Wtorek 16 października 2018 Wydanie nr 3886
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Legnicy z 2014-01-15
Data orzeczenia:
15 stycznia 2014
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Sygnatura:
V U 420/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Regina Stępień
Protokolant:
Ewelina Trzeciak
Hasła tematyczne:
Emerytura
Podstawa prawna:
art. 184 w zw. z art. 32 i art. 47 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.)
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
(Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt : VU 420/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 stycznia 2014 roku

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Regina Stępień

Protokolant: Ewelina Trzeciak

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2014 r. w Legnicy

sprawy z wniosku D. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o emeryturę i emeryturę nauczycielską

na skutek odwołania D. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 4 marca 2013 roku znak (...)

z dnia 11 marca 2013 roku znak (...)

oddala odwołania.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 25 stycznia 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. odmówił D. K. prawa do prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym. W dniu 27 lutego 2013 r. wnioskodawczyni przedłożyła organowi rentowemu pismo, z którego wynikało, iż we wniosku z dnia 4 stycznia 2013 r. domagała się przyznania na jej rzecz emerytury nauczycielskiej, nie zaś emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. W konsekwencji, decyzją z dnia 11 marca 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. odmówił D. K. prawa do emerytury nauczycielskiej. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, iż ubezpieczona nie spełnia warunków niezbędnych do przyznania prawa do emerytury nauczycielskiej określonych w art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, bowiem na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazała 29 lat, 8 miesięcy i 12 dni okresów składkowych i nieskładkowych, wobec wymaganych 30 lat. Do wymiaru okresów składkowych organ rentowy nie uwzględnił:

- okresu pracy w (...) ZHP od 20 czerwca 1977 r. do 30 sierpnia 1977 r., ponieważ brak jest potwierdzenia czy ubezpieczona była zatrudniona na podstawie umowy o pracę;

- okresu pracy w charakterze pomocy domowej od 1 października 1985 r. do 28 lutego 1986 r., ponieważ ubezpieczona była zatrudniona w wymiarze niższym niż ½ etatu.

Decyzją z dnia 4 marca 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. odmówił D. K. prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, że wnioskodawczyni nie spełnia warunków niezbędnych do przyznania prawa do emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze określonych w art. 184 ust. 1 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bowiem na dzień 1 stycznia 1999 r. wykazała 19 lat, 6 miesięcy i 11 dni stażu ubezpieczeniowego, wobec wymaganych 20 lat. Do wymiaru okresów składkowych organ rentowy nie uwzględnił:

- okresu pracy w (...) ZHP od 20 czerwca 1977 r. do 30 sierpnia 1977 r., ponieważ brak jest potwierdzenia czy ubezpieczona była zatrudniona na podstawie umowy o pracę;

- okresu pracy w charakterze pomocy domowej od 1 października 1985 r. do 28 lutego 1986 r., ponieważ ubezpieczona była zatrudniona w wymiarze niższym niż ½ etatu.

W odwołaniach od powyższych decyzji D. K. wniosła o uwzględnienie do wymiaru okresów składkowych okresu zatrudnienia w(...) ZHP od 20 czerwca do 30 sierpnia 1977 r. oraz od 20 czerwca do 19 sierpnia 1978 r. Ubezpieczona wskazała, iż z uwagi na likwidację (...) ZHP nie jest w stanie przedłożyć umowy o pracę, jednak wyraziła gotowość do wykazania spornych okoliczności za pomocą zeznań świadków. Wnioskodawczyni domagała się również zaliczenia do wymiaru okresów składkowych okresu pracy w charakterze pomocy domowej od 1 października 1985 r. do 28 lutego 1986 r. argumentując, iż w spornym okresie świadczyła pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

W odpowiedzi na odwołania organ rentowy podniósł zarzut powagi rzeczy osądzonej. Wywodził, iż uprawnienia wnioskodawczyni do emerytury nauczycielskiej były już dwukrotnie rozpatrywane w toku postępowania sądowego, w którym rozważano możliwość uwzględnienia spornych okresów do ogólnego stażu pracy. We wniosku alternatywnym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł o oddalenie odwołań, argumentując jak w zaskarżonych decyzjach.

W dniu 25 kwietnia 2013 r. Sąd zarządził połączenie sprawy z odwołania D. K. od decyzji z dnia 4 marca 2013 r. prowadzonej pod sygnaturą VU 577/13 oraz od decyzji z dnia 11 marca 2013 r. prowadzonej pod sygnaturą VU 578/13 ze sprawą z odwołania wnioskodawczyni od decyzji 25 stycznia 2013 r. prowadzonej pod sygnaturą VU 420/13 oraz i zarządził ich prowadzenie pod wspólną sygnaturą VU 420/13.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

D. K., urodzona w dniu (...), z zawodu nauczyciel, na dzień 1 stycznia 1999 r. udowodniła 19 lat, 8 miesięcy i 7 dni okresów składkowych i nieskładkowych, a w tym 19 lat, 6 miesięcy i 11 dni pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. wnioskodawczyni udowodniła 29 lat, 8 miesięcy i 12 dni okresów składkowych i nieskładkowych.

Wnioskodawczyni nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego

/bezsporne/

Decyzją z dnia 24 czerwca 2005 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. ustalił wnioskodawczyni wartość kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999 r. w wysokości 128.484,84 zł. Do ustalenia wartości kapitału początkowego organ rentowy uwzględnił 19 lat, 6 miesięcy i 11 dni okresów składkowych oraz miesiąc i 26 dni okresów nieskładkowych, a także podstawę wymiaru w kwocie 1.566,04 zł, współczynnik proporcjonalny w wysokości 74,00 % oraz średnie dalsze trwanie życia w wymiarze 209 miesięcy. Do wymiaru okresów składkowych organ rentowy nie zaliczył okresu pracy w charakterze pomocy domowej od 1 października 1985 r. do 28 lutego 1986 r., ponieważ ubezpieczona była zatrudniona w wymiarze niższym niż ½ etatu.

W dniu 12 maja 2008 r. D. K. złożyła wniosek ponowne ustalenie kapitału początkowego domagając się uwzględnienia do wymiaru okresów składkowych okresu pracy w charakterze pomocy domowej od 1 października 1985 r. do 28 lutego 1986 r. oraz okresu pracy w (...) ZHP od 20 czerwca do 30 sierpnia 1977 r. oraz od 20 czerwca do 19 sierpnia 1978 r.

Decyzją z dnia 26 maja 2008 r. organ rentowy odmówił wnioskodawczyni prawa do ponownego ustalenia wartość kapitału początkowego.

Wyrokiem z dnia 11 grudnia 2008 r. Sąd Okręgowy w Legnicy w sprawie VU 255208 oddalił odwołanie D. K. od decyzji z dnia 26 maja 2008 r. Z uzasadnienia tego orzeczenia wynikało, iż ubezpieczona nie wykazała, aby była zatrudniona w charakterze pomocy domowej w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru oraz, że w okresie od 20 czerwca do 30 sierpnia 1977 r. oraz od 20 czerwca do 19 sierpnia 1978 r. pozostawała w stosunku pracy.

Wyrokiem z dnia 24 marca 2009 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w sprawie III AUa 53/09 oddalił apelacje ubezpieczonej od wyroku z dnia 11 grudnia 2008 r.

Dowód: - akta sprawy VU 2552/08: wyrok Sądu Okręgowego z dnia 11.12.2008 r., k. 30; wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 marca 2009 r., k. 48;

- akta kapitałowe: decyzja z dnia 24 czerwca 2005 r.; decyzja z dnia 26 maja 2008 r.

W okresie ferii letnich w latach 1977 - 1978 D. K. była zatrudniona przez Komendę (...) ZHP w ramach akcji letniej na obozie w Z..

W okresie wakacji letnich przypadających w roku 1977, będąc słuchaczem Studium (...), wnioskodawczyni - w ramach obozu harcerskiego - odbywała obowiązkową, miesięczną praktykę jako komendant obozu kolonii zuchowej. W pozostałym okresie wykonywała obowiązki instruktora programowego oraz instruktora wychowania fizycznego. Jako instruktor programowy ubezpieczona prowadziła m.in. wykłady dla młodzieży oraz zajęcia ruchowe dla dzieci. Jako instruktor wychowania fizycznego wnioskodawczyni zajmowała się organizacją dni sportowych oraz prowadziła zajęcia z zakresu kultury fizycznej.

Instruktorzy społeczni oraz kadra przygotowywana kursami specjalistycznymi do pracy w ramach akcji letniej zatrudniana była w spornym okresie w (...) ZHP na podstawie umów o pracę na czas określony lub umów cywilnoprawnych. Na postawie umowy o pracę zatrudniano komendanta i zastępcę komendanta hufca oraz komendant ds. organizacji hufca. byli

Dowód: - przesłuchanie wnioskodawczyni:00:02:31-00:39:06;

- zeznania świadka E. S.:00:07:24-00:28:34;

- akta ubezpieczeniowe: zaświadczenie Nr (...); indeks Nr (...); pismo z dnia 12.02.2008 r.

W okresie od 1 października 1985 r. do 28 lutego 1986 r. wnioskodawczyni była zatrudniona u A. S. w charakterze pomocy domowej w wymiarze ¼ pełnego wymiaru czasu pracy. W spornym okresie ubezpieczona sprawowała opiekę na A. S., która chorowała na astmę i rozedmę płuc. W ramach powierzonych jej obowiązków D. K. zajmowała się m.in. gotowaniem, sprzątaniem i robieniem zakupów.

Z tytułu zatrudnienia w charakterze pomocy domowej w wymiarze ¼ etatu ubezpieczona została zgłoszona do ubezpieczenia społecznego. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za rok 1995 wyniosła 9.000,00 zł, natomiast za rok 1986 – 6.000,00 zł.

Dowód: - przesłuchanie wnioskodawczyni:00:02:31-00:39:06;

- zeznania świadka W. S.:00:29:18-00:45:58;

- akta ubezpieczeniowe: zaświadczenie ZUS z dnia 04.09.2003 r.; pismo z dnia 05.02.2008 r.

W dniu 4 stycznia wnioskodawczyni złożyła wniosek o przyznanie prawa do emerytury nauczycielskiej, natomiast w dniu 27 lutego 2013 r. D. K. wniosła o przyznanie prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym.

/bezsporne/

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie D. K. nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z przepisem art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Sąd odrzuci pozew jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona.

W ocenie Sądu kwestia ustalenia prawa wnioskodawczyni do emerytury nauczycielskiej stanowiły przedmiot rozpoznania przed Sądem Okręgowym w Legnicy w sprawie VU 2552/08, w ramach której, podobnie jak w niniejszym postępowaniu wnioskodawczyni domagała się przeprowadzenia postępowania dowodowego na okoliczność zatrudnienia w Komendzie (...) ZHP na podstawie umowy o pracę oraz na okoliczność zatrudnienia w charakterze pomocy domowej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Istotne jest jednak, że w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych wyrok nie ma powagi rzeczy osądzonej, jeżeli dotyczy odmowy przyznania świadczenia z ubezpieczenia społecznego, a po jego uprawomocnieniu się organ rentowy wydał nową decyzję, opartą na nowych dowodach mających wpływ na ujawnienie rzeczywistego stanu faktycznego i jego prawidłową ocenę, gdyż wydanie nowej decyzji uprawnia ubezpieczonego do złożenia od niej odwołania i zobowiązuje sąd do sprawdzenia jej prawidłowości (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 1984 r., sygn. akt III URN 131/83). Wydanie przez organ rentowy nowej decyzji, także co do świadczenia będącego przedmiotem wcześniejszej decyzji i postępowania wcześniej zakończonego prawomocnym wyrokiem sądu wszczętego w wyniku wniesienia od niej odwołania - co do zasady - uprawnia ubiegającego się o świadczenie do wniesienia kolejnego odwołania do sądu a wszczęta w ten sposób sprawa cywilna nie jest sprawą o to samo świadczenie w rozumieniu art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. (por. wyrok Sądu Najwyższego: z dnia 19 lutego 2007 r., sygn. Akt I UK 266/06). Dotyczy to również decyzji organu rentowego odmawiającej ponownego ustalenia prawa do świadczenia na podstawie wniosku złożonego po uprawomocnieniu się wyroku oddalającego poprzednie odwołanie (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2009 r., sygn. akt III UK 100/08). Tym samym tożsamość stron i przedmiotu niniejszego rozpoznania z postępowaniem prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Legnicy pod sygnaturą VU 2552/08 nie stanowi podstawy odrzucenia odwołania D. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 marca 2013 r. i 11 marca 2013 r.

Odnosząc się do meritum sprawy należało zauważyć, iż w świetle art. 47 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2009r. , nr 153, poz.1227 ze zm.) zasady przechodzenia na emeryturę, bez względu na wiek, nauczycieli urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. określają odrębne przepisy. Przepis ten odsyła do art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia przez D. K. wniosku o emeryturę (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2000 r., sygn. akt II UKN 376/99), z którego wynika, iż nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, mogą – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – przejść na emeryturę.

Jak wynika natomiast z art. 88 ust. 2 a ustawy, nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli:

1) spełnili warunki do uzyskania emerytury, określone w ust. 1, w ciągu dziesięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy, oraz

2)nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.

Na gruncie niniejszej sprawy bezspornym było, iż wnioskodawczyni, urodzona po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r., w dniu złożenia wniosku o emeryturę nie była członkiem otwartego funduszu emerytalnego oraz nie pozostawała w zatrudnieniu.

Strony niniejszego postępowania pozostawały natomiast w sporze co do tego, czy na dzień 31 grudnia 2008 r. wnioskodawczyni legitymowała się okresem zatrudnienia w wymaganym wymiarze. Zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych D. K. wykazała 29 lat, 8 miesiące i 12 dni stażu ogólnego, a zatem nie przysługuje jej prawo do emerytury nauczycielskie. D. K. zarzuciła natomiast, iż przy ustalaniu wymiaru okresów składkowych Zakład Ubezpieczeń bezpodstawnie pominął okres zatrudnienia w charakterze pomocy domowej od 1 października 1985 r. do 28 lutego 1986 r. oraz okres zatrudnienia w (...) ZHP od 20 czerwca do 30 sierpnia 1977 r. oraz od 20 czerwca do 19 sierpnia 1978 r.

Niezależnie od fakty, że kwestia ustalenia prawa wnioskodawczyni do emerytury nauczycielskiej stanowiły przedmiot rozpoznania przed Sądem Okręgowym w Legnicy w sprawie VU 2552/08 Sąd doszedł do przekonania, iż okres zatrudnienia D. K. w charakterze pomocy domowej oraz w(...) ZHP nie podlegał uwzględnieniu do wymiaru okresów składkowych.

Odnosząc się do okresu zatrudnienia D. K. w charakterze pomocy domowej należało zauważyć, że stosownie do treści art. 6 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy emerytalnej, za okresy składkowe uważa się przypadające przed dniem 15 listopada 1991 r. okresy zatrudnienia po ukończeniu 15 lat życia na obszarze Państwa Polskiego - za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne albo za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne - w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, jeżeli w tych okresach pracownik pobierał wynagrodzenie.

Okresy, o których mowa powyżej, stwierdza zakład pracy, na podstawie posiadanej dokumentacji, w świadectwie wykonywania prac w szczególnych warunkach, wystawionym według wzoru stanowiącego załącznik do przepisów wydanych na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia, lub w świadectwie pracy. Zgodnie z § 22 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno – rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń istnieje możliwość udowodnienia zeznaniami świadków okresu składkowego, od którego zależy prawo lub wysokość świadczenia w przypadku braku odmiennych regulacji ustawowych w tym przedmiecie. Dowód ten dopuszcza się pod warunkiem złożenia przez zainteresowanego oświadczenia w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, że nie może on przedłożyć odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ten okres.

Zdaniem Sądu D. K. nie zdołała wykazać, iż w okresie od 1 października 1985 r. do 28 lutego 1986 r. była zatrudniona w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W aktach ubezpieczeniowych wnioskodawczyni znajduje się bowiem zaświadczenie z dnia 4 września 2003 r. sporządzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L., z którego wynika, iż w okresie od 1 października 1985 r. do 28 lutego 1986 r. wnioskodawczyni podlegała ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zatrudnienia w charakterze pomocy domowej w wymiarze ¼ etatu oraz oświadczenie z dnia 5 lutego 2008 r., w którym A. S. podała, iż w spornym okresie ubezpieczona była zatrudniona na ¼ etatu. W aktach ubezpieczeniowych nie znajdowały się natomiast żadne dokumenty mogące potwierdzić, iż w spornym okresie ubezpieczona wykonywała pracę w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

Jakkolwiek przesłuchany w sprawie W. S. zeznał, iż w spornym okresie ubezpieczona pracowała co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, to jednak świadek nie potrafił dokładnie określić czasu pracy ubezpieczonej, okresu jej zatrudnienia u A. S., zakresu obowiązków powierzonych D. K., jak również wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu zatrudnienia.

Mając na względzie powyższe Sąd doszedł do przekonania, iż zaliczenie spornego okresu do stażu pracy nie mogło nastąpić z uwagi na brak precyzji zeznań W. S. w zakresie rodzajowego i czasowego potwierdzenia udowadnianych okoliczności oraz ze względu na ich sprzeczność z treścią dokumentów załączonych do akt osobowych wnioskodawczyni. Dodatkowo należy wskazać, iż od chwili zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego (1985 r.), do czasu złożenia wniosku o przeliczenie kapitału początkowego (2008 r.) wnioskodawczyni nie dążyła do korekty dokumentów okresu zatrudnienia w charakterze pomocy domowej w zakresie wymiaru czasu pracy, co prowadzi do wniosku, iż w spornym okresie ubezpieczona pracowała w wymiarze ¼ etatu.

Odnosząc się do okresu zatrudnienia D. K. w (...) ZHP od 20 czerwca do 30 sierpnia 1977 r. oraz od 20 czerwca do 19 sierpnia 1978 r. należało wskazać, iż w aktach ubezpieczeniowych nie znajdowały się jakiekolwiek dokumenty, które mogłyby świadczyć o tym, że w spornych okresach wnioskodawczyni pracowała na podstawie umowy o pracę. Dokumentów takich nie posiadała również ubezpieczona, pomimo że wywodziła, iż w okresie od 20 czerwca do 30 sierpnia 1977 r. oraz od 20 czerwca do 19 sierpnia 1978 r. zawarła łącznie 8 umów o pracę na czas określony. D. K. nie przedłożyła również żadnych pośrednich dowodów na potwierdzenie swojego żądania. Co więcej, w żadnym z dokumentów załączonych do akt ubezpieczeniowych nie figuruje jakiejkolwiek wzmianka o zatrudnieniu wnioskodawczyni w(...) ZHP na podstawie umowy o pracę.

Znamienna jest przy tym okoliczności, iż D. K. podała, iż będą słuchaczem Studium (...) odbywała obowiązkową, miesięczną praktykę w ramach obozu harcerskiego. Zdaniem Sądu odbywanie praktyk w ramach obozu harcerskiego wykluczało możliwość równoczesnego pozostawania w stosunku pracy z Komendanturą (...)ZHP.

Co więcej, w oparciu o treść zeznań E. S. nie było możliwe ustalenie, czy w pozostałych miesiącach akcji letniej zorganizowanej w roku 1977 i 1978 D. K., wykonując obowiązki instruktora wychowania fizycznego oraz instruktora programowego, była zatrudniona na podstawie umowy o prace czy tez świadczyła pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną. Treść zeznań E. S. nie pozwoliła określić również ewentualnych ram czasowych tego zatrudnienia oraz potencjalnego pracodawcy.

Sumując należało stwierdzić, iż D. K. nie wykazała, iż na dzień 31 grudnia 2008 r. osiągnęła staż ubezpieczeniowy w wymiarze 30 lat.

Odnosząc się do wniosku o przyznanie prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym należało wskazać, iż zgodnie z treścią przepisu art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32 wskazanej ustawy, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy osiągnęli okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymagany w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet oraz okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27 tj. 20 lat dla kobiet. Emerytura, o której mowa, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa.

Zgodnie zaś z dyspozycją art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczonym urodzonym przed dniem stycznia 1949 r., będącym pracownikami, o których mowa w ust. 2-3, zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przysługuje emerytura w wieku niższym niż określony w art. 27 pkt 1.

Wiek emerytalny, o którym mowa we wskazanym artykule, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na podstawie których osobom zatrudnionym w szczególnych warunkach przysługuje prawo do emerytury, ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych, tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.). Z dyspozycji § 4 ust. 1 cytowanego rozporządzenia wynika, że pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach, wymienione w wykazie A, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął wiek emerytalny wynoszący 55 lat dla kobiet, ma okres zatrudnienia 20 lat, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Przy czym, zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy.

Na gruncie niniejszej sprawy bezspornym było, iż w dacie złożenia wniosku o przyznanie prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, D. K. ukończyła 55 lat oraz nie przystąpiła do OFE, zaś na dzień 1 stycznia 1999 r. wykazała 19 lat, 6 miesięcy i 11 dni pracy, o której mowa w § 4 rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Kwestią sporną było natomiast ustalenie, czy na dzień 1 stycznia 1999 r. ubezpieczona legitymowała się wymiarem okresów składkowych i nieskładkowych określonym w art. 27 ustawy emerytalnej. Zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych D. K. wykazała 19 lat, 8 miesięcy i 7 dni okresów składkowych i nieskładkowych wobec wymaganych 20 lat. Wnioskodawczyni domagała się natomiast uwzględnienia do wymiaru okresów składkowych okresu zatrudnienia w (...) ZHP oraz okresu zatrudnienia w charakterze pomocy domowej.

Wobec ustalenia, iż okresu zatrudnienia w(...) ZHP oraz okresu zatrudnienia w charakterze pomocy domowej nie podlegał uwzględnieniu przy ustalaniu wymiaru stażu ubezpieczeniowego należało skonstatować, iż wnioskodawczyni nie udowodniła, że na dzień 1 stycznia 1999 r. osiągnęła staż ubezpieczeniowy w wymiarze 20 lat.

Mając na względzie powyższe Sąd, na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. oddalił odwołanie D. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. z dnia 4 marca 2013 r. oraz z dnia 11 marca 2013 r.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.