Poniedziałek 18 lutego 2019 Wydanie nr 4011
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy we Włocławku z 2015-02-05
Data orzeczenia:
5 lutego 2015
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Sygnatura:
IV U 890/14
Sąd:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Regina Duda-Marciszewska
Protokolant:
sekr. sądowy Marlena Budzyńska
Hasła tematyczne:
Emerytura Wcześniejsza
Podstawa prawna:
art. 184 ust. 1 i 2 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS oraz w zw. z par 4 ust.1 pkt 1 i 3 w zw. z par 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 890/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lutego 2015r.

Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Regina Duda- Marciszewska

Protokolant: sekr. sądowy Marlena Budzyńska

po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2015r. we Włocławku na rozprawie

sprawy W. C.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

o emeryturę

na skutek odwołania W. C.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

z dnia 18 września 2014 roku znak: (...)

1.zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje wnioskodawcy W. C. prawo do emerytury od dnia 06 czerwca 2014 roku;

2. zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. na rzecz wnioskodawcy W. C. kwotę 304 zł ( trzysta cztery) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sygn. akt IVU 890/14

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia 18 września 2014roku odmówił W. C. prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych.

W uzasadnieniu podjętej decyzji organ rentowy wskazał, że na dzień 01.01.1999r. wnioskodawca udowodnił wymagany staż ogólny uzupełniony pracą w gospodarstwie rolnym rodziców, jednakże nie udowodnił 15 lat okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, o których mowa w art. 184 ustawy emerytalnej. Zakład wyjaśnił, iż nie uwzględnił okresu zatrudnienia od 15.08.1979r. do 31.12.1994r., jako pracy w szczególnych warunkach, ponieważ na podstawie dokumentacji źródłowej uzyskanej w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego z zakładem pracy (tj. zakresu czynności), nie można było uznać, iż będąc zatrudnionym na stanowiskach: automatyka, samodzielnego automatyka, specjalisty automatyka, kierownika zespołu, kierownika wydziału pomiarów i bilansów, kierownika pracowni, starszego inżyniera ruchu W. C. stale wykonywał nadzór i prace kontrolne bezpośrednio przy stanowiskach ujętych w wykazach przepisów resortowych, jako stanowiska pracy w warunkach szczególnych.

Odwołanie od powyższej decyzji wywiódł W. C., który zaskarżając przedmiotową decyzję w całości zarzucił jej błędne ustalenie stanu faktycznego polegające na przyjęciu, że w okresie od 15 sierpnia 1979r. do 31 grudnia 1994r., będąc zatrudnionym w Zakładach (...) S.A., na stanowiskach: automatyka, samodzielnego automatyka, specjalisty automatyka, kierownika zespołu, kierownika wydziału pomiarów i bilansów, kierownika pracowni oraz starszego inżyniera ruchu, nie wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, pracy, polegającej na kontroli międzyoperacyjnej, kontroli jakości produkcji i usług oraz dozorze inżynieryjno- technicznym na oddziałach i wydziałach, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 7 lipca 1987r. w sprawie pracy wykonywanych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu przemysłu chemicznego i lekkiego (Dziennik Urzędowy Ministra Przemyski Chemicznego i Lekkiego Nr 4 z dnia 3 sierpnia 1987r.). Opisując zakres powierzonych mu ówcześnie czynności wnioskodawca wskazał, że przez cały czas i w pełnym wymiarze czasu pracy, pracował na instalacjach oraz na sterowniach (amoniaku i kwasu, chloru i ługu sodowego, chlorku winylu i polichlorku winylu), gdzie również zlokalizowana była jego pracownia. Jego podstawowym obowiązkiem było osobiste sprawdzanie pomiarów rozmieszczonych na instalacjach w zakładzie przy pomocy innych zalegalizowanych przyrządów i monitorowanie awarii tych urządzeń, czynności tych dokonywał również wraz z nadzorowanymi przez niego pracownikami. W. C. zaakcentował, że wykonywał swoje obowiązki w warunkach, w których przekraczane były normy dopuszczalnego hałasu, niejednokrotnie też na jego stanowisku pracy przekraczane były inne normy sanitarne, m.in. stężenia amoniaku, za co zresztą pracodawca wypłacał ubezpieczonemu dodatek z tytułu pracy w warunkach szkodliwych.

Mając na uwadze zaprezentowane okoliczności W. C. wniósł o zmianę zaskarżonej decyzji i przyznanie prawa do emerytury od dnia 15 grudnia 2013r. oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów zastępstwa procesowego według załączonego spisu kosztów.

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

W. C. urodzony (...) z zawodu inżynier elektronik w dniu 15 sierpnia 1979roku podjął zatrudnienie w Zakładach (...) we W.. Wnioskodawcy powierzone zostały w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązki automatyka.

Jako automatyk w Wydziale (...) (...) wnioskodawca podlegał bezpośrednio kierownikowi wydziału, zaś jemu podlegali pracownicy dyżurki pomiarowej Wydziału, którymi kierował poprzez planowanie, organizowanie, motywację i kontrolę funkcjonalną ich działań. Dyżurka pomiarowa to pomieszczenie, gdzie byli pomiarowcy. Zakres obowiązków W. C. obejmował zapewnienie właściwych i rzetelnych pomiarów i bilansów surowców, mediów technologicznych i energetycznych oraz produkcji poprzez opracowywanie i aktualizację schematów bilansowych dla w/w czynników, prowadzenie analiz wyposażenia instalacji w przyrządy pomiarowe pod względem ilościowym i jakościowym z punktu widzenia potrzeb pomiarów bilansowych, uzgadnianie tych spraw ze służbami: produkcyjną, energetyczną i pomiarową, gromadzenie, przechowywanie i aktualizacja pełnej dokumentacji punktów pomiarowych, prowadzenie systematycznych sprawdzeń urządzeń akp, wchodzących w skład węzłów bilansowych oraz pomiarów istotnych dla sterowania komputerowego, bezpośredni nadzór nad sprawdzaniem tych przyrządów, opracowywanie harmonogramów prac związanych z remontami i sprawdzaniem akp wchodzących w zakres corocznych remontów instalacji technologicznej, przedstawicielstwo (...) przy komisyjnym (wspólnie z dostawcą) sprawdzaniu pomiarowych punktów rozliczeniowych oraz wykonywanie czynności ogólnokierowniczych względem podległych pracowników.

Przed przystąpieniem do wykonywania powierzonych obowiązków wnioskodawca dokonywał ubioru stroju ochronnego składającego się z kwasoodpornego ubrania, uszczelnionych okularów ochronnych, ochronników słuchu oraz kasku po czym udawał się wraz z dwójką podległych mu elektromonterów tzw. pomiarowców na instalacje celem pomiaru spiętrzeń, prądu, temperatury i ciśnienia. Punktów pomiarowych było około stu. Podczas postoju wszystkie elementy spiętrzające jak kryzy które zostały zdemontowane przez mechaników były oczyszczał przez wnioskodawcę i dokładnie wymierzane. Sporządzane pomiary były zapisywane w sprawozdaniach bieżąco na instalacjach lub w sterowni.

Dowód: karta przyjęcia pracownika nr. (...), umowa o pracę z dn. 15.08.1979r., angaż dn. 19.10.1979r., zakres działania z dn. 30.11.1979r. akt osobowych wnioskodawcy nadesłanych przez Zakłady (...), zeznania wnioskodawcy nagranie audio-video 00:02:17-00:08:03, 00:15:00-00:16:21 płyta k. 83 akt sprawy, zeznania świadka W. J. nagranie audio-video 00:06:38-00:18:12 płyta k. 48 akt sprawy.

Jako samodzielny automatyk wnioskodawca organizował i nadzorował pracę dyżurki pomiarowej Wydziału (...)oraz był odpowiedzialny za zapewnienie właściwych i rzetelnych pomiarów i bilansów surowców, produktów, mediów technologicznych i energetycznych.

Zakres obowiązków wnioskodawcy nie uległ zmianie pomimo objęcia z dniem 1 lutego 1982roku stanowiska specjalisty automatyka. Z uwagi na rozbudowanie instalacji wnioskodawcy został powierzony nadzór nad większą liczbą pracowników.

Dowód: zakres czynności z dn. 30.09.1981r., z dn. 17.12.1982r., angaż z dn. 10.08.1981r. akt osobowych wnioskodawcy nadesłanych przez Zakłady (...).

Z dniem 1 stycznia 1983roku W. C. powierzono stanowisko kierownika zespołu – specjalisty automatyka, które piastował do dnia 31 maja 1983roku. Oprócz dotychczas wykonywanych czynności wnioskodawcy powierzono nadto zabezpieczenie odpowiednio wyposażenia a w szczególności legalizowanych przyrządów kontrolnych potrzebnych przy sprawdzaniu punktów pomiarowych, zabezpieczenie wszelkich aktualnych danych dotyczących opisów punktów pomiarowych w pamięci(...), opracowywanie danych bilansowych dla sprawozdań techniczno-ekonomicznych oraz planimetrowanie taśm wykresowych i wykonywanie obliczeń przepływów punktów pomiarowych bilansowych nie podłączonych do (...).

Dowód: zakres czynności z dn. 04.02.1983r., angaż z dn. 18.01.1983r. akt osobowych wnioskodawcy nadesłanych przez Zakłady (...).

Organizowanie i nadzór nad pracą wydziału, zapewnienie właściwych i rzetelnych pomiarów i bilansów surowców, produktów, mediów technologicznych i energetycznych należało również do obowiązków wnioskodawcy, gdy piastował stanowisko Kierownika Wydziału (...) od dnia 1 czerwca 1983roku do dnia 30 czerwca 1990roku. Wydział (...) został wyłączony z Wydziału (...), jego celem było wykonywanie stricte czynności pomiarowych i bilansowych. W jego skład wchodzili pomiarowcy i elektromonterzy. Zakres powierzonych wnioskodawcy ówcześnie obowiązków obejmował zapewnienie właściwych i rzetelnych pomiarów i bilansów surowców, mediów technologicznych i energetycznych oraz produkcji poprzez opracowywanie i aktualizację schematów bilansowych dla w/w czynników, prowadzenie analiz wyposażenia instalacji w przyrządy pomiarowe pod względem ilościowym i jakościowym z punktu widzenia potrzeb pomiarów bilansowych, uzgadnianie tych spraw ze służbami: produkcyjną, energetyczną i pomiarową, gromadzenie, przechowywanie i aktualizacja pełnej dokumentacji punktów pomiarowych, prowadzenie systematycznych sprawdzeń urządzeń akp, wchodzących w skład węzłów bilansowych oraz pomiarów istotnych dla sterowania komputerowego, bezpośredni nadzór nad sprawdzaniem tych przyrządów, opracowywanie harmonogramów prac związanych z remontami i sprawdzaniem akp wchodzących w zakres corocznych remontów instalacji technologicznej, przedstawicielstwo (...) przy komisyjnym (wspólnie z dostawcą) sprawdzaniu pomiarowych punktów rozliczeniowych oraz wykonywanie czynności ogólnokierowniczych względem podległych pracowników, ja również zabezpieczenie odpowiedniego wyposażenia a w szczególności legalizowanych przyrządów kontrolnych potrzebnych przy sprawdzaniu punktów pomiarowych, zabezpieczenie wszelkich aktualnych danych dotyczących opisów punktów pomiarowych w pamięci (...), opracowywanie danych bilansowych dla sprawozdań techniczno-ekonomicznych oraz planimetrowanie taśm wykresowych i wykonywanie obliczeń przepływów punktów pomiarowych bilansowych nie podłączonych do (...). Dokonana zmiana angażu wnioskodawcy związana była z rozbudową II etapu instalacji co też spowodowało wzrost punktów pomiarowych do kilkuset. W. C. wykonywał pomiary na II etapie tj. na instalacjach chloru, chlorku winylu i polichlorku winylu. Podlegało mu ówcześnie maksymalnie siedem osób, których przed przystąpieniem do czynności pracowniczych zapoznawał z medium z jakim mieli mieć do czynienia, a następnie po spuszczeniu medium w lokalnej sterowani sprawdzał ich odczyty. Odczytu pomiaru wkładki z kwasem lub amoniakiem W. C. zawsze dokonywał osobiście albowiem ich odczyt był w mikrometrach. Wówczas rurociąg był odcinany i po wyciągnięciu wkładki przewężenia będącej czytnikiem pomiarowym dokonywano pomiaru. Uzyskane dane były wpisywane do protokołów sporządzanych bezpośrednio na instalacjach.

Dowód: angaż z dn. 16.06.1983r., z dn. 23.08.1984r., z dn. 15.01.1985r., z dn. 01.12.1986r., z dn. 19.04.1989r. zakres czynności z dn. 29.06.1983r. akt osobowych wnioskodawcy nadesłanych przez Zakłady (...), zeznania wnioskodawcy nagranie audio-video 00:09:16-00:13:17, 00:19:20-00: płyta k. 83 akt sprawy, zeznania świadka S. K. nagranie audio-video 00:23:30-00:42:05 płyta k. 48 akt sprawy, zeznania świadka W. M. nagranie audio-video 00:45-30-00:00:57:30 płyta k. 48 akt sprawy.

Po objęciu stanowiska kierownika pracowni od dnia 1 lipca 1990roku W. C. zobligowany został do zapewnienia prawidłowej eksploatacji komputerowych systemów bilansowania surowców, mediów, technologicznych i energetycznych oraz produkcji kompleksu azotowego i PCW poprzez opracowywanie i aktualizację schematów bilansowych w uzgodnieniu ze służbami pomiarowymi, produkcyjnymi i energetycznymi, przygotowywanie założeń i danych niezbędnych do realizacji zmian w komputerowych systemach bilansowania, prowadzenie, przechowywanie i aktualizację dokumentacji o punktach pomiarowych dla potrzeb komputerowych systemów bilansowania, nadto wnioskodawca decydował o potrzebie demontażu obmiaru zwężek, zapewniał prawidłową eksploatację komputerowych systemów przemysłowych i ochrony środowiska oraz wykonywanie czynności ogólnokierowniczych względem podległych pracowników.

Dowód: zakres czynności z dn. 08.08.1990r., angaż dn. 24.07.1990r., z dn. 21.02.1991r., z dn. 20.02.1992r., z dn. 10.10.1992r., z dn. 28.07.1993r., akt osobowych wnioskodawcy nadesłanych przez Zakłady (...).

Od dnia 1 maja 1994r., aż do momentu ustania zatrudnienia wnioskodawcy tj. do dnia 31 grudnia 1994r. świadczył on pracę na stanowisku Starszego Inżyniera (...). W. C., któremu został powierzony nadzór pracy Zespołu (...) miał zapewnić pozyskiwanie prawidłowych danych bilansowych dla systemu(...) poprzez m.in. współpracę i współdziałanie ze służbami produkcyjnymi i pomiarowymi przy konserwacji i remontach punktów bilansowych na instalacjach produkcyjnych, udział przy opracowywaniu koncepcji wprowadzania do sieci (...)nowych punktów bilansowych, ewidencjonowanie i zgłaszanie odpowiednim służbom pomiarowym kompleksów zaistniałych niesprawności systemu, awarii punktów pomiarowych, współpracę z twórcami oprogramowania przy modernizacji i testowaniu kolejnych wersji programu bilansowania przedsiębiorstwa oraz zapewnienie prawidłowej pracy zespołu poprzez organizowanie i kontrolowanie pracy zespołu, zabezpieczenie środków eksploatacyjnych i warunków socjalnych.

Dowód: zakres czynności z dn. 31.05.1994r., angaż dn. 29.04.1994r., świadectwo pracy z dn. 02.01.1995r., z dn. 22.07.2014r., z dn. 25.08.2014r. akt osobowych wnioskodawcy nadesłanych przez Zakłady (...).

W dniu 6 czerwca 2014roku W. C. wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o emeryturę.

W odpowiedzi na wysunięte żądanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia 18 września 2014roku odmówił W. C. prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych.

W uzasadnieniu podjętej decyzji organ rentowy wskazał, że na dzień 01.01.1999r. wnioskodawca udowodnił wymagany staż ogólny uzupełniony pracą w gospodarstwie rolnym rodziców, jednakże nie udowodnił 15 lat okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, o których mowa w art. 184 ustawy emerytalnej. Zakład wyjaśnił, iż nie uwzględnił okresu zatrudnienia od 15.08.1979r. do 31.12.1994r., jako pracy w szczególnych warunkach, ponieważ na podstawie dokumentacji źródłowej uzyskanej w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego z zakładem pracy (tj. zakresu czynności), nie można było uznać, iż będąc zatrudnionym na stanowiskach: automatyka, samodzielnego automatyka, specjalisty automatyka, kierownika zespołu, kierownika wydziału pomiarów i bilansów, kierownika pracowni, starszego inżyniera ruchu W. C. stale wykonywał nadzór i prace kontrolne bezpośrednio przy stanowiskach ujętych w wykazach przepisów resortowych, jako stanowiska pracy w warunkach szczególnych.

Dowód: wniosek k. 1-9, decyzja k. 63 akt organu rentowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje

Żądaniem W. C. i zaskarżoną decyzją objęte było świadczenie emerytalne uregulowane w art. 184 ust. 1 i 2 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity z 2013r., poz. 1440) oraz w zw. z § 4 ust.1 pkt 1 i 3 w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz.43 z późn. zm.).

Zgodnie z powołanymi przepisami ubezpieczonemu mężczyźnie urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 roku przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli do dnia 1 stycznia 1999 roku w wymiarze co najmniej 15 lat wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku prace w szczególnych warunkach wymienione w wykazie A, stanowiącym załącznik do powołanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów oraz osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 25 lat, a także nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego albo złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa. Zgodnie przy tym z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze z dnia 7 lutego 1983r. okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w tymże rozporządzeniu były okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy. Jednocześnie podkreślić należy, iż nie każda praca – nawet świadczona w trudnych czy też niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach uzasadnia przyznanie emerytury w obniżonym wieku. Uzasadnia to jedynie wykonywanie w powołany sposób pracy określonej w przepisach powyższego rozporządzenia.

W świetle przytoczonej regulacji przedmiotem ustaleń sądu pozostawało spełnienie przez wnioskodawcę wszystkich wskazanych przesłanek nabycia prawa do tzw. wcześniejszej emerytury – w pierwszej kolejności w zakresie osiągnięcia wymaganego wieku oraz łącznego stażu ubezpieczeniowego.

W tym zakresie wskazany powyżej stan faktyczny ustalony został w znaczącej części na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach organu rentowego. Podkreślenia wymaga, że strony postępowania nie kwestionowały autentyczności dokumentów w nich zawartych, a i Sąd nie znalazł podstaw by zakwestionować ich wiarygodność.

W świetle powołanych dokumentów – w szczególności złożonych do akt organu rentowego świadectw pracy - nie budziło wątpliwości, iż wnioskodawca – urodzony w roku 1953 - do dnia 1 stycznia 1999r legitymuje się okresami składkowymi i nieskładkowymi w wymiarze łącznie 25 lat – co pozostawało między stronami okolicznością bezsporną.

Spór pomiędzy stronami sprowadzał się do ustalenia, czy wnioskodawca może wykazać się okresem łącznym 15 lat pracy w warunkach szczególnych.

W. c. konsekwentnie wywodził, iż przepracował wymagane 15 lat w warunkach szczególnych bowiem pracował tak w okresie zatrudnienia w Zakładach (...) we W.. W ocenie wnioskodawcy piastowane przez niego stanowiska automatyka, samodzielnego automatyka, specjalisty automatyka, kierownika zespołu, kierownika wydziału pomiarów i bilansów, kierownika pracowni oraz starszego inżyniera ruchu z uwagi na tożsamy charakter świadczonej pracy winny zostać zakwalifikowane jako stanowiska określone zgodnie z wykazem A dział XIV pkt 24 załącznika nr 1 powołanego powyżej rozporządzenia - "Kontrola międzyoperacyjna, kontrola jakości produkcji i usług oraz dozór inżynieryjno-techniczny na oddziałach i wydziałach, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie".

Organ rentowy bazując natomiast na dokumentacji źródłowej uzyskanej w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego z zakładem pracy (tj. zakresu czynności), nie można było uznać, iż będąc zatrudnionym na stanowiskach: automatyka, samodzielnego automatyka, specjalisty automatyka, kierownika zespołu, kierownika wydziału pomiarów i bilansów, kierownika pracowni, starszego inżyniera ruchu W. C. stale wykonywał nadzór i prace kontrolne bezpośrednio przy stanowiskach ujętych w wykazach przepisów resortowych, jako stanowiska pracy w warunkach szczególnych.

W zakresie spornej okoliczności wskazać należy, iż zgodnie z ogólnymi zasadami procesu cywilnego to na ubezpieczonym ciążył obowiązek wykazania prawdziwości zgłaszanych twierdzeń. Stąd też ubezpieczony winny był wykazać legitymowanie się wymaganym okresem zatrudnienia w warunkach szczególnych – w rozumieniu wskazanych powyżej przepisów – przypadającym przed 1 stycznia 1999r. Najistotniejszą przy tym dla rozstrzygnięcia sprawy kwestią pozostaje faktyczny zakres wykonywanych przez ubezpieczonego w ramach zatrudnienia obowiązków, dla których ustalenia nie jest jednak wystarczające samo oznaczenie zajmowanego stanowiska a ustalenie wykonywania pracy w szczególnych warunkach nie może być oparte wyłącznie o twierdzenia samej strony. Dokonując przy tym oceny zakresu czynności wnioskodawcy w ramach stosunku pracy Sąd miał na uwadze, że przedłożył on świadectwo wykonywania pracy w warunkach szczególnych. Pamiętać jednak należy, że takie świadectwo pracy nie jest dokumentem abstrakcyjnym i musi znajdować oparcie w posiadanej przez zakład pracy dokumentacji, a w konsekwencji może być poprzez te dokumenty weryfikowane (wyrok z s. apel. w Katowicach z dnia 30.11.2006r., III AUa 466/06, LEX nr 310487, wyrok s. apel. z dnia 13.03.2013r., III AUa 1267/12, LEX 1294845). Stąd też w ramach niniejszego postępowania sąd dokonał również weryfikacji złożonego dokumentu przez pryzmat dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych wnioskodawcy dla oceny zasadności zgłoszonego w sprawie żądania.

Ustaleń dotyczących spornej w sprawie okoliczności - w zakresie charakteru świadczonej przez wnioskodawcę pracy w Zakładach (...) we W. Sąd dokonał w oparciu o akta osobowe W. C. nadesłane przez (...) S.A. we W.. Analiza zawartych w nich dokumentów świadczy o braku ingerencji w ich treść osób trzecich. Złożone dokumenty są nadto ułożone chronologicznie, są czytelne i pozbawione jakichkolwiek śladów przeprawiania. Zachowana ciągłość dat umieszczonych na angażach w nich zawartych pozwala na nadanie owym aktom przymiotu kompletności i zupełności. W zaistniałej sytuacji Sąd I Instancji odtwarzając zakres powierzonych wnioskodawcy czynności bazował na zawartych w aktach zakresach czynności mając na uwadze, że były one sporządzone na bieżąco w czasie w nich wskazanym. Co więcej są one czytelne. I tak dysponując takimi dokumentami jak przywołane powyżej zakresy czynności Sąd ustalił, że do obowiązków W. C. należało zapewnienie właściwych i rzetelnych pomiarów i bilansów surowców, mediów technologicznych i energetycznych oraz produkcji poprzez opracowywanie i aktualizację schematów bilansowych dla w/w czynników, prowadzenie analiz wyposażenia instalacji w przyrządy pomiarowe pod względem ilościowym i jakościowym z punktu widzenia potrzeb pomiarów bilansowych, uzgadnianie tych spraw ze służbami: produkcyjną, energetyczną i pomiarową, gromadzenie, przechowywanie i aktualizacja pełnej dokumentacji punktów pomiarowych, prowadzenie systematycznych sprawdzeń urządzeń akp, wchodzących w skład węzłów bilansowych oraz pomiarów istotnych dla sterowania komputerowego, bezpośredni nadzór nad sprawdzaniem tych przyrządów, opracowywanie harmonogramów prac związanych z remontami i sprawdzaniem akp wchodzących w zakres corocznych remontów instalacji technologicznej, przedstawicielstwo (...) przy komisyjnym (wspólnie z dostawcą) sprawdzaniu pomiarowych punktów rozliczeniowych oraz wykonywanie czynności ogólnokierowniczych względem podległych pracowników.

Podnieść również należy, że odtworzony powyżej zakres czynności wnioskodawcy został uzupełniony nadto o informacje wynikające z wiarygodnej treści zeznań świadków W. J., S. K., W. M., jak i samego wnioskodawcy. W odczuciu Sądu słuchanym należało przyznać walor wiarygodności albowiem zeznawali oni spójnie i konsekwentnie, nadto odtwarzany przez nich zakres świadczonych przez wnioskodawcę czynności został dość szczegółowo opisany. Na podstawie treści zeznań świadków Sąd Okręgowy ustalił znamienną dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczność a mianowicie fakt, iż W. C. był bezpośrednim przełożonym elektromonterów, z którymi dokonywał bezpośrednio na instalacjach odczytu mediów. Co więcej zmiana nazewnictwa obejmowanego przez niego stanowiska pracy nie wiązała się ze zmianą zakresu obowiązków lecz była podyktowana zwiększonym zakresem obowiązków i liczbą podległych pracowników.

Odnosząc powyżej zakreślony zakres czynności wnioskodawcy do podnoszonej przez niego pozycji 24 działu XIV wykazu A stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r., wymieniającego kontrolę międzyoperacyjną, kontrolę jakości produkcji i usług oraz dozór inżynieryjno-techniczny na oddziałach i wydziałach, w których jako podstawowe wykonywaną są prace wymienione w wykazie - Sąd Okręgowy podkreśla, iż czynności ogólnie pojętego nadzoru lub kontroli w procesie produkcji wykonywanej w wydziałach i oddziałach, w których zatrudnieni są pracownicy wykonujący pracę w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, objęte poz. 24 działu XIV wykazu A, to te czynności, które wykonywane są w warunkach bezpośrednio narażających na szkodliwe dla zdrowia czynniki, a więc polegające na bezpośrednim nadzorze i bezpośredniej kontroli procesu pracy na stanowiskach pracy wykonywanej w szczególnych warunkach. Jeśli zatem czynności te wykonywane są w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na stanowisku pracy związanym z kontrolą międzyoperacyjną, kontrolą jakości produkcji i usług oraz dozorem inżynieryjno-technicznym, to okres wykonywania tej pracy jest okresem pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 16 grudnia 2007 r., III UK 66/07, LEX nr 483283; z dnia 6 maja 2008 r., I UK 327/07, LEX nr 829092; z dnia 6 grudnia 2007 r., III UK 62/07, LEX nr 375653). W odniesieniu do stanu faktycznego niniejszej sprawy, należy również wskazać, iż łącznikiem pozwalającym na uznanie czynności dozoru lub kontroli za pracę w szczególnych warunkach jest narażenie ubezpieczonego na czynniki istniejące na stanowisku pracy podwładnych zatrudnianych w szczególnych warunkach (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2008 r., I UK 111/08, LEX nr 741095).

W ocenie Sądu zakreślonym powyżej wytycznym odpowiadała praca świadczona przez W. C., gdyż jak akcentowali to słuchani świadkowie, jak i on sam w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał czynności kontrolne nad pracownikami świadczącymi pracę na stanowiskach pracy w warunkach szczególnych, niejednokrotnie jak to zeznał świadek S. K. świadcząc owe czynności osobiście. Okoliczność przebywania wnioskodawcy na instalacjach, bądź w sterowni narażała go na oddziaływanie czynników zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu.

Dokonując powyższych rozważań Sąd Okręgowy miał na uwadze, że w zakresie powierzonych wnioskodawcy obowiązków mieściło się również wykonywanie pewnych czynności administracyjno-biurowych niemniej były one nierozerwalnie związane z dokonanymi wcześniej pomiarami. Zaakcentowania w tym miejscu wymaga, że podejmowanie powyższych czynności o charakterze administracyjno-biurowym nie uniemożliwia zaliczenie spornego okresu pracy do stażu pracy wykonywanej w szczególnych warunkach. W tym kontekście należy powołać się na stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 24 września 2009 roku w sprawie o sygn. akt II UK 31/09. Sąd Najwyższy stwierdził w nim, że jeśli czynności ogólnie pojętej kontroli oraz dozoru inżynieryjno-technicznego wykonywane są stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na stanowisku pracy związanym z określoną w pkt 24 działu XIV wykazu A ww. rozporządzenia kontrolą lub dozorem inżynieryjno-technicznym, to okres wykonywania tej pracy jest okresem pracy uzasadniającym prawo do świadczeń na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu, niezależnie od tego ile czasu pracownik poświęca na bezpośredni dozór pracowników, a ile na inne czynności ściśle związane ze sprawowanym dozorem i stanowiące jego integralną część, takie jak sporządzanie związanej z nim dokumentacji. Czym innym jest bowiem wykonywanie czynności administracyjno-biurowych ściśle związanych ze sprawowaniem dozoru inżynieryjno-technicznego, a czym innym wykonywanie w ramach zakresu obowiązków również innych czynności, niemających związku z wykonywaniem bezpośredniego dozoru nad procesem produkcji. Wykonywanie takich czynności w ramach zakresu obowiązków na danym stanowisku pracy uniemożliwia sprawowanie dozoru stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, a w konsekwencji wyłącza zaliczenie takiego okresu zatrudnienia do pracy w szczególnych warunkach. Tożsame stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie o sygn. akt III AUA 374/12, jak również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie o sygn. akt I UK 195/07, gdzie wskazał, iż osoba wykonująca dozór inżynieryjno-techniczny nad pracami wykonywanymi w warunkach zagrażających bezpieczeństwu nie musi stale przebywać na stanowiskach, gdzie jest wykonywana praca, w zakresie jej obowiązków musi być przewidziane sporządzanie dokumentacji, planów organizacyjnych i innych czynności. Ponoszenie odpowiedzialności za wykonywanie pracy, w której każdy błąd techniczny może narazić na niebezpieczeństwo pracowników i inne osoby, zostało uznane za wykonywanie pracy w warunkach szczególnych.

Przedstawiona wyżej argumentacja prowadzi do wniosku, iż W. C. spełnił wszystkie niezbędne warunki do przyznania mu wcześniejszej emerytury, o której mowa w art. 184 ust. 1 i 2 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz w zw. z § 4 ust.1 pkt 1 i 3 w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze – w tym wykazał 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach albowiem pracował tak w okresie od dnia 15 sierpnia 1979roku do dnia 31 grudnia 1994roku.

Mając na uwadze powyższe rozważania Sąd Okręgowy we Włocławku , na podstawie przepisu art. 477 14 § 2 kpc, orzekł jak w pkt 1 sentencji uzasadnianego wyroku, tj. zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznał wnioskodawcy prawo do emerytury od dnia 6 czerwca 2014r. ( vide art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

O kosztach zastępstwa procesowego Sąd Okręgowy orzekł w oparciu o art. 98 k.p.c. w zw. z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2013, poz. 490) zasadzając od organu rentowego jako strony „przegrywającej” na rzecz wnioskodawcy kwotę 304 złote. Ustalając wysokość poniesionych przez stronę kosztów Sąd uwzględnił złożone przez pełnomocnika wnioskodawcy w dniu 5 lutego 2015roku zestawienie kosztów obejmujące wynagrodzenie w kwocie 60zł. oraz koszt dojazdów na rozprawy w łącznej kwocie 184zł.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.