Sobota 16 lutego 2019 Wydanie nr 4009
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Sieradzu z 2016-04-21
Data orzeczenia:
21 kwietnia 2016
Data publikacji:
18 maja 2018
Data uprawomocnienia:
14 maja 2016
Sygnatura:
IV U 8/16
Sąd:
Sąd Okręgowy w Sieradzu
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Dorota Załęska
Protokolant:
staż. Sylwia Kulawiecka
Hasła tematyczne:
Emerytura
Podstawa prawna:
art. 184 ustawy o FUS w zw. z art. 47714§1 kpc
Teza:
oddala odwołanie.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
(Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 8/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 kwietnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Dorota Załęska

Protokolant: staż. Sylwia Kulawiecka

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 21 kwietnia 2016 roku w Sieradzu

odwołania A. J.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z dnia 11.12.2015 r. Nr (...)

w sprawie A. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o emeryturę

oddala odwołanie.

Sygn. akt IV U 8/16

UZASADNIENIE

Decyzją z 11.12.2015r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. odmówił A. J. prawa do emerytury na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2015r. poz. 748 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 ze zm.) z uwagi na brak 15 – letniego okresu pracy w szczególnych warunkach, niespełnienie przesłanki wieku emerytalnego i nieosiągnięcie 25 – letniego okresu składkowo – nieskładkowego.

W odwołaniu od powyższej decyzji A. J. podnosił, że w okresie od 4.01.1988 – 31.12.1992, 01.08.1992 – 31.12.1998 wykonywał pracę w szczególnych warunkach, powołując się na świadectwo wykonywania pracy w szczególnym charakterze z 31.08.2007r. a nadto , że okoliczność tę mogą także poświadczyć wskazani w odwołaniu świadkowie.

W odpowiedzi organ rentowy podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji i wnosił o oddalenie odwołania.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

A. J. urodził się (...)

W dniu 3.12.2015r.złożył w ZUS wniosek o emeryturę (wniosek/akta ZUS).

Po rozpoznaniu wniosku ZUS zaliczył do ogólnego stażu 23 lata i 8 dni okresów składkowo – nieskładkowych, w tym 9 lat, 4 miesiące i 26 dni w szczególnych warunkach (k. 16/akta ZUS).

Decyzją z 11.12.2015r., odmówiono A. J. prawa do emerytury (decyzja k. 17/akta ZUS).

Powyższy stan faktyczny Sąd Okręgowy ustalił na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego postępowaniu przed organem rentowym.

Sąd Okręgowy zważył:

Odwołanie A. J. jest niezasadne.

W myśl art. 184 ust . 1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2009, Nr 153, poz. 1227 ze zm.), ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy osiągnęli:

1) okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn oraz

2) okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27.

Emerytura, o której mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa (ust. 2).

Prawo do emerytury z uwagi na pracę w szczególnych warunkach regulują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 ze zm.). Zgodnie z jego § 3 i 4 pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach wymienione w wykazie A, nabywa prawo do emerytury jeżeli łącznie spełnia warunki: mężczyzna jeżeli osiągnął wiek 60 lat, ma wymagany „okres zatrudnienia” 25 lat, w tym przepracował co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Na gruncie przywołanych przepisów podkreślenia wymaga, że do przyznania prawa do przedmiotowej emerytury konieczne jest łączne spełnienie wszystkich warunków wskazanych w cytowanych przepisach .

Przesłanki warunkujące nabycia prawa do emerytury określone w art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych muszą być spełnione łącznie, a niespełnienie którejś z nich wyłącza możliwość przyznania prawa do tego świadczenia (por. wyrok S A we Wrocławiu z 12.07.2012r., III AUa 600/12).

W rozpoznawanej sprawie na dzień 1 stycznia 1999r., A. J. udokumentował 23 lata i 8 dni stażu sumarycznego, w tym 9 lat, 4 miesiące i 26 dni w szczególnych warunkach.

Odwołujący nie osiągnął natomiast wieku 60 lat ani na dzień wydania zaskarżonej decyzji, ani nawet na dzień zamknięcia rozprawy, nie legitymuje się też wymaganym stażem ubezpieczeniowym w wymiarze 25 lat (udowodnił 23 lata i 8 dni). To z kolei sprawia, że A. J. nie może nabyć prawa do emerytury. W związku z tym bez znaczenia dla rozstrzygnięcia pozostaje kwestia okresu pracy w szczególnych warunkach.

Z powyższych przyczyn na podstawie art. 477 14§1kpc. Sąd Okręgowy oddalił odwołanie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.