Środa 20 lutego 2019 Wydanie nr 4013
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2015-10-14
Data orzeczenia:
14 października 2015
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Sygnatura:
VII U 950/15
Sąd:
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Wydział:
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Agnieszka Stachurska
Protokolant:
Łukasz Jóźwiak
Hasła tematyczne:
Emerytura Pomostowa
Podstawa prawna:
art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
(Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43)
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656)

Sygn. akt VII U 950/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 października 2015 r.

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie VII Wydział Pracy i (...)

w składzie:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Stachurska

Protokolant: Łukasz Jóźwiak

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2015 r. w Warszawie

sprawy A. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W.

o emeryturę pomostową

na skutek odwołania A. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...)Oddział w W.

z dnia 29 października 2014 r. znak: EPOM/25/(...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje A. W. prawo do emerytury pomostowej od dnia 11 października 2014 roku.

UZASADNIENIE

A. W. w dniu 14 listopada 2014r. złożył do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W., odwołanie od decyzji z dnia 29 października 2014r., znak: EPOM/25/(...), odmawiającej prawa do emerytury pomostowej i wniósł o jej zmianę.

W uzasadnieniu odwołania ubezpieczony wskazał, że organ rentowy do pracy wykonywanej w szczególnych warunkach nie zaliczył mu okresu zatrudnienia w (...) od dnia 29 listopada 1976r. do dnia 30 listopada 1978r. w sytuacji, kiedy w w/w okresie wykonywał pracę zwrotniczego wymienioną w załączniku do ustawy o emeryturach pomostowych Wobec tego posiada wymagany staż pracy w warunkach szczególnych i spełnia kryteria do uzyskania emerytury pomostowej (odwołanie od decyzji ZUS z dnia 29 października 2014r., znak: EPOM/25/(...), k. 2 a.s.).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. wniósł o oddalenie odwołania na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c.

W uzasadnieniu odpowiedzi na odwołanie organ rentowy podniósł, że ubezpieczony nie spełnia przesłanek wymienionych w art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych, ponieważ nie przedstawił dokumentu potwierdzającego wykonywanie po dniu 31 grudnia 2008r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 tej ustawy. W aktach rentowych brak jest dokumentu potwierdzającego wykonywanie tego rodzaju prac z powołaniem na odpowiedni punkt załącznika nr 1 lub 2 do wskazanej ustawy. Dodatkowo A. W. na dzień 1 stycznia 2009r. nie udowodnił wymaganego okresu pracy w szczególnych warunkach, wynoszącego co najmniej 15 lat. Do stażu tego organ rentowy przyjął okres zatrudnienia na stanowisku aparatowego w Grupie (...) S.A. od dnia 5 stycznia 1990r. do dnia 19 listopada 2004r. w wymiarze 14 lat, 2 miesięcy i 28 dni (z wyłączeniem okresów przebywania na zwolnieniach lekarskich). Innych prac ubezpieczony nie udokumentował zaświadczeniami, o których mowa w art. 51 ustawy o emeryturach pomostowych. Z uwagi na powyższe, zaskarżoną decyzją z dnia 29 października 2014r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił ubezpieczonemu prawa do emerytury pomostowej (odpowiedź ZUS na odwołanie z dnia 15 grudnia 2014r., k. 3-3v a.s.).

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

A. W. ur. (...), w 1972r. ukończył (...) Szkołę (...) przy kopalni (...) w N. ( życiorys, t. IV, k. 19 a.r., t. I, k. 52 a.r., akta osobowe; kwestionariusz osobowy, t. I, k. 51-51v a.r., akta osobowe; wypis z aktu urodzenia, akta osobowe). Następnie podjął zatrudnienie w Kopalni Węgla Kamiennego (...) w N., gdzie pracował od dnia 8 czerwca 1972r. do dnia 21 października 1973r. na stanowisku ładowacza (świadectwo pracy, t. I, k. 5-5v a.r., t. II, a.r., t. III, k. 3-4 a.r.). W okresie od dnia 25 października 1973r. do dnia 16 października 1975r. pełnił służbę wojskową (zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień w S. z dnia 23 kwietnia 2014r., t. IV, k. 13 a.r.; zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień w S. z dnia 5 maja 2006r., t. I, k. 4 a.r.).

W okresie od dnia 22 października 1975r. do dnia 28 lutego 1976r. zostało powierzone ubezpieczonemu stanowisko robotnika leśnego w Nadleśnictwie B. (świadectwo pracy, t. I, k. 6-6v a.r., t. II, a.r., t. III, k. 5-6 a.r., akta osobowe).

Kolejne zatrudnienie ubezpieczony podjął w Polskich Kolejach Państwowych we W., gdzie w okresie od dnia 29 listopada 1976r. do dnia 17 marca 1977r. odbywał staż na stanowisku zwrotniczego (umowa z dnia 26 listopada 1976r., akta osobowe). Następnie w okresie od dnia 12 marca 1977r. do dnia 16 marca 1977r. zdał przed Komisją Egzaminacyjną egzamin ścisły (praktyczny, pisemny, ustny) na zwrotniczego (manewrowego i hamulcowego) (protokół egzaminu ścisłego, protokół z egzaminu praktycznego, egzamin ścisły, opinia służbowa o kandydacie z odbytej służby przygotowawczej, dziennik służby przygotowawczej, akta osobowe). W związku z tym z dniem 18 marca 1977r. powierzono mu stanowisko „zwrotniczego II klasy”. Od dnia 1 października 1977r. pracował na w/w stanowisku w stacji N. S.. Ostatecznie pracę zwrotniczego zakończył z dniem 31 marca 1978r. (porozumienie z dnia 8 kwietnia 1977r., akta osobowe; pismo z dnia 23 września 1977r., akta osobowe). Następnie w okresie od dnia 1 kwietnia 1978r. do dnia 30 listopada 1978r. A. W. pracował jako robotnik w (...) (świadectwo pracy, t. I, k. 7 a.r., t. II, a.r.; zaświadczenie z dnia 17 sierpnia 2005r., t. I, k. 54 a.r., t. III, k. 7 a.r., akta osobowe; zaświadczenie z dnia 21 stycznia 2015r., k. 15 a.s., akta osobowe; karta ewidencyjna, rejestr egzaminów, podanie z dnia 24 listopada 1976r., protokół o dopełnienie aktu ślubowania służbowego, akta osobowe; pismo z dnia 18 sierpnia 1977r., akta osobowe; pismo z dnia 30 marca 1978r., akta osobowe; pismo z dnia 28 października 1978r., akta osobowe).

W zaświadczeniu z dnia 17 sierpnia 2005r. wydanym przez (...) S.A. we W. zostało wskazane, że okres zatrudnienia A. W. na kolei od dnia 29 listopada 1976r. do dnia 30 listopada 1978r. został uznany za okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu przepisu § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.) (zaświadczenie (...) S.A. we W. z dnia 17 sierpnia 2005r., t. I, k. 54 a.r., t. II, a.r.).

W okresie od dnia 6 grudnia 1978r. do dnia 28 kwietnia 1979r. ubezpieczony zajmował stanowisko starszego wartownika w Kombinacie (...) w D. (świadectwo pracy, t. I, k. 8-9v a.r., t. II, a.r.; zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, t. I, k. 10-10v a.r., t. III, k. 9-10 a.r.). Następnie pracował w K.B.O. (...) Zakładzie Produkcji (...) w S., gdzie w okresie od dnia 2 maja 1979r. do dnia 30 września 1984r. zajmował stanowiska poborcy prób, suwnicowego oraz zbrojarza (świadectwo pracy, t. IV, k. 15-16 a.r., t. I, k. 11-11v a.r., t. II, a.r., t. III, k. 11-12 a.r.; angaż, t. IV, k. 23-26 a.r.; umowa o pracę z dnia 2 maja 1979r., t. IV, k. 21-22 a.r.).

Ubezpieczony w okresie od dnia 8 października 1984r. do dnia 22 maja 1985r. był zatrudniony jako powlekacz wyrobów w Hucie im. (...) w S. (świadectwo pracy, t. I, k. 12 a.r., t. II, a.r., t. III, k. 13-14 a.r.). Natomiast od dnia 31 maja 1985r. do dnia 12 października 1985r. pracował w (...) Przedsiębiorstwie (...) w P. na stanowisku pracownika magazynu (świadectwo pracy, t. I, k. 12 a.r., t. II, a.r., t. III, k. 15-16 a.r.).

W okresie od dnia 6 grudnia 1985r. do dnia 28 lutego 1987r. A. W. był zatrudniony we (...) Zakładach (...) we W., gdzie zajmował stanowisko modelarza w gipsie (świadectwo pracy, t. I, k. 13 a.r. t. III, k. 17-18 a.r.). W/w zakład pracy wystawił mu świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach, z którego wynika, że w okresie od dnia 6 grudnia 1985r. do dnia 28 lutego 1987r. stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał prace w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu przemysłu chemicznego i lekkiego, na stanowisku modelarz w gipsie, wymienionym w wykazie A, dziale V, poz. 11 pkt 15 wykazu stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego Nr 19 z dnia 6 sierpnia 1983r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w zakładzie pracy resortu przemysłu chemicznego i lekkiego (świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach z dnia 28 lutego 1987r., t. I, k. 14 a.r., t. II, a.r., t. III, k. 19 a.r.).

Kolejne zatrudnienie ubezpieczony podjął od dnia 10 marca 1987r. w Stoczni (...) w G., gdzie pracował do dnia 31 maja 1988r. jako uczeń modelarz (od dnia 10 marca 1987r. do dnia 31 sierpnia 1987r.) oraz jako modelarz (od dnia 1 września 1987r. do dnia 31 maja 1988r.) (świadectwo pracy, t. I, k. 15 a.r., t. II, a.r., t. III, k. 21 a.r.; zaświadczenie o zatrudnieniu, t. I, k. 53 a.r.; zaświadczenie z dnia 8 lipca 2001r., t. II, a.r.). Następnie od dnia 22 czerwca 1988r. do dnia 30 września 1989r. zajmował stanowisko modelarza w Spółdzielni Pracy (...) w S. (świadectwo pracy, t. I, k. 16 a.r., t. II, a.r., t. III, k. 23 a.r.).

W okresie od dnia 2 października 1989r. do dnia 31 grudnia 1989r. ubezpieczony pracował w (...) w P. na stanowisku pracownika produkcji (świadectwo pracy, t. I, k. 17 a.r., t. II, a.r., t. III, k. 25-26 a.r.; pismo ZUS dot. zgłoszenia do ubezpieczeń z dnia 12 lipca 2005r., t. II, a.r.), a w okresie od dnia 5 stycznia 1990r. do dnia 19 listopada 2004r. był zatrudniony jako aparatowy produkcji nawozów sztucznych w Grupie (...) S.A. w P. (świadectwo pracy, t. I, k. 22-22v a.r., t. II a.r., t. III, k. 27-28 a.r.; zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, odpis karty zasiłkowej, t. I, k. 25-27 a.r., t. I, k. 29-30v a.r., t. II, a.r.; karta zasiłkowa, t. II, a.r.; zestawienie zwolnień chorobowych narastająco, t. I, a.r.).

Pracodawca, tj. Grupa (...) S.A. w P., wystawił A. W. świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w którym zaświadczył, że A. W. będąc zatrudnionym w okresie od dnia 5 stycznia 1990r. do dnia 19 listopada 2004r., stalei w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał prace przy produkcji nawozów sztucznych oraz innych wyrobów chemicznych otrzymywanych na tej samej bazie, co nawozy sztuczne, na stanowisku aparatowy – wymienionym w wykazie A, dział IV, poz. 8 pkt 1, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego nr 7 z dnia 7 lipca 1987r. do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. (Dz. U. nr 8, poz. 43) w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu przemysłu chemicznego i lekkiego. Dodatkowo w w/w dokumencie zostało zaznaczone, że praca na stanowisku aparatowego, wykonywana przez A. W. we wskazanym okresie jest obecnie pracą wykonywaną w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, wymienioną w załączniku nr 2 poz. 13 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze z dnia 18 lipca 2014r., t. IV, k. 27 a.r.).

W okresie od dnia 8 maja 2006r. do dnia 31 października 2006r. ubezpieczony świadczył pracę jako robotnik – dział eksploatacji (w ramach robót publicznych) w Zarządzie (...) w W. (świadectwo pracy, t. IV, k. 29 a.r., t. III, k. 29 a.r.). Natomiast w okresie od dnia 1 grudnia 2006r. do dnia 31 maja 2007r. oraz w okresie od dnia 15 października 2009r. do dnia 30 czerwca 2010r. pracował w Przedsiębiorstwie (...) sp. z o.o. w W., gdzie zajmował stanowisko aparatowego procesów chemicznych (świadectwo pracy, t. IV, k. 31-33 a.r., świadectwo pracy, t. IV, k. 39-41 a.r. t. III, k. 31-33 a.r., k. 37-39 a.r.). W/w zakład pracy wystawił mu świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach, z którego wynika, że A. W. w okresie od dnia 1 grudnia 2006r. do dnia 31 maja 2007r. stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał prace przy „produkcji leków, półproduktów, środków kontrastowych, premiksów, nici chirurgicznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku” wymienione pod pozycją 23 w dziale IV wykazu A załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983r., Nr 8, poz. 43 z późn. zm.). Natomiast charakter wykonywanej pracy na stanowisku aparatowy procesów chemicznych odpowiada stanowisku aparatowy przy „produkcji leków, półproduktów, środków kontrastowych, premiksów, nici chirurgicznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku” wymienionemu w wykazie A, dziale IV, poz. 23 pkt 1, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 7 lipca 1987r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu przemysłu chemicznego i lekkiego (Dz. Urz. Min. Przem. Chem. i Lekkiego Nr 4 z dnia 3 sierpnia 1987r.) (świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach z dnia 11 kwietnia 2014r., t. IV, k. 35 a.r.).

W okresie od dnia 30 października 2008r. do dnia 15 października 2009r. ubezpieczony pracował na podstawie umowy zlecenia w (...) sp. z o.o. w W.. Od wynagrodzenia uzyskanego na podstawie w/w umowy zostały potrącone i przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe), zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP (zaświadczenie o wynagrodzeniu z dnia 16 października 2009r., t. IV, k. 37 a.r., t. III, k. 35 a.r.).

W dniu 17 czerwca 2005r. ubezpieczony złożył w organie rentowym wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy (wniosek z załącznikami, t. II, k. 1-25 a.r.). W związku z tym został skierowany na badanie do Lekarza Orzecznika ZUS, który w dniu 30 sierpnia 2005r. uznał badanego za osobę zdolną do pracy (orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS z dnia 30 sierpnia 2005r., t. II, a.r.). W wyniku wniesienia sprzeciwu sprawa została przekazana Komisji Lekarskiej ZUS nr (...), która orzeczeniem z dnia 8 września 2005r. podtrzymała stanowisko Lekarza Orzecznika ZUS (orzeczenie Komisji Lekarskiej ZUS nr (...) z dnia 8 września 2005r., t. II, a.r.). W związku z powyższym, decyzją z dnia 20 września 2005r., znak: (...), organ rentowy odmówił A. W. prawa do wnioskowanego świadczenia (decyzja ZUS z dnia 20 września 2005r., znak: (...), t. II, a.r.).

W dniu 12 września 2014r. A. W. złożył w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o emeryturę pomostową wraz z informacją dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych, świadectwami pracy, świadectwem wykonywania prac w szczególnych warunkach, zaświadczeniem z Wojskowej Komendy Uzupełnień w S., umową o pracę, angażami oraz zaświadczeniami o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (wniosek wraz z załącznikami, t. IV, k. 1-41 a.r.).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. decyzją z dnia 29 października 2014r., znak: EPOM/25/(...), odmówił A. W. prawa do emerytury pomostowej. W uzasadnieniu wskazał, że ubezpieczony nie spełnił wszystkich warunków wynikających z:

- art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych, gdyż po dniu 31 grudnia 2008r. nie wykonywał prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 w/w ustawy, tj. wymienionej w załączniku nr 1 lub 2;

- art. 4 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych, gdyż na dzień 1 stycznia 2009r. nie udowodnił wynoszącego co najmniej 15 lat okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienionej w załączniku nr 1 lub 2 w/w ustawy. Organ rentowy wskazał, że do pracy wykonywanej w warunkach szczególnych w myśl art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych zaliczył okres zatrudnienia w Grupie (...) S.A. od dnia 5 stycznia 1990r. do dnia 19 listopada 2004r., tj. 14 lat, 2 miesiące i 28 dni (po wyłączeniu okresów przebywania na zwolnieniach lekarskich). Natomiast do pracy wykonywanej w szczególnych warunkach nie zostały zaliczone okresy zatrudnienia od dnia 1 marca 1973r. do dnia 21 października 1973r., od dnia 29 listopada 1976r. do dnia 30 listopada 1978r., od dnia 6 grudnia 1985r. do dnia 28 lutego 1987r. oraz od dnia 1 grudnia 2006r. do dnia 31 maja 2007r., ponieważ pracodawcy nie potwierdzili, że w w/w okresach A. W. wykonywał pracę wymienioną w załączniku nr 1 lub 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych.

Na podstawie dowodów dołączonych do wniosku – uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął za udowodnione okresy nieskładkowe w wymiarze 8 miesięcy i 17 dni oraz okresy składkowe w wymiarze 33 lat, 4 miesięcy i 11 dni, tj. łączny staż sumaryczny w wymiarze 34 lat i 28 dni. Z kolei staż w szczególnych warunkach w myśl art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych wyniósł 17 lat, 4 miesiące i 1 dzień, zaś w myśl art. 49 - 14 lat, 2 miesiące i 28 dni (decyzja ZUS 29 października 2014r., znak: EPOM/25/(...), t. IV, k. 63-63v a.r.).

Wskazany stan faktyczny, Sąd Okręgowy ustalił na podstawie powołanych dowodów z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, w tym: w aktach osobowych i rentowych A. W..

Dowody z dokumentów zostały ocenione jako wiarygodne, gdyż korespondowały ze sobą i tworzyły spójny stan faktyczny. Co istotne, strony, w tym organ rentowy, nie kwestionowały ich autentyczności i zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy, a zatem okoliczności wynikające z tych dokumentów, należało uznać za mogące stanowić podstawę ustaleń faktycznych w sprawie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie A. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. z dnia 29 października 2014r., znak: EPOM/25/(...), jako zasadne zasługiwało na uwzględnienie.

Podstawę prawną żądania ubezpieczonego stanowią przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008r., Nr 237, poz.1656), która ma charakter przejściowy, ograniczając prawo do uzyskania świadczenia do osób urodzonych po dniu 31 stycznia 1948r., które prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze rozpoczęły z dniem 1 stycznia 1999r. Celem tej ustawy jest ograniczenie kręgu uprawnionych do emerytury z powodu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze do mniejszej liczby sytuacji uzasadnionych rzeczywistą koniecznością przejścia na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w których oczekiwania osób, które rozpoczęły wykonywanie takiej pracy na starych zasadach na wcześniejsze przejście na emeryturę, powinny zostać zaspokojone (wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 13 marca 2012r., II UK 164/11, OSNP 2013, nr 5-6, poz. 62 i z dnia 4 września 2012r., I UK 164/12, LEX nr 1284720).

Wskazany cel ustawy o emeryturach pomostowych realizują przepisy określające warunki nabycia prawa do przewidzianego w niej świadczenia, w tym art. 4 i art. 49. W myśl pierwszego z nich, prawo do emerytury pomostowej, z uwzględnieniem art. 5 – 12 przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1.  urodził się po dniu (...);

2.  ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;

3.  osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

4.  ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5.  przed dniem 1 stycznia 1999r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;

6.  po dniu 31 grudnia 2008r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

7.  nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Z powołanego unormowania wynika, że przy nabywaniu prawa do emerytury pomostowej na podstawie w/w przepisu uwzględnieniu podlegają przypadające przed dniem 1 stycznia 2009r. okresy pracy w szczególnych warunkach w rozumieniu art. 32 i art. 33 ustawy emerytalnej, jednakże dotyczy to wyłącznie sytuacji spełnienia przez ubezpieczonego wszystkich pozostałych przesłanek określonych w art. 4.

W rozpatrywanej sprawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanął na stanowisku, że ubezpieczony nie spełnia przesłanek wymienionych w art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych, ponieważ nie przedstawił dokumentu potwierdzającego wykonywanie po dniu 31 grudnia 2008r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 tej ustawy.

Zdaniem Sądu powołane stanowisko organu rentowego było prawidłowe, ponieważ żadna z prac, które realizował A. W. po dniu 31 grudnia 2008r. nie była wykonywana w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych. Ubezpieczony tej okoliczności zresztą nie kwestionował, a w odwołaniu powoływał się na możliwość uzyskania emerytury pomostowej w oparciu o przepis art. 49 ustawy. Zgodnie z tym przepisem prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która:

1)  po dniu 31 grudnia 2008r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

2)  spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1-5 i 7 i art. 5-12;

3)  w dniu wejścia w życie ustawy miała wymagany w przepisach, o których mowa w pkt 2, okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

Powołany przepis w miejsce warunku z art. 4 pkt 6 ustawy wprowadza wymaganie, aby wnioskodawca spełniał w dniu wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2009r.) warunek posiadania co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych. Oznacza to, że osoba ubiegająca się o emeryturę pomostową, która po dniu 31 grudnia 2008r. nie kontynuuje pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze i legitymuje się w związku z tym jedynie stażem pracy „szczególnej” według poprzednio obowiązujących przepisów może nabyć prawo do tej emerytury jedynie wówczas, gdy dotychczasowy staż pracy można kwalifikować jako pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych. Taki pogląd wyraził Sąd Najwyższy między innymi w wyroku z dnia 4 grudnia 2013r. (II UK 159/13, Lex nr 1405231) i Sąd Okręgowy w pełni go podziela i aprobuje.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 powołanej ustawy za prace w szczególnych warunkach należy uznać prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku. Wykaz prac w szczególnych warunkach określa załącznik nr 1 do ustawy. Z kolei w myśl art. 3 ust. 3 ustawy, pracami o szczególnym charakterze są prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanej z procesem starzenia się. Wykaz prac o szczególnym charakterze określa załącznik nr 2 do ustawy.

Analizując treść art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych wskazać należy, że A. W. spełnia wszystkie warunki do otrzymania emerytury pomostowej wskazane w art. 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych. Urodził się po 31 grudnia 1948r., posiada okres pracy przekraczający wymagane 15 lat (zgodnie ze wskazaniem organu rentowego w decyzji – 17 lat, 4 miesiące i 1 dzień), nadto osiągnął wiek 60 lat, ma okres składkowy i nieskładkowy przekraczający 25 lat (łącznie 34 lata i 28 dni), a także przed dniem 1 stycznia 1999r. wykonywał prace w warunkach szczególnych według przepisu 32 i 33 ustawy o emeryturach pomostowych i rozwiązano z nim stosunek pracy.

Spełnienia w/w warunków organ rentowy nie kwestionował. Problematyczne było jedynie, czy A. W. posiada co najmniej 15 letni okres pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 lub 3 ustawy o emeryturach pomostowych. Do tego okresu Zakład uwzględnił 14 lat, 2 miesiące i 28 dni (okres zatrudnienia w Grupie (...) S.A.). Ubezpieczony podnosił, iż uwzględnieniu powinien podlegać jeszcze okres od 29 listopada 1976r. do 30 listopada 1978r., kiedy pracował w (...).

Sąd analizując akta osobowe ubezpieczonego z w/w okresu zatrudnienia doszedł do przekonania, iż cały wskazany okres nie może podlegać uwzględnieniu, ale z całą pewnością ten czas, kiedy A. W. pracował jako zwrotniczy, czyli od 18 marca 1977r. do 31 marca 1978r. (w okresie przed 18 marca 1977r. ubezpieczony odbywał staż zakończony egzaminem, zaś od 1 kwietnia 1978r. pracował jako robotnik). Praca zwrotniczego została wymieniona w załączniku nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych pod pozycją 6, gdzie wymienione są prace bezpośrednio przy ustawianiu drogi przebiegu pociągów i pojazdów metra i wyszczególnione konkretne stanowiska, w tym właśnie zwrotniczy.

Za okres pracy na stanowisku zwrotniczego ubezpieczony nie przedstawił zaświadczenia o jakim mowa w art. 51 ustawy o emeryturach pomostowych, na co wskazywał organ rentowy. Zdaniem Sądu brak w/w dokumentu nie stanowi jednak przeszkody w dokonaniu ustaleń dotyczących pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, co potwierdził Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 20 lutego 2013r. W powołanym orzeczeniu zostało wskazane „Nie można podzielić poglądu, że wykonywania pracy w szczególnych warunkach, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z 2008r. o emeryturach pomostowych, można dowodzić przed sądem jedynie na podstawie świadectwa pracy wystawionego przez płatnika składek, gdyż przepis art. 51 tej ustawy nie zmienia przepisów kodeksu postępowania cywilnego określającego katalog środków dowodowych, przy pomocy których strona może odowadniać fakty, z których wywodzi skutki prawne.” (III AUa 1044/12, LEX nr 1289529).

Sąd Okręgowy w pełni aprobuje powołane stanowisko, co dla rozpatrywanej sprawy ma taki skutek, iż brak zaświadczenia wystawionego przez (...) nie niweczy prawa A. W. do uzyskania emerytury pomostowej. A. W. spełnił wszystkie warunki konieczne do tego, by to świadczenie uzyskać, także i ten, którego spełnienie kwestionował organ rentowy. Okres pracy na stanowisku zwrotniczego przekracza 12 miesięcy i po doliczeniu do uwzględnionego przez Zakład okresu pracy w szczególnym charakterze zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych, daje łącznie ponad 15 lat.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych, prawo do emerytury pomostowej powstaje z dniem spełnienia warunków wymaganych do nabycia tego prawa. Ubezpieczony, choć wniosek do organu rentowego złożył w dniu 12 września 2014r., to wiek 60 lat ukończył z dniem (...) Tym samym dopiero od tej daty uprawniony był do otrzymania wnioskowanego świadczenia.

Z powyższych względów Sąd Okręgowy na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. orzekł o zmianie zaskarżonej decyzji i o przyznaniu wnioskodawcy prawa do emerytury pomostowej od dnia 11 października 2014r.

ZARZĄDZENIE

(...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.