Środa 16 stycznia 2019 Wydanie nr 3978
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Łęczycy z 2016-06-03
Data orzeczenia:
3 czerwca 2016
Data publikacji:
14 marca 2018
Sygnatura:
I C 77/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Grzegorz Manista
Protokolant:
sekr. sąd. Aneta Kuleczka
Hasła tematyczne:
Cesja
Podstawa prawna:
art. 509§1 i §2 k.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I C.77/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 czerwca 2016r.

Sąd Rejonowy w Łęczycy Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Grzegorz Manista

Protokolant sekr. sąd. Aneta Kuleczka

po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2016r., w Ł.

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) z siedzibą w K.

przeciwko N. K.

o zapłatę

1.  zasądza od N. K. na rzecz (...) z siedzibą w K. kwotę 1.249,53zł / jeden tysiąc dwieście czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze / z ustawowymi odsetkami:

- od kwoty 1.044,85zł / jeden tysiąc czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy / od dnia 28 maja 2013r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 204,68zł / dwieście cztery złote sześćdziesiąt osiem groszy / od dnia 28 maja 2013r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od N. K. na rzecz (...)z siedzibą w K. kwotę 227 / dwieście dwadzieścia siedem / zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

3.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Łęczycy adwokatowi P. K. kwotę 221,40zł / dwieście dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy / tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu pozwanemu N. K..

Sygn. akt I C 77/15

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2013r. (...) z siedzibą w K., złożył pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny, skierowany przeciwko N. K., w którym wniósł o zasądzenie od pozwanego, nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, kwoty 1.249,53zł z ustawowymi odsetkami od dnia 28 maja 2013r. do dnia zapłaty oraz kosztów sądowych w kwocie 30zł i kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 360zł / d. k. 3 – wydruk pierwszej akt VI Nc-e 1274926 Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie, k. 3verte - 4 – wydruk pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym /.

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, sygn. akt VI Nc-e 1274926/13, w którym nakazał pozwanemu N. K., aby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty zapłacił powodowi (...) z siedzibą w K. kwotę 1.249,53zł z ustawowymi odsetkami od dnia 28 maja 2013r. do dnia zapłaty oraz kwotę 210zł tytułem zwrotu kosztów procesu / k. 5verte – wydruk nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego z dnia 24 czerwca 2013r., sygn. akt VI Nc-e 1274926/13 /.

Pozwany N. K. wniósł sprzeciw do Sądu Rejonowego w Lublinie VI Wydział Cywilny / d. k. 5verte wydruk sprzeciwu pozwanego N. K. od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego z dnia 24 czerwca 2013r., sygn. akt VI Nc-e 1274926/13 /.

Postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2013r., Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny, stwierdził skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę mocy nakazu zapłaty w całości i przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Kutnie / d. k. 8 – wydruk postanowienia Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego z dnia 9 sierpnia 2013r., sygn. akt VI Nc-e 1274926/13 /.

W piśmie procesowym z dnia 29 października 2013r, powód podtrzymał w całości żądanie pozwu i wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 1.249,53zł z ustawowymi odsetkami od dnia 28 maja 2013r. do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych / k. 12 – pismo powoda z dnia 29 października 2013r.; k. 13-17 – pozew złożony na druku urzędowego formularza /.

Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2014r. Sąd Rejonowy w Kutnie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Łęczycy ustanowił dla pozwanego N. K. pełnomocnika z urzędu / k. 136 – postanowienie z dnia 30 kwietnia 2014r., sygn. akt VI C 486/13 /.

Pełnomocnik pozwanego wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego z urzędu, które nie były uiszczone ani w części, ani w całości / k. 226 – protokół rozprawy z dnia 20 maja 2016r. /.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

N. K. zawarł z (...) z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. umowy o świadczenie umów telekomunikacyjnych w dniu 3 czerwca 2009r., dotyczącą numeru (...), zawartą na czas określony 24 miesięcy, następnie przedłużoną aneksem o nr (...) z dnia 1 kwietnia 2011r., na okres 24 miesięcy oraz umowę z dnia 15 stycznia 2010r., dotyczącą numeru (...), zawartą na czas określony 24 miesięcy, a także umowę z dnia 11 września 2010r. z przypisanym do niej numerem (...) zawartą na czas określony 18 miesięcy / d. k. 30 – kserokopia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 3 czerwca 2009r., k. 31 – kserokopia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 15 stycznia 2010r., k. 32 – kserokopia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 11 września 2010r., k. 33 – kserokopia aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 1 kwietnia 2011r. /.

W związku z zawartymi umowami o świadczenie usług telekomunikacyjnych, pozwany posiadał zaległości w wysokości: 170,04zł z faktury VAT nr (...), płatnej do dnia 17 maja 2011r., 165,90zł z faktury VAT nr (...), płatnej do dnia 16 czerwca 2011r., 3,40zł z faktury VAT nr (...), płatnej do dnia 18 lipca 2011r. / d. k. 34-36 – faktura VAT nr (...); k. 37-39 faktura VAT nr (...); k. 40-42 – faktura VAT nr (...) /.

N. K. nie zapłacił opłat naliczonych w okresie od 1 do 30 kwietnia 2011r. i abonamentu za okres od 1 do 31 maja 2011r. oraz opłat naliczonych w okresie od 1 do 31 maja 2011r. i abonamentu za okres od 1 do 30 czerwca 2011r. i w związku z tym (...) z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wypowiedziała i rozwiązała umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy dotyczącej nr (...) operator obciążył pozwanego opłatą specjalną w wysokości 696,97zł płatną do dnia 21 grudnia 2011r. Natomiast z uwagi na przedterminowe rozwiązanie umowy dotyczącej numeru (...), pozwany został obciążony opłatą specjalną w wysokości 74,02zł płatną do dnia 21 grudnia 2011r. / d. k. 43-44 – kopia noty debetowej nr (...); k. 45-46 – kopia noty debetowej nr (...) /.

Całkowite zadłużenie N. K. wobec (...) z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wynosiło 1.249,53zł, w tym 1.044,85zł należności głównej wynikającej z sumy niezapłaconych faktur i not obciążeniowych oraz kwota 204,68zł należności odsetkowej wynikającej z sum odsetek ustawowych naliczonych od następnego dnia wymagalności poszczególnych faktur i not obciążeniowych do dnia wniesienia powództwa.

Wyrokiem z dnia 20 sierpnia 2013r. Sąd Rejonowy w Zgierzu oddalił powództwo N. K. w zakresie żądania zasądzenia od (...) z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zasądzenia odszkodowania w kwocie 950zł, żądania zasądzenia zadośćuczynienia w kwocie 100zł oraz żądania rozwiązania aneksu o nr (...) z dnia 1 kwietnia 2011r. oraz wobec cofnięcia powództwa ze zrzeczeniem się roszczenia, umorzył postępowanie w części dotyczącej żądania rozwiązania umowy z (...) z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. z dniem 30 czerwca 2011r., uznanie winy sieci P. za nieterminowe wywiązanie się z umowy oraz orzekł o kosztach postępowania / d. załączone akta I C 345/11 Sądu Rejonowego w Zgierzu – k. 149 – wyrok z dnia 20 sierpnia 2013r. /.

Umową sprzedaży wierzytelności, zawartą w dniu 28 marca 2013r., (...) z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. sprzedała (...) z siedzibą w K. przysługującą w stosunku do N. K. wierzytelność w wysokości 1.044,85zł należności głównej z tytułu zadłużenia wynikającego z zawartych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych / d. k. 25 – 28 – kserokopia umowy sprzedaży wierzytelności; k. 29 – wyciąg z listy dłużników stanowiący załącznik do umowy cesji /.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanego powyżej materiału dowodowego w postaci dowodów z dokumentów. Stan faktyczny przedmiotowej sprawy oraz wysokość dochodzonych przez powoda świadczeń nie były sporne między stronami postępowania.

Sąd uznał za wiarygodne dowody z dokumentów zgromadzone w aktach sprawy, albowiem w toku postępowania nie ujawniła się żadna okoliczność, która podważyłaby wiarygodność tych dowodów.

Sąd zważył, co następuje:

W świetle poczynionych ustaleń w sprawie, w ocenie Sądu, powództwo jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.

Podkreślić należy, że pozwany nie uznając powództwa i wnosząc o jego oddalenie, nie kwestionował wysokości dochodzonej pozwem kwoty, podniósł jedynie w sprzeciwie od nakazu zapłaty, iż wniósł sprzeciw ze względu na fakt, iż przed Sądem Rejonowym w Zgierzu toczy się sprawa o niewywiązywanie się z umowy przez firmę P. P. i do chwili zakończenia powyższego postępowania, uważa roszczenia powoda w rozpoznawanej sprawie za bezzasadne. Pomimo nałożonego przez Sąd obowiązku / k. 127 i k. 140 / pozwany nie przedstawił żadnych zarzutów w stosunku do żądania powoda, co skutkuje przyjęciem, iż nie kwestionuje on podstawy i wysokości dochodzonej pozwem kwoty, zważywszy na treść rozstrzygnięcia sporu pomiędzy N. K. a (...) z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przez Sąd Rejonowy w Zgierzu w sprawie I C 345/11 / k. 5 verte - wydruk sprzeciwu pozwanego N. K. od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego z dnia 24 czerwca 2013r., sygn. akt VI Nc-e 1274926/13 /.

Zgodnie z art. 509§1 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią / przelew / chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki / art. 509§2 k.c. /.

Przelew jest umową, z mocy, której wierzyciel-cedent przenosi na nabywcę-cesjonariusza wierzytelność przysługującą mu wobec dłużnika. Zgoda dłużnika na jej zawarcie jest potrzebna tylko wtedy, gdy w umowie łączącej wierzyciela z dłużnikiem wyłączono możliwość przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią. Przelew wierzytelności nie może pogorszyć sytuacji dłużnika.

W rozpoznawanej sprawie, w umowie zawartej pomiędzy (...) z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. a N. K., strony powyższego stosunku zobowiązaniowego nie wyłączyły możliwości przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią i dlatego też, do zawarcia umowy przelewu wierzytelności pomiędzy pierwotnym wierzycielem pozwanego a powodem nie była konieczna zgoda N. K..

Celem i skutkiem przelewu jest przejście wierzytelności na nabywcę. W wyniku przelewu przechodzi na nabywcę ogół uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi, który zostaje wyłączony ze stosunku zobowiązaniowego, jaki go wiązał z dłużnikiem. Wierzytelność przechodzi na nabywcę w takim stanie, w jakim była w chwili zawarcia umowy o przelew, a więc ze wszystkimi związanymi z nią prawami i brakami / np. przedawnieniem /.

W przedmiotowej sprawie, na podstawie zawartej umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 28 marca 2013r. (...) z siedzibą w K. nabył wierzytelność z tytułu umów usług telekomunikacyjnych od pierwotnego wierzyciela pozwanego N. K. – (...) z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.. Konsekwencją powyższego jest, iż powód może skutecznie dochodzić od pozwanego należności pieniężnej wynikającej z zawartych przez pozwanego umów usług telekomunikacyjnych.

W ocenie Sądu, materiał dowodowy zgromadzony w sprawie daje podstawy do uznania, że zaistniały przesłanki uzasadniające obciążenie pozwanego należnościami dochodzonymi pozwem a wynikającymi z dokumentów przedstawionych Sądowi do oceny. W aktach sprawy znajdują się umowy i aneksy do umów zawarte przez (...) z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. z N. K., faktura (...) do zapłaty kwoty 170,04zł do dnia 17.05.2011r., faktura (...) do zapłaty kwoty 165,90zł do dnia 17.06.2011r., faktura (...) na kwotę 3,40zł z terminem płatności do dnia 18.07.2011r., nota obciążeniowa (...) na kwotę 696,97zł z terminem płatności do dnia 21.12.2011r., nota obciążeniowa (...) na kwotę 74,02zł z terminem płatności do dnia 21.12.2011r., umowa przelewu wierzytelności. Przedstawione dowody są, w ocenie Sądu, wystarczające do merytorycznej weryfikacji wysokości i wymagalności dochodzonej pozwem należności.

Bezsporne jest, iż pierwotnego wierzyciela (...) z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. i N. K. łączyły umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych określone w art. 56 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne / Dz. U. nr 171, poz. 1800 ze zm. /. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest umową nazwaną i uregulowaną w prawie telekomunikacyjnym / pozakodeksowa umowa nazwana /.

Pozwany nie wypełnił zobowiązania wynikającego z zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i nie zaprzeczył przytoczonym w pozwie okolicznościom, co do istnienia, wysokości oraz wymagalności roszczenia dochodzonego przez powoda w przedmiotowej sprawie.

Mając na uwadze przedstawione powyżej okoliczności, na podstawie art. 509§1 i §2 k.c. w zw. z art. 56 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne / Dz. U. nr 171, poz. 1800 ze zm. /, art. 482§1 k.c., Sąd zasądził od N. K. na rzecz (...) z siedzibą w K. kwotę 1.249,53zł / jeden tysiąc dwieście czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze / z ustawowymi odsetkami:

- od kwoty 1.044,85zł / należności głównej wynikającej z sumy niezapłaconych faktur o numerach (...) na kwotę 170,04zł, (...) na kwotę 165,90zł, (...) na kwotę 3,40zł oraz not obciążeniowych (...) na kwotę 696,97zł, (...) na kwotę 74,02zł / od dnia 28 maja 2013r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 204,68zł / sumy kwot odsetek ustawowych naliczonych od następnego dnia wymagalności powyższych faktur i not obciążeniowych do dnia poprzedzającego wniesienie powództwa / od dnia 28 maja 2013r. do dnia zapłaty.

O należnych odsetkach Sąd orzekła na podstawie art. 359§1 k.c., art. 481§1 i §2 k.c.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98§1 i §3 k.p.c., obciążając pozwanego, jako stronę przegrywająca sprawę, kosztami postępowania poniesionymi przez powoda. Na zasądzoną kwotę 227zł złożyły się: opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika pozwanego w kwocie 180zł, ustalone na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu / tj. Dz. U. z 2013r., poz. 461 ze zm. /.

Na podstawie § 19 ust. 1 w zw. z §6 pkt 2 i §2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu / tj. Dz. U. z 2013r., poz. 461 ze zm. /, Sąd przyznał i nakazał wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Łęczycy adwokatowi P. K. kwotę 221,40zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu pozwanemu N. K..

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.