Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2014-02-06
Data orzeczenia:
6 lutego 2014
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
25 marca 2014
Sygnatura:
IV U 449/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Jacek Witkowski
Protokolant:
st. sekr. sądowy Iwona Chojecka
Hasła tematyczne:
Emerytura
Podstawa prawna:
art. 24 ustawy o FUS
Teza:
Ubezpieczona nie jest uprawniona do podjęcia wypłaty emerytury od 1.10.2011 r. do 21.11.2012 r. ponieważ prawo do świadczenia nabyła przez 9.01.2009 r., i w zw. z treścią uzasadnienie wyroku TK z dnia 13.11.2012 r. nie dotyczy jej stwierdzenia niekonstytucyjności art. 28 ustawy o finansach publicznych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 449/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 lutego 2014r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jacek Witkowski

Protokolant

st. sekr. sądowy Iwona Chojecka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego 2014r. w S.

odwołania E. J.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 13 marca 2013 r. (Nr (...)- (...) )

w sprawie E. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do emerytury

oddala odwołanie.

Sygn. akt IV U 449/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 13.03.2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił uchylenia decyzji z dnia 13.10.2011 r. w części, w jakiej decyzja ta zawiesza na podstawie art. 28 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726) w zw. z art. 103a ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 153 poz. 1227) prawo do emerytury za okres od 01.10.2011 r. do 21.11.2012 r.

W uzasadnieniu decyzji pozwany ZUS stwierdził m.in., iż wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13.11.2012 r. (sygn. akt K 2/2012) został ogłoszony dnia 22.11.2012 r. i począwszy od tego dnia utracił moc prawną przepis art. 28 ustawy z dnia 16.12.2010 r. w zw. z art. 103a ustawy o FUS w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed dniem 01.01.2011 r. bez konieczności rozwiązania stosunku pracy. W wyroku tym nie wskazał TK daty utraty mocy prawnej wskazanych wyżej przepisów.

Od decyzji tej odwołanie złożyła ubezpieczona E. J., która wnosiła o jej zmianę, argumentując, że interpretacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13.11.2012 r. dokonana przez ZUS jest niewłaściwa.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Ubezpieczona E. J. nabyła prawo do emerytury od dnia 01.08.2008 r. i jednocześnie kontynuowała zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy. Sytuacja ta istniała również na dzień 01.10.2011 r., tj. od daty obowiązywania przepisów art. 28 cyt. ustawy z 16.12.2010 r. i art. 103a ustawy o FUS. Pozwany organ decyzją z dnia 13.10.2011 r. zawiesił E. J. wypłatę emerytury. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13.11.2012 r. stwierdził wprawdzie niekonstytucyjność powołanych wyżej przepisów, jednakże w uzasadnieniu swojego wyroku Trybunał stwierdził, że orzeczenie to dotyczy tylko tych emerytów, którzy nabyli prawo do emerytury w okresie od 08.01.2009 r. do 31.12.2010 r. Pozostali zaś świadczeniobiorcy nie byli uprawnieni do pobierania emerytury, pozostając jednocześnie w zatrudnieniu u dotychczasowego pracodawcy. Sytuacja ta miała miejsce w przypadku ubezpieczonej E. J., która nabyła prawo do emerytury w 2008 r. Dlatego też Sąd Okręgowy, kierując się wykładnią wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13.12.2012 r., którą Trybunał przedstawił w swoim uzasadnieniu, uznał, że roszczenie ubezpieczonej o wypłatę zawieszonej emerytury za okres od 01.10.2011 r. do 21.11.2012 r. podlegało oddaleniu.

Z tego względu Sąd z mocy art. 477 14 § 1 kpc orzekł jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.