Piątek 22 marca 2019 Wydanie nr 4043
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2015-11-20
Data orzeczenia:
20 listopada 2015
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
28 grudnia 2015
Sygnatura:
IV U 559/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Elżbieta Wojtczuk
Protokolant:
st. sekr. sądowy Dorota Malewicka
Hasła tematyczne:
Emerytura
Podstawa prawna:
art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
(Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 559/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 listopada 2015r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Elżbieta Wojtczuk

Protokolant

st. sekr. sądowy Dorota Malewicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2015r. w S.

odwołania T. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 23 marca 2015 r. Nr (...)

w sprawie T. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do emerytury

I.  zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że ubezpieczonej T. S. przysługuje prawo do emerytury od dnia 01 kwietnia 2015r.;

II.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. na rzecz T. S. kwotę 60 (sześćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt: IV U 559/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 23 marca 2015 r. znak: (...)Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., działając na podstawie art.184 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze odmówił T. S. prawa do emerytury wskazując, że ubezpieczona nie udowodniła, iż do dnia 1 stycznia 1999r. osiągnęła 15-letni staż pracy w warunkach szczególnych, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Organ rentowy przyjął za udowodniony przez ubezpieczoną na datę 01.01.1999 r. staż pracy w warunkach szczególnych w wymiarze 11 lat, 4 miesięcy i 13 dni.

Odwołanie od w/w decyzji złożyła T. S. wnosząc o jej zmianę i ustalenie jej prawa do emerytury. W uzasadnieniu odwołania wskazała, że niezasadnie organ rentowy nie uznał jej jako okresu pracy w warunkach szczególnych zatrudnienia w Piekarni (...) w H. od 01.04.1995 r. do 30.09.1997 r. oraz w Piekarni-Cukierni (...) w J. od 01.10.1997r. do 31.12.1998 r., gdzie wykonywała pracę piekarza, która kwalifikowana jest jako praca w warunkach szczególnych zgodnie z wykazem A, działem X, poz. 11 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Ponadto wskazała również, iż złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku otwartego funduszu emerytalnego, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa (odwołanie k.1-3).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie powołując się na przepisy prawa i uzasadnienie zawarte w zaskarżonej decyzji (odpowiedź organu rentowego na odwołanie k. 4-5).

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczona T. S. ur. (...) w dniu 28 lutego 2015r. ukończyła 55-ty rok życia. W dniu 10 lutego 2015 r. wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o ustalenie prawa do emerytury. Na podstawie przedłożonych do wniosku dokumentów organ rentowy ustalił, że na dzień 1 stycznia 1999r. ubezpieczona udowodniła staż ubezpieczeniowy w wymiarze 20 lat, 1 miesiąc i 3 dni, z czego okresy składkowe wynoszą 16 lat, 8 miesięcy i 21 dni, a okresy nieskładkowe 3 lata, 4 miesiące i 12 dni. Ponadto organ rentowy uznał ubezpieczonej okres 11 lat, 4 miesięcy i 13 dni jako staż pracy w warunkach szczególnych w okresach zatrudnienia od 01.09.1976 r. do 30.03.1991 r. (z wyłączeniem okresów urlopów wychowawczych) w Gminnej Spółdzielni (...) w W. i od 06.09.1992 r. do 31.10.1992 r. w Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Handlowo-usługowym (...) J. M. w Ż.. Z uwagi na brak wymaganego ustawą stażu pracy w warunkach szczególnych decyzją z 23 marca 2015 r. organ rentowy odmówił ubezpieczonej przyznania emerytury (decyzja z 23 marca 2015r. k.33 akt emerytalnych).

Ubezpieczona od dnia 01.04.1995 r. do 30.09.1997 r. była zatrudniona w Piekarni (...) w H. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku piekarza (świadectwo pracy k. 12 a.e.). Ubezpieczona pracowała przy przygotowywaniu zakwasu na chleb, wyrabianiu ciasta na chleb i bułki, przy ważeniu ciasta, przy jego formowaniu, przy wkładaniu uformowanego chleba, czy bułek do pieca, przy ich przekładaniu i wyjmowaniu z pieca. Wykonywała wszystkie czynności należące do obowiązków piekarza. Pracę piekarza ubezpieczona wykonywała stale i w pełnym wymiarze czasu pracy (zeznania świadków: M. S. k.22, A. S. k.22, zeznania ubezpieczonej k. 22v).

W okresie od 01.10.1997 r. do 28.02.2009 r. T. S. była zatrudniona w Młyn Piekarnia Cukiernia (...) w J. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku piekarza (świadectwo pracy k. 14 a.e.). Ubezpieczona pracowała przy wypieku chleba i wykonywała wszystkie czynności należące do obowiązków piekarza tj. zajmowała się wyrabianiem ciasta, jego formowaniem, ważeniem, strykowaniem, wyjmowaniem z mniejszego pieca. Pracę piekarza ubezpieczona wykonywała stale i w pełnym wymiarze czasu pracy (zeznania świadków: J. A. k.21v, A. S. k. 22, zeznania ubezpieczonej k. 22v).

Ubezpieczona przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego i dnia 09 kwietnia 2015 r. (k.35 a.e.) złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa (okoliczność niesporna, oświadczenia zawarte we wniosku o emeryturę -k.2, wniosek o przekazaniu środków k.35 akt emerytalnych ubezpieczonej).

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonej T. S. jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art.184 ust.1 i 2 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009r. Nr 153, poz.1227 ze zm.) ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego przewidzianego w art.32, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 1 stycznia 1999r. osiągnęli okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz osiągnęli okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art.27 ustawy, a także nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa. W myśl przywołanego wyżej art.32 ust.1 i 4 ustawy pracownikom zatrudnionym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przysługuje emerytura w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, a w myśl przywołanego wyżej art.27 ustawy wymagany okres składkowy i nieskładkowy wynosi co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Zgodnie z §4 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz.43 ze zm.) pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach, wymienione w wykazie A załącznika do rozporządzenia, nabywa prawo do emerytury w w/w wieku jeżeli ma wymagany okres zatrudnienia (co najmniej 20 lat kobieta), w tym co najmniej 15 lat pracy w warunkach szczególnych. Ponadto zgodnie z §2 ust.1 przedmiotowego rozporządzenia okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

Rozstrzygnięcie niniejszej sprawy wymagało zbadania, czy ubezpieczona spełnia przesłankę wymaganego okresu pracy w warunkach szczególnych. Poza sporem pozostawało bowiem, że ubezpieczona osiągnęła wymagany ustawą wiek z dniem 28.02.2015 r., spełniła przesłankę „ogólnego” stażu pracy i złożyła dnia 09.04.2015 r. niosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa.

Ubezpieczona podnosiła, że posiada 15-letni okres zatrudnienia w warunkach szczególnych, bowiem wykonywała pracę w takich warunkach na stanowisku piekarza w okresach: od dnia 01.04.1995 r. do 30.09.1997 r. w Piekarni (...) w H., od dnia od 01.10.1997 r. do 31.12.1998 r. w Młyn Piekarnia Cukiernia (...) w J..

Przeprowadzone przez Sąd postępowanie dowodowe dało podstawy do ustalenia, że w wymienionym okresie ubezpieczona T. S. stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pracowała w obu wymienionych powyżej zakładach pracy na stanowisku piekarza przy pieczeniu chleba i bułek. Charakter pracy ubezpieczonej potwierdzili świadkowie: J. A., M. S. i A. S., którzy razem z nią pracowali przy wypiekaniu pieczywa w obu okresach zatrudnienia. Świadkowie jasno i logicznie określili na czym polegała praca ubezpieczonej jak również konsekwentnie zeznali, iż ubezpieczona wykonywała tylko prace przy wypieku pieczywa pracując w pełnym wymiarze czasu pracy. Sąd obdarzył wiarygodnością dowód z zeznań wymienionych świadków oraz dowód z przesłuchania ubezpieczonej w charakterze strony. Powyższe dowody są spójne logiczne oraz znajdują potwierdzenie w dokumentach wystawionych przez pracodawców w postaci świadectw pracy, gdzie wskazano, że ubezpieczona była zatrudniona na stanowisku piekarza.

Pracę wykonywaną przez ubezpieczoną na stanowisku piekarza w okresach od 01.04.1995 r. do 30.09.1997 r. i od 01.10.1997 r. do 31.12.1998 r. (łącznie 3 lata i 9 miesięcy) należy uznać za pracę wykonywaną w warunkach szczególnych, gdyż odpowiada ona rodzajowo pracy kwalifikowanej w wykazie A dziale X poz. 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 ze zm.) jako praca przy wypieku pieczywa.

Zatem na datę 1 stycznia 1999r. ubezpieczona posiadała okres pracy w warunkach szczególnych w wymiarze wynoszącym 15 lat, 1 miesiąc i 13 dni (tj. 11 lat, 4 miesiące i 13 dni (uznanych przez organ rentowy) + 3 lata, 9 miesięcy).

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd uznał, że odwołanie ubezpieczonej zasługuje na uwzględnienie i dlatego na podstawie art.477 14 §2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił, że ubezpieczonej T. S. przysługuje prawo do emerytury od 1 kwietnia 2015r., tj. od pierwszego dnia miesiąca w którym zostały spełnione wszystkie przesłanki do przyznania tego prawa, gdyż w kwietniu 2015r. ubezpieczona dopiero złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym za pośrednictwem organu rentowego na dochody budżetu państwa.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc i § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (dz. U. z 2013 r., poz. 490 ze zm.) według stawek obowiązujących do 01.08.2015 r. na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2015 r, poz. 1078).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.