Środa 27 maja 2020 Wydanie nr 4475
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Lubinie z 2015-11-17
Data orzeczenia:
17 listopada 2015
Data publikacji:
13 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
17 lutego 2016
Sygnatura:
I C 1094/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Katarzyna Pozlewicz-Szymańska
Protokolant:
Wioletta Mróz
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt: I C 1094/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

L., dnia 17 listopada 2015r.

Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Pozlewicz-Szymańska

Protokolant: Wioletta Mróz

po rozpoznaniu w dniu 05 listopada 2015r.

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) S.A. w W.

przeciwko C. S.

o ustalenie

I.  oddala powództwo;

II.  koszty postępowania wzajemnie znosi.

Sygn. akt I C 1094/15

UZASADNIENIE

Pozwem skierowanym przeciwko pozwanemu C. S. strona powodowa (...) S.A. z siedzibą w W. wniósł o ustalenie wygaśnięcia obowiązku płatności renty.

W uzasadnieniu strona powodowa wskazała, że na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 20.12.2006 r. wydanego w sprawie o sygnaturze akt II Ca 632/06 strona powodowa wypłacała pozwanemu rentę w wysokości po 250 złotych miesięcznie. Ostatnie kwoty tytułem renty wypłacono pozwanemu w dniu 7 kwietnia 2015 r. kwotę 750 złotych, która obejmowała świadczenia za kwiecień maj oraz czerwiec. Strona powodowa wskazała, że pozwany powinien zakończyć naukę w Liceum Ogólnokształcącym w czerwcu 2014 r. Pozwany pomimo, wezwania do aktualnego stanu faktycznego nie udzielił stronie powodowej informacji, czy nadal się uczy. W ocenie strony powodowej pozwany w tym zakresie winien współpracować ze stroną powodową. Wobec powyższego storna powodowa przyjęła, że skoro pozwany jest pełnoletni i zakończył tym samym zmieniły się stosunki a powództwo jest zasadne świetle art. 907 § 2 k.p.c.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości.

W uzasadnieniu wskazał, że nie zaistniały okoliczności skutkujące wygaśnięciem obowiązku alimentacyjnego, który ciążyłby na ojcu pozwanego tym samym obowiązek płatności renty nie wygasł. Pozwany wskazał, że po zakończeniu nauki w Liceum Ogólnokształcącym w czerwcu 2014 r., w październiku 2014 r. rozpoczął naukę na Uniwersytecie w L. na kierunku „Ekonomia (...) w przemyśle”. Nadto wskazał, że uzyskał promocję na II rok i kontynuuje naukę w systemie dziennym. Podniósł również, że nie otrzymał od strony powodowej żadnej korespondencji w przedmiocie przestawienia aktualnego stanu faktycznego w zakresie kontynuowania nauki oraz zarzucił, że strona powodowa nie przestawiła żadnych dowodów doręczenie rzekomym pism.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 20.12.2006 r. wydanego w sprawie o sygnaturze akt II Ca 632/06 strona powodowa wypłacała pozwanemu rentę w wysokości po 250 złotych miesięcznie. Ostatnie kwoty tytułem renty wypłacono pozwanemu w dniu 7 kwietnia 2015 r. kwotę 750 złotych, która obejmowała świadczenia za kwiecień maj oraz czerwiec. (okoliczności bezsporne)

Powyższe świadczenie było pozwanemu wypłacane w związku ze śmiercią jego ojca, który zginął w wypadku samochodowym, którego sprawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej u strony powodowej (okoliczności bezsporne.)

Pozwany do czerwca 2014 r. uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego. (okoliczności bezsporne)

W październiku 2014 r. rozpoczął naukę na Uniwersytecie w L. w Wielkiej Brytanii na kierunku „Ekonomia (...) w przemyśle” i po otrzymaniu promocji na II rok studiów kontynuuje naukę w tej uczelni jako student trybu dziennego.

Dowód : zaświadczenia o kontynuowaniu nauki k. 43 – 48 oraz 66-69

- słuchany w charakterze strony pozwany k. 50 – 00:08:27

Pozwany poniósł koszty związane z tłumaczeniem w/w zaświadczeń w kwotach 120 złotych oraz 60 złotych.

Dowód : faktury k. 49 - 69

W czasie nauki w Liceum Ogólnokształcącym strona powodowa pismem z dnia 18.01.2013 r. zwracała się do matki pozwanego o przedłożenie zaświadczenia, że pozwany kontynuuje naukę. Zaświadczenie tale zostało przez matkę pozwanego dostarczone.

Następnie pismami z dnia 22.08.2014 r. oraz 30.12.2014 r. kierowanymi na adres L. ul. (...) strona powodowa ponownie zwracała się o nadesłanie dokumentów ale korespondencja wróciła nie podjęta w terminie.

Następnie pismem z dnia 13.03.2015 r. strona powodowa wystosowała kolejne pismo na adres S. 128.

Pozwany nie poinformował strony powodowej o rozpoczęciu i kontynuowaniu studiów, ani o zmianie miejsca zamieszkania.

Dowód : akta szkodowe

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na oddalenie.

Zgodnie z treścią art. 907 § 2 k.c. jeżeli obowiązek płacenia renty wynika z ustawy, każda ze stron może w razie zmiany stosunków żądać zmiany wysokości lub czasu trwania renty, chociażby wysokość renty i czas jej trwania były ustalone w orzeczeniu sądowym lub w umowie.

Celem powyższego przepisu jest zharmonizowanie treści przysługującego poszkodowanemu prawa podmiotowego ze zmianą okoliczności faktycznych, jaka może nastąpić w przyszłości.

Uznać zatem należy, że w tym przepisie przewidziano odstępstwo od zasady materialnej prawomocności wyroków i materialnej skuteczności ugód, w zakresie określenia wysokości i czasu trwania renty. Wynikające z istoty unormowania zawartego w art. 907 § 2 k.c. ograniczenie materialnej prawomocności wyroku oznacza, że wyrok orzekający o obowiązku świadczenia renty wiąże materialnie tylko w okolicznościach przyjętych za podstawę orzeczenia, z tym, że zmiana może nastąpić jedynie w razie istotnej zmiany stosunków w stosunku do stanu, w jakim orzekano o rencie.

W wypadku renty zasądzonej na podstawie art. 422 § 2 k.c. jak w przedmiotowej sprawie - nowe okoliczności stanowiące podstawę stwierdzenia zmiany stosunków mogą dotyczyć zarówno sfery osobistej uprawnionego do renty lub zobowiązanego z tego tytułu, jak i zjawisk o charakterze obiektywnym. Za taką przesłankę w ocenie sądu należy uznać okoliczności również dotyczące kontynuowania przez uprawnionego do pobierania renty nauki.

Właśnie ta okoliczność była podnoszowna w pozwie jako okoliczność uzasadniająca wygaśnięcie obowiązku płacenia renty na rzecz powoda.

W toku postępowania dowodowego sąd ustalił ponad wszelką wątpliwość na podstawie dowodów z dokumentów oraz na podstawie informacji podanych przez słuchanego w charakterze strony pozwanego, że po zakończeniu liceum w czerwcu 2014 r., pozwany w październiku 2014 r. rozpoczął naukę na Uniwersytecie w L. w Wielkiej Brytanii na kierunku „Ekonomia (...) w przemyśle” i po otrzymaniu promocji na II rok studiów kontynuuje naukę w tej uczelni jako student trybu dziennego.

Zatem w ocenie sądu brak jest podstaw do przyjęcia, że nastąpiła zmiana stosunków, o których mowa w art. 907 § 2 k.c. i w brak było podstaw do uznania, że obowiązek płatności renty na rzecz pozwanego wygasł. W konsekwencji powództwo zostało oddalone.

Jednocześnie sąd kierując się dyspozycją art. 100 k.p.c. wzajemnie zniósł koszty postępowania. W toku postępowania obie strony poniosły koszty w zbliżonej wysokości mianowicie koszty zastępstwa procesowego pełnomocników oraz strona powodowa opłatę od pozwu w kwocie 150 złotych a pozwany kwotę 180 złotych tytułem tłumaczeń dokumentów (zaświadczeń z (...) L.), które należy zaliczyć zgodnie z treścią art. 98 k.p.c. jako koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw.

W ocenie sądu pozwany dał powód do wytoczenia powództwa.

Jak wynika z materiału dowodowego zebranego w sprawie pozwany nie zawiadomił strony powodowej o tym, że kontynuuje naukę na Uniwersytecie w Wielkiej Brytanii. W ocenie sądu pozwany powinien sobie zdawać sprawę, że okoliczności te są istotne z punktu widzenia zasadności wypłacania renty. Tym bardziej, że w toku postępowania pozwany sam wystąpił z inicjatywą dowodową w zakresie wykazania, że kontynuuje naukę uznając tym samym, że dokumenty te są potrzebne do ustalenia, że na stronie powodowej nadal spoczywa obowiązek płatności renty.

Na uwagę zasługuję okoliczność, że strona powodowa pismami z dnia 22.08.2014 r. oraz 30.12.2014 r. kierowanymi na adres L. ul. (...) zwracała się do pozwanego o nadesłanie potwierdzenia kontynuowania nauki, ale korespondencja nie była przez pozwanego podejmowana. Przy czym z materiału dowodowego zebranego w sprawie nie wynika, że pozwany zawiadomił stronę powodową o zmianie miejsca zamieszkania.

Należy więc przyjąć, że strona powodowa przez wytoczeniem powództwa podejmowała próby ustalenia przesłanek będących przedmiotem rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Tym samym wobec powołanych powyżej okoliczności obciążenie stron kosztami po połowie i zniesienie ich jest uzasadnione

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.