Piątek 15 lutego 2019 Wydanie nr 4008
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2016-06-07
Data orzeczenia:
18 maja 2016
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
28 czerwca 2016
Sygnatura:
V GC 1026/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Kaliszu
Wydział:
V Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Magdalena Berczyńska – Bruś
Protokolant:
Anna Woźniakowska
Hasła tematyczne:
Dzieło
Podstawa prawna:
art. 627 k.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygnatura akt: V GC 1026/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 18 maja 2016 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu w V Wydziale Gospodarczym w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Berczyńska – Bruś

Protokolant: Anna Woźniakowska

po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2016 r. w Kaliszu

na rozprawie

sprawy z powództwa – (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O.

przeciwko – R. R.

o zapłatę

1. zasądza od pozwanego R. R. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. kwotę 2 587,02 złotych (dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych dwa grosze) z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwoty 2 420,00 złotych od dnia 11 października 2014 roku do dnia zapłaty,

2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 100,00 złotych ( sto złotych) tytułem zwrotu kosztów sądowych oraz kwotę 617,00 złotych (sześćset siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

SSR Magdalena Berczyńska – Bruś

Sygn. akt V GC 1026/15

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w O. pozwem z dnia 20 kwietnia 2015r. wniósł o zasądzenie od pozwanego R. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Skarby Świata R. R. w Ł. nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym kwoty 2.587,02 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 2.420 zł od dnia 11 października 2014r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu powód wskazał, że nabył od firmy P.H.U. Portal (...) P. M. w Z. na podstawie przelewu wierzytelności (art. 509 k.c.) wierzytelności wobec pozwanego, wynikające z tytułu nieuiszczenia kwoty której dotyczy pozew, a która wynika z powołanej faktury. O fakcie zawarcia umowy o przelewie wierzytelności pozwany został powiadomiony. Wierzytelność wynika ze sprzedaży oprogramowania. Pozwany wezwany do zapłaty wskazał, że w zakupionym oprogramowaniu pojawiły się błędy, wobec czego w dniu 12 października 2014r. odstąpił od umowy powołując się na postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Cedent wierzytelności wskazał, że nie odnotował zgłoszenia jakichkolwiek usterek ze strony pozwanego a powołane przez pozwanego przepisy nie mają zastosowania do transakcji zawartych przez przedsiębiorców.

Ponadto powód wskazał, że wnosi również o zasądzenie kwoty 167,02 zł stanowiącej równowartość kwoty 40 euro w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Do pozwu załączono umowę o przelewie wierzytelności, zawiadomienie dłużnika o przelewie, wezwanie do zapłaty, fakturę VAT, korespondencję mailową pozwanego z cedentem wierzytelności i oświadczenie pozwanego o odstąpieniu od umowy.

W dniu 25 maja 2015r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Kaliszu wydała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, sygn. akt V GNc 1907/15 zgodnie z żądaniem pozwu.

Nakaz zapłaty stracił moc w wyniku wniesienia przez pozwanego w ustawowym terminie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Sprzeciw został wniesiony co do całości nakazu. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa podnosząc, że odstąpił od umowy w ustawowym terminie 10 dni albowiem sprzedano mu wadliwy produkt niezgodny z ustaleniami. Pozwany dokonał zakupu oprogramowania sklepu internetowego, za które wpłacił sprzedawcy 2.500 zł pierwszej raty. Po zainstalowania oprogramowania i wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji przez sprzedającego miał uregulować II ratę w wysokości 2.420 zł. Okazało się, że sprzedawca zainstalował znacznie tańsze oprogramowanie warte jedynie 1.700 – 1.900 zł. Dodatkowo po instalacji okazało się, że wiele funkcji sklepu nie funkcjonowało prawidłowo, co spowodowało że zmuszony był odstąpić w ustawowym terminie 10 dni od zakupu. Sprzedawca nie zwrócił mu wpłaconych pieniędzy i żąda dodatkowej części za produkt w. (...).700 – 1.900 zł. Pozwany stracił część dotacji z Urzędu Pracy przeznaczonej na zakup oprogramowania. Sprzedawca nie chciał przyjąć z powrotem sprzedanego produktu, który pozwany naprawił na własny koszt i korzysta z niego. Jako dowód powołał jedynie pocztowe potwierdzenie odbioru przez sprzedawcę jego odstąpienia od umowy, które załączył do sprzeciwu.

W odpowiedzi na sprzeciw pełnomocnik powoda podtrzymał żądanie pozwu i zawarte w nim wnioski dowodowe. Wniósł ponadto o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu informatyki na okoliczność wyceny oraz prawidłowości instalacji programu komputerowego sklepu internetowego przeprowadzonej przez cedenta na rzecz pozwanego. Pozwany zaakceptował w korespondencji mailowej z 1 października 2014r. kwotę 4.000 zł netto. Kwota ta obejmowała zakup oprogramowania z instalacją. Po instalacji pozwany nie poinformował cedenta, że w ogóle wystąpiły jakiekolwiek wady i że usunął je na własny koszt.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

P. M. świadczył na rzecz pozwanego usługę stworzenia strony internetowej. Do zawarcia umowy doszło w wyniku korespondencji mailowej. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 4.000 zł netto i pozwany zaakceptował tę stawkę. Umowa nie obejmowała administrowania strony, tylko jej napisanie. Pozwany nie zgłaszał żadnych uwag co do prawidłowości wykonania umowy. Umowa była wykonana prawidłowo. Nie było żadnych żądań naprawy. Faktura została wystawiona wobec pozwanego jako przedsiębiorcy.

Dowód: zeznania świadka P. M. (k.104 – 105 akt)

W dniu 12 września 2014r. P. M. przelał na rachunek (...) Spółki Akcyjnej w S. kwotę 2.500 zł z tytułu zakupu oprogramowania sklepu internetowego płatność od pozwanego.

Dowód: wydruk z rachunku bankowego P. M. (k. 16 akt)

P. M. przesłał pozwanemu fakturę, której treść nie odpowiadała pozwanemu. Mailem z dnia 1 października 2014r. wskazał, że taka faktura jest mu niepotrzebna albowiem w polu nazwa towaru/usługi ma być co innego i kwota miała być inna. Zażądał aby kwotę na fakturze wpisać 4.000 zł netto czyli 4.920zł brutto, a w nazwie towaru/usługi wpisać koniecznie „Zakup oprogramowania sklepu internetowego”.

Dowód: korespondencja mailowa stron umowy z 1 października 2014r. (k. 13

– 14 akt)

W dniu 1 października 2014r. P. M. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. (...) w Z. wystawił wobec pozwanego fakturę VAT z tytułu zakupu oprogramowania sklepu internetowego na kwotę 4.920 zł (4.000 zł netto), wskazując w treści faktury, że kwota 2.500 zł została opłacona.

Dowód: faktura VAT nr (...) (k.11 akt)

Pozwany zaakceptował fakturę wystawioną przez P. M., nie był jednak zadowolony ze wskazania na fakturze, że ma do uiszczenia jeszcze kwotę 2.420 zł. Zaproponował, aby P. M. wpłacił na jego drugie konto bankowe kwotę 2.420 zł, a on po wypłaceniu tych środków wpłaci je P. M. na poczet drugiej raty i otrzyma fakturę z adnotacją „Faktura opłacona”. Pozwany potrzebował okazać w Urzędzie Pracy dowód zapłaty brakującej części należności wynikającej z faktury. P. M. nie wyraził na to zgody. Potwierdzenie na fakturze zapłaty uzależnił od faktycznego zapłacenia drugiej raty.

Dowód: korespondencja mailowa stron umowy z 9 i 11 października 2014r.

(k. 14 – 15 akt)

W dniu 12 października 2014r. pozwany odstąpił od umowy z P.

M. i wezwał go do zwrotu wpłaconej kwoty 2.500 zł (pierwszej raty).

Dowód: odstąpienie z dnia 12.10.2014r. pozwanego od umowy z 1

października 2014r. z dowodem doręczenia (k. 20 – 22 akt)

W dniu 14 października 2014r. pozwany poinformował mailem P. M., że wysłał do niego odstąpienie od umowy i czeka na zwrot wpłaconej kwoty pod rygorem założenia sprawy w e-sądzie.

Dowód: korespondencja mailowa stron umowy z 14 października 2014r.

(k. 15 akt)

W dniu 30 marca 2015r. P. M. przeniósł na rzecz powoda wierzytelność względem pozwanego wynikającą z faktury VAT (...) w kwocie 2.420 zł.

Dowód: umowa o przelewie wierzytelności i windykacji roszczeń nr

(...)/506/ (...)/15/PB/ (...) z dnia 30.03.2015r.(k.4 - 8 akt)

W dniu 2 kwietnia 2015r. powód wezwał pozwanego do zapłaty załączając zawiadomienie o przelewie wierzytelności podpisane przez cedenta.

Dowód: wezwanie do zapłaty z 02.04.2015r. (k. 9 -10 akt), zawiadomienie

dłużnika o przelewie wierzytelności (k.25 – 26 akt)

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie powołanych wyżej dokumentów oraz zeznań świadka P. M..

Sąd zważył co następuje:

Pozwany zawarł z P. M. ustną umowa o dzieło przez którą przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art.627 kodeksu cywilnego).

Przedmiotem dzieła wykonanego przez P. M. było wykonanie strony internetowej w oparciu o zakupiony program komputerowy „Oprogramowanie sklepu internetowego”. Myląca treść faktury sugerująca zawarcie umowy sprzedaży wynikała z żądań pozwanego i jego potrzeb przedłożenia faktury celem rozliczenia pobranej dotacji z Unii Europejskiej.

Pozwany nie zakwestionował faktu zlecenia P. M. zainstalowania oprogramowania. Korzysta z niego do chwili obecnej. Do momentu wezwania go do zapłaty przez powoda nie kwestionował jakości wykonanego dzieła. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy z dnia 12 października 2014r. nie wspomniał o jakichkolwiek usterkach oprogramowania. Jego celem było jedynie odzyskanie wpłaconych pieniędzy w wysokości 2.500 zł.

Postępowanie dowodowe, w toku którego oprócz dowodów z dokumentów przeprowadzono dowód z zeznań świadka P. M. potwierdziło zawarcie umowy, za której wykonanie przysługiwało uzgodnione wynagrodzenie. Jego wysokość została wskazana w fakturze VAT. Wobec zawarcia umowy ustnie, do ustalenia jej warunków mogło dojść jedynie w wyniku osobowych źródeł dowodowych i dokumentów, które potwierdzały warunki umowy ustnej. Do takich dokumentów należy przede wszystkim faktura VAT, która potwierdza strony umowy, wysokość wynagrodzenia i termin płatności, a także korespondencja mailowa. Pozwany nie udowodnił zgłaszanych przez niego zarzutów co do złej jakości oprogramowania. Nie przedstawił żadnego dowodu, że zgłaszał jakieś usterki ani dowodu, że ktokolwiek je usuwał. Zarzuty pozwanego podniesione w sprzeciwie od nakazu zapłaty były gołosłowne.

Pozwany złożył nieskuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie wskazując przyczyn odstąpienia. Ponadto powołane w oświadczeniu przepisy nie mają zastosowania wobec przedsiębiorców.

M. J. wykonał prawidłowo zlecone mu dzieło, o czym świadczy korzystanie z niego przez pozwanego. Wynagrodzenie nie zostało jednak zapłacone w pełnej wysokości.

Powód stał się wierzycielem pozwanego na skutek przelewu wierzytelności.

Zgodnie bowiem z art. 509 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Odpowiedzialność pozwanego względem powoda z tytułu przelanej wierzytelności jest taka sama jak wobec cedenta M. J..

Powództwo zasługiwało wiec na uwzględnienie.

Uwzględniając roszczenie powoda Sąd uwzględnił je również w zakresie żądania zasądzenia odsetek ustawowych.

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 481 § 1 k.c.).

Orzeczenie o kosztach postępowania wydano na podstawie wynikającej z art. 98 k.p.c. zasady odpowiedzialności za wynik procesu i obciążono nimi w całości przegrywającego spór pozwanego. Na koszty te złożyła się opłata sądowa od pozwu w kwocie 100 zł, wynagrodzenie pełnomocnika powoda ustalone w kwocie 1.200 zł w oparciu o § 6 pkt.3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. nr 163, poz. 1348 z późn. zm.) wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od pełnomocnictwa.

/-/SSR Magdalena Berczyńska-Bruś

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.