Wtorek 16 października 2018 Wydanie nr 3886
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2016-01-28
Data orzeczenia:
28 stycznia 2016
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
26 lutego 2016
Sygnatura:
IV U 47/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Jerzy Zalasiński
Protokolant:
st. sekr. sądowy Marzena Mazurek
Hasła tematyczne:
Emerytura Wcześniejsza
Podstawa prawna:
art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Teza:
w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych przedmiot rozpoznania sprawy sądowej wyznacza decyzja organu rentowego, od której wniesiono odwołanie (art. 4779 i 47714 k.p.c.) i w tym tylko zakresie podlega ono kontroli sądu zarówno pod względem formalnej, jak merytorycznej zasadności.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
(Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 47/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2016r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jerzy Zalasiński

Protokolant

st. sekr. sądowy Marzena Mazurek

po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016 r. w Siedlcach na rozprawie

odwołania S. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 26 listopada 2014 r. Nr (...)

w sprawie S. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do emerytury

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala S. K. prawo do emerytury od dnia 17 października 2014 r.

Sygn. akt IV U47/15

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 26.11.2014r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił ubezpieczonemu S. K. prawa do wcześniejszej emerytury motywując to brakiem dowodu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez okres 15 lat. Od decyzji tej odwołanie złożył ubezpieczony S. K. wnosząc o jej zmianę i przyznanie prawa do emerytury, gdyż przez okres ponad 15 lat wykonywał prace w szczególnych warunkach. W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o jego oddalenie. W uzasadnieniu swojego stanowiska podniósł, że ubezpieczony nie udowodnił okresu pracy w szczególnych warunkach w wymiarze co najmniej 15 lat.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny.

Ubezpieczony S. K. urodzony dnia (...) złożył w dniu 06.10.2014r. wniosek o emeryturę. Organ rentowy uznał za udowodniony staż ubezpieczeniowy S. K. w rozmiarze 25 lat. Nie uznał żadnego okresu pracy w szczególnych warunkach. Bezspornym jest w sprawie, że ubezpieczony w okresie od 01.08.1972r. do 30.09.1996r. był zatrudniony w Spółdzielni Kółek Rolniczych w W.. W tym okresie od dnia 01.07.1979r do 30.09.1996r. pracował w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierowcy ciągnika rolniczego i kierowcy kombajnu. Wcześniej pracował jako pracownik sezonowy. Wykonywał prace przy orce, rozsiewaniu nawozów, siewie, opryskach, pracach żniwnych. Jeździł również na kombajnie. W okresie zimowym woził materiały budowlane, nawozy, węgiel, żwir do posypywania dróg. Na stanowisku tym pracował stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zeznania ubezpieczonego (k.18-18v), zeznania świadków K. B. (k.12v), J. B. (k.12v), akt osobowych, akt ZUS.

Sąd Okręgowy zważył co następuje.

Odwołanie jest uzasadnione. Zgodnie z art. 184 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz.1118 ze zm.) w wersji obowiązującej do dnia 31.12.2012r., ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy osiągnęli:

1)okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn oraz

2)okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27.

W ocenie Sądu Okręgowego Stanisław K. spełnił powyższe warunki. Udowodnił ponad 25 lat okresów składkowych oraz ponad 15 lat okresów pracy w szczególnych warunkach w rozumieniu przepisów dotychczasowych. Na okresy te składa 17 lat i 3 miesiące okresów pracy w Spółdzielni Kółek Rolniczych w W.. Sąd dał wiarę zeznaniom ubezpieczonego, że w okresie od dnia 01.07.1979r. do 30.09.1996r. stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pracował w charakterze kierowcy ciągnika i kombajnu. Zeznania powoda potwierdzili świadkowie K. B. (k.12v), J. B. (k.12v). Zeznali oni, że ubezpieczony w spornym okresie stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał pracę kierowcy ciągnika. Pracował również jako kombajnista. W okresie zimowym woził materiały budowlane, nawozy, węgiel, żwir do posypywania dróg. Sąd uznał zeznania świadków za wiarygodne, ponieważ są logiczne, spójne i wzajemnie się uzupełniają. Zeznania te znajdują potwierdzenie w zebranych w sprawie dokumentach, w szczególności w świadectwie pracy (k.8 a.r.), aktach osobowych. Z dokumentów tych wynika, że ubezpieczony w spornym okresie był zatrudniony w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierowcy ciągnika. Prace, które wykonywał ubezpieczony wymienione są w załączniku A dział VIII pkt.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.) oraz w dziale VII pkt. 3 podpunkt 2 zarządzenia nr 64 Ministra Komunikacji z dnia 29.06.1983r. (Dz.Urz. MB nr 10, poz. 77). W sumie okresy pracy w szczególnych warunkach udowodnione w trakcie procesu wynoszą ponad 15 lat. Ubezpieczony nabył więc prawo do emerytury od dnia ukończenia 60 roku życia.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na mocy art.477 14par.2 kpc orzekł jak w wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.