Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Białymstoku z 2013-10-14
Data orzeczenia:
14 października 2013
Data publikacji:
13 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
28 maja 2014
Sygnatura:
V U 1547/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Białymstoku
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
w Stanisław Stankiewicz
Protokolant:
Bożena Radziusz
Hasła tematyczne:
Emerytura Wcześniejsza
Podstawa prawna:
art. 184 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. Nr 153, poz. 1227 z 2009r. ze zm.)
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt V U 1547/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 października 2013 roku

Sąd Okręgowy w Białymstoku

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSA w SO Stanisław Stankiewicz

Protokolant: Bożena Radziusz

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2013 roku w Białymstoku

na rozprawie

sprawy L. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

o emeryturę

na skutek odwołania L. B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

z dnia 25 lipca 2013 roku

Nr (...)

oddala odwołanie

Sygn. akt V U 1547/13

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. decyzją z dnia 25.07.2013 r. odmówił przyznania L. B. prawa do wcześniejszej emerytury na podstawie art.184 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS ze względu na brak 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach. Według organu rentowego wnioskodawca pracował w takich warunkach tylko 5 lat, 6 miesięcy.

W odwołaniu od tego orzeczenia ubezpieczony zarzucił organowi rentowemu błędne przyjęcie, że nie pracował w szczególnych warunkach jako mechanik samochodowy w latach 1971 – 73, 1981 – 87, 1989 – 1992 oraz jako kierowca autokaru w latach 1991 – 1998 a także jako kierowca transportera opancerzonego w latach 1973 – 75. Na podstawie takiego zarzutu zażądał zmiany zaskarżonego orzeczenia.

Sąd Okręgowy w Białymstoku ustalił i zważył, co następuje:

Odwołanie L. B. jest niezasadne.

Wniosek o emeryturę złożył 5.07.2013 r. Podał w nim, że urodził się (...)

O/ZUS odmówił mu przyznania emerytury z powodu zatrudnienia w szczególnych warunkach w wymiarze 5 lat, 6 m-cy i 6 dni. W dniu 1.01.1999 r. suma okresów składkowych i nieskładkowych wnioskodawcy wynosiła 30 lat i 2 miesiące.

Zgodnie z treścią art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych :

1.  ubezpieczonym mężczyznom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 roku przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40 / 60 lat/, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy (1.01.1999 r.) osiągnęli:

a)  okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymagany w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 65 lat (15 lat),

b)  okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27 (25 lat)

Emerytura, o której mowa w ust. 1 przysługuje pod warunkiem nie - przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego.

Wg art. 32 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu ustawy za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagające wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo swoje lub otoczenia w podmiotach, w których obowiązują wykazy stanowisk ustalone na podstawie przepisów dotychczasowych.

Wiek emerytalny uprawniający do przejścia na wcześniejszą emeryturę, rodzaje prac i stanowisk oraz warunki na których ubezpieczonym przysługuje prawo do emerytury, zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Przepisami dotychczasowymi regulującymi warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8 poz. 43 z późń. zm.).

Na mocy art.184 ustawy z dnia 17.12.1998 r. pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach wymienione w wykazie A, nabywa prawo do emerytury, jeżeli oba warunki dotyczące zatrudnienia spełniał w dniu 1 stycznia 1999r.

W aktach sprawy o świadczenie przedemerytalne znajdują się oryginalne świadectwa pracy L. B.. W okresie od 23.08.1971 r. do 27.04.1973 r. był zatrudniony w Przedsiębiorstwie (...) w E. na stanowisku mechanika samochodowego a od 15.01.1976 r. do 30.11.1989 r. był zatrudniony w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie (...) w B.. W odwołaniu podał, że w latach 1981 – 87 pracował na stanowisku mechanika. Był nim także od 1.12.1989 r. do 3.03.1991 r. a nie do 3.04.1992 r. gdyż od 4.04.1991 r. do 3.06.1992 r. skorzystał z urlopu bezpłatnego. Ponadto od 1.04.1991 r. do 31.12.1998 r. podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Na rozprawie w dniu 14.10.2013 r. wnioskodawca wyjaśnił, że jako mechanik zajmował się naprawą różnych autobusów. Naprawa silnika wymagała uniesienia klapy ochronnej. Nigdy nie pracował w kanale. W okresie działalności gospodarczej zajmował się transportem osobowym. Wbrew stanowisku wnioskodawcy nie każde jego zatrudnienie było pracą w szczególnych warunkach. Pomimo tego, że Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 7.02.1983 r. ustaliła olbrzymią liczbę prac, które uznała za prace w szczególnych warunkach nie wszyscy pracownicy pracowali w takich warunkach. W przypadku naprawy pojazdu mechanicznego pracą w szczególnych warunkach była tylko praca wykonywana w kanale remontowym (dział XIV poz.16). Jak przyznał sam L. B. nie pracował w kanale. Z tego powodu żądanie zaliczenia okresów zatrudnienia w charakterze mechanika zostało uznane za całkowicie bezpodstawne. Co do zasady praca na stanowisku kierowcy autobusu jest pracą w szczególnych warunkach. Niestety, dotyczy to tylko pracowników a nie osób prowadzących działalność gospodarczą. W sposób pośredni Sąd Najwyższy potwierdził to w uzasadnieniu wyroków wydanych w sprawach (III UK 246/03, I UK 142/04, I UK 300/04) a Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 12.09.2000 r. (K/1/00). W tej sytuacji Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw do uznania wskazanych przez wnioskodawcę okresów jako zatrudnienia w szczególnych warunkach. Ponieważ nie spełnia on warunków zawartych w art.184 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS odwołanie jako niezasadne podlegało oddaleniu na mocy art.477 17 § 1 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.