Środa 24 lipca 2019 Wydanie nr 4167
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Słupsku z 2015-06-18
Data orzeczenia:
18 czerwca 2015
Data publikacji:
9 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
9 lutego 2016
Sygnatura:
I C 100/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Beata Kopania
Protokolant:
sekr. sądowy Anna Karwacka
Podstawa prawna:
art. 24 kc
Teza:
Przesłankami ochrony dóbr osobistych jest zagrożenie lub naruszenie tego dobra oraz bezprawność zagrożenia lub naruszenia. Okoliczność zagrożenia lub naruszenia konkretnego dobra osobistego winna udowodnić strona powoda. Strona pozwana zaś, w ramach podjętej obrony, winna obalić domniemanie bezprawności zagrożenia lub naruszenia.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. I C 100/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 czerwca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Beata Kopania

Protokolant:

sekr. sądowy Anna Karwacka

po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015 r. w Słupsku

na rozprawie

sprawy z powództwa K. Ś.

przeciwko J. F.

o ochronę dóbr osobistych i zapłatę

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 2.777,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Na oryginale właściwy podpis

Sygn. akt IC 100/15

UZASADNIENIE

Powódka, K. Ś., wniosła przeciwko pozwanej, J. F., pozew z żądaniem zobowiązania pozwanej do złożenia oświadczenia w formie pisemnej, osobno w piśmie skierowanym do Rady Nadzorczej Banku (...) w C. oraz osobno w piśmie skierowanym do Zarządu Banku(...)w C., o treści: „W związku z moimi wypowiedziami w dniu 18 grudnia 2014r. w C. w siedzibie Banku (...)w C., w treści których stwierdziłam, że Pani Prezes Banku (...) w C., K. Ś. jeździ na spotkania prezesów, gdzie tylko bawią się i chleją, oświadczam, że przepraszam Panią K. Ś. za naruszenie jej dobrego imienia. Oświadczam jednocześnie, że informacje, jakoby Pani K. Ś. jeździła tylko na spotkania prezesów, gdzie się tylko bawią i chleją jest niezgodna z prawdą i godzi w jej dobre imię”. Nadto wniosła o zobowiązanie pozwanej do zapłaty na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża kwoty 20.000 zł. Zażądała też od pozwanej na swą rzecz zapłaty kosztów procesu.

Na uzasadnienie podała, iż w dniu 18 grudnia 2014r. w siedzibie Banku(...)w C. odbyło się spotkanie, na którym uczestniczyły obie strony oraz członkowie Prezydium Rady Nadzorczej Banku. Dotyczyło ono ustnego wniosku pozwanej o przyznanie jej nagrody w kwocie 50.000 zł. Po udzieleniu głosu pozwanej, poniosły ją emocje i wśród wypowiedzi znalazła się ta, iż powódka „jeździ na spotkania prezesów, gdzie tylko bawią się i chleją”. Wypowiedź powyższa była nie tylko nieprawdziwa, lecz naraziła powódkę na utratę zaufania u członków Rady Nadzorczej Banku(...), w którym powódka pełni funkcję prezesa. Jest bowiem oczywiste, że prezes banku musi posiadać zaufane organów nadzorczych, a jego brak może doprowadzić do odwołania go z funkcji. Tymczasem słowa pozwanej ukierunkowane były na to, by rzucić fałszywe oskarżenia na powódkę.

Na rozprawie w dniu 11 czerwca 2015r. powódka wskazała, że zachowanie pozwanej naruszyło dobra osobiste powódki w postaci dobrego imienia, czci i wizerunku (k. 42).

Pozwana, J. F., wniosła o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie od powódki na swą rzecz kosztów procesu.

Zaprzeczyła, by na spotkaniu w dniu 18 grudnia 2014r. użyła słowa przytoczone przez powódkę. Wskazała, że jako były Prezes Banku (...) w C. oraz jako członek Banku (...) w C., była na spotkaniu w banku, by podnieść apel o to, by zarząd przedstawiał na posiedzeniach organu nadzoru pełną i zrozumiałą narrację każdego zdarzenia, albowiem brak należytego zrozumienia może rodzić groźne zjawisko naruszenia reputacji banku. Jednocześnie na spotkaniu tym pozwana przekazała Prezydium Rady informację, że docierają do niej głosy, iż obecna prezes banku często jest nieobecna w pracy. Dodatkowo zarzuciła zarządowi, iż nie kontynuuje polityki pozyskiwania nowych klientów oraz nie podejmuje działań ukierunkowanych na utrzymanie współpracy z dotychczasowymi klientami banku. Podniosła także zarzuty co do sposobu zwalniania pracowników banku przez powódkę. Przedstawione twierdzenia stanowiły krytykę, do której pozwana, jako członek Banku (...) w C., ma prawo.

Sąd ustalił:

Pozwana, J. F., od 1993r. do dnia 2 sierpnia 2013r. pełniła funkcję Dyrektora, a następnie Prezesa Banku (...) w C..

Dnia 2 sierpnia 2013r. powierzono jej funkcję Pełnomocnika Zarządu Banku (...), gdyż zamierzała ubiegać się o mandat Burmistrza Miasta C. w wyborach samorządowych w 2014r. Wówczas zaproponowała, by funkcję Prezesa Banku (...) w C. objęła powódka, K. Ś..

Dowód: zeznania świadka E. G. 02:27:34 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 44v, przesłuchanie pozwanej 03:49:28 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 48v-49.

Powódka, K. Ś., jest pracownikiem Banku (...) w C. do 2000r. Od dnia 2 sierpnia 2013r. pełni w tym banku funkcję Prezesa.

Dowód: przesłuchanie powódki, 03:15:53 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 47.

W wyborach samorządowych w 2014r. pozwana uzyskała mandat Burmistrza Miasta C.. Z dniem 1 grudnia 2014r. objęła powyższy urząd ( bezsporne).

W konsekwencji powyższego, pozwana w dniu 27 listopada 2014r. złożyła do Banku (...) w C. wniosek o udzielenie jej urlopu bezpłatnego na czas trwania kadencji Burmistrza. Tego samego dnia zgłosiła powódce wniosek o przyznanie jej nagrody pieniężnej w wysokości 50.000 zł., stanowiącej równowartości trzech miesięcznych wynagrodzeń. Powódka poinformowała pozwaną, że jest tym wnioskiem zaskoczona, że musi skonsultować z Radą Nadzorczą Banku zasadność przyznania pozwanej nagrody w takiej wysokości.

Dowód: zeznania świadka L. D., 01:14:46 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 41, zeznania świadka E. G. 02:20:36 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 44, przesłuchanie powódki, 03:14:50, 03:17:39 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 47v, przesłuchanie pozwanej 03:54:51 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 49.

W dniu 16 grudnia 2014r. odbywało się zebranie Rady Nadzorczej Banku (...), na którym powódka poinformowała obecnych o wniosku pozwanej. Rada wówczas sprzeciwiła się wnioskowi pozwanej. Podkreślano, że bank nie jest w na tyle dobrej kondycji finansowej, by wypłacić pozwanej wnioskowaną kwotę. Był to czas, kiedy bank nie wypłacał nagród swym pracownikom. Członkowie Rady zaproponowali spotkanie z pozwaną, by ewentualnie zaproponować nagrodę, ale w niższej wysokości. Na tym zebraniu powódka, jako Prezes Zarządu, zaprezentowała również informację o kondycji finansowej banku.

Dowód: zeznania świadka L. D., 01:18:15 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 41, zeznania świadka E. G. 02:20:36 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 44, przesłuchanie powódki 03:19:43, 03:20:53 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 47v.

Tego samego dnia kilku członków Rady Nadzorczej, tj. C. N., B. A. i C. O., postanowiło udać się do Urzędu Miejskiego w C., by złożyć pozwanej gratulacje z powodu wyboru na urząd Burmistrza.

Podczas tej wizyty członkowie Rady Nadzorczej poinformowali pozwaną, że rada nie wyraziła zgody na przyznanie jej nagrody w kwocie 50.000 zł. Jednocześnie zaproponowali jej spotkanie w siedzibie Banku (...) w C. celem dodatkowego omówienia kwestii nagrody dla pozwanej. Podczas tej rozmowy C. O. poinformował pozwaną, że bank zamknął rok 2014 stratą w wysokości 200.000 zł. Pozwana, jako były Prezes Banku, zdenerwowała się tą informacją, wskazując, że jeszcze w listopadzie 2014r. sytuacja banku była dobra. Pozwana nie przyjęła propozycji spotkania w siedzibie banku.

Jednakże wieczorem w dniu 16 grudnia 2014r. pozwana skontaktowała się z C. O. i przekazała informację, że zgadza się na spotkanie.

Dowód: zeznania świadka L. D., 01:18:15 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 41, zeznania świadka H. M. 02:01:19 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r.., k. 43, zeznania świadka E. G. 02:20:36 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 44, zeznania świadka C. O., 02:40:47 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 45v, przesłuchanie powódki 03:22:28, 03:41:17, 03:42:04 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 47v – 48, przesłuchanie pozwanej 03:56:11 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 49.

W dniu 18 grudnia 2014r. w siedzibie Banku (...) w C. odbyło się spotkanie pozwanej z Zarządem banku, który reprezentowała powódka i L. D. oraz z Prezydium Rady Nadzorczej w osobach: H. M., E. G. oraz C. O..

Spotkanie miało nerwowy i napięty przebieg od samego początku. Pozwana prezentowała postawę emocjonalną. Miała żal o to, że Rada nie zaakceptowała jej wniosku o nagrodę. Niemalże od razu rozpoczęła swe wystąpienie od przedstawienia zarzutów wobec Zarządu banku, w tym wobec powódki. Zarzuciła m.in, iż obecny Zarząd nie przedstawia Radzie Nadzorczej prawdziwych informacji o sytuacji finansowej banku, nadto, że informacje te przekazuje w sposób niejednoznaczny. Zarzut powyższy nawiązywał do informacji przekazanych pozwanej przez C. O., że bank ma stratę finansową w kwocie 200.000 zł.

Pozwana zarzucała powódce, iż nie podejmuje działań ukierunkowanych na utrzymanie dotychczasowych klientów banku oraz na pozyskanie nowych. Podała nazwy firm, które odeszły z Banku (...)w C.. Informacje te nie polegały na prawdzie.

Pozwana zakwestionowała sposób rozwiązywania umów o pracę z pracownikami banku stosowany przez powódkę.

Wskazała też, że powódki zbyt często nie ma na miejscu, przez co klienci banku tracą bezpośredni kontakt z prezesem. Pozwana zażądała, by powódka poinformowała radę, jaki przebieg mają zebrania prezesów, w których uczestniczy. Powiedziała, że powódka jeździ na spotkania prezesów, a tam „tylko bawią się i chleją”, że spotkania te niczemu nie służą, że tylko marnotrawi się pieniądze banku na ich organizowanie.

W obronie powódki stanął C. O., który wskazał, że zarzut pozwanej co do spotkań prezesów jest nieprawdziwy. Podał, że uczestniczył w spotkaniach tego rodzaju oraz, że mają one merytoryczny charakter.

Dowód: zeznania świadka L. D., 01:13:32, 01:15:57, 01:18:15, 01:21:56, 01:26:01, 01:26:02, 01:29:58, 01:31:24, 01:33:19, 01:34:11, 01:34:43 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 41 - 42, zeznania świadka H. M., 01:55:16, 01:56:36, 01:58:54, 02:06:25, 02:08:18 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 43 – 43v, zeznania świadka E. G. 02:23:20 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 44 – 44v, zeznania świadka C. O., 02:36:37, 02:48:38, 02:49:13, 02:51:19, 02:54:14, 02:55:17, 02:56:04 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 45 – 46, przesłuchanie powódki 03:23:59, 03:25:55, 03:29:31, 03:34:03 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 47v – 48, przesłuchanie pozwanej 04:00:30, 04:04:17, 04:06:25, 04:06:58, 04:19:47 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 49 – 49v.

Na spotkaniu tym pozwana zaproponowała, że będzie świadczyła usługi doradcze dla banku w ramach umowy zlecenia z wynagrodzeniem 5.000 zł. miesięcznie. Ta propozycja nie spotkała się z aprobatą obecnych.

Dowód: zeznania świadka H. M. 01:56:36 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 43, zeznania świadka C. O. (1), 02:36:37 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 45.

Spotkanie nie skończyło się żadnym konstruktywnym wnioskiem. Strony rozstały się w emocjach.

Dowód: zeznania świadka H. M. 01:58:54 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 43, zeznania świadka E. G. 02:32:11 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 44v,

Nikt z osób obecnych na spotkaniu w dniu 18 grudnia 2014r. nie uwierzył w słowa pozwanej, jakoby powódka uczestniczyła w spotkaniach prezesów, gdzie „tylko bawią się i chleją”. Powódka powszechnie była i jest nadal znana jako abstynentka. Miała i ma dobrą opinię wśród członków Rady Nadzorczej i nie tylko. Uznaje się ją za osobę kulturalną, wyważoną.

Powódki nie spotkały żadne negatywne konsekwencje ze strony Rady Nadzorczej po spotkaniu w dniu 18 grudnia 2014r.

Członkowie Rady byli zażenowani zachowaniem pozwanej.

Dowód: zeznania świadka L. D., 01:26:01, 01:36:29 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 41v-42, zeznania świadka H. M. 02:02:44, 02:10:36 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 43, zeznania świadka E. (...):34:44 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 45.

Członkowie Banku (...) oraz organ nadzorczy Zarządu – Rada Nadzorcza oczekują od Prezesa Banku nieskazitelnego charakteru. Wymagają, by osoba pełniąca powyższą funkcje reprezentowała bank w sposób godny.

Dowód: zeznania świadka L. D. 01:26:01 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 41v, zeznania świadka H. M. 02:02:44 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 43, zeznania świadka C. O. 02:42:23 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r.,k. 45v, przesłuchanie powódki 03:35:59 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r,. k. 48.

Spotkania prezesów banków spółdzielczych, w których uczestniczy powódka, mają charakter merytoryczny. Bierze ona udział w 4 do 6 takich spotkań rocznie. Składane są tam m.in. sprawozdania (...) Banku S.A. Spotkania te mają również charakter edukacyjny, dotyczą m.in. tematyki ryzyka bankowego.

Dowód: zeznania świadka H. M. 02:02:44 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 43, zeznania świadka E. G. 02:27:34 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 44v, zeznania świadka, C. O. 02:36:37, 02:38:49 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 45, przesłuchanie powódki 03:30:20 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 48.

Z uwagi na udzielenie pozwanej urlopu bezpłatnego, została ona zobowiązana przez pracodawcę – Bank Spółdzielczy w C. do zdania powierzonego jej sprzętu, w tym m.in. laptopa i pilota do bramy wjazdowej. Pozwana zdała ten sprzęt w dniach 29/30 grudnia 2014r.

W dniu 23 grudnia 2014r. pozwana otrzymała od Banku (...) w C. rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.

Pozwana wniosła do Sądu Pracy pozew m.in. o przywrócenie jej do pracy.

Dowód: przesłuchanie powódki, 03:42:46, 03:43:48 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 48v, przesłuchanie pozwanej 03:53:49, 04:14:51 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 49 – 49v.

W kwietniu 2015r. w prasie lokalnej C. ukazał się artykuł pt. „ (...) na kasę”. W jego treści zawarta była informacja o tym, że pozwana wystąpiła do Banku (...) w C. z wnioskiem o przyznanie jej nagrody w kwocie 50.000 zł., a także informacja o złożeniu do Sądu Okręgowego w Słupsku przeciwko pozwanej pozwu o ochronę dóbr osobistych.

W odpowiedzi na powyższe pozwana zwołała konferencję prasową, w czasie której oświadczyła, że pozew złożony do Sądu Okręgowego w Słupsku dotyczy słów wypowiedzianych w banku, iż „nowa pani prezes jeździ na spotkania prezesów banków, gdzie tylko chleją i się bawią”. Pozwana podała, że była w banku, złożyła krytykę obecnej Prezes banku, jednak słów przytaczanych przez powódkę nie użyła. Podała, że „(…) takie słowa nie padły. Nie mogły paść. Wiem przecież, że pani K. nie pije alkoholu, bo jest osobą niepijąca w ogóle”

Dowód: artykuł prasowy pt. „F. komentuje pozwy i zapewnia, że wygra kolejne wybory”, k. 37przesłuchanie powódki 03:37:30, 03:45:40 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 48 – 48v przesłuchanie pozwanej 04:20:40, 04:21:55 protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2015r., k. 49v- 50.

Sąd zważył:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Stan faktyczny sąd ustalił w oparciu o zgodne, logiczne i spójne zeznania świadków, H. M., E. G., C. O. i L. D. oraz na przesłuchaniu powódki, które korelowało z zeznaniami powyższych świadków. Pozwanej sąd dał wiarę jedynie w części, albowiem ich treść była ukierunkowana na uzyskanie korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, o czym będzie mowa niżej.

Zeznania świadków, R. K. i H. C., okazały się bez znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, albowiem są to klienci banku, którzy mieli kontakt, zarówno z powódką, jak i pozwaną i nie zgłaszali zarzutów do zachowania żadnej ze stron.

Powódka oparła swe roszczenie ochrony dóbr osobistych na twierdzeniu, iż pozwana naruszyła dobre imię powódki, jej wizerunek i cześć, przez to, że na spotkaniu w siedzibie Banku (...)w C. w dniu 18 grudnia 2014r. w obecności Prezydium Rady Nadzorczej Banku wypowiedziała słowa, iż powódka „jeździ tylko na spotkania prezesów, gdzie się tylko bawią i chleją”. Słowa te nie tylko są, zdaniem powódki, nieprawdziwe, ale naruszają też dobra osobiste powódki w postaci jej dobrego imienia, czci i wizerunku, które są niezbędne w przy wykonywanej przez nią funkcji Prezesa Banku(...)w C..

Zgodnie z treścią art. 24 par 1 k.c. ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Z powyższej regulacji wynika, że przesłankami ochrony dóbr osobistych jest zagrożenie lub naruszenie tego dobra oraz bezprawność zagrożenia lub naruszenia. Okoliczność zagrożenia lub naruszenia konkretnego dobra osobistego winna udowodnić strona powoda. Strona pozwana zaś, w ramach podjętej obrony, winna obalić domniemanie bezprawności zagrożenia lub naruszenia.

Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy stwierdzić należy, że powódka winna udowodnić, iż doszło do zdarzenia, które naruszyło jej dobra osobiste, tj. iż pozwana wypowiedziała słowa przytoczone w uzasadnieniu pozwu oraz, że zachowanie to naruszyło dobra osobiste powódki w postaci dobrego imienia, czci i wizerunku. Na pozwanej zaś spoczywał obowiązek obalenia domniemania bezprawności ewentualnego naruszenia.

Dokonując oceny materiału dowodowego gromadzonego w sprawie, sąd uznał, że powódka wykazała, że podczas spotkania w dniu 18 grudnia 2014r. pozwana wypowiedziała słowa, iż powódka „jeździ na spotkania prezesów, gdzie bawią się tylko i chleją”.

Z zeznań świadków w osobach, H. M., E. G., C. O. i L. D. oraz z przesłuchania powódki wynika wprost, że spotkanie w dniu 18 grudnia 2014r. zostało zorganizowane po to, by poinformować pozwaną o tym, że Bank (...) nie uwzględnił wniosku pozwanej o przyznanie jej nagrody w wysokości 50.000 zł. Świadkowie zgodnie podali, że pozwana taki wniosek ustnie zgłosiła powódce w dniu złożenia wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego oraz, że powódka przedstawiła ten wniosek do oceny Radzie Nadzorczej Banku w dniu 16 grudnia 2014r., a także, że Rada nie przychyliła się do wniosku pozwanej. Osoby powyższe zgodnie podały również, iż spotkanie z Prezydium Rady Nadzorczej w obecności zarządu zostało zaproponowane przez członków Rady Nadzorczej w dniu 16 grudnia 2014r. oraz, że pozwana ostatecznie propozycję spotkania przyjęła. Świadkowie spójnie zeznali, iż atmosfera spotkania od początku była napięta, gdyż pozwana przyszła na to spotkanie zdenerwowana, zgłaszała zarzuty do zarządu różnego rodzaju, w tym m.in., że zarząd nie podaje prawdziwych informacji Radzie Nadzorczej o sytuacji finansowej banku, że nie prowadzi prawidłowej polityki pozyskiwania klientów banku, nadto zarzuciła powódce, że zbyt często nie ma jej w banku w C., na co skarżą się klienci. Osoby wyżej wymienione zgodnie podały, że pozwana zarzuciła powódce, że jeździ na spotkania prezesów, na których „tylko bawią się i chleją”.

Sąd uznał zeznania świadków, L. D., H. M., E. G. i C. O. za całkowicie wiarygodne. Były one spójne, logiczne, wzajemnie ze sobą korespondowały. Nosiły cechy spontaniczności. Również przesłuchanie powódki było wiarygodne. Jego treść była zgodna z treścią zeznań powyższych osób.

W kontekście powyższego materiału dowodowego, twierdzenia pozwanej, jakoby nie wypowiedziała kwestionowanych słów uznać należy za zupełnie gołosłowne.

Reasumując, sąd nie ma wątpliwości, że w dniu 18 grudnia 2014r. pozwana w siedzibie Banku (...) w C. wypowiedziała słowa, iż pozwana jeździ na spotkania prezesów, gdzie „tylko bawią się i chleją”.

Rozstrzygając niniejszą sprawą, sąd obowiązany był ocenić, czy takie zachowanie pozwanej naruszyło dobra osobiste powódki.

Podkreślić należy z całą stanowczością, że sąd uznaje zachowanie pozwanej na spotkaniu w dniu 18 grudnia 2014r. za niewłaściwe i niestosowne. Jednakże powyższy wniosek jest niewystarczający do uznania, że pozwana swym zachowaniem naruszyła dobra osobiste powódki.

Powódka domaga się ochrony dóbr osobistych w postaci dobrego imienia, czci i wizerunku, które są jej niezbędne przy pełnieniu funkcji Prezesa Banku (...) w C..

W doktrynie i orzecznictwie podnosi się, że przez cześć człowieka zwykło się rozumieć dwa jej aspekty: tzw. cześć zewnętrzną w znaczeniu dobrej sławy, dobrego imienia i tzw. cześć wewnętrzną w znaczeniu godności osobistej, wyobrażenia o własnej wartości. Obie postaci czci są pod ochroną przewidzianą w art. 23 k.c. i art. 24 k.c., lecz w granicach przeciętnych ocen stosowanych w społeczeństwie, a nie w indywidulanym odczuciu osoby, która domaga się ochrony prawnej (uchwała SN OSN 1971r., poz. 188).

Zgłoszone przez powódkę dobra osobiste dotyczą zatem czci w rozumieniu zewnętrznym, tj. dobrego imienia powódki i jej wizerunku jako Prezesa Banku.

Zatem należy ocenić, czy zachowanie pozwanej naruszyło dobra osobiste powódki w ocenie społeczeństwa.

Odwoływanie się, przy ocenie, czy doszło do naruszenia czci, wizerunku i dobrego imienia do kryteriów obiektywnych, oznacza uwzględnienie opinii występującej w społeczeństwie, a nie rekcji społeczeństwa na konkretne zachowanie pozwanego (wyrok SN z dnia 29 września 2010r., (...), Biuletyn (...)).

Odnosząc powyższe do realiów niniejszej sprawy stwierdzić należy, iż z zeznań świadków, L. D., H. M., E. G. i C. O., obecnych na spotkaniu w dniu 18 grudnia 2014r., wynika, że byli oni zażenowani zachowaniem pozwanej, zarówno tym, że wnioskowała o nagrodę dla siebie i to w kwocie 50.000 zł., że proponowała obsługę banku w ramach zlecenia za kwotę 5.000 zł. miesięcznie oraz, iż na spotkaniu w banku zachowywała się wysoce emocjonalnie, używając przy tym kwestionowanych słów. Zachowanie pozwanej przyniosło ujmę jej samej, nie zaś powódce. Świadkowie zdarzenia zgodnie bowiem podali, że nie uwierzyli w słowa pozwanej, jakoby powódka uczestniczyła w spotkaniach prezesów, na których tylko „bawią się i chleją”. Zarówno świadek, C. O., jak i świadek H. M. podali, że uczestniczyli w tego rodzaju spotkaniach i wiedzą, że mają one charakter merytoryczny.

Nadto z zeznań świadków, L. D., H. M., E. G. i C. O. wynika, że wypowiedziane przez pozwaną słowa nie wpłynęły na ich opinię o powódce. Wiedzieli bowiem, że jest osobą niepijącą alkohol, iż jest kulturalna i wyważona oraz, że jako Prezes Zarządu godnie reprezentuje Bank (...) w C.. Powódkę nie spotkały żadne negatywne konsekwencje po słowach wypowiedzianych przez pozwaną. Członkowie Rady Nadzorczej, organu nadzorującego działalność powódki, nie mieli żadnych wątpliwości, że powódka jest osobą właściwą do pełnienia funkcji Prezesa w banku. Byli i są nadal przekonani, że powódka prezentuje cechy charakteru, które predestynują ją do funkcji Prezesa Banku (...) w C..

Dodatkowo wskazać należy, iż wypowiedziane słowa padły na spotkaniu w wąskim i zaufanym gronie. A informacje o ich użyciu dotarły do opinii publicznej przez to, że w kwietniu 2015r. ukazał się artykuł prasowy w lokalnej prasie pt. „ (...) na kasę”, w którym Bank (...) poinformował społeczeństwo o wytoczeniu przeciwko pozwanej powództwa o ochronę dóbr osobistych, zaś pozwana, chcąc przybliżyć opinii publicznej o co chodzi, wskazała podczas konferencji prasowej, o jakie słowa jest sprawa. Zatem to po stronie powodowej nastąpiła wpierw aktywność, która spowodowała ujawnienie kwestionowanych słów.

Nadto, podkreślić należy, że nawet gdyby powódka czuła się dotknięta wypowiedzianymi przez pozwaną słowami, to do ochrony dóbr osobistych stosuje się obiektywną teorią, która oznacza, że do oceny, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych uwzględnia się opinię występującą w społeczeństwie.

Uznać należy, iż wypowiedziane przez pozwaną słowa w dniu 18 grudnia 2014r. w siedzibie banku, w ocenie rozsądnego człowieka, nie rzucają cienia na powódkę. Z ich treści nie wynika, aby powódka zachowywała się w sposób niewłaściwy, tj. aby tylko „bawiła się i chlała” na spotkaniach prezesów.

Reasumując powyższe, sąd uznał, że zachowanie pozwanej polegające na wypowiedzeniu w dniu 18 grudnia 2014r. w siedzibie banku słów, iż powódka jeździ na spotkania prezesów, na których tylko „bawią się i chleją”, nie naruszyło dóbr osobistych powódki w postaci dobrego imienia, czci i wizerunku.

W konsekwencji powyższego, sąd oddalił powództwo na podstawie art. 24 k.c., stosowanego a contrario.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 par 1 i par 3 k.p.c. w zw. z par 6 pkt 5 i par 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokacie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z (...)., poz. 461), mając na uwadze, iż powódka przegrała niniejszy spór w całości. Na koszty pozwanej złożyło się wynagrodzenie dla fachowego pełnomocnika w kwocie 2760 zł. oraz opłata za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.

Na oryginale właściwy podpis

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.