Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-02-13
Data orzeczenia:
13 lutego 2014
Data publikacji:
9 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
20 marca 2014
Sygnatura:
IX U 2107/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
IX Zamiejscowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Maria Konieczna
Protokolant:
Elwira Dembińska - Kołodziejczyk
Hasła tematyczne:
Emerytura Wcześniejsza
Podstawa prawna:
art.184 ust 1 w zw. z art.32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS z dnia 17.12.1998r. ( Dz.U.z 2013r. poz.1440 ze zm.j.t.) w zw. z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach ( Dz.U.z 1983r. Nr 8 poz.43 ze zm.)
Teza:
prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych przysługuje w przypadku łącznego spełnienia warunków z powołanych uregulowań prawnych w tym wykazania przed sądem wymaganego 15 letniego okresu takiej pracy
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
(Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IX U 2107/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Maria Konieczna

Protokolant:

Elwira Dembińska - Kołodziejczyk

przy udziale./.

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2014 r. w Rybniku

sprawy z odwołania E. W. (W.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o emeryturę

na skutek odwołania E. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 31 października 2013 r. Znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż przyznaje ubezpieczonemu prawo do emerytury od dnia 01 października 2013r.

Sędzia

Sygn. akt IX U 2107/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 31.10.2013r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu E. W. (W.) prawa do emerytury na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r., podnosząc w uzasadnieniu, iż do dnia 01.01.1999r. nie został udowodniony wymagany 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Organ rentowy nie uwzględnił jako pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnych warunkach okresu zatrudnienia od 01.09.1968r. do 30.11.1990r. jako kierowca z uwagi na brak świadectwa wykonywania pracy w szczególnych warunkach.

Ubezpieczony w odwołaniu od decyzji, sprecyzowanym na rozprawie w dniu 13.02.2014r., domagał się jej zmiany, poprzez przyznanie prawa do świadczenia po uprzednim zaliczeniu do pracy w warunkach szczególnych okresu pracy od 20.08.1973r. do 30.11.1990r. w charakterze kierowcy samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie z przyczynjak w zaskarżonej decyzji.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił, co następuje.

Ubezpieczony urodził się w dniu (...)

Wniosek o świadczenie w postaci emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych złożył w organie rentowym w dniu 16.10.2013r.

Ubezpieczony posiada łączny staż pracy okresów składkowych i nieskładkowych uznany przez organ rentowy na dzień 01.01.1999r. w wymiarze 30 lat, 3 miesięcy i 28 dni, w tym żadnego okresu pracy w wykonywanej w warunkach szczególnych.

Ubezpieczony w okresie od 01.09.1968r. do 30.11.1990r. był zatrudniony w Przedsiębiorstwie (...) w J. kolejno na stanowiskach:

- ucznia zawodu od 01.09.1968r. do 30.06.1971r.,

- mechanika pojazdów samochodowych od 01.07.1971r. do 19.08.1973r.,

- kierowcy pojazdów samochodowych powyżej 3,5 tony od 20.08.1973r. do 30.11.1990r.

Z akt osobowych ubezpieczonego wynika, że w aneksie z dnia(...). do umowy o pracę z dnia 01.09.1968r. pracodawca wskazał, iż praca ubezpieczonego, wykonywana na stanowisku kierowcy (A-29) została, na podstawie zarządzenia nr 17 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 12.08.1983r., zgodnie z załącznikiem nr 1 zaliczona do stanowisk pracy, na którym są wykonywane prace w szczególnych warunkach uprawniających do niższego wieku emerytalnego.

Ubezpieczony w okresie od 20.08.1973r. do 30.11.1990r. zatrudnienia w Przedsiębiorstwie jw. faktycznie pracował jako kierowca samochodów ciężarowych wyłącznie o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony. Ubezpieczony jeździł samochodami ciężarowymi typu: wywrotka, S.. Ubezpieczony woził materiały budowlane, w tym stal, cegły, piasek, płyty potrzebne do budowy bloków mieszkalnych. Ubezpieczony pracował także przy załadunku i rozładunku wożonych materiałów jw.

Przedsiębiorstwo jw. świadczyło w okresie spornym usługi dla przemysłu budowlanego głównie dla Przedsiębiorstwa (...).

W związku z wykonywaniem pracy w warunkach szczególnych ubezpieczony otrzymywał mleko.

Ubezpieczony w okresach spornych wykonywał pracę kierowcy samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ubezpieczony posiada uprawnienia do kierowania samochodami ciężarowymi kat. C od 1971r.

W okresie spornym, razem z ubezpieczonym pracowali C. K. oraz E. J. także w charakterze kierowców samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony.

Z zaświadczenia z dnia 20.01.2014r. wynika, iż ubezpieczony w okresie od 17.02.1992r. do 31.08.1996r. był zatrudniony w (...) Sp. z o.o. na stanowisku kierowcy i w okresie tym stale i w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudniony był warunkach szczególnych jako kierowca samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony.

Ze świadectwa wykonywania prac w szczególnych warunkach z dnia 20.01.2014r. wynika natomiast, iż ubezpieczony w okresie od 02.09.1996r. do 31.01.2001r. zatrudniony był w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym (...) w Z. na stanowisku kierowcy i w tym okresie jw. wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy prace kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony wymienione w wykazie A, dział VIII, poz. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r.

Ubezpieczony nie przystąpił do OFE.

Powyższe ustalił Sąd w oparciu o akta organu rentowego, akta osobowe ubezpieczonego z okresu pracy w Przedsiębiorstwie (...) w J., świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach z dnia 20.01.2014r. wystawione przez P.P.P.U. (...) w Z. (k. 17 akt sądowych), zaświadczenie K. M. z dnia 20.01.2014r. k. (18 akt sądowych), zeznania świadków C. K., E. J. oraz ubezpieczonego złożone na rozprawie w dniu 13.02.2014r., czas nagrania 00:09:57-00:25:20 protokołu elektronicznego.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje.

Odwołanie ubezpieczonego zasługuje na uwzględnienie.

Jak wynika z treści art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 1440 ze zm.) ubezpieczonym urodzonym po dniu 31.12.1948 przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32,33,39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy (tj. na dzień 31.12.1998r.) osiągnęli:

1)  okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn oraz

2)  okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27 (tj. 25 lat dla mężczyzn).

Ust. 2 „Emerytura, o której mowa w ust.1, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego.

Jak wynika z §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983r. Nr 8, poz. 43 ze zm.) pracownik, który wykonywał prace w warunkach szczególnych, wymienione w wykazie A, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1)  osiągnął wiek emerytalny: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,

2)  ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Zdaniem Sądu przeprowadzone postępowanie daje w pełni podstawy do przyjęcia, że ubezpieczony wykonywał pracę w warunkach szczególnych przez wymagany przepisami okres co najmniej 15 lat. Za taką pracę należy bowiem uznać okres pracy od 20.08.1973r. do 30.11.1990r. na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony w Przedsiębiorstwie (...) w J., gdy postępowanie bezspornie wykazało, że ubezpieczony faktycznie taką pracę w tym okresie wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Za takim przyjęciem przemawia treść akt osobowych, w tym treść świadectwa pracy z dnia 03.12.1990r., gdy świadectwo to, potwierdzające pracę ubezpieczonego w okresie spornym jw. na stanowisku kierowcy samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony, zostało wystawione bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy, a więc nie dla celów niniejszego postępowania.

Za takim przyjęciem przemawiają zeznania słuchanych w sprawie świadków i ubezpieczonego jako korelujące z treścią akt osobowych, którym to zeznaniom Sąd w pełni dał wiarę jako przekonywującym, spójnym i logicznym przy braku dowodów na okoliczność przeciwną w sytuacji, gdy świadkowie ci byli współpracownikami ubezpieczonego w okresie spornym a więc posiadali bezpośrednią wiedzę o wykonywanej przez ubezpieczonego pracy.

Za kwalifikacją tej pracy jako pracy w warunkach szczególnych przemawia wykaz prac w warunkach szczególnych załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983r. Nr 8, poz. 43 ze zm.) - wykaz A, dział VIII, poz.2, który wskazuje, iż pracą w warunkach szczególnych są prace kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, co w niniejszym postępowaniu zostało wykazane.

Przy wykazaniu, że ubezpieczony spełnia warunek 15 lat pracy w warunkach szczególnych oraz przy bezsporności innych warunków Sąd, na podstawie powołanych przepisów, z mocy art. 477 14 §2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję przyznając ubezpieczonemu prawo do emerytury począwszy od dnia 01 października 2013r., tj. miesiąca, w którym został złożony wniosek o świadczenie, zgodnie z uregulowanie art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Podnieść nadto należy, iż Sąd nie zajął stanowiska co do okresów pracy ubezpieczonego

- od 17.02.1992r. do 31.08.1996r. wykazanym przez ubezpieczonego zaświadczeniem K. M. z dnia 20.01.2014r. , okazanym w dniu rozprawy 13 lutego 2014r., zgodnie z którym ubezpieczony w okresie tym był zatrudniony w warunkach szczególnych jako kierowca samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony w (...) Sp. z o.o. w Z.,

- oraz od 02.09.1996r. do 31.01.2001r. wykazanym przez ubezpieczonego świadectwem wykonywania prac w szczególnych warunkach z dnia 20.01.2014r. wystawionym przez P.P.P.U. (...) w Z., okazanym w dniu rozprawy 13 lutego 2014r., zgodnie z którym ubezpieczony w okresie tym wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy prace kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony wymienione w wykazie A, dział VIII, poz. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r.,

gdyż te okresy wskazanej powyżej pracy nie były objęte treścią odwołania ubezpieczonego.

SSO Maria Konieczna

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.