Sobota 20 lipca 2019 Wydanie nr 4163
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-11-15
Data orzeczenia:
15 listopada 2013
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
21 grudnia 2013
Sygnatura:
I C 992/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Krzysztof Skowron
Protokolant:
Ewelina Urbańska
Hasła tematyczne:
Dowody
Podstawa prawna:
6 k.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I C 992/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 listopada 2013 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron

Protokolant: Ewelina Urbańska

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2013 r.

w Zgorzelcu

sprawy z powództwa (...) S.a r.l. wL.

przeciwko W. S.

o zapłatę

powództwo oddala.

Sygn. akt I C 992/13

UZASADNIENIE

Powód, (...) S.a r.l w L., wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego W. S. kwoty 303,20 zł wraz z ustawowymi odsetkami (od kwot po 37,90 zł, od 8 dnia każdego kolejnego miesiąca, poczynając od stycznia 2009 r., a kończąc na sierpniu 2009 r., do dnia zapłaty) i kosztami procesu. W uzasadnieniu żądania wyjaśnił, że dochodzona należność wynika z umowy o świadczenie usług; podał też, że nabył ją na podstawie umowy cesji wierzytelności.

Pozwany, W. S., wniósł o oddalenia powództwa. Zarzucił, że powód nie udowodnił swojego roszczenia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W lipcu 2012 r. (...) S.a r.l w L. nabył od (...) S.A. w W. szereg wierzytelności z tytułu umów o świadczenie usług. Jedną z nich miała być wierzytelność wobec W. S. w łącznej kwocie 303,20 zł, na którą składały się należności płatne w ośmiu różnych terminach, z których ostatni miał wypadać 7 sierpnia 2009 r.

(dowód:

-

umowa sprzedaży wierzytelności z 3 lipca 2012 r. [k 12-13];

-

zawiadomienie o przelewie wierzytelności [k 18];

-

częściowy wykaz wierzytelności do umowy sprzedaży wierzytelności z 3 lipca 2012 r. [k 18])

Sąd zważył, co następuje:

W sprawie powód – wbrew spoczywającemu na nim obowiązkowi (art. 6 k.c.) – nie udowodnił, że zbywcy wierzytelności przysługiwała należność będąca przedmiotem obrotu (por. wyrok SN z 12 lipca 2006 r., V CSK 187/06). W takich warunkach powództwo podlegało oddaleniu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.