Piątek 19 października 2018 Wydanie nr 3889
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Suwałkach z 2013-03-01
Data orzeczenia:
1 marca 2013
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
19 czerwca 2013
Sygnatura:
I C 1291/12
Sąd:
Sąd Rejonowy w Suwałkach
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Agnieszka Kluczyńska
Protokolant:
Dominik Wasilewski
Powołane przepisy:

Sygn. akt: I. C. 1291/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 marca 2013 r.

Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka Kluczyńska

Protokolant:

Dominik Wasilewski

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2013 r. w Suwałkach

na rozprawie

sprawy z powództwa M. Ż. i B. Ż.

przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w S.

o ustalenie

1.  Oddala powództwo.

2.  Odstępuje od obciążania powodów kosztami postępowania.

/-/ SSR Agnieszka Kluczyńska

Sygn akt I C 1291/12

UZASADNIENIE

Powodowie M. i B. małż. Ż. w pozwie wniesionym przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w S. domagali się ustalenia, iż pozwana Spółdzielnia dokonała bezzasadnie podwyżki opłaty czynszowej, począwszy od 1 grudnia 2012 roku o 51,09 złotych miesięcznie. Uzasadniając swe żądanie wskazali, iż w wyniku adaptacji ogólnie dostępnego korytarza na klatce schodowej w budynku mieszkalnym położonym w S. przy ulicy (...) powiększeniu uległa powierzchnia zajmowanego przez nich lokalu mieszkalnego, przy czym pozwana stosowała w odniesieniu do tej powierzchni obniżoną stawkę czynszową, aż do 22 października 2012 roku, kiedy to pozwana podjęła decyzję o podwyżce czynszu mieszkalnego, traktując powierzchnię adaptowaną jako część ogólnej powierzchni lokalu mieszkalnego;

Pozwana (...) Spółdzielnia Mieszkaniowa w S. wniosła o oddalenie powództwa, wskazując, iż rzeczywiście od 2003 roku, w stosunku do powodów, określono niższą stawkę eksploatacji od obowiązującej w tym okresie oraz zaniechano poboru zaliczek na centralne ogrzewanie od dołączonej powierzchni, jednakże w związku ze zmianą stanu prawnego od dnia 31 lipca 2007 roku na pozwanej spółdzielni ciąży wymóg ewidencji i rozliczania kosztów odrębnie dla każdej nieruchomości, zatem powodowie podlegają rozliczeniu na zasadach ogólnych dotyczących wszystkich członków spółdzielni; stanowisko odmienne powodowałoby zwiększenie opłat i obciążeń pozostałym użytkownikom nieruchomości.

Sąd ustalił, co następuje :

Aneksem z dnia 15 maja 2003 roku do przydziału własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego przysługującemu powodom położonego w S. przy ulicy (...), włączono do powierzchni lokalu mieszkalnego trwale zabudowaną cześć przyległego korytarza o powierzchni 13,10 m2;, określono przy tym powierzchnię użytkową lokalu na 83,58 m2; w § 3 aneksu postanowiono, iż opłata za użytkowanie powierzchni obejmuje eksploatacje bieżącą, odpis na fundusz remontowy i termomodernizację, podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste; zaś oplata za centralne ogrzewanie dodatkowej powierzchni nie wyposażonej w grzejnik co obejmować będzie tylko opłatę stałą przypadającą na te powierzchnię.

Dowód ; aneks k. 6;

Umową zawartą w formie aktu notarialnego z dnia 25 lutego 2009 roku pozwana Spółdzielnia oraz powodowe ustanowili odrębną własność lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 83,58 m2, usytuowanego na parterze budynku, do którego przynależy piwnica i z którym związany jest udział wynoszący (...) części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz we własności nieruchomości oznaczonej nr (...) ; mocą tejże umowy działający w imieniu spółdzielni przenieśli na rzecz powodów M. i B. małż Ż. własność lokalu mieszkalnego;

dowód : akt notarialny k. 41-47;

Pismem z dnia 22 października 2012 roku zarząd pozwanej Spółdzielni poinformował powodów, iż z dniem 1 grudnia 2012 roku opłata za zajmowany lokal mieszkalny naliczana będzie za powierzchnię mieszkania, tj 83,58 m2 określoną w uchwale nr 91/1861/03 z dnia 21 listopada 2003 roku w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali oraz akcie notarialnym z dnia 25 lutego 2009 roku .

dowód : pismo k. 8;

Od powyższego stanowiska odwołanie złożył powód, w którym wskazywał, iż pomieszczenie włączone do powierzchni mieszkalnej nie odpowiada normom lokalu mieszkalnego, gdyż nie posiada okna, centralnego ogrzewania; w odpowiedzi na powyższe, Zarząd pozwanej Spółdzielni wskazał, iż aneks z dnia 15 marca 2003 roku utracił moc obowiązującą od chwili wyodrębnienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, tj z dniem 25 lutego 2009 roku, zaś postanowienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statut spółdzielni nie przewiduje różnicowania stawek eksploatacji poszczególnych pomieszczeń w lokalu w zależności od standardu oraz wyłączenia z wnoszenia opłat jakichkolwiek wyodrębnionych części lokalu; w załączeniu zarząd spółdzielni przedłożył kalkulację stawki eksploatacji lokali mieszkalnych dla nieruchomości położonej przy ulicy (...) w S..

dowód : pisma k. 10-12;

Sąd zważył, co następuje :

Okolicznością niesporną w sprawie był fakt legitymowania się przez powodów : M. Ż. i B. Ż. prawem odrębnej własności lokalu mieszkalnego, położonego w S. przy ulicy (...), o powierzchni użytkowej 83,58 m2; wynika powyższe przede wszystkim z treści aktu notarialnego;

Okolicznością niesporną było i to, iż przed tą datą włączono do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego powodów powierzchnię 13,,10 m2 jako trwale zabudowaną część przyległego korytarza;

Wnioskować zatem należy, iż włączona powierzchnia 13,10 m2 stała się nieodłączną częścią ogólnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego przysługującego powodom;

Stosownie do art. 4 ust 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 lipca 2007 roku , Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Zgodnie zaś z art. 4 ust 4 1 ustawy zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

1)ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4;

2)ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.

Powyższe regulacje prawne stanowią punkt wyjścia do rozważań w zakresie zasadności powództwa;

W ocenie Sądu , wprowadzenie przez Zarząd pozwanej Spółdzielni stawki czynszu obowiązującej za użytkowanie lokalu mieszkalnego powodów jest zasadne; analizując treść postanowień Statutu (...) Spółdzielni Mieszkaniowej ( k.48 – koperta) oraz Regulaminu rozliczania kosztów i przychodów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali ( k. 35-40) wskazać należy, iż powodowie błędnie interpretują postanowienia § 138 pkt 4 Statutu (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w S. – mowa w nim o zasadach rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości a także o obowiązku ciążącym na Radzie Nadzorczej Spółdzielni aby w określiła zasady różnicowania obciążeń poszczególnych lokali kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości ( lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże); regulacji powyższej nie można rozumieć w ten sposób, jak czynią to powodowie, tj. aby w ramach kategorii lokali mieszkalnych różnicować – w zależności od rodzaju pomieszczenia należącego do tego lokalu – zasady naliczania kosztów eksploatacyjnych;

Różnicowanie odbywa się zatem nie w obrębie jednej kategorii lokali, lecz w zależności jaki rodzaj lokalu przypada na rzecz określonej osoby ( tj. czy jest to lokal mieszkalny, użytkowy, garaż); uszczegółowieniem tej zasady jest treść Regulaminu rozliczania kosztów i przychodów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali; zgodnie zaś z § 1 ust 6 Regulaminu, za powierzchnie użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania, takich jak np. pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki itp., pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika, zaś nie wlicza się powierzchni użytkowej balkonów, loggi, antresol, pralni, suszarni, strychów i piwnic; identyczne regulacje zawarte są również w regulaminie rozliczania kosztów ciepła ( k. 50-61);

Skoro zatem pomieszczenie włączone do ogólnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie jest zaliczone do kategorii balkonów, loggi, antresol, pralni, suszarni, strychów i piwnic n, powierzchnie powyższa należy uwzględnić przy ustalaniu wysokości kosztów opłat eksploatacyjnych związanych z zbytkowaniem lokalu w wysokości – co należy podkreślić – tożsamej dla stawek przewidzianych dla lokali mieszkalnych;

Powyższe względy zadecydowały o oddaleniu powództwa;

Sąd, kierując się zasadą art. 1102 odstąpił od obciążania pozwanych kosztami postępowania;

/-/ SSR Agnieszka Kluczyńska

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.