Czwartek 23 maja 2019 Wydanie nr 4105
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Słupsku z 2015-10-29
Data orzeczenia:
29 października 2015
Data publikacji:
12 października 2018
Sygnatura:
I C 199/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Katarzyna Niemczyk
Protokolant:
protokolant sądowy Aleksandra Kozela
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I C 199/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 października 2015 roku

Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Niemczyk

Protokolant: protokolant sądowy A. K.

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 roku w Słupsku

na rozprawie

sprawy z powództwa Hotelu (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w U.

przeciwko Gminie C.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej Gminy C. na rzecz powoda Hotelu (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w U. kwotę 315,00 zł (trzysta piętnaście złotych) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 13.06.2014 roku do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 106,01 zł (sto sześć złotych i 01/100) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 199/15

UZASADNIENIE

Powód Hotel (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w U. , reprezentowany przez radcę prawnego, wniósł o zasądzenie od Gminy C. kwoty 400 zł odsetkami ustawowymi od dnia 13.06.2014 roku do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według spisu kosztów. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że pozwana w dniu 26.05.2014 r. w imieniu której działał inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych M. Ż., dokonała rezerwacji dwóch pokoi jednoosobowych i jednego pokoju trzyosobowego oraz została dokonana na 11-12.06.2014 r. W tym samym dniu powódka potwierdziła fakt dokonania rezerwacji, wskazując przy tym koszt zamówionej usługi hotelowej według cennika zamieszczonego na stronie internetowej hotelu. Pozwana miała się stawić w hotelu około godziny 24, a płatność za świadczoną usługę hotelową miała nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu zaplanowanego pobytu jakim był 12.06.2014 r. Pozwana nie stawiła się w wyznaczonym terminie i nie dokonała odwołania rezerwacji oraz nie zapłaciła za usługę hotelową. Zarezerwowane przez nią pokoje zostały przygotowane przez powoda, a tym samym wyłączone z możliwości rezerwacji innym osobom.

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Słupsku w dniu 28.10.2014 roku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Pozwana Gmina C. , reprezentowana radcę prawnego, wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym zaskarżyła go w całości oraz wniosła o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów procesu oraz kosztów zastępstwa procesowego w wysokości dwukrotności stawki minimalnej według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwana oświadczyła, że powództwo jest bezzasadne, gdyż co prawda strona powodowa potwierdziła przyjęcie rezerwacji, jednakże w ocenie pozwanej nie oznaczało to zawarcia umowy oraz uprawnienia do domagania się zapłaty. Strona powodowa nie wykazała zasadności powództwa, gdyż z korespondencji mailowej między stronami z dnia 26.05.2014 roku wynika, że rezerwacja dotyczyła terminu 11-12.05.2014 roku, a więc około 2 tygodnie przed jej potwierdzeniem. W ocenie pozwanej nie można ustalić jakiego terminu ona dotyczyła oraz czy faktycznie wolą stron było zawarcie umowy. Strona powodowa w dniu 26.05.2014 roku potwierdziła przyjęcie rezerwacji na 11-12.05.2014 roku, a takie działanie można określić jako zawarcie umowy dla pozoru, a więc z mocy prawna czynnością nieważną. Domaganie się całej kwoty za noclegi pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, gdyż strona powodowa nie poniosła żadnych kosztów tj. kosztów mediów, ani kosztów opłaty klimatycznej, prania bielizny pościelowej, jak również kosztów śniadania, które zgodnie z korespondencją mailową były wliczone w cenę. Pozwana wniosła o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniach 12-13.06.2014 r. odbył się w U. II Kongres (...), czyli międzysektorowe spotkanie samorządów i organizacji pozarządowych.

W relacji z kongresu napisano, że w dwudniowym kongresie brało udział około 200 osób, przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych.

(dowód: relacja z kongresu k.12-15)

W dniu 26.05.2014 roku M. Ż. inspektor do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych Urzędu Gminy C. w e – mailu kierowanym do recepcji hotelu (...) napisał:

„W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej proszę o rezerwację trzech pokojów w terminie 11 – 12.05.2014 w następującej konfiguracji 2 x 1 osobowy i 1 x 3 osobowy.

Ponieważ z W. będziemy wyjeżdżać około godz. 18.00 to planujemy przyjazd na około 24.00 do Państwa. Proszę o potwierdzenie rezerwacji noclegów.

(dowód: korespondencja elektroniczna k.5 i k. 36)

W dniu 26.05.2014 roku została potwierdzona rezerwacja trzech pokoi, dwa pokoje jednoosobowe w cenie po 110 zł i pokój trzyosobowy za 180 zł. W e – mailu zawierającym potwierdzenie rezerwacji wskazano, że cena zawiera podatek VAT i śniadanie.

Trzy pokoje zostały zarezerwowane przez Gminę C. na jedną dobę hotelową tj. 11 – 12.06. 2014 roku.

(dowód: korespondencja elektroniczna k. 35, zeznania A. R. k. 69-70)

Cennik noclegów w Hotelu (...) w U. w okresie od 1.05. do 30.06. przewidywał stawki:

- dla pokoju jednoosobowego - 110,00 zł,

- dla pokoju trzyosobowego - 200,00 zł.

Wskazano w cenniku, że przy dłuższych pobytach lub większej ilości osób istnieje możliwość negocjacji cen.

(dowód: cennik noclegów k. 6 – 8, k. 33 – 33v)

Pismem z dnia 18.06.2014 roku Hotel (...) Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w U. wezwał Urząd Gminy w C. do zapłaty na jego rzecz kwoty 400 zł wraz z należnymi odsetkami w terminie do dnia 27.06.2014 r. z tytułu rezerwacji trzech pokoi w terminie 11-12.06.2014 r. dokonanej pocztą elektroniczną w dniu 26.05.2014 r.

(dowód: pismo z dnia 18.06.2014 roku wraz z potwierdzeniem nadania k. 9-10)

Pismem z dnia 26.06.2014 roku Wójt Gminy C. – w odpowiedzi na pismo z dnia 18.06.2014 roku - oświadczył, że rezerwacja noclegów drogą mailową była jedynie rezerwacją wstępną. Urząd Gminy nie skorzystał z Państwa oferty, stąd roszczenie o zapłatę jest bezzasadne.

(dowód: pismo z dnia 26.06.2014 roku k. 11)

Hotel (...) w U. posiada 11 pokoi z 25 miejscami noclegowymi. W dniach 11-12.06.2014 roku 8 pokoi hotelowych było zajętych i 3 pokoje były zarezerwowane dla Gminy C.. Pokoje dla gminy, zgodnie z prośbą zawarta w e – mailu M. Ż., były objęte rezerwacją do godziny 24.

Po zarezerwowaniu pokoi dla Gminy C., były w hotelu (...) odbierane telefony jak i pojawiały się osoby zainteresowane wolnymi pokojami na okres 11 – 12.06.2014 roku.

Hotel ze względu na rezerwację gminy odmawiał usług noclegowych gościom, którzy do nich się zgłaszali. W cenie pokoju jest śniadanie, nocleg i sprzątanie. Jest to cena brutto z 8% VAT-em. Cena za śniadanie kalkulowana jest w granicach 9 zł za osobę. Pranie jednej zmiany pościeli kształtuje się w granicach 8 zł.

W hotelu zatrudniona jest na umowę o pracę osoba, która sprząta i ma wynagrodzenie w stawce stałej, niezależnej od ilości osób w hotelu.

(dowód: zeznania A. R. k. 69-70)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w przeważającej części.

Sporne w sprawie było to, czy została zawarta pomiędzy stronami umowa.

Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie (zeznania dyrektora powodowej spółki, treść korespondencji przesłanej na pocztę elektroniczną), a zwłaszcza pismo z dnia 26.06.2014 roku (k. 11), pozwolił na ustalenie, że pomiędzy powodową spółką, a pozwaną Gminą C. doszło do zawarcia umowy, na mocy której powód zarezerwował trzy pokoje hotelowe za łączną stawkę 400 zł.

Odpowiedź Wójta Gminy C. zawarta w piśmie z dnia 26.06.2014 roku potwierdza, że M. Ż. rezerwując pokoje hotelowe działał w imieniu i na rzecz Gminy C..

Zarzuty zawarte w sprzeciwie od nakazu zapłaty dotyczące pozorności umowy są chybione. Pomyłka, która wkradła się do e – maila nadanego przez M. Ż. nie wywołała wątpliwości żadnej z umawiających się stron, że rezerwacja dotyczy okresu 11-12 czerwca 2014 roku. M. Ż. wysłał e – maila 26.05.2014 roku, a zatem nie mógł on dotyczyć okresu sprzed dwóch tygodni. Skoro zaś pokoje miały być zarezerwowane na pobyt związany z kongresem, niewątpliwie rezerwacja dotyczyła okresu 11 – 12.06.2014 roku.

Istotne elementy tej umowy zostały uzgodnione tj. doba, na którą zostały zarezerwowane pokoje, ilość pokoi i ceną, która pozwany zobowiązał się zapłacić za zajęcie pokoi.

M. Ż. działający w imieniu Gminy C. wskazał ilość pokoi i w odpowiedzi (zgodnie z jego prośbą) rezerwacja pokoi hotelowych została potwierdzona, a w potwierdzeniu wskazano stawki za każdy z pokoi.

Umowa zawarta pomiędzy powodem a pozwaną jest umową mieszaną, zawierająca elementy m.in. umowy najmu jak i przechowania.

Jak stanowi przepis art. 659 1 i 2 Kodeksu cywilnego przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Zgodnie z umową pozwany zobowiązany był do zapłaty powodowi łącznie kwoty 400 zł (po 110 zł za dwa pokoje jednoosobowe i 180 zł za pokój trzyosobowy).

Pozwana gmina podniosła zarzut, zgodnie z którym powód zaoszczędził na tym, że nie poniósł kosztów związanych z przyjęciem do tych pokoi gości hotelowych.

Jak wynikało z dowodu z zeznań A. R. (zeznającego za powoda), który, w cenie pokoju kalkulowana jest cena za śniadanie około 9 zł od osoby i koszt prania pościeli około 8 zł od jednej zmiany pościeli. Ponieważ pozwany zarezerwował pokoje łącznie dla 5 osób, które nie miejsc hotelowych nie zajęły, powód nie wydatkował kosztów związanych z wydaniem śniadań i praniem pościeli na łączną kwotę 85,00 zł (5 osób x 9 zł za śniadanie plus 5 osób x 8 zł za pranie pościeli).

Na mocy przepisu art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

W związku z zarezerwowaniem pokoi hotelowych, które nie zostały zajęte przez osoby skierowane z Gminy C., powód poniósł szkodę na łączną kwotę 315,00 zł. Gdyby goście hotelowi pojawili się zgodnie z umową pozwana zapłaciłaby powodowi za zajęcie trzech pokoi hotelowych kwotę 400 zł. Ta kwota nie została zapłacona. Powód zaoszczędził kwotę 85,00 zł z uwagi na to, że nie zostało podane śniadanie dla pięciorga osób, ani nie zaszła konieczność zmiany pościeli.

Mając na uwadze powyższe sąd na podstawie przepisu art. 471 k.c. w zw. z art. 659 § 1 i 2 k.c. w zw. art. 481 § 1 k.c. zasądził od pozwanej Gminy C. na rzecz powoda Hotelu (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w U. kwotę 315,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 13.06.2014 roku do dnia zapłaty, o czym orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji wyroku. W pozostałym zakresie powództwo oddalił, o czym orzekł jak w (...) drugim sentencji wyroku.

Niekwestionowane było twierdzenie powoda, że gdyby pokoje zostały zajęte, to zapłata nastąpiłaby w ostatnim dniu pobytu tj. 12.06.2014 roku. Zatem od dnia 13.06.2014 roku należą się powodowi odsetki ustawowe od zasądzonej kwoty.

Powód poniósł koszty procesu w łącznej wysokości 167,00 zł, z czego tytułem opłaty od pozwu kwotę 30,00 zł, tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa kwotę 17,00 zł i kwotę 120,00 zł tytułem wynagrodzenia należnego radcy prawnemu. Nakład pracy pełnomocnika powoda jest adekwatny do nakładu pracy pełnomocnika pozwanego, który to pełnomocnik pozwanego wniósł o zasądzenie wynagrodzenia w wysokości dwukrotności stawki minimalnej.

Koszty poniesione przez stronę pozwaną wyniosły 120,00 zł tytułem wynagrodzenia należnego radcy prawnemu.

Powód wygrał sprawę 78,75%, wobec czego przysługuje mu zwrot kwoty 131,51 zł.

Pozwany wygrał sprawę w 21,25%, zatem jemu przysługuje zwrot kwoty 25,50 zł.

Wobec powyższego sąd na podstawie przepisu art. 100 k.p.c. w zw. z § 6 pkt. 1 i § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 106,01 zł (131,51 zł – 25,50 zł), o czym orzekł jak w punkcie trzecim sentencji wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.