Czwartek 17 stycznia 2019 Wydanie nr 3979
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Słupsku z 2016-06-01
Data orzeczenia:
1 czerwca 2016
Data publikacji:
14 marca 2018
Sygnatura:
I C 1669/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Lidia Staśkiewicz
Protokolant:
Kinga Marczak
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I C 1669/15 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 01 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodnicząca SSR Lidia Staśkiewicz

Protokolant K. M.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01 czerwca 2016 r.

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w G.

przeciwko Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (...) w S. i Gminie M. K.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego Gminy M. K. na rzecz powódki (...) Spółki Akcyjnej w G. kwotę 580,36 zł (pięćset osiemdziesiąt złotych 36/100) z odsetkami:

a)  od kwoty 306,10 zł

- ustawowymi od dnia 30 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.;

- ustawowymi za opóźnienie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty

b)  od kwoty 122,56 zł

- ustawowymi od dnia 28 grudnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.;

- ustawowymi za opóźnienie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty

c)  od kwoty 115,90 zł

- ustawowymi od dnia 02 marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.;

- ustawowymi za opóźnienie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty

d)  od kwoty 35,80 zł

- ustawowymi od dnia 03 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.;

- ustawowymi za opóźnienie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty

2.  zasądza od pozwanego Gminy M. K. na rzecz powódki (...) Spółki Akcyjnej w G. kwotę 227 zł (dwieście dwadzieścia siedem złotych, 00/100) tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych, 00/100) tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

3.  oddala powództwo wobec pozwanego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (...) w S.;

4.  nie obciąża powoda (...) Spółki Akcyjnej w G. kosztami procesu należnymi pozwanemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (...) w S..

Sygn. akt I C 1669/15 upr

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G. wniosła do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie pozew o zasądzenie od pozwanego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (...) z siedzibą w S. kwoty 580,36 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwot:

- 306,10 zł od dnia 30.10.2012 r. do dnia zapłaty,

- 122,56 zł od dnia 28 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty,

- 115,90 zł od dnia 02 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

- 35,80 zł od dnia 03 kwietnia 2013 . do dnia zapłaty

oraz kosztami procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że pozwany zawarł z powodem umowę sprzedaży energii elektrycznej, na podstawie której powód dostarczał pozwanemu energię do wskazanego w umowie lokalu. W związku z wykonywaniem usługi powód wystawił pozwanemu faktury VAT na kwoty: 306,10 zł, 122,56 zł, 115,90 zł i 35,80 zł, których pozwany nie zapłacił.

W dniu 28 marca 2014 r. referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie wydał nakaz zapłaty uwzględniający w całości żądanie pozwu (k. 7).

Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie przywrócił pozwanemu termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty z dnia 28 marca 2014 r. i przekazał sprawę do Sądu Rejonowego w Słupsku (k. 51).

Pozwany Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (...) z siedzibą w S. w sprzeciwie od nakazu zapłaty podniósł zarzut braku legitymacji procesowej biernej, wskazując że w okresie, za który wystawiono opisane w pozwie faktury VAT, pozwany nie władał lokalem, zatem koszty energii elektrycznej winien ponieść faktyczny użytkownik lokalu korzystający z energii elektrycznej w spornym okresie. Pozwany wniósł o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanego podmiotu, który faktycznie władał lokalem w okresie objętym pozwem, tj. Miasta K. (k. 94 i nast.).

Postanowieniem z dnia 04 lutego 2016 r. Sąd wezwał do udziału w sprawie w charakterze pozwanego Gminę M. K. (k. 138).

Gmina M. K. w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie na swoją rzecz kosztów postępowania.

W uzasadnieniu pozwany podniósł, że z powodem nie wiązała go żadna umowa na dostawę energii elektrycznej do lokalu położonego w K. przy ul. (...). Pozwany ad. 1 nie dopełnił obowiązku zawiadomienia powoda o zmianie osoby korzystającej z lokalu, toteż winien pokryć należności wynikające z tej umowy (k. 153 i nast.).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 21 marca 2005 r. poprzednik prawny powoda, tj. (...) S.A. z siedzibą w G., zawarł z Krajowym Towarzystwem (...) w S. jako odbiorcą – umowę sprzedaży energii elektrycznej nr (...), na podstawie której zobowiązał się dostarczać odbiorcy energię elektryczną do lokalu użytkowego położonego w K. przy ul. (...).

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Zgodnie z zawartą umową terminy płatności należności określała faktura. W przypadku przekroczenia terminów płatności sprzedawcy przysługiwały odsetki ustawowe. Za termin płatności wynikający z faktury strony uznały dzień wpływu należności na konto sprzedawcy, nie zaś datę dokonania wpłaty np. na poczcie czy w banku (§ 3 ust. 4).

Odbiorca upoważnił sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy (§ 3 ust. 5).

Odbiorcy przysługiwało prawo do przeniesienia w formie pisemnej na osobę trzecią obowiązków wynikających z umowy zgodnie z zasadami określonymi w § 9 (§ 5 ust. 5), a także do rozwiązania umowy w formie pisemnej z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku powzięcia zamiaru trwałego opuszczenia lokalu (obiektu), do którego dostarczana jest energia elektryczna (§ 5 ust. 6).

Przeniesienie na osobę trzecią obowiązków wynikających z umowy mogło nastąpić wyłącznie za zgodą drugiej strony wyrażoną w formie pisemnej. Zgoda winna być wyrażona w terminie 30 dni od otrzymania wezwania do złożenia oświadczenia woli (§ 9).

Wszelkie zmiany umowy mogły być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności (§ 11 ust. 1).

Bezsporne, nadto dowód: umowa sprzedaży energii elektrycznej nr (...) – k. 66-69.

Na podstawie wskazanej wyżej umowy (...) S.A. w G. wystawiła Krajowemu Towarzystwu (...) w S. następujące faktury VAT:

1)  nr (...) na kwotę 306,10 zł z terminem płatności do dnia 29.10.2012 r.;

2)  nr (...) na kwotę 122,56 zł z terminem płatności do dnia 27.12.2012 r.;

3)  nr (...) na kwotę 115,90 zł z terminem płatności do dnia 01.03.2013 r.;

4)  nr (...) na kwotę 35,80 zł z terminem płatności do dnia 02.04.2013 r.;

Bezsporne, nadto dowód: faktury VAT – k. 71-74v.

Pismem z dnia 12 czerwca 2013 r. (...) S.A. w G. wezwała Krajowe Towarzystwo (...) w S. do uregulowania zaległych należności w łącznej kwocie 580,36 zł, objętych fakturami VAT nr (...)

Bezsporne, nadto dowód: wezwanie przesądowe – k. 70.

Lokal użytkowy przy ul. (...) w K. był wynajmowany Krajowemu Towarzystwu (...) w S. w okresie od dnia 28 października 2004 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 11 stycznia 2011 r. Krajowe Towarzystwo (...) w S. wydało przedmiotowy lokal kolejnemu najemcy.

Od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 maja 2012 r. najemcą lokalu było (...) Stowarzyszenie Pomocy Osobom (...), które przejęło lokal protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 11 stycznia 2011 r.

Od dnia 01 czerwca 2012 r. do dnia 30 września 2013 r. przedmiotowy lokal pozostawał w posiadaniu właściciela, tj. Gminy M. K..

W dniu 01 października 2013 r. Gmina M. K. zawarła umowę najmu wskazanego lokalu użytkowego z Fundacją (...) z siedzibą w S..

Bezsporne, nadto dowód: protokół zdawczo – odbiorczy – k. 125, pismo z dnia 20.03.2013 r. – k. 126, pismo z dnia 12.05.2014 r. – k. 127, pismo z dnia 07.12.2015 r. – k. 131, umowa najmu lokalu użytkowego z Fundacją (...) – k. 156-158v

Krajowe Towarzystwo (...) w S. nie poinformowało (...) S.A. w G. o rozwiązaniu umowy najmu lokalu użytkowego położonego w K. przy ul. (...) ani nie rozwiązało umowy z (...) S.A.

Bezsporne.

Krajowe Towarzystwo (...) w S. zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (...) w S..

Bezsporne, nadto dowód: wniosek z dnia 18.12.2013 r. o zmianę danych podmiotu w KRS – k. 27-29, odpis pełny z KRS – k. 48-50v.

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie zebranych w aktach sprawy dokumentów, którym dał wiarę w pełni wobec braku podstaw do zakwestionowania ich prawdziwości przez Sąd z urzędu oraz nie kwestionowania ich przez strony.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało oddaleniu wobec pozwanego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (...) w S., zaś było zasadne wobec Gminy M. K..

Zgodnie z art. 555 kc przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii, praw oraz wody.

Umowa sprzedaży energii elektrycznej należy do umów o charakterze cywilnoprawnym, o czym przesądza art. 555 k.c. Cechą wyróżniającą tę umowę jest ekwiwalentność świadczeń, gdyż za dostarczoną przez przedsiębiorstwo energetyczne energię lub paliwa odbiorca zobowiązuje się zapłacić odpowiednią cenę. A co za tym idzie, do umowy sprzedaży energii elektrycznej mają zastosowanie – obok przepisów prawa energetycznego – także przepisy kodeksu cywilnego dotyczące skutków niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. Jeżeli odbiorca energii nie uiszcza we właściwym terminie należności za dostarczoną zgodnie z umową energię, dopuszcza się on zwłoki w spełnieniu świadczenia jako dłużnik z umowy sprzedaży energii elektrycznej (wyrok SN z dnia 4 marca 2004 r., III SK 8/04, OSNP 2005, nr 1, poz. 14).

Bezspornym w sprawie było, iż lokal użytkowy przy ul. (...) w K., do którego była dostarczana energia elektryczna na podstawie umowy z dnia 21 marca 2005 r., był wynajmowany pozwanemu Stowarzyszeniu w okresie od dnia 28 października 2004 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 maja 2012 r. najemcą lokalu było (...) Stowarzyszenie Pomocy Osobom (...), które przejęło lokal protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 11 stycznia 2011 r. Od dnia 01 czerwca 2012 r. do dnia 30 września 2013 r. przedmiotowy lokal pozostawał w posiadaniu właściciela, tj. Gminy M. K.. W dniu 01 października 2013 r. Gmina M. K. zawarła umowę najmu wskazanego lokalu użytkowego z Fundacją (...) z siedzibą w S..

Bezspornym w sprawie było również, że pozwane Stowarzyszenie nie dokonało przeniesienia w formie pisemnej obowiązków wynikających z umowy sprzedaży energii elektrycznej na kolejnego najemcę lokalu, tj. (...) Stowarzyszenie Pomocy Osobom (...), ani też nie rozwiązało umowy z dnia 21 marca 2005 r. w formie pisemnej w chwili powzięcia zamiaru opuszczenia lokalu przy ul. (...) w K..

Faktem jest, iż pozwane Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (...) w S. wobec zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej powinno być płatnikiem należności za dostarczaną energię. Jednak pomimo nie uregulowania zmiany odbiorcy energii elektrycznej przez tegoż pozwanego, wobec udokumentowania kolejności najemców przedmiotowego lokalu użytkowego, zdaniem Sądu, brak jest podstaw do obciążania pozwanego Stowarzyszenia, skoro za zużycie energii powinien odpowiadać odbiorca, który z niej korzystał. W niniejszej sprawie mamy zatem do czynienia z brakiem ekwiwalentności świadczeń wynikających z umowy sprzedaży energii elektrycznej, skoro pozwane Stowarzyszenie faktycznie nie było odbiorcą energii elektrycznej i z niej nie korzystało.

W okresie objętym niniejszym postępowaniem, które dotyczy należności za okres od 04 sierpnia 2012 r. do 08 marca 2013 r., lokal pozostawał w posiadaniu właściciela, tj. Gminy M. K.. Zatem to Gmina M. K. powinna być obciążona należnością za zużytą w tym okresie energię elektryczną.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i rozważania, Sąd orzekł jak w pkt 1 i 3 wyroku.

O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 k.c. Jednocześnie ze względu na zmianę brzmienia przepisu art. 481 § 2 k.c., wprowadzonego z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawą z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1830), do dnia 31 grudnia 2015 roku Sąd zasądził odsetki ustawowe, zgodnie przepisem art. 481 § 2 k.c. w poprzednio obowiązującym kształcie, natomiast od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty Sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 2 k.c. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku (art. 56 ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty).

O kosztach procesu należnych od pozwanej Gminy M. K. rozstrzygnięto w pkt 2 wyroku na zasadzie art. 98 k.p.c.

Na koszty procesu należne stronie powodowej składa się opłata od pozwu uiszczona w (...) w kwocie 30 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w osobie radcy prawnego ustalone w oparciu o § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. nr 163, poz. 1349 z późn. zmianami) w kwocie 180,00 zł oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

O kosztach procesu należnych od powoda na rzecz wygrywającego sprawę pozwanego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (...) w S. Sąd orzekł w pkt 4 wyroku na podstawie art. 102 kpc mając na uwadze brak dopełnienia formalności związanych ze zmianą odbiorcy energii elektrycznej.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.