Sobota 16 lutego 2019 Wydanie nr 4009
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2016-02-16
Data orzeczenia:
16 lutego 2016
Data publikacji:
17 maja 2018
Sygnatura:
VI GC 76/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Wydział:
VI Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Anna Walus-Rząsa
Protokolant:
st. sekretarz sądowy Magdalena Kamuda
Hasła tematyczne:
Czynności Prawne (Przepisy Ogólne)
Podstawa prawna:
128 ust. 1 puin
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze
(Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt VI GC 76/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 lutego 2016 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Walus-Rząsa

Protokolant: st. sekretarz sądowy Magdalena Kamuda

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2016 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: Syndyka masy upadłości (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w R.

przeciwko: G. K.

o zapłatę: 184.000 zł

I.zasądza od pozwanego G. K. na rzecz powoda Syndyka masy upadłości (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w R. kwotę 184.000 zł ( sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych ) z ustawowymi odsetkami od dnia 21 listopada 2014r. do dnia zapłaty,

II.nakazuje pobrać od pozwanego G. K. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Rzeszowie kwotę 9.200 zł ( dziewięć tysięcy dwieście złotych) tytułem opłaty sądowej, od uiszczenia której powód był zwolniony,

III.przyznaje kuratorowi dla nieznanego z miejsca pobytu G. K. – adwokat A. C. – wynagrodzenie w kwocie 4.428,00 zł ( cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych).

sygn. akt VI GC 76/15

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 16 lutego 2016 r.

Powód Syndyk Masy Upadłości (...) sp. o.o. w upadłości likwidacyjnej w R. wniósł o zasądzenie od pozwanego G. K. kwoty 184 000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 21 listopada 2014 r. oraz kosztami postępowania.

Uzasadniając roszczenie Syndyk powołał się na przepis art. 128 ust. 2 w zw. z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze /dalej PUiN/ zgodnie, z którym czynności prawne odpłatne dokonane przez upadłego w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewny lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie albo z przysposobionym lub przysposabiającym są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Przepis ust. 1 powołanego artykułu stosuje się odpowiednio do czynności upadłego, będącego spółką lub osobą prawną, dokonanej z jej wspólnikami , z ich reprezentantami lub ich małżonkami, jak również ze spółkami powiązanymi, ich wspólnikami, reprezentantami lub małżonkami tych osób ( art. 128 ust. 2 PUiN).

Mając na uwadze powyższy przepis wskazał, że czynność prawna tj. umowa sprzedaży udziału w nieruchomości z dnia 6 czerwca 2014 r. dokonana pomiędzy pozwanym, ówczesnym prezesem zarządu spółki (...) Sp. z o.o. a tą spółką jest bezskuteczna, z uwagi na to, że została dokonana w okresie 6 miesięcy przed ogłoszeniem upadłości tej spółki i z osobą będącą jej reprezentantem i wspólnikiem.

Zarządzeniem z dnia 11 maja 2015 r. (k. 79, 88, 93) Sąd ustanowił dla pozwanego G. K., którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora w osobie adwokata A. C..

W odpowiedzi na pozew (k. 111) kurator ustanowiony dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego wniósł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów dla ustanowionego w sprawie kuratora.

W uzasadnieniu kurator podniósł, że biorąc pod uwagę wzajemną relację pomiędzy przepisami art. 127 a 128 Prawa upadłościowego i naprawczego powód powinien wykazać, że na skutek dokonanej przez pozwanego czynności prawnej wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego. Kurator zarzucił, że nie zostały wykazane przesłanki z art. 134 PUiN tj. wystąpienie ubytku w majątku upadłego na skutek dokonania takiej czynności prawnej, na skutek której doszło do przeniesienia własności nieruchomości na rzecz upadłego.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

G. K. od 18 stycznia 2002 r. pełnił funkcję prezesa zarządu spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w R. oraz był jej wspólnikiem, posiadając 155 udziałów o łącznej wartości 155 000 zł.

dowód: uwierzytelniona kopia pełnego KRS powoda k. 16-21

W okresie poprzedzającym ogłoszenie upadłości pozwany G. K. działając jako prezes zarządu spółki (...) sp. z o.o. zawarł w dniu 30 kwietnia 2014 r. w Kancelarii Notarialnej w R. przed notariuszem B. C. ze spółką (...) sp. z o.o. w R. warunkową umowę sprzedaży udziału wynoszącego (...) w nieruchomości stanowiącej działkę nr (...) o pow. (...)ha położoną w W., gminie C., powiecie (...), woj. (...), objętej KW nr (...), za cenę 184 000 zł. Przeniesienie własności przedmiotu sprzedaży i zawarcie umowy definitywnej miało nastąpić pod warunkiem, że Wójt Gminy C. nie wykona prawa pierwokupu przysługującego mu względem przedmiotu sprzedaży (§ 3 umowy).

Wobec niewykonania prawa pierwokupu przez (...) C. w dniu 6 czerwca 2014 r. w Kancelarii Notarialnej przed Notariuszem B. C. została zawarta umowa przeniesienia własności udziału w w/w nieruchomości Rep A nr (...)za kwotę 184 000 zł. Cena sprzedaży została pozwanemu w całości zapłacona.

dowód: wypisy z aktu notarialnego z 30.04.2014 r. Rep A nr (...), z dnia 6.06.2014 r. Rep A nr (...)k. 7-14

Postanowieniem z dnia 17 czerwca 2014 r. sygn. akt V GU 47/14 Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość likwidacyjną spółki (...) Sp. z o.o. w R.. Syndykiem masy upadłości został wyznaczony M. S.. Ogłoszenie upadłości nastąpiło na wniosek dłużnika tj. upadłej spółki (...). Wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w Sądzie Rejonowym w dniu 6 czerwca 2014r.

dowód: uwierzytelniona kserokopia postanowienia z 17.06.2014 r. k. 15, uwierzytelniona kserokopia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika.

Pismami z dnia 21 października 2014 r. oraz z dnia 9 grudnia 2014 r. Syndyk masy upadłości (...) Sp. z o.o. wezwał pozwanego do zwrotu kwoty 184 000 zł. Powyższe pisma, mimo dwukrotnej awizacji nie zostały odebrane przez pozwanego.

dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 21.10.2014 r. z dnia 9.12.2014 r. wraz z dowodami nadania i kserokopią koperty k. 22-27

Stan faktyczny ustalony w rozpoznawanej sprawie był pomiędzy stronami bezsporny, dodatkowo potwierdzały go dowody z dokumentów, które nie były przez strony kwestionowane.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Podstawą prawną powództwa jest art. 128 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, który znajdzie zastosowanie w brzmieniu obowiązującym do dnia 1.01.2016 r., z uwagi na przepis przejściowy art. 449 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. (Dz.U. 2015. 978).

Zgodnie z art. 128 ust. 1 powołanej ustawy, czynności prawne odpłatne dokonane przez upadłego w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie albo z przysposobionym lub przysposabiającym są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do czynności upadłego, będącego spółką lub osobą prawną, dokonanej z jej wspólnikami, ich reprezentantami lub ich małżonkami, jak również ze spółkami powiązanymi, ich wspólnikami, reprezentantami lub małżonkami tych osób (art. 128 ust 2 ustawy).

Mając na względzie treść powołanego przepisu Sąd Okręgowy uznał, że powództwo jest w całości zasadne. Przepis art. 128 PUiN wymaga aby spełnione zostały następujące przesłanki: złożenie wniosku o upadłość w terminie 6 miesięcy od daty dokonania czynności oraz dokonanie czynności prawnej odpłatnej przez określony w tym przepisie krąg podmiotów. Te przesłanki w niniejszej sprawie zaistniały.

W rozpoznawanej sprawie w dniu 6 czerwca 2014 r. została zawarta czynność prawna odpłatna w postaci definitywnej umowy sprzedaży udziału w nieruchomości. Powyższa umowa sprzedaży została zawarta przez upadłego będącego spółką z pozwanym G. K., który w chwili dokonywania tej czynności był wspólnikiem spółki jak również jej reprezentantem pełniąc funkcję prezesa zarządu. Powyższe jednoznacznie potwierdza wydruk KRS spółki. Ta czynność została dokonana w terminie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdyż jak wynika z wniosku o ogłoszenie upadłości, został on złożony w Sądzie Rejonowym w dniu 6 czerwca 2014 r., również w dniu 6 czerwca 2014 r. została zawarta umowa przeniesienia własności udziału w nieruchomości za kwotę 184 000 zł.

Wbrew zarzutom kuratora działającego za nieznanego z miejsca pobytu pozwanego, dla oceny zasadności roszczenia objętego pozwem nie było istotne to, czy wskutek dokonania z pozwanym przedmiotowej czynności prawnej upadła Spółka została zubożona oraz jaki wpływ powyższa czynność prawna spowodowała w majątku upadłego, czy świadczenia stron miały charakter ekwiwalentny itp. Przesłanką zastosowania art. 128 PUiN nie jest wykazanie, że czynność prawna spowodowała uszczuplenie w majątku upadłej spółki. (tak m.in. wyrok SN z dnia 23 stycznia 2014 r. II CSK 276/13) . Art. 128 PUiN nie odnosi się bowiem do relacji wartości świadczenia upadłego i świadczenia wzajemnego, a przewiduje sankcję bezskuteczności wszystkich czynności odpłatnych dokonanych w warunkach wskazanych w jego treści, bez względu na wysokość otrzymanego ekwiwalentu.

Końcowo wskazać należy, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego w zakresie tego rodzaju roszczenia jak w niniejszej sprawie uznanie czynności prawnej upadłego za bezskuteczną następuje w drodze powództwa o świadczenie ponieważ roszczenie o zapłatę obejmuje także ustalenie przesłanek z art. 128 ust PUiN (wyrok SN z 16 kwietnia 2010 r. IV CSK 424/09).

W tym stanie rzeczy, mając na uwadze wykazanie przez powoda przesłanek z art. 128 ust. 1 i 2 PUiN Sąd uwzględnił żądanie pozwu w całości orzekając jak w pkt I wyroku.

W przedmiocie odsetek ustawowych Sąd orzekł na podstawie art. 481 kc, zgodnie z żądaniem pozwu, a ponadto mając na względzie upływ terminów wyznaczonych do zwrotu świadczenia wskazany pozwanemu w kierowanych do niego wezwaniach do zapłaty.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc. W punkcie II wyroku, działając na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 9200 zł tytułem opłaty od pozwu od uiszczenia której powód był zwolniony ustawowo w oparciu o art. 132 ust. 2 PUiN.

W punkcie III wyroku Sąd przyznał kuratorowi w osobie adwokata A. C. ustanowionego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego wynagrodzenie w kwocie 4428 zł na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1476) w zw. z § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002r. Nr 163 poz.1348 z późn. zm.). Wynagrodzenie powyższe obejmuje kwotę 828 zł podatku VAT.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.