Wtorek 16 października 2018 Wydanie nr 3886
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-01-13
Data orzeczenia:
13 stycznia 2015
Data publikacji:
6 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
11 lutego 2015
Sygnatura:
IX U 1732/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
IX Zamiejscowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Barbara Kubasińska-Malcher
Protokolant:
Gabriela Jokiel
Hasła tematyczne:
Emerytura Wcześniejsza
Podstawa prawna:
art.184 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, art.47714 § 2 kpc
Teza:
Praca faktycznie stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywana przy przesyłaniu energii elektrycznej orac przy montażu urządzeń elektroenergetycznych podlega zaliczeniu do prac w warunkach szczególnych z Wykazu A, Działu II i uzasadnia przyznanie prawa do emerytury wcześniejszej .
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
(Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IX U 1732/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 stycznia 2015 r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Barbara Kubasińska-Malcher

Protokolant:

Gabriela Jokiel

przy udziale: ./.

po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. w Rybniku

sprawy z odwołania S. M. ( S. M. )

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o emeryturę

na skutek odwołania S. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 13 października 2014 r. Znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje ubezpieczonemu prawo do emerytury od dnia 23 września 2014r.

Sędzia

Sygn. akt IXU 1732/14

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 13.10.2014r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu S. M. ( M. ) prawa

do emerytury na podstawie art.184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w związku

z §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, gdyż ubezpieczony na dzień 01.01.1999r. nie udokumentował wymaganego

15 - letniego okresu pracy w szczególnych warunkach, a jedynie 14 lat, 3 miesiące i 28 dni.

Ubezpieczony w odwołaniu od decyzji domagał się jej zmiany przez przyznanie prawa

do emerytury wcześniejszej z tytułu pracy w warunkach szczególnych podnosząc, iż do takiej pracy winien mieć również zaliczony okres zatrudnienia w Przedsiębiorstwie (...) w K. od dnia 03.07.1972r. do dnia 31.07.1975r. kiedy to pracował w charakterze elektromontera.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie z przyczyn jak w zaskarżonej decyzji. Jednocześnie organ rentowy wskazał, iż nie zaliczył do pracy

w warunkach szczególnych wnioskowanego przez ubezpieczonego okresu zatrudnienia,

gdyż ubezpieczony nie przedłożył za ten okres świadectwa wykonywania pracy w warunkach szczególnych.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczony S. M. urodził się w dniu (...)

W dniu 23.09.2014r. wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa do emerytury.

W rozpoznaniu tego wniosku organ rentowy postanowił jak w decyzji zaskarżonej

z dnia 13.10.2014r., omówionej na wstępie.

Organ rentowy uznał za udowodniony na dzień 01.01.1999r. staż pracy w łącznym wymiarze 26 lat, 4 miesięcy i 17 dni, w tym 14 lat, 3 miesiące i 28 dni pracy wykonywanej

w warunkach szczególnych, to jest okres zatrudnienia w Przedsiębiorstwie (...) w J. od dnia 11.10.1983r. do dnia 31.12.1998r. na stanowisku montera aparatury kontrolno pomiarowej ( Wykaz A, Dział II ), z wyłączeniem okresów zasiłku chorobowego w wymiarze 11 miesięcy i 2 dni oraz urlopu bezpłatnego.

Ubezpieczony bezpośrednio po ukończeniu szkoły zawodowej i uzyskaniu zawodu elektromontera podjął w dniu 03.07.1972r. zatrudnienie na stanowisku elektromechanika

w Przedsiębiorstwie (...) w K., gdzie pracował do dnia 31.07.1975r. ( świadectwo pracy z dnia 13.08.1975r., k.11 akt ZUS ).

Przedsiębiorstwo to wykonywało różnego rodzaju prace związane z montażem urządzeń elektrycznych dla potrzeb przemysłu węglowego na terenie (...) O. Węglowego.

Ubezpieczony w okresie spornym podanym powyżej faktycznie stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, pracując w brygadzie, zajmował się wykonywaniem prac związanych

z przesyłaniem energii elektrycznej i montażem urządzeń elektrycznych na terenie KWK

(...), a to kopaniem rowów pod kable elektryczne, ciągnięciem tych kabli w rowach

i w tunelach o wysokości 60 cm., budową rozdzielni, wykonywaniem zasilania do różnych urządzeń elektrycznych np. transformatorów. Wszystkie te prace wykonywane były ręcznie, także na wysokości i sporadycznie pod ziemią.

Była to ciężka i niebezpieczna praca, często wykonywana w dużym zapyleniu,

w różnych warunkach klimatycznych w sytuacji, gdy świadczona była przez cały rok.

Z tytułu wykonywania takiej pracy ubezpieczony otrzymywał w sezonie zimowym posiłki regeneracyjne, a latem wodę mineralną.

Razem z ubezpieczonym pracowali w tym czasie: T. K. i J. K..

Ubezpieczony nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego.

Powyższe Sąd ustalił na podstawie akt emerytalnych, zeznań świadków T. K. i J. K. oraz zeznań ubezpieczonego – protokół elektroniczny z rozprawy

z dnia 13.01.2015r. min. 00:08:21 – 00:42:25.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego zasługuje na uwzględnienie.

Spór w rozpoznawanej sprawie sprowadzał się do ustalenia, czy ubezpieczony spełnia warunek prawa do emerytury o jakim mowa w art. 184 pkt.1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( t.j. Dz.U. z 2013r.,

poz.1440 ), to jest czy na dzień 01.01.1999r. posiada 15 - letni okres pracy w warunkach szczególnych.

W ocenie Sądu przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż ubezpieczony w okresie spornego zatrudnienia w Przedsiębiorstwie (...) w K. od dnia 03.07.1972r. do dnia 31.07.1975r. faktycznie stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał pracę

w warunkach szczególnych wymienioną w stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych

w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze( Dz.U. Nr 8, poz.43 ze zm. ) -Wykazie A, Dziale II, to jest „ pracę przy (… ) przesyłaniu energii elektrycznej i cieplnej oraz przy montażu, remoncie i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych ”.

Ustalając to Sąd oparł się na dokumentacji zawartej w aktach organu rentowego,

tu w szczególności na powołanym wcześniej świadectwie pracy z dnia 13.08.1975r., zeznaniach świadków T. K. i J. K., którzy pracowali razem

z ubezpieczonym w ww. Przedsiębiorstwie i byli bezpośrednimi świadkami wykonywanej przez niego wówczas pracy oraz na zeznaniach ubezpieczonego. Zeznaniom tym Sąd dał wiarę, gdyż były one rzeczowe, logiczne, przekonywujące, spójne ze sobą i korespondujące

z treścią zgromadzonej w sprawie dokumentacji, nie były też one kwestionowane przez organ rentowy.

Sąd poprzestał na materiale dowodowym powołanym powyżej uznając, iż jest

on wystarczający do wszechstronnego rozpoznania sprawy. Sąd miał na uwadze fakt, iż organ rentowy nie składał żadnych dalszych wniosków dowodowych w sprawie.

Przy zaliczeniu spornego okresu zatrudnienia ubezpieczonego do pracy w warunkach szczególnych uznanej przez organ rentowy ubezpieczony na dzień 01.01.1999r. posiada wymagany 15 – letni okres takiej pracy.

Podkreślić należy, iż zdaniem Sądu, z okresu zatrudnienia ubezpieczonego

w Przedsiębiorstwie (...) w J. od dnia 11.10.1983r. do dnia 31.12.1998r. ( zaliczonego przez organ rentowy do pracy w warunkach szczególnych ), wbrew stanowisku organu rentowego, nie podlegają wyłączeniu okresy zasiłków chorobowych, bo przepis art.32 ust.1a pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach…. wszedł

w życie dopiero od dnia 01.07.2004r. będąc dodany ustawą z dnia 20.04.2004r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach … ( Dz.U. z 2004r., Nr 121, poz.1264 ) i na jego tle ukształtował się pogląd orzeczniczy, że do dnia 01.07.2004r. nie ulegają wyłączeniu

z okresów składkowych i nieskładkowych podlegających zaliczeniu do pracy w warunkach szczególnych, okresy zasiłków chorobowych( por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18.10.2011r. sygn. akt III UK 46/11 ).

W takiej sytuacji, gdy bezspornym jest, że ubezpieczony w dniu 01.08.2014r. ukończył wiek emerytalny 60 lat, na dzień 01.01.1999r. udowodnił wymagany 25 - letni okres składkowy i nieskładkowy, nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego, Sąd stwierdził, iż ubezpieczony spełnia wszystkie niezbędne przesłanki prawa do dochodzonego świadczenia na podstawie z art.184 w związku z art.32 ustawy z dnia 17.12.1998r.

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i w związku

z § 4 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach … i stąd przyznał

to świadczenie od dnia 23.09.2014r., to jest od daty zgłoszenia wniosku.

W konsekwencji takiego stanowiska, kierując się powołanymi na wstępie rozważań uregulowaniami prawnymi, Sąd z mocy art.477 14§2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję orzekając jak w sentencji.

Sędzia

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.