Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-04-23
Data orzeczenia:
23 kwietnia 2014
Data publikacji:
11 października 2018
Data uprawomocnienia:
30 maja 2014
Sygnatura:
IX U 2132/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
IX Zamiejscowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Maria Konieczna
Protokolant:
Iwona Porwoł
Hasła tematyczne:
Emerytura Wcześniejsza
Podstawa prawna:
art.184 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS i § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r.
Teza:
Wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy faktycznie na stanowisku betoniarz jest pracą w szczególnych warunkach wymienioną w Wykazie A , Dział V , poz.4 .
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
(Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IX U 2132/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 kwietnia 2014 r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Maria Konieczna

Protokolant:

Iwona Porwoł

przy udziale: ./.

po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2014 r. w Rybniku

sprawy z odwołania B. K. ( K. )

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o emeryturę

na skutek odwołania B. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 14 listopada 2013 r. Znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż przyznaje ubezpieczonemu prawo do emerytury od dnia 1 września 2013r.

Sędzia

Sygn. akt IXU 2132/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 14.11.2013r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu B. K. ( K. ) prawa

do emerytury na podstawie art.184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w związku

z §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

gdy ubezpieczony na dzień 01.01.1999r. nie udokumentował wymaganego 15 - letniego okresu pracy w szczególnych warunkach, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Organ rentowy wskazał, iż jako takiej pracy nie zaliczył okresów zatrudnienia ubezpieczonego w Przedsiębiorstwie (...) S.A. w R. od dnia 21.09.1982r. do dnia 31.03.1997r. oraz w (...) Sp. z o.o. od dnia 01.04.1997r.

do dnia 30.04.2000r., bo w świadectwach pracy dotyczących tych okresów pracodawcy wykazali, że ubezpieczony nie wykonywał pracy w warunkach szczególnych – w tej sytuacji przedłożone przez ubezpieczonego zeznania świadków nie stanowią środka dowodowego przed organem rentowym.

Ubezpieczony w odwołaniu od decyzji domagał się jej zmiany przez przyznanie prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, po uprzednim zaliczeniu do takiej pracy okresów zatrudnienia wyszczególnionych powyżej, kiedy to faktycznie świadczył pracę betoniarza.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie z przyczyn jak w zaskarżonej decyzji.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczony B. K. urodził się w dniu (...)

W dniu 11.09.2013r. złożył wniosek o przyznanie prawa do emerytury.

W rozpoznaniu tego wniosku organ rentowy postanowił jak w zaskarżonej decyzji z dnia 14.11.2013r., omówionej na wstępie.

Organ rentowy uznał za udowodniony na dzień 01.01.1999r. staż pracy w łącznym wymiarze 25 lat, w tym żadnego okresu pracy wykonywanej w warunkach szczególnych.

Ubezpieczony od dnia 21.09.1982r. do dnia 31.03.1997r.był zatrudniony

w Przedsiębiorstwie (...) S.A. w R..

W świadectwie pracy z dnia 31.03.1997r. dotyczącym tego okresu pracy wykazano stanowiska zajmowane przez wymienionego: robotnik budowlany, pomocnik betoniarza.

Faktycznie w powyższym okresie spornym, za wyjątkiem okresu od dnia 30.01.1997r. do dnia 12.03.1997r., kiedy to ubezpieczony pracował jako dozorca – stróż mienia, ubezpieczony stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał pracę betoniarza.

Ubezpieczony pracował w brygadzie składającej się z betoniarzy i zajmował się wykonywaniem elementów betonowych takich jak m.in. płyty drogowe i stropowe, kręgi betonowe.

W okresie od dnia 01.04.1997r. do dnia 30.04.2000r. ubezpieczony był zatrudniony

w (...) Sp. z o.o. w J., która powstała wskutek przekształcenia wcześniejszego zakładu pracy ubezpieczonego ( jw. ), na stanowisku pomocnika betoniarza.

Ubezpieczony w tym okresie spornym rzeczywiście wykonywał taką samą pracę

co w okresie wcześniejszym, a mianowicie stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, pracę betoniarza, w tym samym miejscu co poprzednio.

Z tytułu wykonywania takiej pracy w obu okresach spornych ubezpieczonemu przysługiwały dodatki z tytułu wykonywania pracy w warunkach szkodliwych.

Razem z ubezpieczonym pracowali w powyższych okresach spornych T. K. i A. L..

Ubezpieczony nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego.

Powyższe Sąd ustalił na podstawie akt emerytalnych ubezpieczonego, akt osobowych ubezpieczonego dotyczących zatrudnienia w okresach spornych, zeznań świadków T. K. i A. L. oraz zeznań ubezpieczonego – protokół rozprawy z dnia 13.02.2014r. min. 00:16:56 – 00:24:51 oraz z dnia 23.04.2014r. min. 00:02:40 – 00:14:08.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego zasługuje na uwzględnienie.

Spór w rozpoznawanej sprawie sprowadzał się do ustalenia, czy ubezpieczony spełnia warunek prawa do emerytury o jakim mowa w art. 184 pkt.1 ustawy z dnia 17.12.1998r.

o emeryturach i rentach z FUS ( t. j. Dz. U. z 2013r., poz.1440 ), to jest czy na dzień 01.01.1999r. posiada 15 - letni okres pracy w warunkach szczególnych.

W ocenie Sądu przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż ubezpieczony w okresach spornego zatrudnienia w: Przedsiębiorstwie (...) S.A. w R. od dnia 21.09.1982r. do dnia 31.03.1997r.

( po wyłączeniu okresu od dnia 30.01.1997r. do dnia 12.03.1997r., kiedy to ubezpieczony pracował jako dozorca ) oraz w (...) Sp. z o.o. w J. od dnia 01.04.1997r. do dnia 31.12.1998r. faktycznie stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał prace

w warunkach szczególnych wymienione w Wykazie A, Dziale V, poz.4, to jest „ prace betoniarskie ”.

Ustalając to Sąd oparł się na dokumentacji przywołanej wcześniej, a także zeznaniach świadków T. K. i A. L., którzy pracowali razem z ubezpieczonym

w okresach spornych i byli bezpośrednimi świadkami wykonywanej przez niego wówczas pracy. W tej sytuacji Sąd uznał zeznania te za wiarygodne, gdy były one rzeczowe, logiczne, zasadniczo ze sobą zgodne. Sąd oparł się również na zeznaniach ubezpieczonego, które korespondowały z zeznaniami świadków oraz z treścią powołanej w sprawie dokumentacji

i stąd uznał te zeznania również za wiarygodne, dodatkowo jako nie kwestionowane przez organ rentowy.

Przy zaliczeniu okresów spornych podanych na wstępie rozważań do pracy

w warunkach szczególnych ubezpieczony posiada na dzień 01.01.1999r. wymagany

do przyznania emerytury 15 - letni staż takiej pracy.

W takiej sytuacji, gdy ostatecznie bezspornym jest, że ubezpieczony w dniu 03.06.2013r. ukończył wiek emerytalny 60 lat, na dzień 01.01.1999r. udowodnił wymagany 25 - letni okres składkowy i nieskładkowy, nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego, Sąd stwierdził, iż ubezpieczony spełnia wszystkie niezbędne przesłanki prawa do dochodzonego świadczenia na podstawie z art.184 w związku z art.32 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i w związku z § 4 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

( Dz.U. Nr 8, poz.43 ze zm. ) i stąd przyznał to świadczenie od dnia 01.09.2013r., to jest

od miesiąca zgłoszenia wniosku o świadczenie ( zgodnie z art.129 ust.1 ustawy o emeryturach i rentach… )

W konsekwencji takiego stanowiska, kierując się powołanymi powyżej uregulowaniami prawnymi Sąd z mocy art.477 14§2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję orzekając jak w sentencji.

Sędzia

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.