Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Słupsku z 2016-06-14
Data orzeczenia:
14 czerwca 2016
Data publikacji:
13 września 2018
Sygnatura:
I C 2787/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Stanisława Pilińska
Protokolant:
Agata Jasiul-Markowska
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I C 2787/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 czerwca 2016r.

Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodnicząca SSR Stanisława Pilińska

Protokolant A. M.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2016 r. sprawy

z powództwa B. M.

przeciwko (...) SA w W.

o zapłatę 2.016,18 zł z nal. ub.

1/zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powódki B. M. kwotę 2.014,63 zł (dwa tysiące czternaście złotych 63/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 09.04.2014r. do dnia 31.12.2015r. i od 01.01.2016r. do dnia zapłaty z odsetkami za opóźnienie oraz 1.362,00 zł (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt dwa złote 00/100) tytułem zwrotu kosztów procesu;

2/ w pozostałej części powództwo oddala.

Sygn. akt I C 2787/14

UZASADNIENIE

Powódka B. M. wystąpiła z pozwem przeciwko pozwanemu o zapłatę kwoty 2.016,18 zł z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu , z tytułu szkody powstałej w samochodzie powódki , w wyniku kolizji drogowej , spowodowanej przez sprawcę ubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej

u pozwanego.

Pozwany (...) SA w W. wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu .

Podniósł iż po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego przyznał powódce odszkodowanie w kwocie 1.243,63 zł , które pokrywa w całości szkodę poniesioną przez powódkę. Analiza przebiegu kolizji prowadzi do konkluzji iż część uszkodzeń pojazdu powódki nie mogła powstać w okolicznościach wskazanych przez nią , część uszkodzeń zgłoszonych przez powódkę została zgłoszona wcześniej przez nią u innego ubezpieczyciela tj. (...) SA. Kalkulacja naprawy przedłożona przez powódkę nie stanowi dowodu na okoliczność rozmiarów szkody , bowiem zakres uszkodzeń przedstawionych w tej kalkulacji nie jest adekwatny do zakresu uszkodzeń powstałych wskutek kolizji drogowej i nie uwzględnia rzeczywistych kosztów naprawy pojazdu w oparciu o ceny części i stawki za rbh występujące na rynku lokalnym .

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

9 marca 2014r. samochód powódki marki B. o nr rej . (...)

uległ uszkodzeniu w wyniku kolizji . Sprawca kolizji był ubezpieczony u pozwanego od OC .

/ bezsporne /.

Każda ze stron zleciła sporządzenie kalkulacji naprawy , przy czym zgodnie

z kalkulacją zleconą przez powoda wysokość odszkodowania stanowiła kwotę 3.259,81 zł brutto , natomiast kalkulacja pozwanego opiewała na kwotę 1.243,63 zł brutto i taką kwotę powódka otrzymała od pozwanego tytułem odszkodowania.

/ dowód: kalkulacje napraw k. 8 – 11 , 12 – 13 /.

Powódka wniosła o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego na okoliczność ustalenia wysokości kosztów przywrócenia pojazdu powódki do stanu sprzed szkody.

Pozwany nie sprzeciwiał się powyższemu wnioskowi , wniósł jednak o to aby został wyznaczony biegły sądowy z dziedziny rekonstrukcji wypadków drogowych , wyceny i kosztorysowania napraw , który dodatkowo stwierdziłby, które uszkodzenia pojazdu powódki powstały wskutek kolizji drogowej

z 9.III.2014r. , jaki był charakter i procentowy zakres zużycia uszkodzonych części , czy był poddawany wcześniejszym naprawom , jeżeli tak to w jakim zakresie i na jakim poziomie , czy uczestniczył w innych zdarzeniach prowadzących do jego uszkodzenia przed przedmiotową kolizją , jeżeli tak to jakie elementy i w jakim zakresie zostały uszkodzone w jego wcześniejszych szkodach i ustalenie wartości uszkodzonych części w pojeździe powódki , przy uwzględnieniu powyższych okoliczności.

W związku z tym wniósł o zobowiązanie (...) SA w W. do przedłożenia akt szkodowych dot. likwidowanej szkody przedmiotowego pojazdu i dopuszczenie dowodu z tych akt na okoliczność ustalenia i zakresu uszkodzeń pojazdu powódki będących następstwem wcześniejszych zdarzeń. Wskazał przy tym iż część uszkodzeń zgłoszonych przez powódkę

w przedmiotowym zdarzeniu została zgłoszona wcześniej w (...) SA.

W kalkulacji sporządzonej w systemie A. na zlecenie powoda , została przyjęta stawka za roboczogodzinę i tak w przypadku prac mechaniczno – blacharskich w kwocie 80,00 zł a w przypadku prac lakierniczych w kwocie 90,00 zł , ponadto wyszczególnione zostały części przewidziane do wymiany , które uwzględnił pozwany , nie ujmując wykładziny zderzaka tylnego w kategorii części zamiennych PJ. Uwzględnione zostały tylko części oryginalne.

Odszkodowanie wyliczono na kwotę 3.259, 81 zł brutto .

W kalkulacji sporządzonej na zlecenie pozwanego również w systemie A., uwzględniono stawki za roboczogodziny zarówno w przypadku części mechaniczno – blacharskich jak i lakierniczych w kwocie 40,00 zł , natomiast w przypadku ceny poszczególnych części przewidzianych do wymiany uwzględniono części o różnym pochodzeniu / klasie jakości / a więc zarówno oryginalne jak i zamienniki / alternatywne / i obniżono o 70% ich wartości a w przypadku materiałów lakierniczych o 33% wartości.

Odszkodowanie wyliczono na kwotę 1.243,63 zł brutto.

Biegły sądowy W. B. w opinii ustalił , że między stronami w zasadzie nie ma sporu odnośnie zakresu naprawy i wymiany części uszkodzonych , natomiast kalkulacje różnią się w kwestii cen za roboczogodziny pracy oraz wartości części przewidzianych do naprawy i materiałów lakierniczych.

Ustalając wysokość szkodę w kwocie 3.257,00 zł brutto jako niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty przywrócenia pojazdu powódki do stanu sprzed zdarzenia , w oparciu o technologiczne czasy operacji naprawczych producenta auta , biegły przyjął stawkę za roboczogodzinę

dla prac mechaniczno-blacharskich w kwocie 80,00 zł netto oraz dla prac lakierniczych 90,00 zł netto.

Wyszedł od ogólnego stwierdzenia , że na rynku krajowym jak i na lokalnym , stawki roboczogodzin kształtują się różnie , w zależności od zapotrzebowania , nasycenia rynku usług i jakością świadczonych usług.

Biegły ustalając odszkodowanie , opierał się na informacji Cechu (...) w S. / (...) / .Wynika z niej iż zakłady branży motoryzacyjnej, skategoryzowane w trzech kategoriach i zrzeszone w (...) i w zależności od zakresu świadczonych usług , przyjętych standardów wyposażenia , uwarunkowań rynku i szeregu innych kryteriów , stosują stawki za roboczogodzinę , jako jedne z niższych w kraju . Wobec tego uwzględnił wysokość stawki roboczogodzin jako najbardziej zbliżone do wartości uśrednionej ze stawek stosowanych w warsztatach zrzeszonych w (...) na naszym terenie .

Nie uwzględnił natomiast obniżenie przez pozwanego o 70% wartości ceny części a w przypadku materiałów lakierniczych o 33% wartości. Przyjął ceny części oryginalnych , wskazując iż obniżenie może nastąpić w sytuacji gdy części uszkodzone posiadają wyraźne ślady utraty wartości przez występujące skorodowania elementów, odkształcenia tj. uszkodzenia elementów nie wynikających z kolizji czy wcześniejszych nieprofesjonalnych naprawach , które powinny być stwierdzone w czasie oględzin pojazdu po zdarzeniu .

Biegły podkreślił że pozwany nie stwierdził takiej sytuacji , co wynika z powypadkowego protokołu oględzin pojazdu w rubryce (...) / amortyzacja % - str. 41 na płycie CD , plik (...) o nazwie „tmplhsiyf /, w którym dokonujący oględzin nie obniżył wartość części.

Podobnie nie stwierdził ponadnormatywną grubość powłoki lakierniczej uszkodzonych części .

Opierając się na raporcie optymalizacji części , biegły nie stwierdził występowanie na rynku krajowym części kategorii Q w okresie kolizji , stąd przyjął ceny części oryginalnych O.

/ dowód: opinia biegłego k. 56 – 63 /.

Sąd zważył co następuje:

istotą sporu jest wysokość odszkodowania w ramach umowy ubezpieczenia

komunikacyjnego odpowiedzialności cywilnej z tytułu kosztów naprawy pojazdu , należnego powódce , wobec jego obniżenia przez pozwanego.

Odszkodowanie , zgodnie z utrwalonym orzecznictwem , należne od zakładu ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia OC z tytułu kosztów przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody , jest wymagalne i to niezależnie od tego czy naprawa została dokonana . Powódce jako osobie poszkodowanej należy się pełna rekompensata , która ma wyrównać uszczerbek majątkowy , poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej , powstałej w wyniku zdarzenia wyrządzającego szkodę tj. 9.III.2014 r. i to w momencie powstałej kolizji drogowej .

Biegły sądowy analizując kalkulacje przedłożone przez obie strony , zdaniem sądu , zasadnie przyjął uśrednione stawki stosowane w warsztatach branży motoryzacyjnej w rejonie (...) , zaliczone do II kategorii , przy czym opierał się na informacjach pochodzących (...) w S. , a więc stawek obowiązujących na rynku lokalnym.

Taki sposób ustalenia wysokości stawek jest miarodajny , bowiem instytucje te

kształtują oferty na rynku regionu.

Podobnie brak było podstaw do obniżenia oryginalnych cen części użytych do naprawy pojazdu , tym bardziej że brak było informacji o naprawie we wcześniejszej eksploatacji pojazdu i faktu tego nie stwierdzono w protokole powypadkowym. Biegły prawidłowo przyjął wartości części oryginalnych , zresztą stwierdził że dla tego modelu pojazdu w ofercie rynkowej praktycznie nie występowały części o jakości ” Q „ w okresie kolizji drogowej. Wobec tego przyjął do obliczenia wartości części oryginalnych O.

Podobnie w przypadku obniżenia o 33% materiałów lakierniczych, odnośnie których również pozwany nie stwierdził aby uszkodzone elementy posiadały ponadnormatywną grubość powłoki lakierniczej , fakt ten wynika , jak zauważył biegły , z pliku (...) o nazwie „pomiar” – str. 41 płyty CD.

Wnioski dowodowe pozwanego dotyczące dopuszczenia dowodu z akt (...) SA i rozszerzenie tezy dowodowej biegłemu , sprowadzały się , jak słusznie zauważyła powódka , do wyręczania przez biegłego pozwanego , który powinien fakty te ustalić w toku postepowania likwidacyjnego. Ponadto , biegły w opinii pisemnej wskazał , iż między stronami nie ma sporu odnośnie zakresu naprawy i wymiany części uszkodzonych , tylko rozbieżne są ceny części przewidzianych do wymiany i ceny stawek za roboczogodziny . Z tych względów wnioski te oddalono.

Ponieważ innych zarzutów pozwany nie złożył , w związku z tym sąd uznał ustalenia biegłego w pozostałej części za prawidłowe , opinia została opracowana w sposób rzetelny , biegły dokładnie i logicznie przedstawił swoje stanowisko i sposób ustalenia odszkodowania .

Mając na uwadze iż niezbędne i uzasadnione koszty przywrócenia pojazdu powódki do stanu sprzed szkody , biegły ustalił na kwotę 3.257,00 zł brutto , powódce wypłacono odszkodowanie w kwocie 1.2 43,63 zł , wobec tego należało zasądzić kwotę 2.014,63 zł z odsetkami ustawowymi od 9.IV.2014r.

/ art. 822 i art. 817 §1 kc /, przy uwzględnieniu zmiany przepisów dotyczących odsetek , obowiązujących od 1.I.2016r.

O kosztach orzeczono na podstawie art.108§1 , 98 i 99 kpc oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 29.IX.2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych … / t. j. Dz.U. 2013r. poz. 490 z późn. zm. / - § 6pkt. 3 , koszty procesu stanowią: opłata sądowa 101,00 zł , opłata od pełnomocnictwa 17,00 zł , wynagrodzenie biegłego 644,00 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika procesowego powódki 600,00 zł.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.