Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2014-12-01
Data orzeczenia:
1 grudnia 2014
Data publikacji:
15 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
7 stycznia 2015
Sygnatura:
IV U 970/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Jacek Witkowski
Protokolant:
sekr. sądowy Anna Wąsak
Hasła tematyczne:
Emerytura
Podstawa prawna:
art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
(Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 970/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 grudnia 2014r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jacek Witkowski

Protokolant

sekr. sądowy Anna Wąsak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2014r. w S.

odwołania A. D.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 28 czerwca 2013 r. Nr (...)

w sprawie A. D.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do emerytury

I. zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje A. D. prawo do emerytury od dnia 23 maja 2013 roku;

II. zasądza od pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. kwotę 60 zł na rzecz A. D. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt IV U 970/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia(...)r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił wnioskodawcy A. D. przyznania prawa do emerytury na podstawie art. 184 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2009 r. nr 153 poz. 1227) w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8 poz. 43 z. zm.) albowiem wnioskodawca nie wykazał na dzień 01.01.1999 r. co najmniej 15 letniego okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych. Pozwany ZUS zaliczył jedynie do tej kategorii zatrudnienia okres od 02.05.1988 r. do 31.12.1990 r. w Gminnej Spółdzielni (...) w K..

Od decyzji tej odwołanie złożył pełnomocnik wnioskodawcy, który wnosi o jej zmianę i przyznanie prawa do emerytury w wieku obniżonym dla A. D.. Skarżący zarzucił iż pozwany organ rentowy bez zasadnie odmówił zaliczenia kilku okresów zatrudnienia wnioskodawcy z lat 1973 – 1988, które to okresy powinny być zaliczone na podstawie dowodów z zeznań świadków.

W odpowiedzi na odwołanie pozwany organ rentowy wnosi o jego oddalenie argumentując iż ubezpieczony nie przedstawił na okoliczność pracy w warunkach szczególnych odpowiednich świadectw pracy, których wzór określony jest w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983 r.

Sąd Okręgowy zważył i ustalił co następuje:

Ubezpieczony A. D. ur. (...) złożył dnia 24.05.2013 r. wniosek do pozwanego oddziału ZUS o przyznanie mu prawa do emerytury. Na podstawie złożonych dokumentów w tym świadectw pracy pozwany ZUS przyjął za udowodniony na dzień 01.01.1999 r. okres składkowy i nieskładkowy w wymiarze 25 lat 5 miesięcy i 25 dni w tym 2 lata i 3 miesiąc zatrudnienie w warunkach szczególnych t. j. okres od 02.05.1988 r. do 31.12.1990 r. w GS (...) w K.. Okres ten bowiem wykazany świadectwem wykonywania pracy w szczególnych warunkach. W związku z trym iż ubezpieczony nie wykazał 15 letniego okresu w warunkach szczególnych, pozwany ZUS zaskarżoną decyzją z dnia 28.06.2013 r. odmówił przyznania mu prawa do emerytury w wieki obniżonym (k. 31 a. e.).

W toku postępowania odwoławczego A. D. domagał się zaliczenia do kategorii prac w warunkach szczególnych okresu zatrudnienia: w Zakładzie (...) w S. Oddział Budowlano Montażowy w W. od dnia 01.10.1973 r. do dnia 31.12.1976 r. na stanowisku montera urządzeń sanitarnych, następnie domagał się zaliczenia okresu zatrudnienia w Zakładzie (...) w S. Odział Budowlano – Montażowy w M. od 01.01.1977 r. do 30.04.1988 r. na stanowisku montera urządzeń sanitarnych i spawacza, co łącznie pozwoli na osiągnięcie 15 letniego okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych.

Na podstawie zeznań ubezpieczonego oraz świadków J. C. (1), S. G. i J. S. (k. 14 verte, 45 verte, 47 a. s.) Sąd ustalił iż ubezpieczony A. D. uzyskał uprawnienia spawacza w dniu 24.02.1973 r. (k. 17 a. s.). W dniu 01.10.1973 r. podjął w Zakładzie (...) w S. Oddział Budowlano Montażowy w W. pracę na stanowisku montera urządzeń sanitarnych. Zajmował się on wykonywaniem prac związanych z zakładaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji sanitarnych w obiektach należących do placówek GS (...). Swoje prace wykonywał w ramach brygady 4 osobowej, gdzie 2 pracowników wykonywało prace związane z przygotowaniem instalacji, zaś 2 pozostałych posiadających uprawnienia spawacza, wykonywało prace spawalnicze. W okresie zatrudnienia w tym zakładzie pracowali równolegle J. C. (2), S. Ł. i J. S.. Spawanie instalacji było podstawowym zajęciem A. D.. Następnie od dnia 01.01.1977 r. ubezpieczony został przeniesiony do innego oddziału, który wchodził w skład struktury (...) Oddział w M.. Tam zawarto z ubezpieczonym umowę o pracę od dnia 01.01.1977 r. W umowie tej określono stanowisko pracy, jako spawacza (k. 8 a. e.). Charakter pracy w tym nowym oddziale był podobny do tej, którą wykonywał poprzednio w W.. Polegała ona m. in. na spawania rur i rozdzielaczy do grzejników (zeznania świadka S. G. i J. S. k. 46, 46 verte a. s.). Załączone do akt sprawy plik dokumentów pracowniczych dotyczących zatrudnienia w strukturze w (...) nie zawiera istotnych dokumentów, które określałyby charakter pracy ubezpieczonego (k. 35 a. s.).

W ocenie Sądu Okręgowego zebrany w sprawie materiał dowodowy t. j. zeznania ubezpieczonego i świadków, a także częściowo dokumentacja pracownicza t. j. umowa o pracę z dnia 21.01.1977 r. pozwalają na przyjęcie iż ubezpieczony w okresie zatrudnienia od 01.10.1973 r. do 30.04.1988 r. w oddziałach w W. i M. jednostek organizacyjnych znajdujących się w strukturze (...) w S. wykonywał jako podstawowe prace czynności spawacza. Wprawdzie w pierwszym z tych oddziałów miał określone stanowisko monter instalacji sanitarnych to jednak jego praca polegała w szczególności na spawaniu. Sąd dał wiarę zeznaniom świadków i ubezpieczonego, że ten rodzaj prac spawacza był podstawowy. Bez sporne jest iż nie nazwa stanowiska pracy przesądza o zakwalifikowaniu prac do pracy w warunkach szczególnych, lecz rzeczywisty charakter pracy. Wykonywanie czynności na stanowisku spawacza należy do kategorii prac w warunkach szczególnych, o których mowa w przepisach cytowanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983 r., a mianowicie wymieniona jest w załączniku A dział XIV poz. 12 t. j. prace przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym, atom-wodorowym. W tej sytuacji uznał, że ubezpieczony w obydwu spornych okresach wykonywał ten rodzaj prac i suma tych okresów wynosi ponad 14 lat. Po dodaniu tych okresów do okresu zaliczonego przez ZUS t. j. od 02.05.1988 r. do 31.12.1990 r. w (...) w K., łączny staż A. D. na dzień 01.01.1999 r. w kategorii zatrudnienia w warunkach szczególnych przekracza 15 letni próg określony przez ustawodawcę. Nie budzi wątpliwości iż wnioskodawca spełnia inne przesłanki do nabycia uprawnień do emerytury w wieku obniżonym określone w art. 184 ust. 1 i 2 ustawy o FUS oraz przepisach § 2, 3 i 4 ust. 1 pkt 1 i 3 powołanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983 r. Warunki te wnioskodawca spełnił z chwilą ukończenia (...) roku życia t. j. (...)r.

Z tych względów Sąd na podstawie art. 477 14 § 2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał mu prawo do wnioskowanego świadczenia. Jednocześnie Sąd na podstawie art. 98 § 1 kpc zasądził od pozwanego Oddziału ZUS kwotę 60 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.