Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2014-05-14
Data orzeczenia:
14 maja 2014
Data publikacji:
13 czerwca 2018
Sygnatura:
IV U 865/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Jerzy Zalasiński
Protokolant:
st. sekr. sądowy Dorota Malewicka
Hasła tematyczne:
Emerytura
Podstawa prawna:
art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Teza:
Wykonywanie pracy w warunkach szczególnych nie moze zostać tylko uzasadnione, ale musi zostać wykazane w sposób niezbity i nie budzący jakichkolwiek wątpliwości.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 865/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 maja 2014r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jerzy Zalasiński

Protokolant

st. sekr. sądowy Dorota Malewicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2014r. w S.

odwołania R. C.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 29 maja 2013 r. Nr (...)

w sprawie R. C.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do emerytury

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala R. C. prawo do emerytury od dnia 20 grudnia 2012r.

Sygn. akt IVU 865/13

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 29.05.2013r. organ emerytalny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił ubezpieczonemu R. C. prawa do emerytury motywując to nieudowodnieniem 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Od decyzji tej odwołanie złożył ubezpieczony R. C. wnosząc o jej zmianę i przyznanie prawa do emerytury, gdyż przez okres 3 miesięcy wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę na zastępstwo w charakterze listonosza w (...) w D. od 1 czerwca 1969 r. do 30 sierpnia 1969 r., t.j. przez okres trzech miesięcy brakujących do uzyskania prawa do emerytury.

W odpowiedzi na odwołanie organ emerytalny wnosił o jego oddalenie. W uzasadnieniu swojego stanowiska podniósł, że ubezpieczony nie przedłożył, poza zeznaniami świadków, żadnych nawet szczątkowych dokumentów potwierdzających zatrudnienie w w/w okresie. Sam wnioskodawca natomiast w kwestionariuszu z dnia 19 lipca 1990 r. dotyczącym okresów zatrudnienia oświadczył, że w okresie 1968-1971 był bez pracy, na utrzymaniu rodziców. (k. 3v akt sprawy).

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny.

Ubezpieczony R. C. urodzony dnia (...) złożył w dniu 16.11.2012r. wniosek o emeryturę. Organ rentowy uznał za udowodniony staż ubezpieczeniowy R. C. w rozmiarze 24 lat, 9 miesięcy i 11 dni okresów składkowych oraz 24 dni okresów nieskładkowych, co łącznie stanowi 24 lata, 9 miesięcy i 5 dni.

Jak wynika z materiału dowodowego zebranego w sprawie, ubezpieczony w okresie od 1 czerwca 1969 r. do 30 sierpnia 1969 r. był zatrudniony w (...) w D. na stanowisku listonosza.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o wyjaśnienia ubezpieczonego (k.8v), dowody z zeznań świadków: B. R. (k.8v) i Z. N. (k. 20 i 20v), akta osobowe.

Sąd Okręgowy zważył co następuje.

Odwołanie jest uzasadnione. Zgodnie z art. 184 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz.1118 ze zm.) ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy osiągnęli:

1) okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn oraz

2)okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27.

W ocenie Sądu Okręgowego ubezpieczony R. C. spełnił powyższe warunki. Udowodnił ponad 25 lat okresów składkowych. Sąd dał wiarę zeznaniom ubezpieczonego, że w okresie od dnia od 1 czerwca 1969 r. do 30 sierpnia 1969 r. pracował w charakterze listonosza w (...) w D. w pełnym wymiarze czasu pracy. Zeznania powoda potwierdzili świadkowie: B. R. (k.8v), która razem z nim pracowała na poczcie i Z. N. (k. 20 i 20v). Zeznali oni, że ubezpieczony w spornym okresie stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez 3 miesiące wykonywał pracę w charakterze listonosza. Sąd uznał ich zeznania za wiarygodne, ponieważ są logiczne, spójne i wzajemnie się uzupełniają. Zeznania te znajdują potwierdzenie w szczególności w zebranych w sprawie dwóch dokumentach znajdujących się w aktach osobowych ubezpieczonego: w kwestionariuszu osobowym, własnoręcznie podpisanym przez niego, znajdującym się w teczce Spółdzielni Pracy (...) ubezpieczony R. C. oświadczył w dniu 2 września 1971 roku, w rubryce: 18. Przebieg pracy zawodowej, ubezpieczony wpisał: „w okresie 1 maja do 30 listopada 1969 r. – (...)– doręczyciel- D.”. Podobnie w oświadczeniu zatytułowanym: Życiorys (brak numeracji stron) sporządzonym własnoręcznie i podpisanym przez wnioskodawcę w miejscowości O. w dniu 2 września 1971 r. ubezpieczony napisał:„ Po ukończeniu szkoły podstawowej pracowałem na poczcie w D. jako doręczyciel.” Zdaniem Sądu Okręgowego przemawia to za twierdzeniem ubezpieczonego, zwłaszcza, że nie miał on powodu pisać nieprawdy w okresie złożenia tych oświadczeń, tj. nie miał interesu prawnego w podaniu nieprawdy. Wszystkie dowody łącznie, zdaniem Sądu Okręgowego potwierdzają fakt zatrudnienia na umowę o pracę ubezpieczonego na poczcie przez 3 miesiące, w zastępstwie innego pracownika. Także sam ubezpieczony przesłuchany jako strona zeznał, że nie wpisał w kwestionariuszu wskazanym przez ZUS spornego okresu zatrudnienia, bo nie miał żadnego dokumentu potwierdzającego 3 miesiące pracy na poczcie i nie miał świadomości znaczenia tego faktu .

W sumie okresy pracy udowodnione w trakcie procesu i uznane przez ZUS wynoszą ponad 25 lat. Ubezpieczony nabył więc prawo do emerytury od miesiąca w którym złożył wniosek.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na mocy art.477 14 par. 2 kpc orzekł jak w wyroku.

UZASADNIENI

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.