Wtorek 23 października 2018 Wydanie nr 3893
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-01-13
Data orzeczenia:
13 stycznia 2015
Data publikacji:
15 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
13 lutego 2015
Sygnatura:
VIII U 2440/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Teresa Kalinka
Protokolant:
Ewa Grychtoł
Hasła tematyczne:
Emerytura Wcześniejsza
Podstawa prawna:
art. 32 , 184 ust. 1 , 136 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt VIII U 2440/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 stycznia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Teresa Kalinka

Protokolant:

Ewa Grychtoł

po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. w Gliwicach

sprawy M. D. (1), M. D. (2) , Z. D.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

o prawo do niezrealizowanego świadczenia

na skutek odwołania S. D. (D.)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

z dnia 21 sierpnia 2014 r. nr (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje M. D. (1), M. D. (2) i Z. D. w częściach równych prawo do niezrealizowanego świadczenia po zmarłym S. D. z tytułu prawa do emerytury za okres od 4 sierpnia 2014 roku do 20 listopada 2014 roku.

(-) SSO Teresa Kalinka

Transkrypcja uzasadnienia wygłoszonego

w dniu 13 stycznia 2015 r. w sprawie VIII U 2440/14

w zakresie znaczników czasowych 00:05:42 – 00:17:50

(x_ (...)_VIII_U_2440_14_54_ (...)_ (...)_ (...)_ (...)_X.mp4)

* * * * * * początek tekstu

[ Przewodniczący 00:00:02.098]

Decyzją z dnia 21 sierpnia 2014 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. powołując się na ustawę z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odmówił ubezpieczonemu S. D. prawodo emerytury z powodu nieudokumentowania wymaganych 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Zdaniem organu rentowego ubezpieczony do dnia 1 stycznia 1999 roku nie udowodnił żadnej pracy w szczególnych warunkach.

W odwołaniu od decyzji S. D. domagał się jej zmiany podnosząc, że w okresie od 1 lipca 1975 roku do 31 grudnia 1991 roku wykonywał pracę w szczególnych warunkach jako spawacz. Po zaliczeniu tego okresu będzie legitymował się wymaganym okresem pracy w szczególnych warunkach i spełni warunki wymagane do nabycia prawa do emerytury. Wniósł też o przesłuchanie świadków na okoliczność, że wykonywał prace spawalnicze.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o oddalenie podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko. Do okresu zatrudnienia w szczególnych warunkachnie zaliczono okresu od 11 czerwca 96 roku do 31 grudnia 1998 roku w charakterze przepalacza w I. Przedsiębiorstwie (...) w M. oraz w okresie od 1 czerwca 75 roku do 31 grudnia 91 roku w charakterze spawacza w Przedsiębiorstwie Budowlano- (...) w M..

Rozpoznając odwołanie Sąd Okręgowy w Gliwicach poczynił następujące ustalenia. Ubezpieczony S. D. urodził się (...). W dniu 8 lipca 2014 roku złożył wniosek o emeryturę w wieku niższym od powszechnego wieku emerytalnego.W dniu 18... 21 sierpnia 2014 roku organ rentowy wydał zaskarżoną decyzję odmowną. Stwierdził, że ubezpieczony do dnia 1 stycznia 1999 roku nie udowodnił żadnego okresu pracy w szczególnych warunkach. Ubezpieczony domagał się w odwołaniu zaliczeniado pracy w szczególnych warunkach okresu zatrudnienia od 1 lipca 1971 rokudo 31 grudnia 1991 roku. W tym okresie był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budowlano- (...) w M., który wcześniej nazywał się Przedsiębiorstwo (...), siedziba tego zakładu mieściła sięw K.. Ubezpieczony przyjął się do pracy tam w październiku 1970 roku, a w roku 1975 ukończył kurs spawalniczy. Jak zeznali świadkowie pan S. K. i S. C. najpóźniej od daty zdobycia uprawnień spawalniczych ubezpieczony przez cały czas zajmował się spawaniem elektrycznym. Pracował on w brygadzie montażu konstrukcji stalowych, praca była wykonywana czasami na wysokości i przez cały okres od 1975 roku pracował przy montażach i spawaniu tych konstrukcji stalowych. Praca była stała i w pełnym wymiarze czasu pracy po 8 godzin dziennie, a czasami takżew nadgodzinach i nie był kierowany on do innych prac. Natomiast prace monterskie polegały na tym, że musiał przygotować sobie materiał, czy części, które należało zespawać. Sąd ustalił nadto, że ubezpieczony ukończył 60 roku życia w dniu 4 sierpnia 2014 roku i na dzień wejścia w życie omawianej ustawy posiadał, co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych i nie przystąpił do Otwartego Funduszu Emerytalnego. Te okoliczności Sąd ustalił na podstawie akt organu rentowego,akt osobowych ubezpieczonego z okresu zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Budowlano- (...), a także na podstawie przesłuchania świadków S. K. i S. C., którzy zeznali, że ubezpieczony stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pracował i jako spawacz. Sąd dał wiarę zeznaniom świadków, w spornym okresie świadkowie pracowali razem z nim. Ponadto świadek K. pomimo tego, że zdobył uprawnienia spawacza później, a został zwolniony prawie w tym samym okresie co pan D., nabył prawo do emerytury i nie miał najmniejszych problemów z uzyskaniem tego prawa, bo organ rentowy uznał jego pracę w charakterze spawacza, jako pracęw szczególnych warunkach. Ubezpieczony również przedłożył świadectwo pracyw szczególnych warunkach za sporny okres. Zeznania świadków pokrywają sięi uzupełniają wzajemnie i znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym.W dniu 20 listopada 2014 roku pan S. D. zmarł i w jego miejsce wstąpiły żona i dwie córki na podstawie artykułu 136 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym w razie śmierci osoby, która zgłosiła wnioseko świadczenia określone ustawą, świadczenia należne do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi i dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo ro, yy domowe.Jak ustalono w postępowaniu sądowym S. D. do dnia śmierci prowadził wspólne gospodarstwo z żoną i dwiema córkami. Sąd zważył, co następuje. Podstawę prawną wydanego wyroku stanowi artykuł 32 ustęp 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w powiązaniu z paragrafem 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 rokuw sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Zgodnie z treścią paragrafu 2 ustęp 1 rozporządzenia okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w tym akcie prawnym są okresy, w których praca w szczególnych warunkach jest wykonywana stała, yy stalei w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy. Zgodniez artykułem 184 ustęp 1 ustawy emerytalno-rentowej ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 roku przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianegow artykule 32, 33, 39 i 40 jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy osiągnęli, po pierwsze okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, czyli tutaj musi być wykazany okres, co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach oraz posiadają okres składkowyi nieskładkowy, o którym mowa w artykule 27 to znaczy w przypadku mężczyzn,co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. W myśl ustępu 2 emerytura,o której mowa w ustępie 1 przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do Otwartego Funduszu Emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym za pośrednictwem zakładu na dochody budżetu państwa. Kwestia posiadania przez ubezpieczonego ponad 25-letniego okresu składkowego i nieskładkowego, ukończenie 60 lat nie były sporne, nie było sporne także, że nie jest członkiem OFE. Okoliczność sporna dotyczyła tylko i wyłącznie posiadania przez ubezpieczonego na dzień 1 stycznia 99 roku wymaganego 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach, bowiem organ rentowy nie zaliczył do takiej pracy żadnego okresu zatrudnienia ubezpieczonego. W świetle zgromadzonego materiału dowodowego Sąd uznał, że pan S. D. posiada wymagany 15-letni okres pracy wykonywanej w warunkach szczególnych. Zgodnie bowiem z wykazem A dział 14 pozycja 12 załącznika do rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 roku prace przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym i atomowodorowym uprawniają do niższego wieku emerytalnego. I postępowanie dowodowe wykazało, że ubezpieczony taką pracę wykonywał od lipca 1975 roku do 1991 roku, czyli co najmniej przez okres 15 lat. Po uzyskaniu uprawnień spawacza pracował wyłącznie jako spawacz i ta praca była wykonywana codzienniew pełnym wymiarze czasu pracy. Należy także zwrócić uwagę, że takiemu charakterowi pracy nie świadczą mm nie, przepraszam, nie przeczą angaże ubezpieczonego, bowiemz akt osobowych wynika, że ubezpieczonych był zatrudniony na stanowisku montera, spawacza, ślusarza, brygadzisty, natomiast przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że pomimo posiadania takich różnych stanowisk zajmował się wyłącznie spawaniem. Należy podkreślić, że okres zatrudnienia może być zaliczony do pracyw szczególnych warunkach, gdy pracownik faktycznie wykonywał prace objęte wykazem prac uprawniających do wcześniejszej emerytury pomimo, że stanowisko jakiemu formalnie przypisano nie jest wymienione w wykazie. Sąd dał wiarę zeznaniom świadków potwierdzających charakter pracy pana S. D. i uznał,że ubezpieczony na dzień 1 stycznia 1999 roku spełnił warunki posiadania 25-letniego okresu składkowego i nieskładkowego oraz 15 lat pracy w szczególnych warunkachw związku z czym decyzja została zmieniona na podstawie artykułu 477 ze znaczkiem14 paragraf 2 kpc. Z uwagi na to, że ubezpieczony w toku postępowania zmarłna podstawie artykułu 136 ustawy emerytalno-rentowej prawo do niezrealizowanego świadczenia przysługuje członkom rodziny wymienionym w tym przepisie w częściach równych i orzeczono, że prawo do niezrealizowanego świadczenia w postaci emeryturyza okres od daty ukończenia 60 roku życia do daty śmierci przysługuje żonie i córkomw częściach równych.

Przepisywanie.pl SERWER - Automatyzacja Przepisywania Nagrań

Zatwierdzono transkrypcję dnia 26 stycznia 2015 r.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.