Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-01-30
Data orzeczenia:
30 stycznia 2013
Data publikacji:
9 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
30 stycznia 2013
Sygnatura:
I Ca 442/12
Sąd:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Krzysztof Nowaczyński
Sędziowie:
Aleksandra Ratkowska
Teresa Zawistowska
Protokolant:
st. sekr. sąd. Danuta Gołębiewska
Hasła tematyczne:
Eksmisja
Podstawa prawna:
art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733)
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27)

Sygn. akt I Ca 442/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 stycznia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Nowaczyński

Sędziowie: SO Aleksandra Ratkowska

SO Teresa Zawistowska /spr./

Protokolant: st. sekr. sąd. Danuta Gołębiewska

po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2013 r. w Elblągu

na rozprawie

sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w I.

przeciwko E. O., D. O., M. O. (1) i

J. O.

o eksmisję

na skutek apelacji pozwanego J. O.

od wyroku Sądu Rejonowego w Iławie

z dnia 24 września 2012 r., sygn. akt I C 292/12

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1 (pierwszym) i oddala powództwo wobec pozwanego J. O. oraz w punkcie 3 (trzecim) przez uchylenie tego rozstrzygnięcia;

2.  zasądza od powódki Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w I. na rzecz pozwanego J. O. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu za drugą instancję.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 24 września 2012 r. Sąd Rejonowy w Iławie w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...)w I.przeciwko J. O., E. O., D. O.i M. O. (1)o eksmisję, nakazał pozwanym aby opróżnili, opuścili i wydali powódce lokal mieszkalny nr (...)położonym przy ulicy (...)w I.(punkt 1), nie przyznał pozwanym E. O., D. O.i M. O. (1) prawa do lokalu socjalnego (punkt 2), przyznał prawo do lokalu socjalnego pozwanemu J. O.i nakazał wstrzymanie jego eksmisji do czasu zaoferowania przez Gminę Miejską w I.oferty zawarcia umowy lokalu socjalnego (punkt 3), zasądził solidarnie od pozwanych na rzecz powódki kwotę 337 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (punkt 4), a także nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności wobec pozwanych E. O., D. O.oraz M. O. (1)(punkt 5). W stosunku do pozwanych E. O., D. O.i M. O. (1)wyrok miał charakter zaoczny.

W uzasadnieniu wskazano, iż na podstawie przydziału lokalu mieszkalnego nr (...) z dnia 30 czerwca 1988 r. pozwany J. O. nabył lokatorskie prawo do lokalu nr (...) położonego w budynku nr (...) przy ulicy (...) w I. o powierzchni użytkowej 50,49m 2. Pozwany zamieszkał w lokalu z E. O., a następnie z D. O. i M. O. (1). Z uwagi na zaległości w regulowaniu czynszu Rada Nadzorcza powodowej spółdzielni w dniu 17.03.2010 r. podjęła uchwałę o wykreśleniu J. O. z rejestru członków tej spółdzielni. Przedmiotową uchwałę doręczono pozwanemu J. O. w dniu 29 marca 2010 r., pozwany nie odwołał się od niej. Pozwani zostali wezwani do opuszczenia lokalu. Na dzień 20.02.2012 r. zaległość z tytułu opłat czynszowych i wody wynosiła 9 068,09 zł. Pozwani lokalu nie opuścili. Żaden z pozwanych nie figuruje w rejestrze bezrobotnych prowadzonym przez Powiatowy Urząd Pracy w I..

Podkreślone zostało, iż w myśl art. 11 ust. l ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2003 Nr 119, poz.1116 ze zm.) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale. Poza sporem pozostawało, że pozwany J. O. utracił tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Wedle treści art.7 ust. l cytowanej wyżej ustawy w ciągu trzech miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego osoby, którym przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu, oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu. Na spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu. O przyznaniu J. O. prawa do lokalu socjalnego Sąd pierwszej instancji orzekł na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 71, poz. 733) w związku z art. 5 k.c. Za taką konstatacją miała przemawiać okoliczność uzyskiwania przez pozwanego J. O. niskich dochodów, co w połączeniu z koniecznością regulowania zaległości wobec powódki powodowało, że nie był on w stanie samodzielnie zapewnić sobie lokalu do zamieszkania. W konsekwencji przyznania temu pozwanemu prawa do lokalu socjalnego Sąd na podstawie art. 14 ust. 6 cyt. ustawy nakazał wstrzymanie jego eksmisji do czasu złożenia mu przez Gminę Miejską I. oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Apelację od przedmiotowego wyroku wniósł pozwany J. O. zaskarżając go w całości i domagając się jego zmiany.

W uzasadnieniu wniesionego środka odwoławczego pozwany wskazał na spłatę zadłużenia i podjęcie działań mających na celu przywrócenie członkostwa w powodowej Spółdzielni. Pismem z dnia 18 stycznia 2013 r. poinformował o podjęciu przez

Radę Nadzorczą powódki w dniu 21 listopada 2012 r. uchwały w sprawie uchylenia własnej prawomocnej uchwały z dnia 17 marca 2010 r. nr 11/10 w sprawie wykreślenia pozwanego J. O. z rejestru członków powódki, którą złożył do akt.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Apelacja pozwanego J. O. zasługiwała na uwzględnienie z uwagi na zmianę okoliczności zaistniałą po wydaniu zaskarżonego orzeczenia.

W myśl art. 382 k.p.c. Sąd drugiej instancji orzeka na podstawie materiału zebranego w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym.

U podstaw orzeczenia Sądu a quo co do eksmisji pozwanego z lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w I. przy ul. (...) legło ustalenie, iż w dniu 17 marca 2010 r. Rada Nadzorcza powódki podjęła uchwałę w sprawie wykreślenia skarżącego z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w I., a w konsekwencji powyższego spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługujące powodowi wygasło z chwilą ustania członkostwa i był on, oraz osoby wspólnie z nim zamieszkujące, zobligowany do opróżnienia lokalu mieszkalnego w ciągu trzech miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do jego zajmowania (art. 11 ust 1 w zw. z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych).

Uchwałą nr 27/12 z dnia 21 listopada 2012 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w I. uchyliła własną prawomocną uchwałę nr 11/10 z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie wykreślenia skarżącego z rejestru członków Spółdzielni. Z treści przedmiotowej uchwały wynika, iż pozwany złożył wniosek w sprawie ponownego przyjęcia go w poczet członków powodowej Spółdzielni, który został rozpatrzony pozytywnie. Uchylenie uchwały nr 11/10 z dnia 17 marca 2010 r. w kwestii wykreślenia pozwanego z rejestru członków skutkowało ustaleniem, iż skarżący jest nadal członkiem spółdzielni o dotychczasowym numerze rejestru i zachowuje przysługujące mu prawa, bez konieczności opłaty wpisowego i udziału, a uchwała datowana na 21 listopada 2012 r. weszła w życie z dniem jej podjęcia (k.81-82).

Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w I. uchwały nr 27/12 z dnia 21 listopada 2012 r. zasadnym czyni twierdzenie, iż pozwanemu w dalszym ciągu przysługuje lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w I. przy ul. (...), tym samym skoro posiada tytuł prawny do jego zajmowania, to nie jest zobligowany do opróżnienia i puszczenia tego mieszkania.

Zmiana okoliczności istotnych dla merytorycznej oceny zasadności powództwa jaka nastąpiła na skutek wydania uchwały nr 27/12 z dnia 21 listopada 2012 r. skutkowa koniecznością zmiany, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c., przez Sąd Okręgowy w Elblągu zaskarżonego wyroku w jego punkcie pierwszym i oddaleniem powództwa wobec pozwanego J. O. oraz w punkcie trzecim w przedmiocie uchylenia rozstrzygnięcia o przyznaniu pozwanemu J. O. prawa do lokalu socjalnego i nakazaniu wstrzymania eksmisji do czasu zaoferowania mu zawarcia umowy lokalu socjalnego przez Gminę Miejską I..

O kosztach procesu za drugą instancję orzeczono, mając na uwadze zasadę odpowiedzialności za wynik sprawy, na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. Na zasądzone koszty składała się uiszczona przez pozwanego opłata od apelacji w kwocie 200 zł.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.