Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-01-21
Data orzeczenia:
21 stycznia 2015
Data publikacji:
13 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
12 lutego 2015
Sygnatura:
I C 40/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Barbara Przybylska
Protokolant:
Marta Strzała
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt: I C 40/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca:

SSO Barbara Przybylska

Protokolant:

Marta Strzała

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2015 roku w Gliwicach

sprawy z powództwa (...) z siedzibą w G.

przeciwko T. Z., E. Z.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 79 076,78 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 78/100) z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 6 sierpnia 2013r.

2.  odstępuje od obciążenia pozwanych kosztami procesu.

Sygn. akt I C 40/14

UZASADNIENIE

postanowienia o kosztach w wyroku z dnia 21.01.2015

Powodowa (...) w G. wniosła o zasadzenie od pozwanych T. Z. i E. Z. solidarnie kwoty 79076,78 zł wraz z odsetkami.

Pozwani uznali żądanie pozwu, wnosili o rozłożenie świadczenia na raty. Wskazali, że wobec prowadzonej egzekucji do ich dyspozycji pozostaje jedynie kwota wolna od potrąceń, bez kumulacji spłat i ograniczenia egzekucji wysokość potrąceń egzekucyjnych nie pozwala na dodatkową spłatę.

Podjęte w toku postępowania próby rokowań nie przyniosły efektu, powód nie wykluczał zawarcia porozumienia po uzyskaniu tytułu wykonawczego.

Wyrokiem z 221.01.2015r. powództwo zostało uwzględnione w całości.

Strona powodowa poniosła koszty opłaty od pozwu w kwocie 3 854zł, koszty zastępstwa procesowego 3600zł, opłatę manipulacyjną 17,80zł.

W pozwie wnosiła o zasądzenie kosztów procesu, obejmujących koszty sądowe w kwocie 989 zł, koszty zastępstwa 3600zł i opłaty manipulacyjnej 17,80zł.

Pozwani pozostają w związku małżeńskim, ciążą na nich znaczne zadłużenia kredytowe zarówno względem powoda, jak i w kilku innych bankach. Zadłużenie powstało w związku z koniecznością leczenia niepłodności. Nie posiadają żadnego majątku, mieszkają u rodziców. Oboje pozwani pozostają w zatrudnieniu, uzyskują dochody łącznie ok. 5400zł . Toczy się postępowanie egzekucyjne z wniosku powoda, w wyniku którego z wynagrodzeń pozwanych ściągana jest należność, po potrąceniu której pozwanym pozostaje kwota najniższej krajowej pensji (po 1270zł). Z tych kwot pozwani spłacają pozostałe kredyty w D. Banku (520 zł miesięcznie) i S. Banku. Oboje pozwani czynią starania dla uzyskania możliwości dodatkowych spłat – w tym celu podjęli dodatkowe prace. Dochody pozwanej z tego tytułu wynoszą ok. 480 zł miesięcznie, pozwanego – 300 -400zł.

W ocenie sądu, biorąc pod uwagę sytuację majątkową i życiową pozwanych, losowe przyczyny powstania zadłużenia, sposób procedowania ( uznanie żądania) oraz fakt, że ich postawa w żadnym razie nie wskazuje na próbę uniknięcia zobowiązań, pomimo niewątpliwego istnienia zobowiązania względem powoda i uwzględnienia jego roszczenia, w wyżej opisanych okolicznościach zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek uzasadniający odstąpienie od obciążenia pozwanych kosztami postępowania po myśli art. 102 kpc.

Mając powyższe na względzie na podstawie tego przepisu sąd orzekł jak w punkcie 2 wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.