Poniedziałek 18 lutego 2019 Wydanie nr 4011
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Koninie z 2014-06-25
Data orzeczenia:
25 czerwca 2014
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Sygnatura:
III U 36/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wydział:
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Sędzia – Elżbieta Majewska
Protokolant:
starszy sekretarz sądowy Alina Darul
Hasła tematyczne:
Emerytura Wcześniejsza
Podstawa prawna:
art. 50a ustawy o emeryturach i rentach
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty
(Dz. U. z 1995 r. Nr 2, poz. 8)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygnatura akt III U 36/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Konin, dnia 12-06-2014 r.

Sąd Okręgowy w Koninie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący - Sędzia – SO Elżbieta Majewska

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Alina Darul

przy udziale

po rozpoznaniu w dniu 30-05-2014 r. w Koninie

sprawy B. S. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P.

o emeryturę górniczą

na skutek odwołania B. S. (1)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P.

z dnia 6.11.2013r. znak: (...)

1. O d d a l a odwołanie.

2. Zasądza od odwołującego na rzecz organu rentowego kwotę 60 zł tytułem

zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt III U 36 / 14

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 06 listopada 2013 r. znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P. odmówił B. S. (1) prawa do emerytury górniczej.

W uzasadnieniu decyzji organ rentowy stwierdził, że wnioskodawca udowodnił łącznie 11 miesięcy i 6 dni okresów pracy górniczej i równorzędnej z pracą górniczą w wymiarze półtorakrotnym zatem nie została spełniona przesłanka konieczna do przyznania prawa do emerytury górniczej na podstawie art. 50 a ustawy , którą jest udowodnienie co najmniej 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej określone w art. 50 c ust. 1.

Z decyzją tą nie zgodził się B. S. (1) wnosząc odwołanie. Odwołujący zarzucił zaskarżonej decyzji błąd w ustaleniach faktycznych polegający na błędnym przyjęciu, że ubezpieczony nie udokumentował wymaganego okresu 25 lat pracy górniczej i równorzędnej z pracą górniczą. Od 1974 r. wykonywał na rzecz Kopalni (...) prace, które są uznawane za prace górniczą. Pracę rozpoczął na Oddziale (...) na stanowisku ślusarz spawacz, a następnie od 1.05.2006 r. na Oddziale (...) jako spawacz maszyn i urządzeń górniczych na odkrywce. Od dnia 1.01.2007 r. pracuje na Oddziale (...) (...) na stanowisku ślusarz spawacz a od 1.10.2008 r. na stanowisku spawacz maszyn i urządzeń górniczych na odkrywce. Pracując na warsztacie jako ślusarz wykonywał prace związane z remontami głównymi maszyn i układu KTZ, po zmianie stanowiska wykonuje na rzecz kopalni te same prace co poprzednio . Praca odwołującego polegała na wykonywaniu prac ślusarsko – spawalniczych w warunkach warsztatowych m.in. regeneracji bębnów i przekładni, wymianie zużytych części wałów , łożysk, kół zębatych w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Odwołujący podkreślił także, że inni pracownicy którzy byli zatrudnieni na takim samym stanowisku mają uznany ten okres pracy jako okres pracy górniczej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P. wniósł o oddalenie odwołania wywodząc, że odwołujący w postępowaniu przed organem rentowym udowodnił jedynie 11 miesięcy i 6 dni okresów pracy górniczej i równorzędnej z pracą górniczą, a twierdzenia , że wykonywał pracę górniczą od 1974 r. nie znajdują uzasadnienia w świetle dołączonych dokumentów, w tym także stanowiska Komisji Weryfikacyjnej, która stwierdził, że odwołujący w powyższym okresie wykonywał prace, które nie są zaliczane do prac górniczych.

Sąd ustalił i zważył co następuje :

B. S. (1) , ur. (...) złożył w dniu 10.10.2013 r. wniosek o przyznanie prawa do emerytury górniczej . Do wniosku odwołujący dołączył świadectwa wykonywania pracy górniczej i równorzędnej z pracą górniczą z dnia 08.10.2013 r. wystawione przez pracodawcę (...) S.A. w T., w którym to dokumencie stwierdzono, że B. S. (1) jest zatrudniony w (...) S.A. w T. od dnia 15.07.1974 r. do nadal. W tym okresie stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał pracę górniczą określoną w art. 50 c ust. 1 pkt 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS i wg rozporządzenia MIPS z dnia 23.12.1994 r. :

- od 01.05.2006 r. do 31.12.2006 r. - rzemieślnik zatrudniony na odkrywce

bezpośrednio w przodku wykonujący prace mechaniczne wg zał. 3 cz. III pkt

7.

Pozostałe okresy pracy odwołującego Kopalni :

- od 15.07.1974 r. do 30.04.2006 r. - ślusarz , spawacz,

- od 01.01.2007 r. do 30.09.2008 r. - ślusarz , spawacz,

- od 01.10.2008 r. do nadal - spawacz maszyn i urządzeń górniczych na odkrywce.

Do świadectwa wykonywania pracy górniczej dołączona została ewidencja okresów zatrudnienia na stanowiskach pracy w kopalni węgla brunatnego, na których prace zalicza się w wymiarze półtorakrotnym, w której wpisano liczbę dniówek tzw. „przodkowych” przepracowanych przez ubezpieczonego w okresie od maja 2006 r. do grudnia 2006 r. w łącznej liczbie 144 dniówki.

Na podstawie przedłożonych dokumentów i wykazu dniówek organ rentowy wyliczył, że wnioskodawca do dnia złożenia wniosku udokumentował 11 miesięcy i 6 dni okresów pracy górniczej w wymiarze półtorakrotnym.

Odwołujący domagał się w toku postępowania uwzględnienia całego okresu pracy w (...) S.A. jako okresu pracy górniczej i charakter tej pracy był sporny w niniejszym postępowaniu.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego Sąd ustalił, że B. S. podjął zatrudnienie w Kopalni (...) od dnia 15.07.1974 r. Początkowo zawarto z nim umowę o odbycie wstępnego stażu pracy na okres 3 miesięcy w zawodzie ślusarz – spawacz, a później na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku ślusarz – spawacz.

Odwołujący wykonywał pracę w Oddziale (...) ( (...)), był to oddział, w którym dokonywano napraw części maszyn podstawowych i innych maszyn pracujących na odkrywce. Odwołujący pracował w brygadzie regenerującej czerpaki, a prace te wykonywał na hali warsztatowej. Czerpaki i inne części maszyn były wymontowywane przez innych pracowników z maszyn podstawowych, przywożone na halę warsztatową, gdzie były naprawiane. Odwołujący wycinał uszkodzoną część czerpaka, spawał nową część , a po naprawieniu czerpak był ponownie montowany na maszynie podstawowej jednak tym montowaniem zajmowali się inni pracownicy. Zdarzało się także , że odwołujący był wysyłany przez przełożonego do wykonania prac remontowych na odkrywce, były to jednak sytuacje sporadyczne, a fakt takiego wyjazdu nie był nigdzie odnotowywany. Wnioskodawca wykonywał prace na warsztacie przy regeneracji czerpaków do dnia 30.04.2006 r.

Z dniem 1 maja 2006 ubezpieczony został przeniesiony do Oddziału (...) na stanowisku spawacz maszyn i urządzeń górniczych na odkrywce, a od dnia 1.07.2006 r. wykonywał pracę w Oddziale (...) (...) także na stanowisku spawacz maszyn i urządzeń górniczych na odkrywce i pracował w tym charakterze do dnia 31.12.2006 r.

W tym czasie wnioskodawca pracował w stałej grupie remontowej na odkrywce, bezpośrednio we wkopie i wykonywał naprawy i bieżące remonty części maszyn podstawowych. Za ten okres pracy wnioskodawcy prowadzona była przez pracodawcę ewidencja dniówek przepracowanych we wkopie tzw. dniówek „półtorakrotnych”. Z powyższej ewidencji wynika, że łącznie odwołujący przepracował od maja do grudnia 2006 r. 144 dniówki zaliczane w wymiarze półtorakrotnym. Okres zatrudnienia wnioskodawcy od dnia 1.05.2006 r. do 31.12.2006 r. został uwzględniony przez pracodawcę jako okres wykonywania pracy górniczej.

Od dnia 1.01.2007 r. B. S. (1) został ponownie przeniesiony do pracy w (...) na stanowisku ślusarz – spawacz. Odwołujący po przeniesieniu nadal wykonywał pracę na (...)przy regeneracji czerpaków, a charakter jego pracy był taki sam jak przed przeniesieniem do Oddziału (...) W tym czasie doszło do połączenia oddziału (...)( (...)) z oddziałem (...) (...) ( (...)) jednak charakter pracy odwołującego nie uległ zmianie.

Z dniem 1.10.2008 r. doszło do zmiany nazwy stanowiska ubezpieczonego bowiem od tego dnia jego stanowisko określono jako spawacz maszyn i urządzeń na odkrywce. Było to związane ze zmianą taryfikatora obowiązującego w Kopalni w wyniku której zlikwidowano dotychczasowe stanowisko ślusarz – spawacz. Jednak rodzaj i charakter pracy odwołującego nie zmienił się, nadal zajmował się regeneracją czerpaków i swoje obowiązki wykonywał na hali warsztatowej. Nadal zdarzało się, że odwołujący był kierowany okazjonalnie do pracy na maszynie podstawowej jednak zdarzało się to już raczej rzadko, głównie wykonywał swoje obowiązki na warsztacie. Z prowadzonej ewidencji dniówek tzw. „przodkowych” wynika, że w 2011 r. odwołujący przepracował łącznie 21 takich dniówek, w 2012 r. 3 dniówki a w 2013 w ogóle nie wyjeżdżał na odkrywkę.

W dniu 15.08.2012 r. B. S. (1) zwrócił się do Komisji Weryfikacyjnej (...) SA o zaliczenie lat pracy w Kopalni do pracy w górnictwie. We wniosku wskazał, iż pracując na warsztacie jako ślusarz – spawacz wykonywał prace związane z remontami głównymi i podstawowymi maszyn i układu (...) dla górnictwa. W odpowiedzi na ten wniosek Komisja Weryfikacyjna poinformowała, iż odstępuje od rozpatrzenia wniosku bowiem w okresie objętym wnioskiem ubezpieczony wykonywał prace na stanowiskach , które nie są zaliczane do pracy górniczej na odkrywce.

W związku z koniecznością wystawienia odwołującemu świadectwa pracy górniczej kierownik działu kadr zwrócił się do kierownika Oddziału (...) (...) o wyjaśnienie czy odwołujący w okresie zatrudnienia na stanowisku spawacz maszyn i urządzeń na odkrywce wykonuje prace stale na odkrywce. W odpowiedzi na to kierownik Oddziału – Nadsztygar B. S. wyjaśnił, że B. S. (1) wykonuje prace na odkrywce ale nie stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, jedynie w okresie od 1.05.2006 r. do 31.12.2006 r. pracował jako spawacz na odkrywce stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w oddziale (...)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach rentowych, w aktach osobowych odwołującego B. S. (1) , zeznań świadków G. J. (1) i D. D. (1) oraz częściowo na podstawie zeznań ubezpieczonego.

W ocenie Sądu treść dokumentów znajdujących się w aktach osobowych pracownika nie budziła wątpliwości co do zgodności z rzeczywistym przebiegiem zatrudnienia wnioskodawcy. Z treści tych dokumentów wynika jednoznacznie, że odwołujący w okresie zatrudnienia do dnia 30.04.2006 r. był zatrudniony w Oddziale (...) ( (...), (...)) na stanowisku ślusarz – spawacz, a swoje obowiązki wykonywał na hali warsztatowej. Charakter pracy wnioskodawcy uległ zmianie w okresie od dnia 1.05.2006 r. do 31.12.2006 r. wówczas bowiem został przeniesiony do Oddziału (...) , gdzie wykonywał prace stale na odkrywce przy remontach maszyn podstawowych. Od dnia 1.01.2007 r. do chwili obecnej nadal wykonuje swoje obowiązki na warsztacie, gdzie zajmuje się regeneracją czerpaków.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków G. J. (1) i D. D. (1). Świadek G. J. pracuje razem z odwołującym , potwierdził, że odwołujący pracował w brygadzie zajmującej się regeneracją czerpaków i ,że tego rodzaju praca była wykonywana na hali warsztatowej. Jedynie w okresie od maja do grudnia 2006 r. odwołujący pracował w innym oddziale i wówczas wykonywał prace stale na odkrywce przy bieżących naprawach maszyn podstawowych. Świadek potwierdził także, że od 1.10.2008 r. pomimo zmiany nazwy stanowiska odwołującego jego charakter pracy nie uległ żadnej zmianie. Wprawdzie z zeznań tych wynika, że okazjonalnie, w zależności od potrzeb odwołujący mógł być też kierowany do pracy na odkrywce przy remoncie maszyny, ale nie potrafił wskazać konkretnych okresów tych wyjazdów i czasu wykonywania pracy na terenie okrywki. Skoro więc te wyjazdy na odkrywkę miały charakter incydentalny, nie sposób ustalić okresów ani zakresu wykonywanych prac to tym samym należy przyjąć, że nie zmieniały one charakteru pracy odwołującego w okresie zatrudnienia na oddziale (...) (później (...)).

Za wiarygodne Sąd uznał także zeznania świadka D. D.. Świadek ten jest pracownikiem działu kadr i jego zeznania dotyczyły okoliczności i podstaw wystawienia odwołującemu świadectwa pracy górniczej. Z zeznań świadka wynika, że co do zasady praca odwołującego na stanowisku ślusarz – spawacz była wykonywana na warsztacie i taka praca nie spełnia przesłanek do uznania jej za pracę górniczą. Wprawdzie nie można wykluczyć, że pracownicy warsztatów mechanicznych mogli być kierowani okazjonalnie do wykonywania pracy na odkrywce jednak brak jest jakichkolwiek dowodów w dokumentach na potwierdzenie czy i w jakich okresach odwołujący taką pracę na odkrywce wykonywał.

Sąd dał wiarę zeznaniom wnioskodawcy B. S. (1) jedynie częściowo. Sąd nie uwzględnił zeznań odwołującego w części , w jakiej wywodził, że w latach 70 – tych i 80 – tych był kierowany do pracy na odkrywce przy remontach maszyn podstawowych bowiem twierdzenia te są ogólnikowe i nie mogą stanowić podstawy konkretnych ustaleń. Odwołujący nie potrafił wskazać w jakich konkretnie latach i miesiącach prace te wykonywał , jak długo trwało takie oddelegowanie oraz przy remontach jakich maszyn pracował. Biorąc pod uwagę, że brak jest dokumentów potwierdzających wyjazdy odwołującego na odkrywkę w tych latach nie sposób na tej podstawie poczynić jakichkolwiek ustaleń i w związku z tym zeznania odwołującego w tej części nie zasługiwały na uwzględnienie. Z wyjaśnień odwołującego oraz przesłuchanych świadków wynika, że poza okresem uwzględnionym jako okres pracy górniczej , wykonywanie przez odwołującego pracy przy remontach maszyn na odkrywce zdarzało się okazjonalnie natomiast zasadniczo odwołujący swoje obowiązki wykonywał na hali warsztatowej.

W przedmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości, że wnioskodawca ubiega się o przyznanie prawa do emerytury górniczej, w chwili złożenia wniosku odwołujący miał (...)lat, nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego i nadal pozostaje w zatrudnieniu w (...) w T..

Zgodnie z treścią art. 50 a ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2013.1440. j.t.) górnicza emerytura przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) ukończył 55 lat życia;

2)ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust. 1;

3)nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa.

Jak wynika z treści powołanych przepisów do nabycia prawa do emerytury poza przesłanką wieku jest posiadanie okresów pracy górniczej , które łącznie z okresami pracy równorzędnej wynoszą dla mężczyzny co najmniej 25 lat. Ponadto z uwagi na wiek wnioskodawcy wymagane jest by posiadał także co najmniej 10 lat pracy górniczej , o której mowa w art. 50 c ust. 1 .

Zgodnie z treścią art. 50 c ust. 1 za pracę górniczą uważa się zatrudnienie:

1)pod ziemią w kopalniach węgla, rud, kruszców, surowców ogniotrwałych, glin szlachetnych, kaolinów, magnezytów, gipsu, anhydrytu, soli kamiennej i potasowej, fosforytów oraz barytu;

2)pod ziemią i przy głębieniu szybów w przedsiębiorstwach budowy kopalń określonych w pkt 1 oraz pod ziemią w przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących dla tych kopalń roboty górnicze lub przy budowie szybów;

3)pod ziemią w przedsiębiorstwach montażowych, przedsiębiorstwach maszyn górniczych, zakładach naprawczych i innych podmiotach wykonujących dla kopalń określonych w pkt 1 podziemne roboty budowlano-montażowe, roboty przy naprawie maszyn i wdrażaniu nowych urządzeń; pracownikom zatrudnionym w tych przedsiębiorstwach, zakładach i innych podmiotach uznaje się za pracę górniczą te miesiące zatrudnienia, w których co najmniej połowę dniówek roboczych przepracowali pod ziemią;

4) na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego przy ręcznym lub zmechanizowanym urabianiu, ładowaniu oraz przewozie nadkładu i złoża, przy pomiarach w zakresie miernictwa górniczego oraz przy bieżącej konserwacji agregatów i urządzeń wydobywczych, a także w kopalniach otworowych siarki oraz w przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących roboty górnicze dla kopalń siarki i węgla brunatnego, na stanowiskach określonych w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki i ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa;

5)pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu oraz kierownictwa ruchu kopalń, przedsiębiorstw i innych podmiotów określonych w pkt 1-3, a także w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz w przedsiębiorstwach i innych podmiotach, o których mowa w pkt 4, na stanowiskach określonych w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa i ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego;

6)w charakterze członków drużyn ratowniczych kopalń określonych w pkt 1 i 4, mechaników sprzętu ratowniczego tych drużyn oraz w charakterze ratowników zawodowych w stacjach ratownictwa górniczego;

7)na stanowiskach maszynistów wyciągowych na szybach oraz na stanowiskach sygnalistów na nadszybiach szybów w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach określonych w pkt 1 i 2;

8)na stanowiskach pracy pod ziemią w nieczynnych kopalniach wymienionych w pkt 1;

9)na stanowiskach instruktorów zawodu w górniczych polach szkoleniowych pod ziemią oraz w kopalniach siarki i węgla brunatnego.

Natomiast za pracę równorzędną z pracą górniczą (art. 50c ust. 2) ustawa uważa :

1)zatrudnienie na stanowiskach wymagających kwalifikacji inżyniera lub technika w zakresie górnictwa w urzędach górniczych, jeżeli zatrudnienie jest związane z wykonywaniem czynności inspekcyjno-technicznych w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach określonych w ust. 1 pkt 1-4, pod warunkiem uprzedniego przepracowania w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach określonych w ust. 1 pkt 1-4 co najmniej 10 lat pod ziemią, na odkrywce w kopalniach siarki lub węgla brunatnego, a także w kopalniach otworowych siarki albo na stanowiskach dozoru lub kierownictwa ruchu;

2)zatrudnienie przy innych pracach, nie dłuższe niż 5 lat, do których pracownicy wykonujący prace określone w ust. 1 i w pkt 1 i 2 przeszli w związku z likwidacją kopalni, zakładu górniczego, przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4.

Określenie niektórych stanowisk pracy górniczej , o których mowa w art. 50 c ust. 1 pkt 4 nadal następuje na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.12.1994 r. w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty (Dz. U. z 1995 r. Nr 2, poz. 8). Zgodnie z treścią § 2 powołanego rozporządzenia za pracę górniczą w kopalniach węgla brunatnego oraz w przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących roboty górnicze dla tych kopalń uważa się okresy zatrudnienia na stanowiskach wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia. W powołanym załączniku wymienione są różne stanowiska w punktach od 1 do 32, m.in. w punkcie 26 wymienione jest stanowisko – spawacz maszyn i urządzeń górniczych na odkrywce oraz spawacz zatrudniony w stałej grupie remontowej na odkrywce i jego pomocnik. W punkcie 32 wymienieni są natomiast rzemieślnicy i inni robotnicy zatrudnieni stale na odkrywce przy wykonywaniu bieżących robót montażowych, konserwacyjnych i remontowych: ślusarze, spawacze, elektrycy, mechanicy, monterzy, wulkanizatorzy, automatycy, cieśle.

Załącznik nr 3 rozporządzenia zawiera natomiast wykaz stanowisk pracy, na których okresy pracy pod ziemią oraz w kopalniach siarki i kopalniach węgla brunatnego zalicza się w wymiarze półtorakrotnym. W części III wymienione są stanowiska w kopalniach węgla brunatnego (poz. 1 – 8) , w punkcie 7 wymienieni są rzemieślnicy zatrudnieni na odkrywce bezpośrednio w przodku stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na koparkach i zwałowarkach , wykonujący prace górnicze, mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne przy obsłudze , konserwacji, montażu i demontażu tych maszyn i urządzeń.

Na podstawie przedłożonych dokumentów organ rentowy przyjął, że ubezpieczony wykonywał pracę górniczą przez okres 11 miesięcy i 6 dni na stanowisku rzemieślnik zatrudniony na odkrywce bezpośrednio w przodku wykonujący prace mechaniczne od 1.05.2006 r. do 31.12.2006 r. , przy czym okres ten został przeliczony półtorakrotnie zgodnie z dołączoną ewidencją dniówek. Sporny był natomiast okres zatrudnienia wnioskodawcy w Kopalni na stanowisku ślusarz - spawacz w oddziale warsztatów mechanicznych od 15.07.1974 r. do 30.04.2006 r. , od 1.01.2007 r. do chwili obecnej. Z ustaleń Sądu wynika, że w tym czasie do 30.09.2008 r. odwołujący pracował na stanowisku ślusarz – spawacz i wykonywał prace związane z naprawą części maszyn podstawowych, a konkretnie zajmował się regeneracją czerpaków. Prace te wykonywał na hali warsztatowej , a jedynie sporadycznie, w razie awarii maszyny wykonywał także prace poza halą warsztatową - na odkrywce.

Z dniem 1.10.2008 r. doszło wprawdzie do zmiany nazwy stanowiska odwołującego na spawacz maszyn i urządzeń górniczych na odkrywce jednak charakter pracy odwołującego nie uległ żadnej zmianie. Nadal bowiem wykonywał swoje obowiązki na hali warsztatowej, gdzie zajmował się regeneracją czerpaków natomiast nie pracował stale na odkrywce. Jedynie okazjonalnie był kierowany do pracy przy remontach maszyn podstawowych co odzwierciedla ewidencja dniówek „przodkowych” za lata 2011 – 2013.

Zdaniem Sądu prace jakie wykonywał w spornym okresie odwołujący nie mieszczą się w definicji pojęcia pracy górniczej ani też stanowisko odwołującego (ślusarz – spawacz) nie zostało wymienione w rozporządzeniu z 23.12.1994 r. Za pracę górniczą uważa się bowiem jedynie zatrudnienie na odkrywce przy ręcznym lub zmechanizowanym urabianiu, ładowaniu oraz przewozie nadkładu i złoża, przy pomiarach w zakresie miernictwa górniczego oraz przy bieżącej konserwacji agregatów i urządzeń wydobywczych.

Z okoliczności sprawy wynika, że B. S. (1) w okresie od 15.07.1974 r. do 30.04.2006 r. oraz od 1.01.2007 r. do dnia złożenia wniosku nie wykonywał pracy na odkrywce przy urabianiu, ładowaniu i przewozie nadkładu i złoża. Nie pracował na odkrywce przy bieżącej konserwacji agregatów i urządzeń wydobywczych, nie pracował też przy pomiarach na odkrywce. Jego praca była wprawdzie związana z naprawą i remontem części urządzeń wydobywczych, ale tą pracę wykonywał poza odkrywką pracując na hali warsztatowej. Nie sposób więc przyjąć, że odwołujący jako ślusarz spawacz był zatrudniony stale na odkrywce przy wykonywaniu bieżących robót remontowych. Praca w warsztacie , zdaniem Sądu, nie może być zakwalifikowana jako praca na odkrywce. Wprawdzie nie ma legalnej definicji odkrywki, ale nie budzi wątpliwości, że pod pojęciem „zatrudnienie na odkrywce” chodzi o zatrudnienie w terenie, gdzie prowadzone jest wydobycie i transport złoża. Zatrudnienie na hali warsztatowej nie spełnia tych wymogów nawet jeśli jest to praca wykonywana dla potrzeb tego wydobycia.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego ugruntowany jest pogląd, iż nie każda praca w kopalni węgla brunatnego, która funkcjonalnie związana jest z eksploatacją odkrywki, jest pracą górniczą uprawniającą do emerytury górniczej. Analiza w ocenie pracy górniczej powinna koncentrować się na ustawowych warunkach pracy górniczej (pojęciu tej pracy), a nie na samej nazwie stanowiska. (tak wyrok SN z dnia 12.05.2010 r. I UK 30/10, LEX nr 590315, wyrok SN z dnia 24.03.2011 r. I UK 320/10, LEX nr 811824, wyrok SN z dnia 16.06.2011 r. I UK 381/10, LEX nr 1043983) Sąd Najwyższy podkreślał, że to ustawa określa co stanowi pracę górniczą uprawniającą do emerytury górniczej i punktem wyjścia w ocenie pracy górniczej są ustawowe warunki pracy górniczej określone obecnie w art. 50 c ustawy. Wymaga więc podkreślenia, że zgodnie z punktem 4 powołanego przepisu za pracę górniczą uważa się zatrudnienie na odkrywce w kopalni węgla brunatnego przy ręcznym lub zmechanizowanym urabianiu, ładowaniu oraz przewozie nadkładu i złoża, przy pomiarach w zakresie miernictwa górniczego oraz przy bieżącej konserwacji agregatów i urządzeń wydobywczych. Praca ta może być zaliczona jako praca górnicza jeśli jest wykonywana na stanowiskach określonych w rozporządzeniu z dnia 23.12.1994 r. Tak więc stanowiska wymienione w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia, tylko wtedy uzyskają uznanie zatrudnienia za pracę górniczą, gdy pracownik na nich zatrudniony na odkrywce w kopalni węgla brunatnego pracował przy urabianiu, ładowaniu oraz przewozie nadkładu i złoża, przy pomiarach w zakresie miernictwa górniczego oraz przy bieżącej konserwacji agregatów i urządzeń wydobywczych.

Odwołujący w spornym okresie nie pracował na odkrywce przy urabianiu, ładowaniu , przewozie nadkładu i złoża, nie pracował przy pomiarach ani też przy bieżącej konserwacji agregatów i urządzeń wydobywczych tak więc w świetle przepisów ustawy brak jest podstaw by sporne okresy pracy uznać wnioskodawcy za okresy pracy górniczej.

Podkreślić też należy, że w niniejszej sprawie rozpoznaniu podlegał tylko indywidualny wniosek ubezpieczonego o emeryturę górniczą. Nie podlegały natomiast ocenie sprawy ubezpieczeniowe innych pracowników z tej samej kopalni. Każda sprawa o emeryturę jest indywidualną sprawą ubezpieczonego i o jej rozstrzygnięciu decyduje ustalony stan faktyczny oraz prawo materialne jednakie dla ubezpieczonych. Innymi słowy, rozstrzygnięcie pozytywne czy negatywne w sprawie innego ubezpieczonego nie stanowi źródła prawa dla rozstrzygnięcia sprawy odwołującego.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd oddalił odwołanie na podstawie art. 477 14 § 1 kpc orzekł jak w punkcie 1 wyroku.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art., 98 i 108 kpc w związku z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U.2013. 490.j.t.).

E. Majewska

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.