Wtorek 16 października 2018 Wydanie nr 3886
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Głogowie z 2012-12-13
Data orzeczenia:
13 grudnia 2012
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Sygnatura:
I C 197/12
Sąd:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Dorota Onufrowicz-Miara
Protokolant:
sekr. sąd. Paulina Kuśnierz
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt I C 197/12 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 grudnia 2012 roku

Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara

Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz

po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2012 roku w Głogowie sprawy

z powództwa

(...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. jako następcy prawnego (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. Oddziału Centrum (...) we W. na podstawie art. 192 k.p.c.

przeciwko

M. S. (S.)

o zapłatę

I.  uchyla nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w Głogowie w dniu 11 października 2011 roku, w sprawie I Nc 1774/11,

II.  zasądza od pozwanego M. S. na rzecz strony powodowej (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. kwotę 1.208,20 złotych (jeden tysiąc dwieście osiem 20/100 zł) z odsetkami umownymi liczonymi według zmiennej stopy procentowej wynoszącej czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego liczonymi od kwoty 964,81 złotych od dnia 13 czerwca 2011 roku do dnia zapłaty,

III.  zasądza od pozwanego M. S. na rzecz strony powodowej (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. kwotę 248,90 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 197/12 upr

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) Bank (...) S.A. w W. ( dalej określana jako (...) S.A. w W.), w pozwie skierowanym przeciwko M. S., domagała się zasądzenia kwoty 1.208,20 złotych, z odsetkami umownymi naliczanymi według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w (...) S.A. w W., w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym, od kwoty 964,81 złotych, od dnia 13 czerwca 2011 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, że w dniu 8 marca 2005 roku zawarła z pozwanym umowę kredytu, zaś pozwany naruszył warunki umowy i powstało zadłużenie, które nie zostało spłacone w wyznaczonym terminie.

Nakazem zapłaty z dnia 11 października 2011 roku, wydanym w postępowaniu nakazowym Sąd Rejonowy w Głogowie nakazał zapłacić pozwanemu na rzecz strony powodowej należność dochodzoną pozwem, wraz z odsetkami i kosztami procesu ( k – 29).

W zarzutach od powyższego nakazu zapłaty M. S.wniósł o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu wskazał, że z dokumentacji doręczonej mu wraz z nakazem zapłaty wynika, że nie odebrał osobiście skierowanego do niego wezwania do zapłaty z dnia 20 kwietnia 2011 roku, bo podpis na tym potwierdzeniu odbioru nie jest jego. M. S.zarzucił, że nie mieszka pod wskazanym adresem od 2 lat i jest w separacji żoną i nie został poinformowany, że pismo to zostało odebrane. Podniósł ponadto, że z powodu nieobecności pod adresem z pozwu nie był informowany o jakichkolwiek listach adresowanych do niego, pomimo, że osoby które tam zamieszkiwały wiedziały, że mieszka on pod adresem (...) i odbierały listy w jego imieniu, nie informując go o tym. M. S.wskazał, że zgadza się z zapłatą kwoty 964,81 złotych, która jest ostatnią ratą niespłaconego kredytu, jednakże odsetki i koszty nie powinny zostać naliczone, gdyż nie wiedział o przysyłanych do niego wezwaniach do zapłaty. Podniósł, że po długim okresie kiedy nie otrzymywał korespondencji poprosił listonosza by przynosił mu korespondencję na nowy tymczasowy adres i dlatego odebrał powyższy nakaz zapłaty. M. S.wniósł o ponowne rozpoznanie pozwu i rozłożenie niespłaconej należności na cztery raty, płatne do 15-go każdego miesiąca. Wskazał, że nie został w sposób wyczerpujący powiadomiony przez (...) S.A.w W.o ciążących na nim zobowiązaniach, zaś gdyby wiedział że kwota powyższa nie jest zapłacona, zostałby ona uregulowana bez potrzeby wszczynania postępowania sądowego ( k – 33, k – 36-37).

W dniu 14 marca 2012 roku (...) S.A. w W. poinformowała o sprzedaży na podstawie umowy z dnia 15 grudnia 2011 roku wierzytelności wobec pozwanego, wynikającej z umowy z dnia 8 marca 2005 roku, na rzecz (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. ( k – 52).

W dniu 17 października 2012 roku (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. wstąpiło do sprawy w miejsce (...) S.A. w W., podtrzymując w całości pozew w sprawie ( - k- 67-69).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny sprawy:

W dniu 8 marca 2005 roku M. S. zawarł z (...) S.A. w W. umowę kredytu na kwotę 40.000 złotych, na cele konsumpcyjne. W umowie postanowiono, że kredyt zostanie spłacony w 60 ratach miesięcznych, według stanowiącego załącznik do umowy harmonogramu spłat. W umowie zastrzeżono, że wpłaty dokonywane z tytułu spłaty kredytu zaliczane będą w pierwszej kolejności na koszty banku, prowizje i opłaty, odsetki od zadłużenia przeterminowanego, odsetki zaległe, zadłużenie przeterminowane z tytułu kredytu, odsetki bieżące i zadłużenie z tytułu kredytu. Ponadto zgodnie z umową kwoty niespłaconych w całości lub w części rat kredytu, w terminach określonych w planie spłaty, stają się następnego dnia po upływie tych terminów, zadłużeniem przeterminowanym i od kwot tych za każdy dzień opóźnienia w spłacie liczony od umownego terminu spłaty do dnia poprzedzającego spłatę włącznie naliczane są i pobierane odsetki według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w (...) S.A. w W. w okresie utrzymywania się zaległości w spłacie kredytu dla kredytów przeterminowanych. W umowie tej zastrzeżono, że (...) S.A. w W. może wypowiedzieć umowę między innymi w przypadku wystąpienia zaległości w spłacie dwóch pełnych rat kredytu, za co najmniej dwa pełne okresy płatności jak również, że w dniu następnym po upływie okresu wypowiedzenia całe zadłużenie z tytułu udzielonego kredytu wraz z odsetkami i powstałymi opłatami staje się zadłużeniem natychmiast wymagalnym i przeterminowanym. Zgodnie z tą umową od całego zadłużenia, z wyłączeniem kwoty należnych odsetek, (...) S.A. w W. nalicza i pobiera odsetki według opisanej wyżej zmiennej stopy procentowej. W umowie tej zastrzeżono ponadto, że korespondencja dotycząca umowy kredytu będzie przesyłana przez (...) S.A. w W. kredytobiorcy na adres wskazany w umowie, zaś kredytobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić (...) S.A. w W. o zmianie jego nazwiska, adresu oraz miejsca pracy, zaś brak takiego zawiadomienia powoduje wysłanie korespondencji na ostatni znany (...) S.A. w W. adres korespondencyjny. W umowie tej M. S. podał jako swój adres do korespondencji: G., ulica (...).

Dowód: - kopia umowy – k – 5-6.

Od jesieni 2009 roku M. S. nie zamieszkuje w lokalu przy ulicy (...), lecz w lokalu przy ulicy (...). M. S. nie zawiadomił (...) S.A. w W. o zmianie adresu. Wyprowadzając się ustalił z żoną, że będzie ona spłacać kredyt z dnia 8 marca 2005 roku zaciągnięty w tym banku, nie uiściła ona jednak ostatniej raty kredytu wynikającego z umowy z dnia 8 marca 2005 roku.

Dowód: - przesłuchanie pozwanego – k – 53 verte.

W dniu 5 maja 2011 roku domownik zamieszkujący pod adresem (...) odebrał w imieniu M. S.wezwanie do zapłaty kwoty 964,81 złotych niespłaconego kapitału oraz kwoty 211,04 złotych zaległych odsetek naliczonych do dnia 19 kwietnia 2011 roku, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, jako należność z tytułu kredytu wynikającego z umowy z dnia 8 marca 2005 roku.

Dowód: - kopia wezwania do zapłaty – k – 4 verte,

- kopia potwierdzenia odbioru – k – 4.

M. S. utrzymuje się z wynagrodzenia w wysokości 2.500 złotych netto, ponadto zaś z prac dorywczych w handlu. Nie posiada nikogo na utrzymaniu. Spłaca pięć zadłużeń kredytowych, przez dobrowolne wpłaty do poszczególnych banków kwot po 200 złotych miesięcznie na każde z tych zadłużeń – miesięcznie 1.000 złotych. Oprócz tego są wobec niego prowadzone egzekucje komornicze, na poczet których miesięcznie potrącana jest kwota około 1.200 złotych.

Dowód: - przesłuchanie pozwanego – k – 53 verte.

W dniu 9 grudnia 2011 roku pomiędzy (...) S.A. w W. a (...) Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym w W. zawarta została umowa mocą której (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. nabył 44.634 bezspornych i wymagalnych wierzytelności, w tym również wierzytelność wynikającą z umowy kredytu z dnia 8 marca 2005 roku udzielonego M. S..

Dowód: - kopia umowy przelewu – k- 59-63.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości.

Ustalając stan faktyczny niniejszej sprawy Sąd oparł się na dowodach z dokumentów w postaci umowy kredytowej, wezwania do zapłaty, umowy cesji wierzytelności. Sąd dał również wiarę w całości twierdzeniom pozwanego słuchanego jako strona, gdyż są one logiczne i spójne.

Poza sporem w sprawie pozostawało, że pozwanego i (...) S.A. w W. łączyła umowa kredytowa jak również to, że z tytułu tej umowy nie została uiszczona ostatnia rata kredytu wynikającego z tej umowy. Pozwany nie kwestionował również wysokości należnych odsetek od kwoty ostatniej raty kredytu, a jedynie zasadę obciążenia go tymi odsetkami. Ponadto zaś pozwany sprzeciwiał się zasądzeniu w niniejszej sprawie kosztów procesu. Jako uzasadnienie swojego stanowiska pozwany wskazywał, że nie był przez (...) S.A. w W. prawidłowo zawiadomiony o zadłużeniu, co uniemożliwiło mu jego spłatę bez konieczności zapłaty odsetek.

Wskazać należy, że to pozwany, nie zaś jego żona, był zobowiązany do zapłaty należności z tytułu umowy zawartej w dniu 8 marca 2005 roku, to bowiem pozwany to zobowiązanie wobec (...) S.A.w W.zaciągnął. Miał on więc obowiązek kontrolować stan spłaty swojego zadłużenia i również on ponosił ryzyko braku osobistego wykonywania zobowiązania z tego tytułu względem (...) S.A.w W.. Porozumienie pomiędzy pozwanym a jego żoną co do tego, że ona będzie spłacać zadłużenie z tego tytułu nie spowodowało zwolnienia pozwanego z tego zobowiązania wobec (...) S.A.w W., jak również zaciągnięcia zobowiązania w tym zakresie przez jego żonę. Bezspornie bowiem (...) S.A.w W.nie wiedziało o takim porozumieniu, jak również nie wyrażało zgody na zwolnienie pozwanego z długu w tym zakresie. Brak zapłaty przez żonę pozwanego należności na rzecz (...) S.A.w W.powodował powstanie zadłużenia pozwanego wobec (...) S.A.w W.i w żaden sposób nie wpływał na skuteczność i możliwość dochodzenia nie uiszczonej kwoty właśnie od pozwanego. Przy czym to pozwany właśnie nie zaś jego żona zobowiązał się wobec (...) S.A.w W.do uiszczania należności wynikających z zawartej umowy, w terminach wynikających z harmonogramu spłat. W związku z tym to pozwany jako kredytobiorca miał obowiązek kontrolować spłatę zadłużenia, jak również terminowość dokonywania wpłat i w tym zakresie na (...) S.A.w W.nie ciążył obowiązek zawiadamiania pozwanego o konieczności uiszczania poszczególnych rat kredytu. Również pozwany w umowie kredytowej zobowiązał się również do uiszczania odsetek w razie nie uiszczenia w terminie rat kredytowych. Brak zapłaty należności w terminie wynikał z nie wykonania przez żonę pozwanego nieformalnego porozumienia co do spłaty kredytu, jak również z tego powodu, że pozwany nie wiedział o tym, że ostatnia rata kredytu nie została zapłacona. Obie okoliczności wynikają z nienależytego wykonania zobowiązania pozwanego wobec (...) S.A.w W.. Odpowiadając osobiście wobec tego podmiotu pozwany miał bowiem obowiązek zapewnić terminowe uiszczanie poszczególnych rat kredytu, jak również na bieżąco kontrolować stan swojego zadłużenia. Pozwany zarzucał, że nie został powiadomiony o przychodzącej do niego korespondencji na adres (...) Jednakże również ta okoliczność jest wynikiem zaniedbania pozwanego co do prawidłowego wykonywania postanowień wynikających z umowy kredytowej. W umowie kredytowej pozwany wskazał swój adres do doręczeń na ulicy (...), jak również zobowiązał się do niezwłocznego informowania (...) S.A.w W.o zmianie adresu. W umowie też wskazano, że w razie braku takiej informacji wszelka korespondencja będzie skutecznie wysyłana na adres wskazany w umowie. Bezspornie pozwany nie zawiadomił (...) S.A.w W.o zmianie adresu. Skutkiem tego wszelka korespondencja w sprawie wykonania umowy z dnia 8 marca 2005 roku kierowana była na adres z umowy – ulica (...). Pozwany mógł z łatwością uniknąć kłopotów z dostarczaniem mu korespondencji, powiadamiając (...) S.A.w W.o nowym adresie, czego jednak nie uczynił. Stąd skutki braku wykonania tego obowiązku, w tym również brak wiadomości o tym, że kredyt nie jest terminowo spłacany obciążają pozwanego, jako konsekwencja nienależytego wykonywania przez niego umowy z dnia 8 marca 2005 roku. Uzasadnione było w związku z tym naliczenie pozwanemu odsetek od kwoty ostatniej raty z uwagi na to, że nie została ona uiszczona w terminie wynikającym z harmonogramu spłat, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie pozwanego.

Pozwany wnosił o rozłożenie świadczenia na raty. Wskazać należy, że rozkładanie świadczenia na raty stanowi wyjątek od zasady jednorazowej spłaty świadczenia należnego wierzycielowi. Przy czym, zgodnie z art. 320 k.p.c. ustawodawca przewidział taką możliwość jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie nie zachodzą okoliczności uzasadniające takie rozstrzygnięcie. Należność zasądzona wyrokiem wynika wyłącznie z zaniedbania przez pozwanego podstawowych obowiązków wynikających z umowy kredytowej z dnia 8 marca 2005 roku. Ponadto zaś pozwany posiada stały, miesięczny dochód, w kwocie przekraczającej zobowiązanie dochodzone w niniejszej sprawie. Zaznaczyć też należy, że pomimo doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty w sprawie w listopadzie 2011 roku i przyznania przez pozwanego zasadności roszczenia co do kwoty ostatniej raty kredytu już w zarzutach od nakazu zapłaty, nie uiścił on żadnej kwoty na poczet tego zobowiązania. Okres ponad roku, nawet w sytuacji spłat przez pozwanego innego rodzaju zobowiązań, dawał zaś taką możliwość. Dlatego też rozłożenie należności na raty nie byłoby w niniejszej sprawie uzasadnione.

Nie uszło uwagi Sądu, że niniejsza sprawa była prowadzona w trybie nakazowym, w którym co do zasady niedopuszczalne są zmiany podmiotowe. Jednakże wskazać należy, że zakaz ten dotyczy przekształceń wynikających z art. 194-196 k.p.c. ( art. 495 § 4 k.p.c.). a więc takich przekształceń, które mają na celu skorygowanie błędów w pierwotnym określeniu strony w procesie. Tymczasem w niniejszej sprawie strona powodowa była pierwotnie określona prawidłowo, zaś zmiana podmiotowa po stronie powodowej wynikała z wstąpienia w ogół praw poprzedniego wierzyciela na podstawie umowy cesji. W wyniku tej umowy (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. stał się następcą prawnym pod tytułem ogólnym wobec (...) S.A. w W.. Dlatego też zdaniem Sądu taka zmiana podmiotowa była w niniejszej sprawie dopuszczalna i nie naruszała przepisu art. 495 § 4 k.p.c.

Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 496 k.p.c. Sąd uchylił pierwotnie wydany w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, uwzględniając powództwo w całości na rzecz (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W..

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

W związku z brakiem zapłaty należności wynikającej z umowy z dnia 8 marca 2005 roku przez pozwanego wniesienie pozwu w niniejszej sprawie było uzasadnione. Ponieważ pozwany przegrał proces w całości, na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. zasądzono od niego na rzecz strony powodowej całość kosztów procesu na które składała się opłata od pozwu – 30 złotych, wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 180 złotych oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 34 złotych i kwota 4,90 złotych kosztów korespondencji– łącznie 248,90 złotych.

Sędzia:

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.