Poniedziałek 27 maja 2019 Wydanie nr 4109
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Elblągu z 2015-03-05
Data orzeczenia:
5 marca 2015
Data publikacji:
14 września 2018
Data uprawomocnienia:
5 marca 2015
Sygnatura:
VI Ka 51/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wydział:
VI Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Natalia Burandt
Sędziowie:
Irena Śmietana
Piotr Żywicki
Protokolant:
st. sekr. sądowy Joanna Prabucka - Ochniak
Hasła tematyczne:
Dokumenty
Podstawa prawna:
art. 270§ 1 kk i inne
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt VI Ka 51/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 05 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Elblągu VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodnicząca:

SSO Natalia Burandt (spr.)

Sędziowie:

SSO Irena Śmietana

SSO Piotr Żywicki

Protokolant

st. sekr. sądowy Joanna Prabucka - Ochniak

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Mirosławy Mazurek

po rozpoznaniu w dniu 05 marca 2015r.,

sprawy S. K.

oskarżonego o czyn z art. 270 § 1 kk i inne

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżyciela publicznego

od wyroku Sądu Rejonowego w Mławie X Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w D.

z dnia 22 grudnia 2014 r., sygn. akt X K 574/14

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie II w ten sposób, że oskarżonemu S. K. za przypisany mu czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk wymierza karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok w pozostałej części,

III.  zwalnia oskarżonego S. K. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Sygn. akt VI Ka 51/15

UZASADNIENIE

S. K. oskarżony został o to, że:

I.  w dniu 3 października 2014r w D., woj. (...) poprzez podstępne wprowadzenie w błąd usiłował wyłudzić od Naczelnika Wydziału (...) Kryzysowego i (...) Starostwa Powiatowego w D. prawdo jazdy uprawniające do kierowania pojazdami kat A,B,T lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na prawidłową weryfikację dokumentów przez pracownika wydziału, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 272 kk,

II.  w okresie od 29 września 2004r do 29 września 2014r w D., w W. i innych miejscach, woj. (...) i woj. (...), działając czynem ciągłym używał jako autentycznego podrobiony blankiet prawo jazdy kat AB i T o nr rej. (...)/95 blankiet serii (...) nr (...) wydany przez Urząd Miasta i Gminy w D., tj. o czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12kk.

Sąd Rejonowy w Mławie X Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w D. wyrokiem z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie o sygn. akt X K 574/14

I.  uznał oskarżonego S. K. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, szczegółowo opisanego w punkcie I wyroku, który zakwalifikował jako występek z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 272 kk i za to na mocy art.14 § 1 kk w zw. z art. 272 kk skazał go na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności,

II.  uznał oskarżonego S. K. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, szczegółowo opisanego w punkcie II wyroku, który zakwalifikował jako występek z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i za to na mocy art. 270 § 1 kk skazał go na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

III.  na podstawie art. 85 kk, art. 86 § 1 kk wymierzone oskarżonemu kary pozbawienia wolności połączył i wymierzył mu karę łączną w wysokości 8 miesięcy pozbawienia wolności,

IV.  na podstawie art. 69 § i i 2 kk, art. 70 § 1 pkt. 1 kk wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby lat 2,

V.  na podstawie art. 71 § 1 kk wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 70 stawek dziennych przyjmując wysokość stawki dziennej na kwotę 20 złotych.

Orzeczenie zawiera także rozstrzygnięcia o kosztach sądowych, od uiszczenia których zwolniono oskarżonego w całości.

Apelację od powyższego wyroku wniósł Prokurator Rejonowy w Działdowie, zaskarżając go w części dotyczącej orzeczenia o karze na korzyść oskarżonego. .

Autor apelacji na podstawie art. 438 pkt. 2 kpk zarzucił wyrokowi obrazę przepisów postępowania, tj. art. 343 § 7 kpk w zw. z art. 335 § 1 kpk, mającą wpływ na treść wyroku, polegającą na orzeczeniu przez sąd po przeprowadzeniu posiedzenia, wbrew uzgodnieniom dokonanym pomiędzy oskarżonym S. K. a prokuratorem w trybie art. 335 § 1 kpk, w punkcie II zakwestionowanego wyroku kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, zamiast kary 5 miesięcy pozbawienia wolności – o co wnosił oskarżyciel publiczny.

Podnosząc ten zarzut, skarżący wniósł o zmianę punktu II zaskarżonego wyroku poprzez orzeczenie wobec oskarżonego kary 5 miesięcy pozbawienia wolności zamiast kary 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz o utrzymanie w mocy pozostałych rozstrzygnięć wyroku.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja Prokuratora Rejonowego jako w pełni zasadna zasługiwała na uwzględnienie. Rozpoznając niniejszą sprawę Sąd Rejonowy, dopuścił się bowiem uchybienia prawa procesowego, które skutkować musiało zmianą zaskarżonego orzeczenia, zgodnie z postulatem sformułowanym w skardze.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że Prokurator Rejonowy zaskarżył wyrok Sądu Rejonowego wyłącznie w części dotyczącej orzeczenia o karze, a ściśle odnośnie wymiaru jednostkowej kary pozbawienia wolności orzeczonej w pkt II za przypisany oskarżonemu czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk , nie kwestionując tym samym rozstrzygnięć co do winy oskarżonego oraz pozostałych kar i środka probacyjnego

W takiej sytuacji przekroczenie granic apelacji możliwe jest zatem wyłącznie w oparciu o szczególne przepisy wskazane w ustawie, a w przedmiotowej sprawie są to art. 439 § 1 kpk i art. 440 k.p.k. Jedynie zatem przez pryzmat tych ostatnich przepisów sąd odwoławczy był uprawniony do kontroli zapadłego wobec oskarżonego wyroku.

W ocenie Sądu Okręgowego w niniejszej sprawie nie występują żadne z tzw. bezwzględnych przyczyn odwoławczych, enumeratywnie wymienionych w art. 439 § 1 k.p.k. ani też nie ma podstaw do uznania, że przypisanie oskarżonemu winy w takim zakresie jak uczyniono to w zaskarżonym wyroku, jest rozstrzygnięciem rażąco niesprawiedliwym w rozumieniu art. 440 k.p.k.

Sąd I instancji prawidłowo przeprowadził postępowanie w trybie art. 335 § 1 kpk w zw. z art. 343 kpk i ujawnił zgromadzony w postępowaniu przygotowawczym materiał dowodowy, który następnie poddał trafnej analizie, a na tej podstawie wyprowadził całkowicie słuszne wnioski, zarówno co do winy oskarżonego w zakresie obu przypisanych mu przestępstw, jak i subsumcji prawnej jego zachowania pod wskazane przepisy karne. Wyprowadzone, zatem na tej podstawie stanowisko Sądu I instancji korzysta z ochrony przewidzianej w art. 7 kpk.

Podzielić także należy wniosek, iż stopień społecznej szkodliwości czynów przypisanych oskarżonemu jest znaczny, a za którą to konstatacją przemawia m.in. rodzaj i charakter naruszonych dóbr oraz sposób działania.

W ocenie sądu okręgowego orzeczone wobec S. K., zasadniczo zgodnie z wnioskiem prokuratora, jednostkowe kary pozbawienia wolności (rozstrzygnięcie zawarte w pkt II wyroku wymagało jedynie wskazanej przez skarżącego modyfikacji, której to kwestii poświecone będą dalsze uwagi niniejszego uzasadnienia), kara łączna 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby oraz kara grzywny w wymiarze 70 stawek dziennych po 20 zł. każda - jest represją karną stwarzającą realne możliwości na osiągnięcie korzystnych efektów poprawczych w stosunku do oskarżonego. Wymierzając oskarżonemu karę Sąd Rejonowy wziął pod uwagę i uwzględnił wszystkie występujące po jego stronie okoliczności zarówno obciążające jak i łagodzące nadając im stosowną wagę jak i znaczenie zgodnie z dyrektywami wymiaru kary zawartymi w dyspozycji art. 53 kk, czemu dał pełny wyraz w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku.

Orzeczona kara jest adekwatna do jego stopnia zawinienia i odpowiada stopniowi społecznej szkodliwości czynów oraz uwzględnia sytuację rodzinną, majątkową i finansową oskarżonego, czyniąc zadość wymogom prewencji ogólnej i szczególnej stanowiąc słuszną społeczną odpłatę za popełnione przestępstwa.

Wydając zaskarżone rozstrzygnięcie, Sąd Rejonowy nie ustrzegł się jednakże obrazie prawa procesowego, co z kolei dostrzegł apelujący.

Sąd Odwoławczy podzielił zasadność zarzutu, podniesionego w apelacji przez prokuratora, odnośnie naruszenia przez Sąd Rejonowy prawa procesowego, tj. art. 335 § 1 kpk w zw. z art. 343 § 7 kpk, które to uchybienie polegało na odmiennym określeniu wymiaru jednostkowej kary pozbawienia wolności orzeczonej w pkt II za przypisany S. K. występek z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, tj. w wymiarze 8 miesięcy, zamiast 5 miesięcy pozbawienia wolności, jak to wskazał prokurator we wniosku, uzgodnionym z oskarżonym.

Zgodnie z treścią art. 335 § 1 kpk prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego za występek zagrożony karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Jak natomiast wynika z treści złożonego w trybie art. 335 § 1 kpk wniosku, (por. wniosek k. 39) - Prokurator wniósł o wydanie wyroku skazującego wobec S. K. bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie mu, uzgodnionej z oskarżonym (pisemne oświadczenie k. 27), kary 7 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 272 kk, kary 5 miesięcy pozbawienia wolności za czyn 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, kary łącznej 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat oraz kary grzywny w wymiarze 70 stawek dziennych przy określeniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł. Tymczasem Sąd I instancji przychylając się do wniosku Prokuratora, wbrew uzgodnieniom procesowym wyrażonym we wniosku złożonym w trybie art. 335 § 1 kpk, w wyroku odmiennie określił wymiar jednostkowej kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego za przypisany mu w pkt II występek z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk. Podkreślenia wymaga okoliczność, że Sąd I instancji dostrzegł swoje uchybienie, czemu dał wyraz w pisemnych motywach zaskarżonego wyroku.

W tej sytuacji godząc się na tryb postępowania określony w art. 335 § 1 kpk oraz swoistą ugodę co do wymierzenia oskarżonemu konkretnych kar i środka probacyjnego, sąd orzekający był związany swą wcześniejszą decyzją w tym przedmiocie, co sprawiło, że odmienne określenie w wyroku jakiegokolwiek uzgodnionego rozstrzygnięcia nie było dopuszczalne. Taka pozytywna decyzja Sądu ma daleko idące konsekwencje, a mianowicie zobowiązuje Sąd do wymierzenia kary, środków karnych i środków probacyjnych zgodnych z wcześniej zaakceptowanym wnioskiem. Odmienne określenie przez Sąd Rejonowy w tej sytuacji wymiaru jednostkowej kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego za czyn z art. 270 § 1 kk w z w. z art. 12 kk, wbrew wnioskowi prokuratora, było niedopuszczalne bowiem prowadziło do złamania „swoistej ugody” określającej warunki skazania bez rozprawy, a tym samym stanowiło naruszenie przez sąd orzekający przepisów prawa procesowego, określonych w art. 335 § 1 kpk i art. 343 § 7 kpk, co miało niewątpliwie wpływ na treść orzeczenia.

Stwierdzenie powyższego uchybienia skutkować musiało korektą zaskarżonego orzeczenia w kształcie zgodnym z postulatem zawartym w petitum apelacji.

Reasumując, Sąd Okręgowy na podstawie art. 437 § 2 kpk zmienił zaskarżony wyrok w punkcie II w ten sposób, że oskarżonemu S. K. za przypisany mu czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk wymierzył karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności), zaś w pozostałej części zaskarżony wyrok jako w pełni słuszny i trafny utrzymano w mocy.

Sąd odwoławczy na podstawie art. 634 kpk w zw. z art. 624 §1 kpk i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych zwolnił oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze albowiem przemawiają za tym względy słuszności (postępowanie odwoławcze zostało wywołane wskutek błędu sądu).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.