Sobota 23 marca 2019 Wydanie nr 4044
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2013-03-05
Data orzeczenia:
5 marca 2013
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
5 marca 2013
Sygnatura:
VI Ka 36/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wydział:
VI Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Andrzej Tekieli
Sędziowie:
Klara Łukaszewska
Waldemar Masłowski
Protokolant:
Małgorzata Dzieniszewska
Hasła tematyczne:
Dozór ,  Warunkowe Zawieszenie Wykonania Kary
Podstawa prawna:
art. 223 § 1 kk, art. 73 § 2 kk, art. 70 § 2 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt VI Ka 36/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 marca 2013r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w VI Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Andrzej Tekieli (spr.)

Sędziowie SO Klara Łukaszewska

SO Waldemar Masłowski

Protokolant Małgorzata Dzieniszewska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Zbigniewa Jaworskiego

po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2013r.

sprawy A. K.

oskarżonego z art. 223§1 kk i art. 226§1 kk

z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

z dnia 28 listopada 2012r. sygn. akt II K 435/12

I.  zmienia zaskarżony wyrok wobec oskarżonego A. K. w ten sposób, że:

1.  na podstawie art. 73§2 kk oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego,

2.  w podstawie prawnej rozstrzygnięcia o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności (pkt III części dyspozytywnej) w miejsce art. 70§1 pkt 1 kk przyjmuje art. 70§2 kk;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze obciążając nimi Skarb Państwa.

Sygn. akt VI Ka 36/13

UZASADNIENIE

A. K. został oskarżony o to, że:

1.  w nocy 07 lutego 2012 roku w S.dopuścił się napaści na funkcjonariusza Policji M. N.w ten sposób, że podczas i w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych, w trakcie podjętej interwencji w pensjonacie „(...)” wyrwał mu z kabury, a następnie skierował w jego kierunku służbową broń palną w postaci pistoletu P-99, grożąc jej użyciem i pozbawieniem życia, tj. o czyn z art. 223§1 kk ,

2.  w nocy 07 lutego 2012 roku w S. znieważył funkcjonariuszy Policji M. N. oraz M. S. używając w ich kierunku słów powszechnie uważanych za obelżywe i w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych w trakcie podjętej interwencji, tj. o czyn z art. 226§1 kk.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wyrokiem z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie II K 435/12:

I.  oskarżonego A. K. uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt 1 części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 223§1 kk i za to na podstawie art. 223§1 kk wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego A. K. uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt 2 części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 226§1 kk i za to na podstawie art. 226§1 kk wymierzył mu 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość stawki na kwotę 20 złotych;

III.  na podstawie art. 69§1 kk i art. 70§1 pkt 1 kk warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego A. K. kary pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 4 lata;

IV.  na podstawie art. 63§1 kk na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczył oskarżonemu A. K. okres zatrzymania w dniach od 7 lutego 2012r. do 9 lutego 2012r.;

V.  na podstawie art. 72§1 pkt 8 kk zobowiązał oskarżonego A. K. do podjęcia starań o uzyskanie stałej pracy zarobkowej;

VI.  na podstawie art. 72§1 pkt 5 kk zobowiązał oskarżonego A. K. do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu;

VII.  na podstawie art. 627 kpk, art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych zasądził od oskarżonego A. K. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, w tym 380 złotych opłaty.

Powyższe orzeczenie w części dotyczącej orzeczenia o karze na niekorzyść oskarżonego zaskarżył Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze, który zakwestionowanemu wyrokowi zarzucił:

1.  obrazę przepisu prawa materialnego, tj. art. 73§2 kk poprzez niezastosowanie i nieorzeczenie wobec oskarżonego A. K. dozoru kuratora lub osoby zaufanej, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, w sytuacji gdy in concreto orzeczono wobec młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego z art. 223§1 kk karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, zaś zgodnie z brzmieniem art. 73§2 kk dozór w takich przypadkach jest obligatoryjny,

2.  obrazę przepisu prawa materialnego, tj. art. 70§2 kk poprzez jego niezastosowanie i niewskazanie w pkt III sentencji wyroku, jako podstawy prawnej warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności wobec oskarżonego A. K. będącego sprawą młodocianym, przy jednoczesnym błędnym powołaniu jako podstawy prawnej tegoż środka probacyjnego przepisu art. 70§1 pkt 1 kk.

Stawiając powyższe zarzuty, autor apelacji wniósł o:

1.  orzeczenie wobec oskarżonego A. K. dozoru kuratora na podstawie art. 73§2 kk,

2.  wskazanie w pkt III sentencji wyroku jako podstawy prawnej warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wymierzonej oskarżonemu A. K. – obok przepisu art. 69§1 kk – przepisu art. 70§2 kk,

3.  utrzymanie wyroku w pozostałym zakresie w mocy.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja jest zasadna.

Oskarżony A. K. jest osobą młodocianą w rozumieniu przepisów kodeksu karnego ( art.115 § 10 k.k.). Wobec powyższego obligatoryjne było – w sytuacji orzeczenia wobec niego kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania – oddanie oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora ( art.73 § 2 k.k.), podstawą zaś rozstrzygnięcia o długości okresu próby powinien być art.70 § 2 k.k.

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok wobec oskarżonego A. K. w ten sposób że na podstawie art.73 § 2 k.k. oddał oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego i w podstawie prawnej rozstrzygnięcia o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności w miejsce art.70 § 1 pkt 1 k.k. przyjął art.70 § 2 k.k. W pozostałej części Sąd Okręgowy zaskarżony wyrok utrzymał w mocy.

Na podstawie art. 624 §1 k.p.k. w zw. z art. 634 k.p.k. Sąd Okręgowy kierując się względami słuszności zwolnił oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze obciążając nimi Skarb Państwa.

M.D.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.