Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Suwałkach z 2014-05-07
Data orzeczenia:
7 maja 2014
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
11 czerwca 2014
Sygnatura:
III U 228/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wydział:
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Danuta Poniatowska
Protokolant:
sekr. sądowy Beata Dzienis
Hasła tematyczne:
Emerytura
Podstawa prawna:
art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt III U 228/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 maja 2014r.

Sąd Okręgowy w Suwałkach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Danuta Poniatowska

Protokolant:

sekr. sądowy Beata Dzienis

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 maja 2014r. w Suwałkach

sprawy W. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

o ustalenie wysokości kapitału początkowego

w związku z odwołaniem W. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

z dnia 7 marca 2014 r. znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję i do ustalenia kapitału początkowego W. W. przyjmuje okres zatrudnienia w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej od 6 grudnia 1972r. do 14 listopada 1975r.

Sygn. akt III U 228/14

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 07.03.2014r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B., powołując się na przepisy ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1440) odmówił W. W. ponownego ustalenia wartości kapitału początkowego. Wskazał, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pracy za granicą i ich udokumentowania, zatrudnienie na terenie byłej NRD do dnia 02.10.1990r. jest traktowane jak przebyte w Polsce. Zaliczenie tej pracy następuje na podstawie dokumentów przetłumaczonych na język polski tj. świadectwa pracy lub zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, zawierającego zgodne i prawidłowe dane osobowe pracownika i okres zatrudnienia. Natomiast złożony przez wnioskodawcę w dniu 10.02.2014r. dokument zawierał błędną datę urodzenia, a kserokopia dyplomu nie zawierała tych informacji. Dlatego organ rentowy nie znalazł podstaw do ponownego ustalenia wartości kapitału początkowego.

W lapidarnym odwołaniu W. W. domagał się zmiany decyzji i uwzględnienia okresu pracy od 06.12.1972r. do 14.11.1975r.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie. Podtrzymał podstawy skarżonej decyzji.

Sąd ustalił, co następuje:

W. W. (ur. (...)) w dniu 13.01.2014r. wystąpił z wnioskiem o ustalenie kapitału początkowego. Decyzją z dnia 21.02.2014r. Organ rentowy ustalił kapitał początkowy na dzień 01.01.1999r. w wysokości 88.628,54zł. Do jego ustalenia nie uwzględnił m.in. okresu od 06.12.1972r. do 14.11.1975r. ponieważ w dokumencie poświadczenia pracy podano błędną datę urodzenia ((...).). W dniu 27.02.2014r. odwołujący ponowił wniosek o uwzględnił okresu od 06.12.1972r. do 14.11.1975r., wskazując, iż zakład, w którym wówczas pracował już nie istnieje, a błąd w dacie urodzenia powstał nie z jego winy.

W okresie od 06.12.1972r. do 14.11.1975r. odwołujący pracował stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w (...)w byłej NRD. Do pracy został skierowany jako jeden z najlepszych absolwentów szkoły zawodowej. Wówczas grupa około 50 absolwentów szkół zawodowych z całego kraju została skierowana do pracy w tym kombinacie. Odwołujący pracował na podstawie umowy o pracę przy produkcji maszyn włókienniczych, za miesięcznym wynagrodzeniem płaconym w markach. Z „poświadczenia pracy” z dnia 13.11.1975r. (akta ZUS bez kolejno ponumerowanych kart) wynikało, iż przez okres 18 miesięcy wnioskodawca pracował jako oczyszczacz metalu, przez 6 miesięcy jako ślusarz montażowy i 11 miesięcy jako tokarz. W trakcie pracy odwołujący dał się poznać, jako rzetelny pracownik i z tego tytułu otrzymywał wyróżnienia (akta ZUS). Co do innych dokumentów wskazał, iż osobiście udał się do miasta, w którym wówczas pracował, jednak fabryka została zlikwidowana.

W „poświadczeniu pracy” została wstawiona nieprawidłowa data urodzenia wnioskodawcy – (...)., który przyznał, iż błąd zauważył dopiero w momencie otrzymania decyzji o ustaleniu kapitału początkowego. Odwołujący oświadczył, iż w tym okresie nie pracował żaden inny W. W., ani nikt o podobnym nazwisku.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 173 ust 1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1440) dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy przed dniem wejścia w życie ustawy opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek, ustala się kapitał początkowy.

Jak stanowi art. 174 ust 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust. 2-12 i przy jego ustalaniu przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy okresy składkowe, o których mowa w art. 6.

Na podstawie uzyskanych dokumentów, w szczególności „poświadczenia zatrudnienia”, które odwołujący złożył w wersji oryginalnej (niemieckiej) oraz przetłumaczonej na język polski, do ustalenia kapitału początkowego należało doliczyć również okres pracy od 06.12.1972r. do 14.11.1975r. Fakt świadczenia pracy potwierdzają również dyplomy, które co prawda nie zostały przetłumaczone na język polski, jednak dane takie jak imię i nazwisko odwołującego, nazwa zakładu pracy czy daty otrzymania wyróżnień pokrywają się z okresem zatrudnienia w odwołującego w (...)i były dla Sądu czytelne. Sąd uznał te dowodowy za wystarczające, tym bardziej, iż zostały uzupełnione zeznaniami odwołującego, który w sposób logiczny, rzeczowy i rzetelny wyjaśnił okoliczności zatrudnienia, przebieg pracy oraz rozwiązania umowy o pracę. Trudności z uzyskaniem innych dowodów wynikają z długiego okresu, jaki minął od zatrudnienia, ale przede wszystkim z faktu, iż miało to miejsce na terenie byłej NRD oraz, że odwołujący pracował w niewielkiej, bo liczącej ok. 50 osób grupie osób z całej Polski. Jednak dowody przeprowadzone w toku postępowania należało uznać za wystarczające do uwzględnienia spornego okresu.

Wiarygodność „poświadczenia pracy” z dnia 13.11.1975r. mógł podważać błąd w dacie urodzenia W. W.. Jednak zdaniem Sądu był on omyłką pisarską. W podanej dacie nieprawidłowy był tylko miesiąc – wrzesień (9), który został wpisany cyfrą arabską. Natomiast odwołujący urodził się w marcu (3) i prawdopodobnie z uwagi na podobieństwo tych dwóch cyfr doszło do pomyłki przy wydawaniu poświadczenia. Pozostałe dane są prawidłowe i trudno nawet zakładać, iż w tym czasie, w tym przedsiębiorstwie był zatrudniony inny Polak o tym samym imieniu i nazwisku i podobnej dacie urodzenia co odwołujący. Zdaniem Sądu błąd ten nie dyskwalifikuje dowodu potwierdzającego zatrudnienie odwołującego w spornym okresie.

W związku z powyższym, na podstawie art. 477 14 §2 kpc orzeczono, jak w sentencji.

mt

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.