Niedziela 18 sierpnia 2019 Wydanie nr 4192
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2015-02-04
Data orzeczenia:
4 lutego 2015
Data publikacji:
9 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
4 marca 2015
Sygnatura:
IV U 344/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Jerzy Zalasiński
Protokolant:
st. sekr. sądowy Dorota Malewicka
Hasła tematyczne:
Emerytura Wcześniejsza
Podstawa prawna:
art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Teza:
w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych przedmiot rozpoznania sprawy sądowej wyznacza decyzja organu rentowego, od której wniesiono odwołanie (art. 477 (9) i 477 (14) kpc) i w tym tylko zakresie podlega ono kontroli zarówno pod względem formalnej, jak merytorycznej zasadności.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
(Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 344/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lutego 2015r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jerzy Zalasiński

Protokolant

st. sekr. sądowy Dorota Malewicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2015r. w S.

odwołania S. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 4 lutego 2014 r. Nr (...)

w sprawie S. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do emerytury

I.  zmienia zaskarżoną decyzję i ustala S. P. prawo do emerytury od dnia 02 stycznia 2014r.;

II.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. na rzecz S. P. kwotę 60 zł (sześćdziesiąt) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt IV U 344/14

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia (...). organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił ubezpieczonemu S. P. prawa do wcześniejszej emerytury motywując to nieprawidłowym świadectwem wykonywana pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Od decyzji tej odwołanie złożył ubezpieczony S. P. wnosząc o jej zmianę i przyznanie prawa do emerytury, gdyż przez okres ponad 15 lat pracował jako kierowca samochodów ciężarowych o ładowności ponad 3,5 ton.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o jego oddalenie. W uzasadnieniu swojego stanowiska podniósł, że okres od dnia 17.08.1976r. do 31.08.1991r. nie może być zaliczony do okresów pracy w szczególnych warunkach, ponieważ świadectwa pracy zostały wystawione przez nieuprawniony organ.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny.

Ubezpieczony S. P. urodzony dnia (...) złożył w dniu 31.12.2013r. wniosek o emeryturę. Do wniosku dołączył świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach oraz świadectwa pracy. Organ rentowy uznał za udowodniony staż ubezpieczeniowy S. P. w rozmiarze 24 lat, 10 miesięcy i 10 dni okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 7 lat, 2 miesiące i 4 dni pracy w szczególnych warunkach. Organ rentowy nie uznał okresu pracy ubezpieczonego w Przedsiębiorstwie (...) i (...) Przedsiębiorstwie (...) w M. w okresie od dnia 17.08.1976r. do 31.08.1991r. jako pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. ZUS nie uznał również okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców ubezpieczonego od dnia 03.01.1970 r. do 01.07.1973r. Z materiału dowodowego zebranego w sprawie wynika, że w spornym okresie S. P. otrzymał angaż od dnia 17.08.1976r. na stanowisko kierowcy. Faktycznie od dnia 01.06.1978r. jeździł samochodem ciężarowym tzw. zestawem niskopodłogowym o ciężarze 16 ton do przewozu ciężkiego sprzętu budolanego. Od dnia 01.06.1984r. otrzymał angaż na stanowisko kierowcy (...) o ciężarze ponad 3,5 tony. Na stanowisku tym pracował do dnia 31.08.1991r. Pracę w obu zakładach wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Jak wynika z materiału dowodowego zebranego w sprawie, ubezpieczony w okresie od ukończenia16 roku życia to jest od 03.01.1970r. do 01.07.1973r. pracował w gospodarstwie rolnym rodziców W. i A. P.. Gospodarstwo to użytkował wspólnie z rodzicami i starszym bratem J.. Gospodarstwo o powierzchni ponad 11 ha położone było w obrębie wsi Huta (...). Ubezpieczony wykonywał wszystkie prace rolnicze. Posiadał również inwentarz oraz konia. W tym czasie uczęszczał do szkoły w M. oddalonym od domu o kilka kilometrów. W okresie nauki szkolnej praca w gospodarstwie zajmowała mu 4 godziny dziennie, a w okresie wakacji ponad 8 godzin dziennie.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zeznania ubezpieczonego (k.29v, 28v), zeznania świadków: J. B. (k. 28v-29), K. K. (k. 29), H. P. (k. 29), I. P. (k.29-29v), dokumentów (k.6-17), akt osobowych, akt ZUS.

Sąd Okręgowy zważył co następuje.

Odwołanie jest uzasadnione. Zgodnie z art. 184 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz.1118 ze zm.) ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy osiągnęli:

1)okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn oraz

2)okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27.

W ocenie Sądu Okręgowego(...) P. spełnił powyższe warunki. Udowodnił ponad 25 lat okresów składkowych oraz ponad 15 lat okresów pracy w szczególnych warunkach w rozumieniu przepisów dotychczasowych. Sąd dał wiarę zeznaniom ubezpieczonego, że w okresie od dnia 01.08.1978r. do 31.08.1991r. stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pracował w charakterze kierowcy samochodu ciężarowego o ładowności ponad 3,5 ton. Zeznania powoda potwierdzili świadkowie H. P. (k. 29), I. P. (k.29-29v). Sąd uznał ich zeznania za wiarygodne, ponieważ są logiczne, spójne i wzajemnie się uzupełniają. Zeznania te znajdują potwierdzenie w zebranych w sprawie dokumentach takich jak świadectwo pracy, umowy i angaże znajdujące się w aktach osobowych i świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Z dokumentacji tej jednoznacznie wynika, że ubezpieczony w spornych okresach wykonywał wyłącznie pracę kierowcy samochodów ciężarowych. Były to samochody o ładowności znacznie przekraczającej 3,5 tony. Okresy te łącznie z okresami uznanymi przez ZUS dają ponad 15 lat okresów wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Stanowisko kierowcy samochodu ciężarowego o ładowności ponad 3,5 tony wymienione jest w załączniku A dział VIII pkt.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.). W sumie okresy pracy w szczególnych warunkach wynoszą ponad 15 lat.

Sąd dał wiarę zeznaniom ubezpieczonego, że w okresie od dnia 03.01.1970r. do 01.07.1973r. pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. Zeznania powoda potwierdzili świadkowie: J. B. (k. 28v-29), K. K. (k. 29), którzy byli sąsiadami i na co dzień widzieli jak ubezpieczony pracował w gospodarstwie rolnym. Sąd uznał ich zeznania za wiarygodne, ponieważ są logiczne, spójne i wzajemnie się uzupełniają. Zeznania te znajdują potwierdzenie w zebranych w sprawie dokumentach, w szczególności w zaświadczeniu o zameldowaniu (k. 8 a.r.), akcie własności ziemi (k. 6 a.r.), zaświadczeniu (k.9 a.r.). Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również następujące okresy, traktując je, z zastrzeżeniem art. 56, jak okresy składkowe:

1)okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,

2)przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia,

3)przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia,

jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych w art. 5-7, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.

W judykaturze wykształcił się pogląd, iż o uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych okresów pracy w gospodarstwie rolnym sprzed objęcia rolników obowiązkiem opłacania składki na rolnicze ubezpieczenie społeczne domowników (tj. przed dniem 1 stycznia 1983 r.) przesądza wystąpienie dwóch okoliczności:

1) wykonywanie czynności rolniczych powinno odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w definicji legalnej "domownika" z art. 6 pkt 2 ustawy o u.s.r. oraz

2) czynności te muszą być wykonywane w wymiarze nie niższym niż połowa ustawowego czasu pracy, tj. minimum 4 godziny dziennie.

Z art. 6 pkt 2 ustawy o u.s.r., wynika, że pojecie domownika przysługuje osobie bliskiej rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa albo w bliskim sąsiedztwie oraz stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. Z wiarygodnych zeznań ubezpieczonego i świadków wynika, ze S. P. w okresie od ukończenia 16 roku życia do momentu podjęcia pracy zarobkowej spełniał te kryteria. Zatem staż ubezpieczeniowy S. P. po doliczeniu okresu pracy w gospodarstwie rolnym wynosi ponad 25 lat. Należy zaznaczyć, że uwzględnienie tylko pracy w okresie wakacji jest wystarczające do nabycia uprawnień emerytalnych.

Ubezpieczony nabył więc prawo do emerytury z dniem ukończenia (...)roku życia.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na mocy art.477 14par.2 kpc orzekł jak w wyroku. O kosztach procesu Sąd orzekł na mocy art. 98 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.