Piątek 22 marca 2019 Wydanie nr 4043
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-03-31
Data orzeczenia:
31 marca 2015
Data publikacji:
14 września 2018
Data uprawomocnienia:
6 maja 2015
Sygnatura:
IX U 4/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
IX Zamiejscowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Maria Konieczna
Protokolant:
Iwona Porwoł
Hasła tematyczne:
Emerytura Pomostowa
Podstawa prawna:
art.4 ustawy z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (t.j.Dz.U.z 2008r. ,poz. 1656 ) i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczcególnych warunkach lub w szczcególnym charakterze ( Dz.U.Nr 8 poz.43 ze zm. ), art.47714 § 2 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
(Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43)
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IX U 4/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Maria Konieczna

Protokolant:

Iwona Porwoł

przy udziale :./.

po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2015 r. w Rybniku

sprawy z odwołania J. J. (1) ( J. )

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o emeryturę pomostową

na skutek odwołania J. J. (1)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 28 października 2014 r. Znak (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż przyznaje ubezpieczonemu prawo do emerytury pomostowej od dnia 16 września 2014r.,

2.  oddala odwołanie w pozostałej części.

Sędzia

Sygn. akt IXU 4/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 28.10.2014r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu J. J. (1) (J. ) prawa do emerytury na podstawie art.4 ustawy z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych, gdy ubezpieczony nie udokumentował wymaganych 15 lat pracy w szczególnych warunkach, a jedynie 9 miesięcy i 6 dni.

Do pracy w warunkach szczególnych organ rentowy nie uwzględnił okresów:

- od dnia 25.01.1978r. do dnia 31.07.1988r. w (...) S.A. w R., gdy w świadectwie wykonywania prac

w szczególnych warunkach z dnia 09.04.1999r. nie określono charakteru pracy ściśle według wykazu, działu i pozycji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach

lub w szczególnym charakterze,

- od dnia 01.09.1988r. do dnia 31.03.1994r. w Przedsiębiorstwie (...) S.A. w K., gdy w świadectwie wykonywania prac w szczególnych warunkach z dnia 13.04.1999r. nie określono charakteru pracy ( jw. ) i gdy zajmowane przez ubezpieczonego od dnia 16.01.1991r. do dnia 31.03.1994r. stanowisko pracy nie jest zgodne ze stanowiskiem wymienionym w powołanym przez pracodawcę zarządzeniu resortowym.

Ubezpieczony w odwołaniu od decyzji wniósł o jej uchylenie lub zmianę w całości

i przyznanie prawa do emerytury pomostowej od dnia 16.09.2014r. oraz o jej wypłatę

z ustawowymi odsetkami, po uprzednim zaliczeniu do pracy w warunkach szczególnych okresów zatrudnienia wymienionych powyżej.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie z przyczyn jak w zaskarżonej decyzji.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Ubezpieczony J. J. (1) urodził się w dniu (...)

W dniu 16.09.2014r. złożył wniosek o przyznanie prawa do emerytury pomostowej.

W rozpoznaniu tego wniosku organ rentowy postanowił jak w zaskarżonej decyzji z dnia 28.10.2014r., omówionej na wstępie.

Organ rentowy uwzględnił ubezpieczonemu 25 lat, 4 miesiące i 28 dni okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 9 miesięcy i 6 dni okresów pracy w warunkach szczególnych, to jest następujące okresy zatrudnienia:

- od dnia 16.06.1998r. do dnia 30.06.1999r. w Przedsiębiorstwie (...)

na stanowisku kierowcy autobusów o liczbie miejsc siedzących powyżej 15 - z Wykazu A, Działu VIII, poz.2,

- od dnia 01.04.2014r. do dnia 30.04.2014r. w Usługach (...) H. S. na stanowisku kierowcy autobusu – załącznik nr 2, pkt 8 do ustawy o emeryturach pomostowych.

Ubezpieczony w okresie od dnia 25.01.1978r. do dnia 31.07.1988r. był zatrudniony

w (...) Przedsiębiorstwie Budownictwa (...)

w Ż. na stanowisku operatora dźwigu ( świadectwo pracy z dnia 27.07.1988r.,

k.7 akt ZUS ).

Faktycznie ubezpieczony stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał pracę operatora żurawia ( dźwigu ) samojezdnego kołowego, który służył do montażu elementów budowlanych ( konstrukcji betonowych ścian, dachów itp. ) dla potrzeb prowadzonych przez Przedsiębiorstwo budów domów mieszkalnych i kopalń.

Żuraw był ciężką maszyną budowlaną o udźwigu 32 ton.

Z tytułu wykonywanej pracy ubezpieczony zimą otrzymywał posiłki regeneracyjne

( zupy ), a latem napoje.

Razem z ubezpieczonym pracowali w tym czasie P. W. oraz Z. W. (1).

W okresie od dnia 01.09.1988r. do dnia 31.03.1994r. ubezpieczony był zatrudniony

w Przedsiębiorstwie (...) S.A. w K. na stanowiskach kolejno: operatora żurawia kołowego i spawacza.

Początkowo, to jest do dnia 15.01.1991r. ubezpieczony rzeczywiście stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał pracę operatora żurawia samojezdnego kołowego. Żuraw ten o tonażu 52 ton służył do montażu konstrukcji stalowych na budowach, a także

do rozładunku różnego rodzaju elementów budowlanych.

Następnie od dnia 16.01.1991r. do dnia 31.03.1994r. ubezpieczony faktycznie stale

i w pełnym wymiarze czasu pracy pracował jako spawacz elektryczny i gazowy – spawał elementy konstrukcyjne dla celów budowlanych, także na wysokości oraz dokonywał niezbędnego dla wykonania takich prac cięcia tych elementów, również elektrycznego

i gazowego.

Z tytułu wykonywania takiej pracy ubezpieczony w sezonie zimowym otrzymywał posiłki regeneracyjne.

Razem z ubezpieczonym pracowali w tym czasie A. K. oraz Z. W. (2).

Ubezpieczony posiadał uprawnienia do obsługi żurawi jezdnych kołowych oraz

do spawania elektrycznego i gazowego.

Na rozprawie w dniu 19.03.2015r. ubezpieczony przedłożył książeczkę potwierdzającą kolejno uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych, uprawnienia

do obsługi żurawi jezdnych kołowych wszystkich rodzajów potwierdzone decyzją Komisji Egzaminacyjno – Kwalifikacyjnej z dnia 23.06.1983r. oraz książeczkę spawacza z dnia 29.03.1985r. potwierdzającą odbycie kursu spawania elektrycznego stopnia podstawowego

z datą jego zakończenia w dniu 19.02.1985r. i kursu spawania gazowego stopnia podstawowego z datą jego zakończenia w dniu 12.03.1986r.

Ubezpieczony z dniem 30.04.2014r. rozwiązał stosunek pracy z „Usługi

(...) H. S. ( świadectwo pracy z dnia 30.04.2014r. k. 6 akt ZUS ).

Powyższe Sąd ustalił na podstawie akt organu rentowego, akt osobowych ubezpieczonego dotyczących jego zatrudnienia w okresach spornych, zeznań świadków P. W., Z. W. (1), A. K. oraz Z. W. (2) oraz zeznań ubezpieczonego – protokół elektroniczny z rozprawy z dnia 19.03.2015r. min. 00:15:00 – 00:42:48, 00:49:29 – 00:58:50.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art.4 ustawy z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych ( Dz.U. z 2008r.,Nr 237, poz.1656 ), która weszła w życie w dniu 01.01.2009r. prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1.  urodził się po dniu 31.12.1948r.,

2.  ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,

3.  osiągnął wiek wynoszący co najmniej 60 lat dla mężczyzny,

4.  ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art.5 - 9 i art.11 ustawy o emeryturach i rentach… wynoszący co najmniej 25 lat dla mężczyzn,

5.  przed dniem 01.01.1999r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze w rozumieniu art.3 ust.1 i 3 ustawy lub art.32 i art.33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

6.  po dniu 31.12.2008r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w rozumieniu art.3 ust.1 i 3 (wykaz tych prac określa załącznik nr 1 do ustawy ).

7.  nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Z powołanych powyżej uregulowań prawnych wynika jednoznacznie, że dopiero łączne spełnienie wymienionych w nich warunków uzasadnia przyznanie prawa do emerytury pomostowej, brak spełnienia któregokolwiek z nich uniemożliwia przyznanie prawa do świadczenia.

Bezspornym w sprawie jest, że ubezpieczony urodził się po dniu 31.12.1948r. i osiągnął wiek 60 lat w dniu 10.09.2014r., posiada wymagany 25 letni okres składkowy i nieskładkowy, w dniu 30.04.2014r. rozwiązał stosunek pracy i od tego czasu nie pozostaje

w zatrudnieniu.

Spór w rozpoznawanej sprawie sprowadzał się do ustalenia czy ubezpieczony posiada wymagany do przyznania świadczenia 15 – letni okres pracy w warunkach szczególnych,

a konkretnie czy istnieją podstawy do zaliczenia do takiej pracy spornych okresów zatrudnienia ubezpieczonego.

W ocenie Sądu przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż ubezpieczony faktycznie stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał pracę w warunkach szczególnych:

- od dnia 25.01.1978r. do dnia 31.07.1988r. wymienioną w stanowiącym załącznik

do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

( Dz.U. Nr 8, poz.43 ze zm. ), Wykazie A, Dziale V, poz.3, to jest: „ prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych ”,

- od dnia 01.09.1988r. do dnia 15.01.1991r. wymienioną w Wykazie A, Dziale V, poz.3 ( jw. ) i następnie od dnia 16.01.1991r. do dnia 31.03.1994r. wymienioną w Wykazie A, Dziale XIV, poz. 12 „ prace przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym , gazowym

i atomowodorowym ”.

Ustalając powyższe Sąd oparł się na powołanej uprzednio dokumentacji,

a także na zeznaniach świadków P. W., Z. W. (1), A. K. oraz Z. W. (2), którzy pracowali razem z ubezpieczonym

w wymienionych odpowiednio okresach spornych i byli bezpośrednimi świadkami wykonywanej przez niego wówczas pracy. W tej sytuacji Sąd uznał zeznania

te za wiarygodne, gdy były one rzeczowe, logiczne, przekonywujące, zasadniczo ze sobą zgodne. Sąd oparł się wreszcie na zeznaniach ubezpieczonego, które korespondowały

z treścią zgromadzonej w sprawie dokumentacji i z zeznaniami świadków i stąd uznał zarówno te zeznania jak i dokumentację również za wiarygodne, dodatkowo jako nie kwestionowane przez organ rentowy.

Przy zaliczeniu okresów spornych podanych na wstępie rozważań do pracy

w warunkach szczególnych uznanej przez organ rentowy ubezpieczony posiada wymagany

do przyznania świadczenia 15 – letni okres takiej pracy ( pkt 2 jak na wstępie ), w tym posiada okres pracy w warunkach szczególnych wykonywanej po dniu po dniu 31.12.2008r.

w rozumieniu art.3 ust.1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych ( okres zatrudnienia od dnia 01.04.2014r. do dnia 30.04.2014r. ), co było okolicznością bezsporną w sprawie.

W takiej sytuacji ubezpieczony spełnił wszystkie niezbędne przesłanki do przyznania prawa do dochodzonego świadczenia.

W konsekwencji takiego stanowiska, kierując się uregulowaniami prawnymi powołanymi wcześniej Sąd w pkt 1 wyroku z mocy art. 477 14§ 2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż przyznał ubezpieczonemu prawo do emerytury pomostowej od dnia 16.09.2014r., zgodnie z żądaniem ubezpieczonego.

W pkt 2 wyroku, kierując się art.118 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( tj. Dz.U. z 2013r., poz.1440 ) stosowanym odpowiednio z mocy art.28 ust.1 ustawy o emeryturach pomostowych, Sąd z mocy art. 477 14§ 2 k.p.c. oddalił odwołanie ubezpieczonego w pozostałej części, a to odnośnie żądania odsetek uznając,

iż dokumentacja zgromadzona w toku postępowania przed organem rentowym nie była wystarczająca dla uznania spornych okresów zatrudnienia do pracy w warunkach szczególnych i sprawa wymagała wyjaśnienia przed Sądem.

Sędzia

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.