Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2012-06-20
Data orzeczenia:
20 czerwca 2012
Data publikacji:
18 maja 2018
Data uprawomocnienia:
20 czerwca 2012
Sygnatura:
III AUa 440/12
Sąd:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział:
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Stanisława Kubica
Sędziowie:
Danuta Rychlik-Dobrowolska
Barbara Pauter
Protokolant:
Adrianna Szymanowska
Hasła tematyczne:
Emerytura
Podstawa prawna:
art. 48 i 49 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
(Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2037)
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1112)

Sygn. akt III A Ua 440/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 czerwca 2012 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wydział III

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Stanisława Kubica

Sędziowie:

SSA Barbara Pauter (spr.)

SSA Danuta Rychlik-Dobrowolska

Protokolant:

Adrianna Szymanowska

po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2012 r. we Wrocławiu

sprawy z wniosku Z. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o emeryturę górniczą

na skutek apelacji Z. K.

od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

z dnia 4 stycznia 2012 r. sygn. akt V U 880/11

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od wnioskodawcy na rzecz strony pozwanej kwotę 120,- zł tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 4 stycznia 2012 r. Sąd Okręgowy w Legnicy oddalił odwołanie Z. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. z dnia 4 lipca 2011 r. odmawiającej wnioskodawcy przyznania prawa do emerytury górniczej.

Sąd ten ustalił, że Z. K. urodził się (...).

Organ rentowy zaliczył ubezpieczonemu do stażu pracy jako okres pracy górniczej zatrudnienie: od 31.VIII.1982 r. do 28.IV.1984 r., od 6.V.1986 r. do 5.XII.1990 r., od 2.V.1991 r. do 31.VIII.2003 r., od 1.IX.2003 r. do 11.I.2010 r. w (...)/ZG P. S., w tym okres niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy od dnia 3.X.2001 r. do 9.XI.2001 r. jako okres nieskładkowy, z wyłączeniem: urlopu bezpłatnego (6.XII.1990 r. do 1.V.1991 r.), nieobecności usprawiedliwionej niepłatnej od 12.I.2010 r. do 27.I.2010 r., przerwy po odbyciu służby wojskowej od 9 kwietnia 1986 r. do 5 maja 1986 r., okresów nieskładkowych od dnia 30.III.1992 r. do 3.IV.1992 r., od 11.VIII.1992 r. do 14.VIII.1993 r., od 1.X.1993 r. do 8.X.1993 r., od 2.XII.1993 r. do 3.XII.1993 r., od 21.III.1994 r. do 25.III.1994 r., od 8.VII.1996 r. do 26.VII.1996 r., od 23.VI.1997 r. do 27.VI.1997 r., od 15.IX.1997 r. do 21.IX.1997 r., od 7.X.1997 r. do 31.V.1998 r., od 5.I.1999 r. do 11.I.1999 r., od 22.III.1999 r. do 31.III.1999 r., od 9.VII.1999 r. do 14.VII.1999 r., od 29.XI.1999 r. do 1.XII.1999 r., od 6.XII.2000 r. do 8.XII.2000 r., od 22.VI.2001 r. do 1.VII.2001 r., od 23.VII.2001 r. do 25.VII.2001 r., od 27.III.2002 r. do 30.III.2002 r., od 11.VI.2002 r. do 14.VI.2002 r., od 20.VII.2002 r. do 25.VIII.2002 r., od 14.X.2002 r. do 30.X.2002 r., od 4.II.2003 r. do 14.III.2003 r., od 16.VI.2003 r. do 7.VII.2003 r., od 29.IV.2005 r. do 6.V.2005 r., od 15.V.2006 r. do 19.V.2006 r., od 14.XI.2006 r. do 17.XI.2006 r., od 24.I.2007 r. do 16.II.2007 r., od 1.VI.2007 r. do 8.VI.2007 r., od 20.XII.2007 r. do 2.I.2008 r., od 7.I.2008 r. do 18.I.2008 r., od 17.IX.2008 r. do 11.I.2010 r.

Łącznie daje to 21 lat 2 miesiące i 17 dni.

Organ rentowy, jako okresu pracy górniczej, nie zaliczył okresu odbywania służby wojskowej od 29.IV.1984 r. do 8.IV.1986 r.

Wnioskodawca w okresie swojego zatrudnienia pracował w (...) S.A. O/ Zakłady (...) na stanowiskach:

-

od dnia 31.VIII.1982 r. do 28.II.1995 r. - ślusarz mechanik maszyn i urządzeń górniczych pod ziemią,

-

od 1.III.1995 r. do 31.VII.1998 r. - młodszy górnik operator s.m.g. pod ziemią, probobiorca pod ziemią,

-

od 1.VIII.1998 r. do 31.I.2003 r. - ślusarz mechanik maszyn i urządzeń górniczych pod ziemią,

-

od 1.II.2003 r. do 31.VIII.2003 r. .- probobiorca pod ziemią.

Zakład pracy potwierdził, iż wnioskodawca wykonywał pracę w szczególnych warunkach w okresie:

-

od 31.VIII.1982 r. do 28.IV.1984 r. jako ślusarz mechanik maszyn i urządzeń górniczych pod ziemią,

-

od 6.V.1986 r. do 5.XII.1990 r. oraz od 2.V.1991 r. do 28.II.1995 r. jako ślusarz mechanik urządzeń górniczych pod ziemią,

-

od 1.III.1995 r. do 31.VII.1998 r. jako młodszy górnik operator s.m.g. pod ziemią, probobiorca pod ziemią,

-

od 1.VIII.1998 r. do 31.I.2003 r. jako ślusarz mechanik maszyn i urządzeń górniczych pod ziemią,

-

od 1.II.2003 r. do 31.VIII.2003 r. jako probobiorca pod ziemią.

Wnioskodawca ponownie od dnia 1.IX.2003 r. do 27.I.2010 r. został zatrudniony w (...) S.A. O/Zakłady (...) na stanowisku ślusarz-mechanik maszyn i urządzeń górniczych pod ziemią i zakład pracy potwierdził wykonywanie pracy w szczególnych warunkach w okresie od 1.IX.2003 r. do 17.III.2009 r. Pracodawca wykazał także okresy nieskładkowe w wydanym świadectwie pracy.

Wnioskodawca rozwiązał stosunek pracy z (...) SA O/ZG "P.­" w dniu 28 stycznia 2010 r.

W dniu 7 czerwca 2011 r. Z. K. złożył wniosek o przyznanie mu prawa do emerytury górniczej.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy uznał odwołanie za nieuzasadnione. Wnioskodawca nie spełnia przesłanek do uzyskania prawa do emerytury górniczej, określonych w art. 48 i 49 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Wnioskodawca nie udowodnił okresu pracy górniczej w wymiarze 25 lat, a okres czynnej służby wojskowej nie może zostać zaliczony do pracy górniczej. W tym zakresie Sąd Okręgowy podzielił stanowisko wyrażone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2006 r. (II UK 141/05, OSNP 2007/7-8/114). Okresy niezdolności do pracy nie mogą zostać zaliczone do okresów pracy górniczej, ponieważ wnioskodawca nie wykazał, iż niezdolność ta ma związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, o czym przesądził Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w sprawie III A Ua 1925/10. Zaskarżona decyzja jest zatem prawidłowa.

Apelację od wyroku Sądu Okręgowego złożył wnioskodawca, zarzucając błędną interpretację przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz pominięcie przepisu art. 11 oraz 50b nowelizacji tej ustawy, domagał się zmiany zaskarżonego wyroku i przyznania prawa do emerytury górniczej.

W uzasadnieniu apelacji przedstawił własną interpretację przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, które w jego opinii pozwalają na przyznanie prawa do świadczenia.

Sąd Apelacyjny zważył:

Apelacja wnioskodawcy nie jest zasadna.

Spór w prawie dotyczył możliwości zaliczenia do stażu pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy okresu odbytej przez wnioskodawcę zasadniczej służby wojskowej, który przypadł w okresie trwania górniczego stosunku pracy i w czasie trwania którego pracownik został powołany do odbycia tej służby, a po jej odbyciu wrócił w ustawowym terminie do zatrudnienia górniczego. Zgodnie bowiem z art. 120 ust. 1 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy (ust. 1), natomiast pracownikowi, który podjął pracę po upływie trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, czas odbywania tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą tylko uprawnienia w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego i wysokości odprawy pośmiertnej, a także uprawnienia emerytalno-rentowe (ust. 3).

Wyjątkowo tylko okresy czynnej służby wojskowej, poprzedzonej pracą górniczą i pod warunkiem podjęcia takiej pracy w ciągu 30 dni od dnia zakończenia tej służby, zalicza się do okresów pracy górniczej, o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach, przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej na podstawie przepisów tej ustawy, wyłącznie pracownikom zwolnionym z pracy w ramach restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, którzy złożyli wnioski emerytalne do dnia 31 grudnia 2002 r. - na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz.U. Nr 162, poz. 1112 ze zm.) lub do dnia 31 marca 2004 r. - na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz.U. Nr 210, poz. 2037 ze zm.), pod dodatkowymi warunkami, że posiadali co najmniej 15 lat pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy i spełniali warunki określone w art. 49 ustawy o emeryturach i rentach.

Pogląd ten, wyrażony w cytowanym wyroku Sadu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2006 r. Sąd Apelacyjny w pełni podziela.

Wnioskodawca, który nie jest górnikiem kopalni węgla kamiennego i nie został zwolniony z pracy w ramach restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, nie podlega tym powołanym regulacjom szczególnym, a zatem okres odbytej przez niego zasadniczej służby wojskowej nie jest okresem zaliczanym do okresów pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w zakresie wymaganym do przyznania prawa do emerytury górniczej bez względu na wiek.

Oznacza to, iż wnioskodawca nie legitymuje się wymaganym stażem pracy górniczej, a tym samym nie spełnia przesłanek do uzyskania świadczenia w oparciu o art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Kart Nauczyciela (Dz.U. Nr 167, poz. 1397 z późn. zm.).

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny orzekł o oddaleniu apelacji na mocy art. 385 kpc.

KN

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.