Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2015-05-27
Data orzeczenia:
27 maja 2015
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
27 czerwca 2015
Sygnatura:
IV U 870/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Jerzy Zalasiński
Protokolant:
st. sekr. sądowy Dorota Malewicka
Hasła tematyczne:
Emerytura Wcześniejsza
Podstawa prawna:
art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Teza:
W sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych przedmiot rozpoznania sprawy sądowej wyznacza decyzja organu rentowego, od której wniesiono odwołanie (art. 477(9) i 477(14) kpc) i w tym tylko zakresie podlega ono kontroli sądu zarówno pod względem formalnej, jak merytorycznej zasadności.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
(Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 870/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 maja 2015r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jerzy Zalasiński

Protokolant

st. sekr. sądowy Dorota Malewicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2015r. w S.

odwołania A. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 30 czerwca 2014 r. Nr (...)

w sprawie A. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do emerytury

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala A. M. prawo do emerytury od 16 czerwca 2014r.

Sygn.akt IVU 870/14

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 30.06.2014r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił ubezpieczonej A. M. prawa do wcześniejszej emerytury motywując to brakiem dowodu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez okres 15 lat. Od decyzji tej odwołanie złożyła ubezpieczona A. M. wnosząc o jej zmianę i przyznanie prawa do emerytury, gdyż przez okres ponad 15 lat wykonywała prace w szczególnych warunkach w zakładzie (...) w K..

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o jego oddalenie. W uzasadnieniu swojego stanowiska podniósł, że ubezpieczona nie udowodniła okresu pracy w szczególnych warunkach w wymiarze co najmniej 15 lat. Zeznania świadków nie mogą stanowić dla organu rentowego materiału dowodowego w sprawie o emeryturę.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny.

Ubezpieczona A. M. urodzona dnia (...) złożyła w dniu 22.05.2014r. wniosek o emeryturę. Organ rentowy uznał za udowodniony staż ubezpieczeniowy A. M. w rozmiarze 22 lata, 5 miesięcy okresów składkowych i nieskładkowych. Nie uznał żadnego okresu pracy w szczególnych warunkach. Bezspornym jest w sprawie, że ubezpieczona w okresie od 05.11.1979r. do 30.09.2012r. była zatrudniona w Społecznym Zjednoczeniu (...) Wytwórni (...) i z (...) w K. (później (...) Spółka z o.o. w W. (...)/K.) . Od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia 31.12.1979r. pracował na stanowisku konfekcjonerki. Od dnia 01.01.1980r. otrzymała angaż na stanowisko operatora urządzeń dozujących, formujących i pakujących. Na obu tych stanowiskach praca jej polegała na napełnianiu butelek płynami chemicznymi takimi jak sansed, fosol, kleje butapren i distal. Pakowała kostki dezo. W okresie od 03.08.1983r. do 01.04.1984r. przebywała na urlopie wychowawczym. Od dnia 01.01.1987r. otrzymała angaż na stanowisko monter wyrobów i pracowała na tym stanowisku przez 2 miesiące. Od dnia 02.03.1987r ponownie otrzymała angaż na stanowisko operatora urządzeń dozujących, formujących i pakujących. Od 15 marca 1989r. została przeniesiona na dział tworzyw sztucznych, gdzie obsługiwała wtryskarki, mieszała barwniki. Czynności te wykonywała do 31 grudnia 1998r. Ubezpieczona w dniu 16 czerwca 2014r. złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku OFE na przychody budżetu państwa.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zeznania ubezpieczonej (k.15), zeznania świadków: K. G. (k.14v), B. W. (k.14v-15), akt ZUS, akt osobowych.

Sąd Okręgowy zważył co następuje.

Odwołanie jest uzasadnione. Zgodnie z art. 184 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz.1118 ze zm.) ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy osiągnęli:

1)okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn oraz

2)okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27.

W ocenie Sądu Okręgowego A. M. spełniła powyższe warunki. Udowodniła ponad 20 lat okresów składkowych oraz ponad 15 lat okresów pracy w szczególnych warunkach w rozumieniu przepisów dotychczasowych. Sąd dał wiarę zeznaniom ubezpieczonej, że w okresie od dnia 05.11.1979r. do 31.12.1998r. stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pracował przy produkcji środków higieniczno-sanitarnych oraz przy przetwórstwie tworzyw sztucznych. Zeznania te znajdują potwierdzenie w zeznaniach świadków K. G. (k.14v), B. W. (k.14v-15). Sąd dał wiarę zeznaniom świadków, ponieważ są logiczne i spójne oraz znajdują potwierdzenie w zebranych w sprawie dokumentach, w szczególności w świadectwach pracy, umowach i angażach znajdujących się w aktach osobowych i aktach ZUS.

Prace, które wykonywała ubezpieczona wymienione są w załączniku A dział IV pkt.24 (produkcja środków higieniczno-sanitarnych) oraz dział IV pkt. 17 (produkcja i przetwórstwo tworzyw sztucznych) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.) Prace te figurują także w załączniku A dział IV pkt. 24 podpunkt 10 i pkt. 17 podpunkt 26 zarządzenia nr 7 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 07.07.1987r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy przemysłu chemicznego i lekkiego (Dz.Urzędowy MG 1987.4.7).

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na mocy art.477 14par.2 kpc orzekł jak w wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.