Czwartek 17 stycznia 2019 Wydanie nr 3979
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2013-10-30
Data orzeczenia:
30 października 2013
Data publikacji:
14 marca 2018
Sygnatura:
IV U 454/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Hasła tematyczne:
Emerytura
Podstawa prawna:
art. 23 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Teza:
ubezpieczona jest uprawniona do wypłaty zawieszonej emerytury od dnia 1.10.2011 r., pomimo kontynuowania zatrudnienia, gdyż przepis art. 28 ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 103a ustawy o FUS zostal uznany za niekonstytucyjny.
Powołane przepisy:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726)

Sygn. akt IV U 454/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 października 2013r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Jacek Witkowski

Protokolant

st. sekr. sądowy Marta Żuk

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2013r. w Siedlcach na rozprawie

odwołania U. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 15 marca 2013 r. (Nr (...) )

w sprawie U. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do emerytury

I.  zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje U. K. prawo do wypłaty zawieszonej emerytury za okres od 01.10.2011 r. do 31.05.2012 r.;

II.  wniosek o przyznanie odsetek za zwłokę w wypłacie świadczeń przekazać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. celem rozpoznania.

Sygn. akt IV U 454/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 15.03.2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił U. K. prawa wypłaty emerytury za okres od 1.10.2011 r. do 31.05.2012 r. albowiem w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13.11.2012 r. sygn. akt K 2/2012 brak było podstaw do podjęcia wypłaty zawieszonej emerytury ubezpieczonej za okres przypadający przed dniem 22.11.2012 r. Pozwany organ rentowy powołał się na treść art. 190 ust. 3 Konstytucji RP, iż orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, i z tym dniem następuje utrata mocy obowiązującej aktu normatywnego, którego dotyczy orzeczenie Trybunału, zgodnie zaś z treścią art. 28 ustawy z 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 103a ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, prawo do wypłaty emerytury podlegało zawieszeniu od dnia 1.10.2011 r. z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia przez ubezpieczoną.

Od decyzji tej odwołanie złożyła U. K., która wnosiła o uchylenie zaskarżonej decyzji i podjęcie wypłaty zawieszonej emerytury za okres od 1.10.2011 r. do 31.05.2012 r. Ponadto domagała się zwrotu świadczeń wraz z odsetkami.

W odpowiedzi na odwołanie pozwany Oddział ZUS wnosił o jego oddalenie, argumentując, iż ubezpieczona złożyła wniosek o wypłatę emerytury w czerwcu 2012 r. i decyzją z dnia 19.07.2012 r. wznowiona została wypłata emerytury na rzecz wnioskodawczyni, jednakże od dnia 1.06.2012 r. Ubezpieczona w dniu 11.12.2012 r. złożyła kolejny wniosek do ZUS domagając się wypłaty emerytury za okres od 1.10.2011 r. do 31.05.2012 r. Zaskarżoną decyzja z dnia 15.03.2013 r. pozwany odmówił podjęcia wypłaty świadczenia powołując się na okoliczność, iż orzeczenie TK z 13.11.2012 r. wywiera skutek od dnia 22.11.2012 r.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Ubezpieczona U. K. jest uprawniona do emerytury od 1.07.2010 r. Ubezpieczona kontynuowała zatrudnienie i w związku z wejściem w życie przepisu art. 28 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 103a ustawy o FUS pozwany Oddział ZUS decyzją z dnia 21.09.2011 r. wstrzymał ubezpieczonej wypłatę emerytury, gdyż nie rozwiązała stosunku pracy. Dopiero z końcem maja 2012 r. nastąpiło ustanie stosunku pracy. W czerwcu 2012 r. U. K. złożyła wniosek o podjęcie wypłaty świadczenia i wniosek ten został uwzględniony. Następnie po wejściu w życie wyroku TK z dnia 13.11.2012 r. ubezpieczona złożyła 11.12.2012 r. wniosek o wypłatę świadczeń za okres od 1.10.2011 r. do 31.05.2012 r.

W ocenie Sądu Okręgowego roszczenie ubezpieczonej jest uzasadnione, albowiem nie można podzielić stanowiska pozwanego organu rentowego, iż stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu art. 28 ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 103a ustawy o FUS, wywiera skutek od daty ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Sądu niekonstytucyjność przepisu na podstawie którego pozbawiono ubezpieczoną prawa do wypłaty świadczenia datuje się od daty uchwalenia tego przepisu. W związku z tym pozbawienie prawa do wypłaty świadczeń od 1.10.2011 r. odbyło się na podstawie niekonstytucyjnego przepisu. Z tych względów Sąd Okręgowy uznał, że roszczenie ubezpieczonej o podjęcie wypłaty zawieszonego świadczenia jest w pełni uzasadniony. W kwestii odsetek Sąd uznał, iż w tym postępowaniu brak jest możliwości rozstrzygnięcia tego żądania, gdyż prawo do odsetek musi być rozstrzygnięte w odrębnej decyzji ZUS, która w razie niekorzystnego wyniku ubezpieczonej będzie podlegała zaskarżeniu. Mając powyższe na względzie Sąd orzekł, jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.