Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Koninie z 2014-02-20
Data orzeczenia:
20 lutego 2014
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
4 kwietnia 2014
Sygnatura:
III U 1325/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wydział:
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Sędzia – Maria Dorywalska
Protokolant:
sekretarz sądowy Marcin Jamrószka
Hasła tematyczne:
Emerytura Wcześniejsza
Podstawa prawna:
art. 184 i 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygnatura akt III U 1325/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 20-02-2014 r.

Sąd Okręgowy w Koninie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący - Sędzia – SO Maria Dorywalska

Protokolant: sekretarz sądowy Marcin Jamrószka

po rozpoznaniu w dniu 20-02-2014 r. w Koninie

sprawy F. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P.

o wcześniejszą emeryturę

na skutek odwołania F. B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P.

z dnia 30-10-2013r. znak: (...)

O d d a l a o d w o ł a n i e

Sygnatura akt III U 1325/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 3 października 2013r. znak: (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P. odmówił F. B. prawa do emerytury w obniżonym wieku, bowiem wymieniony nie udowodnił na dzień 1.01.1999r. wykonywania pracy w szczególnych warunkach przez co najmniej 15 lat.

Odwołanie od tej decyzji złożył F. B. i podnosząc, że w szczególnych warunkach pracował w Rolniczej (...) w S. w latach 1978 do 2013r. jako kierowca ciągnika, domagał się przyznania prawa do emerytury.

Pozwany organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie, podnosząc, że w (...) w S. wnioskodawca świadczył pracę jako członek tej Spółdzielni a nie w ramach stosunku pracy.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

W dniu 31 lipca 2013r. F. B., urodzony (...)zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie prawa do emerytury w obniżonym wieku, oświadczając, że wszelkie dokumenty dotyczące zatrudnienia dołączył do wniosku o rentę. Do wniosku dołączył świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach z dnia 31.07.2013r. wystawione przez Rolniczą (...)w S., iż był zatrudniony w Spółdzielni od 19.01.1978r. do 30.07.2013r. i stale oraz w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał prace kierowców ciągników, kombajnów lub pojazdów gąsienicowych na stanowisku kierowcy ciągnika kołowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7.02.1983r., wymienionym w wykazie A dziale VIII poz. 3 oraz świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach z 5.08.2013r. wystawione przez Spółdzielnię (...) w S., że w okresie zatrudnienia od 26.04.1971r. do 30.03.1974r. i od 1.04.1974r. do 18.01.1978r. stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał prace kierowcy ciągnika kołowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.02.1983r. wymienioną w wykazie A dziale VIII poz. 3.

Z pisma Rolniczej (...)w S. z dnia 22.10.2013r. wynika, że wnioskodawca był zatrudniony i wynagradzany według zasad obowiązujących członków Spółdzielni od 19.01.1978r. do 30.07.2013r. i jest nadal niepracującym członkiem.

Zaskarżoną decyzją z dnia 30.10.2013r. organ rentowy odmówił wnioskodawcy prawa do emerytury w obniżonym wieku, bowiem udowodnił on 6 lat 8 miesięcy i 23 dni okresów pracy w szczególnym warunkach, wobec wymaganych 15 lat. Organ rentowy nie uznał okresu zatrudnienia w Rolniczej (...) w S. za pracę w szczególnych warunkach, gdyż był wówczas członkiem Spółdzielni, a nie pracownikiem.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach ZUS.

W przedmiotowej sprawie przedmiotem sporu było ustalenie, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do emerytury w obniżonym wieku, a w szczególności czy na dzień 1.01.1999r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach przez co najmniej 15 lat.

Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. Nr 39, z 2004 roku, poz. 353 z późn. zm.) ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 roku przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40 cytowanej ustawy tj. po osiągnięciu 60 lat przez mężczyzn, jeżeli w dniu wejścia w życie w/cytowanej ustawy tj. w dniu 1.01.1999 r. osiągnęli:

1.  okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 65 lat - dla mężczyzn

2.  okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27 cytowanej ustawy tj. 25 lat dla mężczyzn .

Emerytura, o której mowa wyżej przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa.

W przedmiotowej sprawie bezspornym jest, że na dzień 1.01.1999r. wnioskodawca wykazał łącznie 28 lat 4 miesiące i 3 dni okresów składkowych i nieskładkowych, wobec wymaganych 25 lat. Poza sporem jest także, że wnioskodawca nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego (akta emerytalne wnioskodawcy).

Na podstawie przedłożonych dokumentów organ rentowy uznał, że wnioskodawca wykonywał pracę w szczególnych warunkach na dzień 1.01.1999r. łącznie przez 6 lat 8 miesięcy i 23 dni tj. od 26.04.1971r. do 30.03.1974r. i od 1.04.1974r. do 18.01.1978r. z tytułu zatrudnienia w Spółdzielni (...) w S..

Poza sporem jest, że wnioskodawca od 19.01.1978r. przez cały okres wykonywania pracy w Rolniczej (...) w S. był członkiem tejże Spółdzielni. Był zatrudniony w (...) i wynagradzany według zasad obowiązujących członków Spółdzielni od 19.01.1978r. do 30.07.2013r.

Zdaniem Sądu okresu wykonywania pracy w Rolniczej (...)w S. od 19.01.1978r. do 31.12.1998r. nie można zaliczyć do stażu pracy wymaganego do nabycia prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym (art. 32 ust. 1 ustawy z 1998r. o emeryturach i rentach z FUS), gdyż w tym okresie był członkiem Rolniczej (...) w S..

Kwestią zaliczenia okresu wykonywania pracy członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej do pracy w szczególnych warunkach wielokrotnie już zajmowały się Sądy (vide wyrok SA w Poznaniu z 27.06.2013r. III AUa 132/13, wyrok SA w Łodzi III AUa 1835/12, III AUa 1393/11, wyrok SA w Gdańsku III AUa 1910/12).

Z orzeczeń tych wynika, że okres zatrudnienia w rolniczej spółdzielni produkcyjnej nie jest zaliczany do pracy w szczególnych warunkach wymaganych do uzyskania wcześniejszej emerytury. Jej członek nie jest bowiem pracownikiem, a tylko on ma prawo do takiego świadczenia – emerytury w obniżonym wieku. Prawa i obowiązki członków spółdzielni są uregulowanie odmiennie od praw i obowiązków pracowników i oba te stosunki w zakresie regulacji prawnej nie są tożsame.

Brak posiadania przez wnioskodawcę w tym okresie statusu pracownika nie pozwala uwzględnić spornego okresu do okresów pracy w szczególnych warunkach. Przepis art. 32 w/powołanej ustawy o emeryturach i rentach obejmuje pracę wykonywaną w ramach stosunku pracy, a nie stosunku członkostwa.

Przewidziane w/powołanych przepisach prawo do emerytury w niższym wieku przysługuje wyłącznie pracownikom i to tylko tym, którzy wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnych charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zatem brak posiadania przez wnioskodawcę statusu pracownika w okresie wykonywania pracy (...) w S. nie pozwala uwzględnić tego okresu do okresów pracy w szczególnych warunkach i to mimo wystawionego przez Spółdzielnię świadectwa wykonywania pracy w szczególnych warunkach z 30.07.2013r.

Konkludując stwierdzić należy, że wnioskodawca nie spełnił przesłanek do nabycia prawa do emerytury w obniżonym wieku, bowiem nie udowodnił na dzień 1.01.1999r. wykonywania pracy w szczególnych warunkach przez co najmniej 15 lat. Brak jest bowiem podstaw do zaliczenia spornego okresu pracy wnioskodawcy na stanowisku kierowcy ciągnika w Rolniczej (...) do pracy w szczególnych warunkach.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i rozważania, Sąd na podstawie w/powołanych przepisów i art. 477 14 § 1 kpc oddalił odwołanie jako niezasadne.

SSO Maria Dorywalska

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.