nowo utworzonej spółce (...), nie mniej jego doświadczenie może być przydatne na innym stanowisku - specjalisty. Powód podpisał wszystkie dokumenty. B. nie zapytał go wtedy, czy przyjmuje zaproponowane w piśmie 3. warunki zatrudnienia od 1 lutego 2013r. Z. G., wyjaśnił iż, w dniu 31 października 2012r. podpisując pisma, w tym pismo nr 3, zgodził się na złożoną propozycję zatrudnienia. Bał się, że w ogóle zostanie bez pracy, co w jego przypadku - 62 lata, bez prawa do emerytury pomostowej lub wcześniejszej oznaczałoby, pozostanie bez środków do życia, co drastycznie pogorszyłoby sytuację całej rodziny (żona powoda pracuje jako pielęgniarka, nie zarabia dużo, a ich córka ma dopiero 18 lat i się uczy).

Ponadto Sąd Rejonowy ustalił, że pisma wręczone powodowi w dniu 31 października 2012r. przygotowała, na polecenie B., B. S. - Kierownik Referatu D. (...). W piśmie wymieniła stanowisko specjalisty z wynagrodzeniem 3.000 zł (w domyśle brutto). Ustalając kwotę wynagrodzenia, posiłkowała się danymi z internetu dot. wynagrodzenia na stanowisku specjalisty w małej firmie (do 50 osób). B. zaakceptował treść wszystkich trzech pism dla powoda..

W okresie listopada i grudnia 2012r. powód nadal pracował na stanowisku kierownika SP ZOZ, jednakże został odsunięty od kluczowych spraw związanych z przekształceniem placówki - całość dokumentów, w tym regulamin nowej spółki przejęła kancelaria prawna, zajmująca się przygotowaniem przekształcenia.

Z dniem 2 stycznia 2013r. SP ZOZ uległ przekształceniu w Przychodnię (...) Sp. z o.o. w R..

W styczniu 2013r. powód był zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. B. trzykrotnie kierował w tym okresie do powoda przesyłki pocztowe wzywając go do wyjaśnienia kwestii rzekomego nieprawidłowego realizowania przez powoda, jako kierownika SP ZOZ, planu finansowego za rok 2012r. i powstałej straty w wysokości 249.287, 74 zł. Próba kontaktu z powodem, w tym telefoniczna, nie powiodła się. Ówczesny pracodawca, zwalniając powoda z obowiązku świadczenia pracy w styczniu 2013r. nie zobligował go do tego, aby w tym czasie był dyspozycyjny i w kontakcie zarówno z B., jak i Prezesem RAD - (...).

Sąd Rejonowy ustalił również, że na początku stycznia 2013r. Burmistrz Miasta R. poinformował Prezesa RAD - (...) J. T., że wraz z odwołaniem powoda z funkcji dyrektora, powód otrzymał propozycję zatrudnienia " na stanowisku specjalisty i z wynagrodzeniem 3.000 zł. Prezes uznał wtedy, że jest to "propozycja zamiennego zatrudnienia dla powoda, z funkcji dyrektora na stanowisko specjalisty". Zastanawiał się jak postąpić w sytuacji, gdyby powód zgłosił się do pracy 1 lutego 2013r.

W dniu 31 stycznia 2013r. Prezes J. T., ponownie rozmawiał z B. i przekazał mu, że w kontekście braku współpracy powoda w wyjaśnieniu wyników sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2012r. oraz braku kontaktu z powodem w styczniu 2013r. uznał, że ten nie jest zainteresowany zatrudnieniem w (...) i sprawa jest nieaktualna. B. zaakceptował tę decyzję.

W dniu 1 lutego 2013r. powód stawił się do pracy w u nowego pracodawcy, z zamiarem podjęcia pracy. Uzyskał informację , iż do zatrudnienia nie dojdzie. Powód zażądał decyzji na piśmie z podaniem przyczyny odmowy zatrudnienia. W otrzymanej odpowiedzi pisemnej wskazano, że przyczyną niezatrudnienia powoda jest przekształcenie z dniem 2 stycznia 2013r. SP ZOZ w R. w Przychodnię (...). z o.o w R., brak w schemacie organizacyjnym nowej spółki stanowiska specjalisty, jak i brak zabezpieczenia na ten cel środków finansowym przez organ dokonujący przekształcenia.

Ustalono również, że powód ma 62 lata, nie znalazł zatrudnienia, nie ma prawa do emerytury pomostowej lub wcześniejszej. W okresie swojego zatrudnienia na stanowisku kierownika SP ZOZ powód wielokrotnie, bezskutecznie prosił B., aby ten zmienił zasady jego zatrudnienia (powołania na umowę o pracę na czas nieokreślony).

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Rejonowy uznał, iż powództwo było zasadne.

Wskazał na wstępie rozważań, iż sprawa o zawarcie przyrzeczonej umowy o pracę (art. 389 i 390 kc w związku z art.300 kp) jest sprawą z zakresu prawa pracy, w rozumieniu art. 476 § 1 pkt. 1 kpc, której rozpoznanie podlega właściwości sądu pracy. Uznał, iż powód wywodzie roszczenie z art. 389§ 2 kc, powołując się zatem na ten przepis Sąd I instancji wskazał, iż najczęściej stroną inicjującą zawarcie umowy przedwstępnej jest pracodawca. Jednak, aby oświadczenie pracodawcy przejawiającego chęć zatrudnienia w przyszłości danego pracownika mogło być zakwalifikowane jako oferta zawarcia umowy przedwstępnej, musi być skierowane do tego pracownika oraz musi zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Wynika to z treści art. 66 kc, który stanowi, iż oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Powołany przepis wskazuje na dwie przesłanki konieczne dla uznania takiego oświadczenia za skuteczne. Po pierwsze oświadczenie woli zawarcia umowy, w tym przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony, musi być skierowane bezpośrednio pracownikowi (nie spełnia tego kryterium złożenie takiego oświadczenia publicznie np. na zebraniu), po drugie oświadczenie takie stanowi ofertę tylko wtedy, gdy określa istotne postanowienia tej umowy. Poprzez istotne postanowienia umowy należy rozumieć taką minimalną treść umowy, która jest konieczna do zawarcia i wykonywania danego rodzaju umowy. Chodzi więc tu o wskazanie rodzaju umowy mającej łączyć strony, wynagrodzenia pracownika itp.

Sąd I instancji ,powołując się na powyższe stwierdził, iż istotą sporu i jednocześnie przedmiotem rozważań wymagającym rozstrzygnięcia była kwestia ewentualnego zawarcia przez powoda i pozwaną umowy przedwstępnej i konsekwencji tego.

Sąd Rejonowy podzielił w tym względzie argumentację powoda, bowiem w jego ocenie znajdowała uzasadnienie zarówno w przedstawionym stanie faktycznym jak i przepisach prawa.

Sąd I instancji wskazał na okoliczności faktyczne, a mianowicie ,iż w związku z planowanym przekształceniem SP ZOZ w R., w październiku 2012r. (przed spotkaniem w dniu 31 października 2012r., kiedy to wręczono powodowi trzy pisma) odbyło się zebranie z udziałem B., powoda oraz pracowników przekształcanej placówki - SP ZOZ. Już wtedy, na tym zebraniu, w ocenie Sądu, ówczesny pracodawca powoda zadeklarował chęć kontynuowała współpracy z nim. Jak zeznał Z. G. , na zebraniu G. T. (1), przy okazji przedstawiania zasad dalszego zatrudnienia pracowników w nowoutworzonej spółce (przejęcie w trybie art. 23 1 kp), odnośnie powoda użył określenia "że będzie zatrudniony na innych zasadach". Świadek G. B. również zeznał, że "na pewno nie padły (na zebraniu załogi) deklaracje zatrudnienia powoda; jeżeli mogłem coś mówić, to ewentualnie to, co wynika z tego pisma o ewentualnym zatrudnieniu powoda, ja taką opcję brałem pod uwagę......." . Konkretyzacją tego stwierdzenia było pismo (nr 3) wręczone powodowi na spotkaniu 30 października 2012r. Wbrew twierdzeniom pozwanej, Sąd uznał, iż wskazane w piśmie elementy przyszłej umowy o pracę są wystarczające do uznania, iż w momencie podpisania pisma przez powoda, strony zawarły przedwstępną umowę do umowy o pracę. W piśmie bowiem wskazano stanowisko - specjalisty, które miał zajmować powód, wynagrodzenie - 3.000 zł, które miał otrzymywać oraz termin rozpoczęcia pracy tj. od 1 lutego 2013r.

W ocenie Sądu I instancji , nieuzasadnionym było powoływanie się przez pozwaną na treść art. 71 kp oraz podkreślanie, że B. mówił o ewentualnym zatrudnieniu powoda, gdyż nie chciał ingerować w kompetencje prezesa nowej spółki. Nieistotnym dla niniejszej sprawy było również, jak podnosił pracodawca, to, że stanowisko specjalista jak i wynagrodzenie były przykładowe "wzięte z internetu".

W dniu 31 października 2012r. wszyscy wiedzieli, w tym oczywiście B., że w dacie 1 lutego 2013r. SP ZOZ nie będzie już istnieć, gdyż zostanie przekształcony w Przychodnię (...) Sp. z o.o. Tymczasem, w trakcie spotkania, wręczono powodowi pismo, w którym pracodawca użył zwrotu " na podstawie art. 71 kp proponuję , po upływie okresy wypowiedzenia tj. od 1 lutego 2013r. zatrudnienie u obecnego pracodawcy na stanowisku specjalisty z miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 3.000 zł". Nie powiedziano wówczas powodowi, że wskazane warunki przyszłej pracy są "przykładowe", wobec czego jak najbardziej powód mógł mieć przekonanie, że złożone deklaracje są konkretne i prawdziwe. Ponadto pozwany powołuje się na treść art, 71 kp, który według Sądu dotyczy innego stanu faktycznego. W cytowanym przepisie jest mowa o tym, że na wniosek lub za zgodą pracownika pracodawca może zatrudnić go w okresie wypowiedzenia przy innej odpowiedniej ze względu na kwalifikacje zawodowe, a po upływie okresu wypowiedzenia zatrudnić go na uzgodnionych przez strony warunkach pracy i płacy. Faktycznie, zatrudnienie w okresie wypowiedzenia pracownika odwołanego ze stanowiska przy innej odpowiedniej pracy za jego zgodą (art. 71 kp) nie stanowi zawarcia umowy przedwstępnej, zobowiązującej pracodawcę do zatrudniania pracownika przy powierzonej pracy po upływie okresu wypowiedzenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 1998r. I PKN 482/97). Sąd Rejonowy pokreślił, iż w niniejszej sprawie powód przez dwa miesiące wypowiedzenia (listopad , grudzień 2012r) pozostawał w zatrudnieniu na dotychczasowym stanowisku kierownika SP ZOZ, a w styczniu 2013r. był zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, nie miał więc zastosowania w tym przypadku art. 71 kp. Wreszcie , B. wiedząc o planowanych przekształceniach placówki, proponując zatrudnienie "u obecnego pracodawcy " od 1 lutego 2013r., musiał mieć świadomość, że pracodawcą będzie nowopowstała spółka, która jako następca prawny będzie musiała wykonać zobowiązanie poprzednika prawnego, powstałe w październiku 2012r.. Chybiony, zatem zdaniem Sądu Rejonowego , był również argument, że powód nie był zainteresowany propozycją zatrudnienia w nowej spółce, a świadczyć, zdaniem pozwanego, o tym miał fakt, że powód będąc jeszcze kierownikiem SP ZOZ, w okresie wypowiedzenia nie spowodował zmiany regulaminu organizacyjnego, w ten sposób, aby przewidywał zaproponowane powodowi stanowisko specjalisty, co w konsekwencji sprawiło, że w strukturze organizacyjnej nie przewidziano takiego stanowiska. Powód wyjaśnił, iż nowy regulamin dla nowej spółki opracowywała kancelaria prawna, w ramach podpisanej z Urzędem Miasta umowy o obsłudze prawnej przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego. Burmistrz Miasta R. zlecił powodowi w październiku 2012r. naniesienie jedynie poprawek w przygotowanym projekcie regulaminu. Powód zwrócił się z tą sprawą do innej kancelarii prawnej, która zaproponowała, konieczne jej zdaniem zmiany. W dniu 31 października 2012r. powód, na polecenie B. stawił się na spotkanie z projektem regulaminu, oraz z poprawioną jego wersją. Oddał te dokumenty B., w zamian wręczono mu wspomniane trzy pisma. Po tej dacie , powód co prawda pracował, ale jak zeznał, został odsunięty od spraw przyszłej spółki, nie miał wglądu do dokumentów, w tym nowego regulaminu, gdyż całość spraw i dokumentów przejęła kancelaria prawna zajmująca się przekształceniem podmiotów. Zarówno w listopadzie, jak i grudniu 2012r. nikt z przełożonych powoda nie nakazał mu przygotowania nowego, poprawionego regulaminu, przewidującego stanowisko specjalisty, zaproponowane powodowi. Z tego wynika, że powód nie miał praktycznej możliwości naniesienia korekt regulaminu.

W styczniu 2013r. powód był zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, nie zobligowano go do pozostania w dyspozycji pozwanego, w tym telefonicznej. Powód mając przekonanie, że od 1 lutego 2013r. będzie zatrudniony w Przychodni (...). z o. o , w okresie poprzedzającym tą datę nie kontaktował się z pracodawcą. W dniu 1 lutego 2013r., powód stawił się do pracy, jednak jej nie rozpoczął, gdyż w nowej spółki nie utworzono stanowiska specjalisty, które miał zajmować Z. G.. Sąd Rejonowy wskazał, iż to na pracodawcy spoczywł obowiązek stworzenia miejsca pracy, co zresztą ten sam przyznał. Mianowicie Prezes pozwanej - J. T. wyjaśnił "uznałem, że to jest propozycja zamiennego zatrudnienia dla powoda, z funkcji dyrektora na stanowisko specjalisty (k.114v.), a następnie " hipotetycznie, gdybyśmy chcieli przyjąć powoda na stanowisko specjalisty, to należałoby wszcząć procedurę zmiany regulaminu oraz ująć to w budżecie spółki na rok bieżący, teoretycznie można to było wykonać albo w styczniu albo od 1 lutego 2013r." (k. 115). Pozwana nie uczyniła tego, wbrew treści pisma nr 3 - umowy przedwstępnej do umowy o pracę z dnia 31 października 2012r. W niniejszej sprawie Sąd I instancji wziął również pod uwagę aspekt ludzki - fakt, że powód pracował u pozwanych od 2007r., w tym okresie pracodawca nie zgłaszał zastrzeżeń do jego pracy. Powód ma 63 lata, do tej pory nie znalazł innej pracy. Powoda wprowadzono w błąd, bo obietnica zatrudnienia od 1 lutego 2013r. spowodowała, że oczekiwał, iż od 1 lutego 2013r. nadal będzie zatrudniony, wobec tego nie odwołał się do Sądu od decyzji pracodawcy z dnia 31 października 2012r. o odwołaniu go ze stanowiska kierownika SP ZOZ.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w punkcie 1 i 2 wyroku.

O kosztach orzeczono na postawie art. 98kc i 99 kc, zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Zasądzona od pozwanego na rzecz powoda kwota 120 zł stanowi koszty zastępstwa procesowego ustalone na podstawie § 11 pkt.1 w związku z § 2 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz.U.Nr 163 poz. 1349 z późn. zmn.)

Apelację wniosła pozwana. Zaskarżyła wyrok w całości i zarzuciła:

1  Naruszenie prawa materialnego polegającego na przyjęciu, iż w sprawie nie ma zastosowania przepis art. 71 kp,; pominięciu art. 29 par. 1 kp i przyjęciu, iż umowa przedwstępna o pracę nie musi określać warunków pracy i płacy, w szczególności , że nie musi określać takich elementów, jak miejsce pracy, wymiar czasu pracy oraz rodzaju wykonywanej pracy, poprzez przyjecie ,że stwierdzenie „na stanowisku specjalisty” to określenie rodzaju pracy jaka miał wykonywać powód; naruszenie art. 22 par. 1 kp w zw. z art. 11 kp poprzez przyjecie, że powód i poprzednik prawny pozwanej złożyli zgodne oświadczenie woli o zamiarze nawiązania stosunku pracy od dnia 1.02. (...).; naruszenie art. 66 par. 1 kc w zw. z art. 389 par. 1 kpc poprzez przyjęcie, że pismo pozwanej z dnia 31.10.2012r. określało istotne postanowienia umowy o pracę, w tym rodzaj pracy, która miałby wykonywać powód, tymczasem stanowisko specjalisty nie jest określeniem rodzaju pracy; ( z ostrożności procesowej , na wypadek gdyby Sąd II instancji podzielił stanowisko Sądu I instancji, że pismo z dnia 31.10.2012r. stanowiło ofertę w rozumieniu art. 66 par. 1 kc) - naruszenie art.66 par. 1 kc poprzez przyjecie, że oferta pozwanej została przyjęta niezwłocznie przez powoda, poprzez złożenie przez niego podpisu na piśmie, podczas gdy złożenie tego podpisu świadczy jedynie ,że powód potwierdził odbiór pisma; naruszenie art. 60 kc poprzez przyjecie, że zachowanie powoda w dniu 31.10.2012r. polegające na złożeniu podpisu na piśmie w sposób dostateczny ujawniło jego wole zawarcia umowy o pracę;

2  Naruszenie prawa procesowego tj,:

- sprzeczności istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego i przyjęciu, że : powód i poprzednik prawny ustalili rodzaj umowy jaki ma łączyć strony, podczas gdy z zeznań świadków taka okoliczność nie wynikała; 1 lutego 2013r. powód stawił się do pracy z zamiarem podjęcia pracy, gdy tymczasem wtedy przebywał na zwolnieniu lekarskim; powód nie znalazł zatrudnienia, podczas gdy powód jest Przewodniczącym Rady nadzorczej Zespołu (...) w Ś.; nie było zastrzeżeń do pracy powoda;

- dokonanie błędnych ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia polegający na ustaleniu, iż pismo nr 3 wręczone podwodowi w dni u 31.10.2012r. określało rodzaj pracy jaka miał; wykonywać, gdy tymczasem nie wynika to z jego treści, a stanowiska stron w tym zakresie były różne: zachowanie powoda z dnia 31.10.2012r. dostatecznie ujawniło jego wole zawarcia umowy o pracę; ustalenie iż powód został odsunięty od kluczowych spraw związanych z przekształceniem spółki w okresie listopada i grudnia 2012r.;przyjęcie iż powód miał być zatrudniony na innych zasadach , gdy tymczasem świadek G. T. nic takiego nie zeznał.

W ocenie skarżącej błędy te miały istotny wpływ na wyniki sprawy, ponieważ przyjecie przez Sąd takich ustaleń doprowadziło do uwzględnieniu powództwa, nadto zarzucono obrazę art. 217 par. 1 kpc i art. 227 kpc poprzez niedopuszczenie dowodów zgłoszonych przez pozwaną.

Nadto pozwana wniosła o przeprowadzenie dowodów dokumentów wskazujących, iż powód jest zatrudniony na stanowisku członka Rady Nadzorczej Zespołu (...) w Ś. i uzyskuje z tego tytułu wynagrodzenie, a nadto wniosła o zwrócenie się do ZUS w (...) G. o udzielenie informacji, czy w dacie 1.02.2013r. powód był zdolny do pracy, tym samym czy było możliwie zatrudnienie powoda na podstawie umowy o pracę.

Powołując się na powyższe pozwana wniosła o zmianę wyroku i oddalenie powództwa i zasadzenie od powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego za obie instancje według norm przepisanych.

Powód w odpowiedzi na apelacje wniósł o jej oddalenie i zasadzenie od pozwanej kosztów zastępstwa procesowego za II instancje według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy w Gliwicach Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zważył co następuje:

Apelacja pozwanej nie jest uzasadniona.

W ocenie Sądu Okręgowego wyrok Sądu I instancji jest trafny albowiem odpowiada prawu. Sąd Rejonowy dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych w zakresie zgłoszonego roszczenia, a ocena dowodów dokonana przez Sąd I instancji była zgodna z zasadami określonymi w art. 2333 kpc. Ustalenia dokonane przed Sadem I instancji Sąd Okręgowy w całości przyjął za własne. Sd Rejonowy wskazał w oparciu o jakie dowody dokonał tychże ustaleń i prawidłowo ocenił ich wiarygodność. Postępowanie dowodowego zdaniem Sądu Okręgowego nie wymagało uzupełnienia w zakresie zgłoszonym w apelacji. Okoliczności faktyczne, które pozwana zamierzała udowodnić w drodze zgłoszonych w apelacji dowodów nie mają znaczenia dla istoty sprawy, a w szczególności fakt, iż powód pełni funkcje członka rady nadzorczej i z tego tytułu uzyskuje wynagrodzenie. Bowiem istota przedmiotu sprawy pozostawał do oceny fakt czy powód i poprzednik prawny pozwanej zawarli skuteczną umowę przedwstępną i tym samym czy powód ma roszczenie o nawiązanie umowy przyrzeczonej zgodnie z art. 389 par. 2 kc.

Sąd Okręgowy w całości podziela argumentację prawną przedstawioną przez Sąd I instancji w pisemnych motywach wyroku, gdyż znajduje oparcie w obowiązujących przepisach, a nadto odzwierciedla stanowisko doktryny i judykatury.

Nie zasługują na uwzględnienie zarzuty apelacji, iż powód nie zawarł z poprzednikiem prawnym pozwanej skutecznej umowy przedwstępnej, albowiem treść pisma Burmistrza Miasta R. z dnia 31 października 2012r. prowadzi do odmiennego wniosku. W piśmie tym B. zaproponował powodowi po upływie okresu wypowiedzenie tj. 1 lutego 2013r. zatrudnienie u obecnego pracodawcy , na stanowisku specjalisty z wynagrodzeniem miesięcznym 3.000 zł. Zatem miejsce pracy, wynagrodzenie miesięczne i stanowisko zostały jednoznacznie określone, w umowie zawarto także datę zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę tj. 1 lutego 2013r. Wbrew twierdzeniom pozwanej powód w dniu 1 lutego 2013r. stawił się celem zawarcia umowy pracę i uzyskał odpowiedź odmowną, zarówno w zakresie odmowy nawiązania umowy o pracę jak i dopuszczenia do pracy. Dopiero po uzyskaniu tej informacji powód udał się do lekarza i uzyskał zwolnienie lekarskie.

Na wstępie rozważań wskazać należy, iż umowa przedwstępna jest instrumentem prawnym, którym strony mogą się posłużyć w fazie przygotowania kontraktu. Nie jest sposobem zawarcia umowy, ponieważ sama jest umową obligacyjną. Jednak znajduje zastosowanie w procesie kontraktowania w sytuacji, gdy strony chcą zawrzeć umowę, lecz ten fakt odsuwają w czasie; czynią to z określonych względów, jednak innych niż brak konsensu co do istotnych postanowień umowy W doktrynie panuje pogląd , iż umowa przedwstępna tworzy swoisty mechanizm obligacyjny, przygotowujący zawarcie umowy stanowczej, organizuje proces zawarcia umowy przyrzeczonej.

Przepis art. 389 § 1 k.c. formułuje w zakresie treści umowy przedwstępnej przesłankę jej ważności: wymóg określenia istotnych postanowień umowy przyrzeczonej. Po zmianie przepisów Kc - ustawą z 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 408), zniesiono powinność oznaczenia w umowie przedwstępnej terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, ustawodawca nie uzależnia już ważności umowy przedwstępnej od żadnych innych wymogów szczególnych, wykraczających poza ogólne przesłanki ważności czynności prawnych.

Obowiązek oznaczenia istotnych postanowień umowy przyrzeczonej sprowadza się do określenia przez strony w umowie tych elementów, które wyznaczają minimalny zakres treści zamierzonej w przyszłości czynności prawnej, nazywany także koniecznymi składnikami umowy (por. Z. Radwański, Teoria umów, Warszawa 1977, s. 71-73 i 252-254 oraz tenże (w:) System prawa prywatnego, t. 2, s. 263 i 265). Bez ich określenia nie jest bowiem możliwe wskazanie świadczenia, które zobowiązuje się spełnić dłużnik, a tym samym nie można nałożyć na niego takiego obowiązku, a następnie dochodzić jego wykonania na drodze sądowej. Stąd przepis art. 389 § 1 k.c. wymaga, aby strona umowy przedwstępnej zobowiązywała się do zawarcia "oznaczonej" umowy, przy czym za taką nakazuje uznać kontrakt, którego co najmniej konieczne elementy da się ustalić w sposób obiektywny (wskazano podstawy, metodę ich określenia).

Natomiast dla zawarcia ważnej umowy przedwstępnej nie ma znaczenia, czy strony zdołały uzgodnić inne postanowienia, nienależące do koniecznych składników umowy, ale istotne dla jednej ze stron umowy. Umowa przedwstępna dochodzi do skutku, jeżeli strony złożyły zgodne oświadczenia woli, określając co najmniej konieczne elementy umowy przyrzeczonej..Konkludując, interpretacja oświadczeń woli stron musi pozwolić określić przedmiot umowy przyrzeczonej.

W kontekście powyższych rozważań i w odniesieniu do okoliczności niniejszej sprawy uznać należało, iż w dniu 31 października 2012r. powód zawarł umowę przedwstępną z poprzednikiem prawnym pozwanej. Burmistrz Miasta R. zaproponował powodowi zatrudnienie od 1 lutego 2013r. na podstawie umowy o pracę, na stanowisku specjalisty z miesięcznym wynagrodzeniem 3.500 zł. Powód te propozycję przyjął o czym świadczy jego podpis na przedmiotowym dokumencie, zaś dodatkową okolicznością świadczącą o przyjęciu przez powoda propozycji zatrudnienia było stawiennictwo w dniu 1 lutego 2013r. w celu zawarcia umowy przyrzeczonej. Bez znaczenia dla określenia essentiaias negotii umowy miał fakt określenia przyszłego stanowiska powoda jako ”specjalisty”, bowiem w tym zakresie strony mogły dokonać nowych konkretnych ustaleń w dacie zawarcia umowy o pracę , bowiem rodzaj pracy może być określony w akcie będącym podstawą stosunku pracy. Rodzaj pracy oznacza zaś zespół czynności, które będą należały do obowiązków pracownika. Ta cześć umowy istotna dla obu stron mogła być doprecyzowana w dacie zawarcia.

Z treści pisma wynika jednoznacznie, zdaniem Sądu Okręgowego, iż strony uzgodniły essetialia negotii przyszłej umowy o pracę ( art. 22 kp) tj . miejsce pracy, wynagrodzenie i stanowisko. Jeżeli chodzi o wymiar czasu pracy , to w prawie pracy podstawę zatrudnienia stanowi umowa o pracę na czas nieokreślony, pozostałe formy zatrudnienia są wyjątkiem, skoro zatem strony nie postanowiły inaczej, to należało przyjąć, iż umowa przyrzeczona winna mieć formę umowy o pracę na czas nieokreślony.

Nie jest trafny zarzut apelacji, iż powód nie stawiał się na wezwanie pozwanej, a zatem strony nie miały możliwości podjęcia pertraktacji umowy , bowiem nie miało to uzasadnienia prawnego. Strony ustaliły bowiem datę zawarcia umowy przyrzeczonej i w tej dacie powód się stawił, a zatem nic nie stało na przeszkodzie aby strony porozumiały się co do ostatecznej treści umowy o pracę. Nie jest także trafny zarzut braku zdolności powoda do pracy dniu 1 lutego 2013r., skoro bowiem powód w tym dniu stawił celem zawarcia umowy i dopiero po uzyskaniu informacji, iż do zawarcia umowy nie dojdzie , ale nie z powodu braku zdolności do pracy powoda- powód źle się poczuł i udał się do lekarza.

Dla oceny zasadności roszczenia powoda w świetle art. 389 par. 2 kc bez znaczenia pozostaje fakt, iż powód uzyskuje zatrudnienie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Zespołu (...) w Ś..

W ocenie Sądu Okręgowego w sprawie nie ma zastosowania podnoszony przez stronę apelująca przepis art. 71 kp, bowiem w świetle ustaleń faktycznych dokonanych w sprawie strony zawarły skuteczna umowę przedwstępną, a powód ma roszczenie z art. 389 par. 2 kc. Zaś zatrudnienie w okresie wypowiedzenia pracownika odwołanego ze stanowiska przy innej odpowiedniej pracy za jego zgodą nie stanowi zawarcia umowy przedwstępnej, zobowiązującej pracodawcę do zatrudniania pracownika przy powierzonej pracy po upływie okresu wypowiedzenia.

Na marginesie rozważań zauważyć należy, iż treść apelacji w większości zawiera argumentację o charakterze nadinterpretacji faktów, które między stronami miały miejsca , a nadto były zainicjowane przez poprzednika pozwanej i pozwaną. Ponadto działalność organów samorządu terytorialnego jak i administracji państwowej z uwagi na ich charakter oraz funkcje jakie mają do spełnienia, winny działać z większa niż zwykły obywatel świadomością obowiązujących regulacji prawnych i przewidywalnością skutków swoich działań .

Reasumując z wyżej wskazanych względów apelacja pozwanej nie zasługiwała na uwzględnienie, dlatego na mocy art. 385 kpc została oddalona.

O kosztach zastępstwa procesowego poniesionych przez powoda w toku postępowania apelacyjnego, orzeczono po mysl.i art. 98 kpc i 99 kpc - zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Zasądzona od pozwanego na rzecz powoda kwota 60 zł stanowi koszty zastępstwa procesowego ustalone na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz.U.Nr 163 poz. 1349 z późn. zmn.)

(-) SSO Teresa Kalinka (-) SSO Jolanta Łanowy (spr.) (-) SSO Grażyna Łazowska

Sędzia Przewodniczący Sędzia

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.