Poniedziałek 19 listopada 2018 Wydanie nr 3920
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-09-16
Data orzeczenia:
16 września 2015
Data publikacji:
6 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
21 października 2015
Sygnatura:
IX U 652/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
IX Zamiejscowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Mariola Łącka
Protokolant:
Joanna Metera
Hasła tematyczne:
Emerytura
Podstawa prawna:
art.111 ustawy z dnia 17.12.1998r.o emeryturach i rentach z FUS
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IX U 652/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 września 2015 r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Mariola Łącka

Protokolant:

Joanna Metera

przy udziale ./.

po rozpoznaniu w dniu 16 września 2015 r. w Rybniku

sprawy z odwołania Z. T. (T.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o wysokość emerytury

na skutek odwołania Z. T.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 3 czerwca 2015 r. Znak (...)

oddala odwołanie

Sędzia

Sygn. akt IX U 652/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 03.06.2015r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu Z. T. (T.) przeliczenia podstawy wymiaru emerytury na podstawie art.111 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z uwagi na fakt, iż wskaźnik wysokości podstawy wymiaru nie był wyższy od dotychczas ustalonego.

Ubezpieczony w odwołaniu od decyzji domagał się jej zmiany poprzez przeliczenie emerytury z zastosowaniem wskaźnika wysokości podstawy wymiary 154,55% z lat 1982-1991, który to wskaźnik był przyjęty do obliczenia podstawy wymiaru świadczenia przedemerytalnego.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie z przyczyn jak

w zaskarżonej decyzji wskazując, iż korzystniejsze dla ubezpieczonego jest ustalenie podstawy wymiaru na nowo z zastosowaniem nowej kwoty bazowej i wwpw wynoszącego 141.89% z lat 1979-1998, niż z zastosowaniem wwpw 154,55% oraz kwoty bazowej w wysokości jak w decyzji przyznającej świadczenie przedemerytalne.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Ubezpieczony urodził się w dniu (...)

W okresie od 02.10.2002r. do 19.08.2008r. był uprawniony do świadczenia przedemerytalnego. Podstawa wymiaru tego świadczenia została ustalona poprzez pomnożenie wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wynoszącego 154,55%, obliczonego z dziesięciolecia od 1982 do 1991, przez kwotę bazową z daty wniosku o świadczenie przedemerytalne tj.1775,89 zł.

Od dnia(...) ubezpieczony jest uprawniony do emerytury.

Podstawę wymiary emerytury organ rentowy ustalił na nowo w oparciu o wynagrodzenie, które stanowiło podstawę wymiaru składek z dwudziestu najkorzystniejszych lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu tj. z lat 1979 -1998. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru, który wyniósł 141,89% był niższy od wskaźnika przyjętego do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia przedemerytalnego, jednak po jego pomnożeniu przez nową kwotę bazową ostatecznie świadczenie okazało się korzystniejsze niż przy przyjęciu podstawy wymiaru świadczenia przedemerytalnego.

W dniu 07.05.2015r. ubezpieczony wystąpił z wnioskiem o przeliczenie świadczenia z uwzględnieniem podstawy wymiaru składek za lata 1982 – 1991.

Rozpoznając wniosek ubezpieczonego organ rentowy dokonał symulacji obliczeń wskaźnika wysokości podstawy wymiaru z okresu 10 lat wybranych z 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok kalendarzowy, w którym zgłoszono wniosek o ponowne ustalenie emerytury, który wyniósł 40,60%, z okresu dziesięciu kolejnych lat kalendarzowych wybranych z 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, którym zgłoszono wniosek o emeryturę – wwpw wyniósł 134,41% oraz z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu – wwpw wyniósł 141,89%.

Mając na uwadze, że wskaźniki te okazały się nie być wyższe od dotychczas ustalonego 141,89% Oddział ZUS postanowił jak w zaskarżonej decyzji opisanej na wstępie.

Ubezpieczony nie zgodził się z powyższą decyzją domagając się przyjęcia do obliczenia wysokości emerytury wskaźnika wysokości podstawy wymiaru 154,55% jak w świadczeniu przedemerytalnym.

Powyższe Sąd ustalił w oparciu o akta organu rentowego.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje :

W ocenie Sądu odwołanie ubezpieczonego nie zasługuje na uwzględnienie.

Podstawę wymiaru emerytury dla osoby, która miała wcześniej ustalone prawo do świadczenia przedemerytalnego, w myśl art. 21 ust.3 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013r. poz.1440 ze zm.) może stanowić podstawa wymiaru świadczenia przedemerytalnego w wysokości uwzględniającej wszystkie kolejne waloryzacje przypadające w okresie następującym po ustaleniu prawa do świadczenia przedemerytalnego, bądź też może zostać ona ustalona na nowo w myśl art.15 powołanej ustawy.

Natomiast zgodnie z przepisem art.15 ustawy j.w. podstawę wymiaru emerytury lub renty stanowi ustalona w sposób określony w ust.4 i 5 przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe lub ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego w okresie kolejnych dziesięciu lat kalendarzowych wybranych przez zainteresowanego z dwudziestu lat poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę.

Z uwagi na fakt, iż wniosek o emeryturę został zgłoszony w 2008r. organ rentowy nie miał możliwości zastosowania nowej kwoty bazowej oraz wwpw z lat 1982-1991, ponieważ lata te wykraczały poza dwudziestolecie 01/1988 do 12/2007.

Oddział ZUS rozpoznając wniosek ubezpieczonego z dnia 07.05.2015r. dokonał symulacji przeliczeń podstawy wymiaru świadczenia według trzech wariantów zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisie art. 111 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W każdym z tych wariantów wskaźnik ten okazał się być niższy lub równy ustalonemu dotychczas, powodując brak podstaw do przeliczenia emerytury. Sąd nie dopatrzył się w tym zakresie żadnych nieprawidłowości.

Bowiem zgodnie z treścią art.111 ust.1 powołanej ustawy, wysokość emerytury lub renty oblicza się ponownie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, od podstawy wymiaru ustalonej w myśl art. 15, jeżeli do jej obliczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego:

1)  z liczby kolejnych lat kalendarzowych i w okresie wskazanym do ustalenia poprzedniej

podstawy wymiaru świadczenia,

2)z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z 20 lat kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok kalendarzowy, w którym zgłoszono wniosek o przyznanie emerytury lub renty albo o ponowne ustalenie emerytury lub renty, z uwzględnieniem art. 176,

3)z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu, przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury lub renty,

- a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od poprzednio obliczonego.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy ustawy emerytalnej, dotyczące ustalania oraz przeliczania podstawy wymiaru emerytur, nie ulega wątpliwości, iż brak jest możliwości ustalenia podstawy wymiaru przysługującej ubezpieczonemu emerytury zgodnie z jego żądaniem tj. przyjęcia wwpw z dziesięciolecia 1982-1991 przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej kwoty bazowej.

W konsekwencji takiego stanowiska Sąd z mocy art.477 14 § 1 kpc oddalił odwołanie ubezpieczonego nie znajdując podstaw do jego uwzględnienia.

Sędzia

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.