Środa 24 października 2018 Wydanie nr 3894
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-06-06
Data orzeczenia:
6 czerwca 2016
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
19 lipca 2016
Sygnatura:
IX U 686/16
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
IX Zamiejscowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Barbara Kużdrzał-Kiermaszek
Protokolant:
Monika Holona
Hasła tematyczne:
Emerytura
Podstawa prawna:
art.88 , art.130 ust.1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IX U 686/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 czerwca 2016r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Barbara Kużdrzał-Kiermaszek

Protokolant:

Monika Holona

przy udziale

po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2016r. w Rybniku

sprawy z odwołania J. S. (S.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o emeryturę

na skutek odwołania J. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 1 marca 2016r Znak: (...) i z dnia 2 marca 2016r. Znak (...)

oddala odwołania.

Sędzia

Sygn. akt IXU 686/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 01.03.2016r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. dokonał waloryzacji przysługującej ubezpieczonemu J. S. (S.) emerytury z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji wynoszącego 100,24%.

Kolejną decyzją z dnia 02.03.2016r. Oddział ZUS w związku z przeniesieniem prowadzenia świadczenia ubezpieczonego do Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS ustalił nowy numer świadczenia oraz nowy termin jego wypłaty na 6 dzień każdego miesiąca. Jednocześnie decyzją tą organ rentowy w związku z powyższą zmianą numeru świadczenia przekazał ubezpieczonemu nową legitymację emeryta.

Ubezpieczony odwołał się od powyższych decyzji podnosząc, iż organ rentowy dokonał waloryzacji emerytury od dnia 01.03.2016r. do kwoty 3375,87 zł przez pomnożenie kwoty świadczenia ustalonego na dzień 29.02.2016r.tj. 3367,79 zł przez wskaźnik waloryzacji, zatem mniejszej według ubezpieczonego niż przed waloryzacją o 1 zł oraz ustalił podstawę opodatkowania na 3376,00 zł. Ponadto ubezpieczony podniósł, że ZUS bez uzasadnionej przyczyny zmienił numer jego emerytury oraz datę płatności świadczenia z 5 na 6 dnia każdego miesiąca narażając go na dodatkowe koszty związane z nieterminowym realizowaniem zobowiązań kredytowych, opłat, których termin płatności został wyznaczony do 5 dnia miesiąca.

Oddział ZUS w odpowiedziach na odwołania wniósł o ich oddalenie wskazując, iż dokonał waloryzacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa według wskaźnika waloryzacji emerytur i rent ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej komunikatem z dnia 10.02.2016r. Jednocześnie organ rentowy podniósł, iż ustalenie nowego terminu płatności świadczenia jest jedynie czynnością techniczną związaną z sukcesywnym przenoszeniem wypłacanych świadczeń do systemu KSI, w którym termin płatności „5” został zastąpiony terminem „6” . Organ rentowy wskazał, iż w związku z powyższą zmianą ubezpieczony nie poniósł jakiejkolwiek szkody.

Sąd połączył sprawy do wspólnego rozpoznania.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczony J. S. urodził się w dniu (...)

Od dnia 01.11.2018r. jest uprawniony do emerytury. Świadczenie było wypłacane z terminem płatności ustalonym przez organ rentowy na 5 dzień każdego miesiąca.

Zaskarżoną decyzją z dnia 01.03.2016r. organ rentowy dokonał waloryzacji przysługującej ubezpieczonemu emerytury z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji ogłoszonego w komunikacie MRPiPS z dnia 10.02.2016r, wynoszącego 100,24%. Kwota świadczenia ustalona na dzień 29.02.2016r. wynosząca 3.367,79 zł została podwyższona poprzez pomnożenie przez wskaźnik waloryzacji i wyniosła 3.375,87 zł. Organ rentowy wskazał, iż od miesiąca marca 2016r. podstawę opodatkowania stanowi miesięcznie kwota 3.376,00 zł. Kwota ta została zaokrąglona w górę do pełnej złotówki – o 13 groszy.

Następnie decyzją z dnia 02.03.2016r. organ rentowy ustalił ubezpieczonemu nowy numer emerytury (...) oraz zmienił termin jej płatności począwszy od miesiąca kwietnia 2016r., z dnia 5 na 6 każdego miesiąca. Organ rentowy przekazał również ubezpieczonemu nową legitymację emeryta uwzględniającą powyższe zmiany.

Zmiana numeru oraz terminu płatności świadczenia była związana z wprowadzeniem świadczenia do Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS, gdzie zamiast terminu 5 obowiązuje termin 6.

Ubezpieczony nie zgodził się z decyzjami i wniósł o ich zmianę podnosząc jak w odwołaniach.

Powyższe Sąd ustalił w oparciu o akta organu rentowego jako okoliczności bezsporne w sprawie, wynikające z dokumentacji j.w. oraz zeznania ubezpieczonego złożone na rozprawie w dniu 6.06.2016r. (minuty od 00:09:13 do 00:15:10)

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje:

Odwołania ubezpieczonego nie zasługują na uwzględnienie.

Zgodnie z art.88 ustawy z dnia 17.12.1998r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U z 2015r. poz. 748 ze zm.) emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja ta polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.

Nie ulega wątpliwości, iż organ rentowy prawidłowo przeprowadził z dniem 01.03.2016r. waloryzację przysługującej ubezpieczonemu emerytury zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy oraz ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Komunikatem z dnia 10.02.2016r. ustalającym wskaźnik waloryzacji na poziomie 100,24%. Organ rentowy przyjął prawidłową wartość świadczenia na dzień 29.02.2016r. tj. 3367,79 zł. Bezzasadny jest zatem zarzut ubezpieczonego, że kwota ta została zaniżona o 1 zł. Oddział ZUS prawidłowo również wskazał kwotę świadczenia przysługującego po waloryzacji tj. 3375,87 zł oraz podstawę opodatkowania po zaokrągleniu do pełnej złotówki 3.376,00zł (różnica 13 groszy).

Nieuzasadnione są również zarzuty ubezpieczonego dotyczące zaskarżonej decyzji z dnia 02.03.2016r., zmieniającej numer oraz termin płatności przysługującej emerytury.

Jak stanowi bowiem art.130 ust. 1 powołanej powyżej ustawy emerytalnej, świadczenie wypłaca się za miesiące kalendarzowe w dniu ustalonym w decyzji organu rentowego jako termin płatności świadczeń z wyjątkiem dotyczącym świadczeń przekazywanych za granicę.

Tak więc, ustalenie terminu płatności świadczenia jest uprawnieniem organu rentowego, który ustala go z uwzględnieniem aktualnej ilości świadczeniobiorców oraz wpływów ze składek.

W przypadku ubezpieczonego organ rentowy zmienił termin płatności o jeden dzień kalendarzowy, co było wynikiem wprowadzenia świadczenia do systemu KSI ZUS,

do którego ZUS systematycznie od kilku lat wprowadza świadczenia kolejnych świadczeniobiorców. Ze względów technicznych proces ten jest rozłożony w czasie na kilka lat. Wobec faktu, że w nowym systemie brak jest terminu płatności 5, świadczenie należne ubezpieczonemu zostało ustalone z terminem do 6 dnia każdego miesiąca. Sąd całkowicie dał wiarę wyjaśnieniom pełnomocnika organu rentowego, złożonym w tym zakresie.

Nie ulega zatem wątpliwości, iż brak jest możliwości ponownego ustalenia ubezpieczonemu terminu płatności do 5 dnia miesiąca. Zdaniem Sądu, nie zachodzi również potrzeba zmiany terminu płatności na wcześniejszy np. na 1 dzień miesiąca, ponieważ nie przemawiają za tym żadne z argumentów podniesionych przez ubezpieczonego. Ubezpieczony powinien bowiem mieć na uwadze, że świadczenie wypłacane do dnia 6 danego miesiąca jest świadczeniem przysługującym za ten właśnie miesiąc kalendarzowy, nie zaś świadczeniem wypłacanym za miesiąc poprzedni. Jest więc świadczeniem „płaconym z góry”. Organ rentowy mógłby to świadczenie wypłacić nawet z terminem 25 danego miesiąca, jeżeli taki byłby ustalony w decyzji i nie pozostawałby z tego tytułu w zwłoce. Ubezpieczonemu ustalony stosunkowo szybki termin płatności na dzień 6 każdego miesiąca w sytuacji gdy, zdecydowana większość świadczeniobiorców pobiera świadczenia z dalszymi terminami płatności tj. 10, 15, 20 i 25 każdego miesiąca.

Podnoszony przez ubezpieczonego zarzut, iż w sytuacji powyższej zmiany terminu płatności został on narażony na dodatkowe koszty związane z nieterminowym opłacaniem rachunków, gdyż w przypadku większości ponoszonych przez niego opłat termin płatności został wyznaczony do dnia 5 każdego miesiąca, jest bezzasadny, ponieważ ubezpieczony mając do uregulowania opłaty za miesiąc kwiecień, których termin płatności został wyznaczony do dnia 05 maja, dysponuje już przecież kwotą emerytury przysługującą za miesiąc kwiecień, która została mu wypłacona przez organ rentowy 6 kwietnia. W ramach tej kwoty może on uregulować swoje zobowiązania we właściwych terminach.

Mając powyższe na uwadze Sąd z mocy art. 477 14 § 1 kpc oddalił odwołania nie znajdując podstaw do ich uwzględnienia.

Sędzia

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.