Sobota 15 grudnia 2018 Wydanie nr 3946
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-12-08
Data orzeczenia:
8 grudnia 2014
Data publikacji:
15 lutego 2018
Data uprawomocnienia:
24 stycznia 2015
Sygnatura:
IX U 1418/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
IX Zamiejscowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Barbara Kużdrzał-Kiermaszek
Protokolant:
Monika Holona
Hasła tematyczne:
Emerytura Wcześniejsza
Podstawa prawna:
art.184 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS i § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
(Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IX U 1418/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 grudnia 2014r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Barbara Kużdrzał-Kiermaszek

Protokolant:

Monika Holona

przy udziale:

po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2014r. w Rybniku

sprawy z odwołania K. M. (M.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o emeryturę

na skutek odwołania K. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 2 lipca 2014r. Znak (...)

- zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż przyznaje ubezpieczonemu prawo do emerytury począwszy od 2 czerwca 2014r.

Sędzia

Sygn. akt IX U 1418/14

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 02.07.2014r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu K. M. (M.) prawa do emerytury na podstawie art.184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w związku z art.40 tej ustawy, ponieważ ubezpieczony na dzień 01.01.1999r. nie udokumentował wymaganego 15-letniego okresu zatrudnienia na kolei, łącznie z okresami równorzędnymi i zaliczanymi do okresów zatrudnienia na kolei.

Ubezpieczony w odwołaniu od decyzji domagał się jej zmiany przez przyznanie prawa do emerytury wcześniejszej z tytułu pracy w warunkach szczególnych, po uprzednim zaliczeniu do okresów takiej pracy okresu zatrudnienia w (...) Fabryce (...) od dnia 01.02.1972r. do dnia 31.12.1980r. na stanowisku kowala maszynowego.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie z przyczyn jak w zaskarżonej decyzji.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Ubezpieczony urodził się w dniu (...)

W dniu 02.06.2014r. złożył wniosek o przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury.

W rozpoznaniu tego wniosku organ rentowy postanowił jak w zaskarżonej decyzji z dnia 02.07.2014r.

Organ rentowy uwzględnił ubezpieczonemu na dzień 01.01.1999r. okres zatrudnienia wynoszący 25 lat, 4 miesiące i 3 dni okresów składkowych i nieskładkowych - w tym 14 lat i 5 dni okresów pracy w szczególnych warunkach (okres zatrudnienia w (...) od 02.02.1981r. do 31.12.1985r. oraz w (...) Zakład (...) od 23.11.1989r. do 31.12.1998r.).

Ubezpieczony w okresie od 01.02.1972r. do 31.12.1980r. był zatrudniony w (...) Fabryce (...), początkowo w charakterze ucznia w zawodzie kowala, a następnie na stanowisku kowala maszynowego. Pracował w systemie trzy zmianowym w pełnym wymiarze czasu pracy. Była to ciężka praca fizyczna, wykonywana w pomieszczeniach Wydziału K., gdzie panowała bardzo wysoka temperatura. W tym okresie ubezpieczony nie wykonywał innych prac. Od dnia 16.10.1974r. do dnia 18.10.1974r. korzystał z urlopu bezpłatnego.

Ubezpieczony nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego.

Powyższe Sąd ustalił na podstawie akt emerytalnych ubezpieczonego, akt osobowych z okresu jego zatrudnienia w (...) Fabryce (...) oraz zeznań ubezpieczonego (nagranie z rozprawy w dniu 13.10.2014r. minuty od 00:07:58 do 00:10:27).

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył , co następuje :

Odwołanie ubezpieczonego zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1440 ze zm.) ubezpieczonym urodzonym po dniu 31.12.1948 przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32,33,39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy (tj. na dzień 31.12.1998r.) osiągnęli:

  okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn oraz okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27 (tj. 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn).

Ust. 2 „Emerytura, o której mowa w ust.1, przysługuje pod warunkiem nie przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego.

Jak wynika z §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983r. Nr 8, poz. 43 ze zm.) pracownik, który wykonywał prace w warunkach szczególnych, wymienione w wykazie A, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1)  osiągnął wiek emerytalny: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,

2)  ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Bezsporne pomiędzy stronami jest, że ubezpieczony udowodnił 14 lat i 5 dni okresów pracy na kolei, która zgodnie z wykazem A, dział VIII poz.13, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest zaliczana do pracy w szczególnych warunkach.

Zdaniem Sądu nie ulega wątpliwości, iż do uznanego przez organ rentowy okresu pracy w szczególnych warunkach należy doliczyć okres zatrudnienia ubezpieczonego w (...) Fabryce (...) od dnia 01.02.1972r. do dnia 31.12.1980r. (z wyłączeniem okresu urlopu bezpłatnego) kiedy to na stanowisku kowala maszynowego wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy prace, o których mowa w wykazie A dziale III poz. 14 załącznika do rozporządzenia j.w.

Ustalając charakter oraz wymiar wykonywanej przez ubezpieczonego pracy w tym okresie Sąd oparł się na zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym – w szczególności na obszernej dokumentacji akt osobowych ubezpieczonego z tego okresu zatrudnienia oraz jego zeznaniach, które korelują z treścią tej dokumentacji, uznając te zeznania za wiarygodne.

Mając powyższe na uwadze nie ulega wątpliwości, że ubezpieczony spełnia wszystkie konieczne warunki do przyznania wnioskowanego świadczenia tj. ukończył emerytalny 60 lat, nie przystąpił do OFE, udowodnił na dzień 01.01.1999r. wymagany 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz posiada - po zaliczeniu uwzględnionego przez Sąd okresu pracy w charakterze kowala maszynowego, do okresów zaliczonych przez organ rentowy – okres pracy w szczególnych warunkach przekraczający znacznie 15 lat.

Zajmując powyższe stanowisko Sąd na podstawie art. 477 14 § 2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję orzekając jak w sentencji.

Sędzia

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.