Wtorek 23 lipca 2019 Wydanie nr 4166
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2013-11-08
Data orzeczenia:
8 listopada 2013
Data publikacji:
9 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
17 grudnia 2013
Sygnatura:
IV U 271/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Jacek Witkowski
Protokolant:
st. sekr. sądowy Dorota Malewicka
Hasła tematyczne:
Emerytura
Podstawa prawna:
art. 23 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS
Teza:
Ubezpieczona w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13.11.2012 r. zachowała prawo do wypłaty emerytury od dnia jej zawieszenia tj. 1.10.2011 r. do daty poprzedzającej wznowienie wypłaty.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168)
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 271/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 listopada 2013r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jacek Witkowski

Protokolant

st. sekr. sądowy Dorota Malewicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada 2013r. w S.

odwołania A. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 24 stycznia 2013 r. Nr (...)- (...)

w sprawie A. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do podjęcia wypłaty emerytury

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że A. P. przysługuje prawo do wypłaty zawieszonej emerytury za okres od 01 października 2011r. do 31 grudnia 2012r.

Sygn. akt IV U 271/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 24.01.2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. wznowił wypłatę emerytury ubezpieczonej A. P. od dnia 1.01.2013 r. tj. od miesiąca, w którym złożony został wniosek o podjęcie wypłaty emerytury. Jednocześnie inną decyzją z tej samej daty pozwany ZUS odmówił wznowienia postępowania w trybie art. 145a kpa.

Odwołanie od decyzji ZUS w przedmiocie wznowienia wypłaty emerytury złożyła ubezpieczona A. P., która wnosiła o jej zmianę poprzez wypłatę emerytury od dnia publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13.11.2012 r. sygn.akt K 2/12 od dnia 22.11.2011 r.

W odpowiedzi na odwołanie pozwany organ rentowy wnosił o jego oddalenie, argumentując tym, iż ubezpieczona złożyła wniosek o podjęcie wypłaty emerytury w dniu 15.01.2013 r. i w związku z tym, od daty złożenia wniosku istniała podstawa podjęcia wypłaty zawieszonej emerytury.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Ubezpieczona A. P. nabyła prawo do emerytury na mocy decyzji z dnia 2.04.2009r. począwszy od 1.03.2009r. Ubezpieczona nie rozwiązała stosunku pracy i w związku z wejściem w życie od 1.10.2011r. przepisu art. 28 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 157, poz. 1726 ze zm.) w związku z art. 103a ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) pozwany organ rentowy decyzją z dnia 13.10.2011 r. wstrzymał wypłatę emerytury A. P.. Ubezpieczona kontynuowała zatrudnienie.

Po wejściu z życie wyroku TK z dnia 13.11.2012 r. który to wyrok został opublikowany w dniu 21.11.2012 r., ubezpieczona złożyła w dniu 15.01.2013 r. wniosek do pozwanego Oddziału ZUS o podjęcie wypłaty zawieszonej emerytury. Pozwany ZUS wniosek ten uwzględnił, jednakże w takim tylko zakresie, w którym podjął wypłatę emerytury od dnia 1.01.2013r. Ubezpieczona nie zgadzała się z tą decyzją i złożyła od niej odwołanie. Na rozprawie wnosiła o wyrównanie wypłaty emerytury od 1.10.2011r. do 31.12.2012r.

W ocenie Sądu Okręgowego odwołanie ubezpieczonej jest uzasadnione. Z uzasadnienia wyroku TK, w którym to zawarto wykładnię orzeczenia, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że osoby, które nabyły prawo do emerytury od 8.01.2009 r. do 31.12.2010 r. nie miały obowiązku rozwiązywania stosunku pracy, a przepisy art. 28 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych … w zw. z art. 103 a ustawy o FUS nie miały zastosowania do tych świadczeniobiorców, którzy w podanym wyżej przedziale czasowym nabyli uprawnienia emerytalne. W związku z tym decyzja z dnia 13.10.2011r. o wstrzymaniu wypłaty emerytury ubezpieczonej nie mogła być oparta na wymienionej wyżej podstawie prawnej. Należy podkreślić, iż utrwalone orzecznictwo tut. Sądu, jak i sądu wyżej instancji jednoznacznie podziela tę ocenę prawną, w związku z powyższym Sad Okręgowy uznał iż roszczenie ubezpieczonej o podjęcie wypłaty emerytury w spornym okresie jest uzasadnione i dlatego też decyzja z dnia 24.01.2013 r. została zmieniona poprzez podjęcie wypłaty emerytury za okres od 1.10.2011r. do 31.12.2012 r.

Z mocy art. 477 14 § 2 kpc orzeczono jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.