Poniedziałek 15 października 2018 Wydanie nr 3885
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Koninie z 2015-12-21
Data orzeczenia:
21 grudnia 2015
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
18 maja 2016
Sygnatura:
I C 572/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Andrzej Nawrocki
Protokolant:
st.sekr.sąd. Dorota Wróbel
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygnatura akt I C 572/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 12-11-2015 r.

Sąd Okręgowy w (...) Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Andrzej Nawrocki

Protokolant: st.sekr.sąd. Dorota Wróbel

po rozpoznaniu w dniu 29-10-2015 r. w (...)

sprawy z powództwa M. C. (1)

przeciwko (...) S.A. w S.

o zapłatę

1.  Zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powódki M. C. (1) kwotę 21.179 zł 70 gr (dwadzieścia jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 17 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty.

2.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie.

3.  Znosi wzajemnie między stronami koszty procesu.

4.  Nakazuje pobrać od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Okręgowy w (...) kwotę 1.958 zł 54 gr (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt cztery grosze) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

SSO Andrzej Nawrocki

Sygn. akt I C 572/13

UZASADNIENIE

Powódka M. Z. wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) SA w S. kwoty 77.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu i kwoty 1.853 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu, jak również ustalenie odpowiedzialności pozwanego za skutki wypadku z dnia 24.05.2012r., które mogą się ujawnić u powódki na przyszłość oraz zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych i kwotę 17 zł tytułem zwrotu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu pozwu powódka wywodziła, iż w dniu 24.05.2012r. w miejscowości S. gm. S. kierujący samochodem osobowym marki O. (...) o nr rej. (...) nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że nie zachował należytej ostrożności podczas wykonywania manewru wyprzedzania jadącego przed nim samochodu osobowego i wjechał na lewy pas ruchu, nie upewniając się czy ma do wykonania tego manewru wolny pas, czym spowodował, że wyprzedzający go lewym pasem ruchu pojazd marki B., kierowany przez powódkę wjechał na pobocze drogi, po czym uderzył w słup energetyczny i ogrodzenie posesji mieszkalnej. Nadto powódka wywodziła, iż okolicznością bezsporną jest, że sprawcą kolizji jest kierowca ubezpieczony zakresie odpowiedzialności cywilnej u pozwanego. Na skutek powyższego zdarzenia powódka doznała obrażeń ciała w postaci złamania trzonów kręgów L1 i L2, skręcenia odcinka szyjnego kręgosłupa, stłuczenia głowy z krwiakiem okolicy oczodołowej lewej, wstrząśnienie mózgu. Powódka po wypadku przebywała od dnia 24.05.2012r. do dnia 30.05.2012r. na Oddziale (...) w K., a następnie od dnia 15.10.2012r. do dnia 21.10.2012r. na Oddziale (...) SPZOZ w S., korzystała z zabiegów fizjoterapeutycznych, przy czym obecnie powódka jest pacjentką Poradni (...) (...)j, (...) (...) w Z.. Powódka zgłosiła pozwanemu szkodę osobową i w toku postępowania likwidacyjnego u powódki ustalono 35% uszczerbku na zdrowiu i przyznano kwotę 10.000 zł tytułem zadośćuczynienia, w związku z czym obecnie powódka dochodzi dodatkowej kwoty zadośćuczynienia w wysokości 77.000 zł oraz zwrotu kosztów leczenia na kwotę 1.853 zł. Nadto powódka wskazała, iż ma interes prawny dla żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanego za mogące wystąpić w przyszłości skutki zdarzenia z dnia 24.05.2012r., gdyż w jej przypadku uszkodzenia ciała są rozległe (k.2-8,363v).

Pozwany (...) SA w S. wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych i kwotę 17 zł tytułem zwrotu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Pozwany przyznał, iż w dniu 24.05.2012r. w miejscowości S. gm. S. kierujący samochodem osobowym marki O. (...) o nr rej. (...) nie upewnił się czy może rozpocząć manewr wyprzedzania i zjechał na lewy pas jezdni, w wyniku czego zajechał drogę wyprzedzającemu go pojazdowi marki B. o nr rej. (...), wyniku czego kierująca pojazdem marki B. powódka straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w ogrodzenie, a następnie w słup energetyczny, a kierujący pojazdem marki O. uderzył w bok poprzedzającego go pojazdu marki A. (...) o nr rej. (...). Pozwany przyznał także, iż sprawca wypadku na dzień zdarzenia był objęty ubezpieczeniem obowiązkowym w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie umowy zawartej z pozwanym oraz że powódka na skutek powyższego wypadku doznała obrażeń ciała. Pozwany wskazał również, że w toku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego ustalił uszczerbek na zdrowiu powódki w granicach 18% i wypłacił powódce kwotę 10.000 zł tytułem zadośćuczynienia; kwotę 364 zł 88 gr tytułem zwrotu kosztów leczenia; kwotę 80 zł 35 gr tytułem zwrotu kosztów leczenia. Pozwany oświadczył, iż kwestionuje powództwo w całości, gdyż w okolicznościach niniejszej sprawy powódka domaga się sumy zadośćuczynienia nieadekwatnej w stosunku do zakresu doznanych obrażeń ciała i doznanej krzywdy, przy czym powódka w żaden sposób nie udowodniła także wysokości dochodzonego przez nią roszczenia. Nadto pozwany oświadczył, iż roszczenie powódki dotyczące zwrotu kosztów leczenia w prywatnych gabinetach lekarskich, nie objętych refundacją NFZ jest bezzasadne i nie powinno być uwzględnione. Pozwany wskazał także, że powódka przyznała, iż zakończyła już leczenie oraz rehabilitację, jak również wskazał, iż nie można stwierdzić interesu prawnego w żądaniu ustalenia odpowiedzialności pozwanego na przyszłość, gdyż powódce przysługuje roszczenie o zasądzenie (k.112-115).

W toku procesu – zgodnie z uchwałą z dnia 9.10.2014r. – nastąpiło połączenie pozwanego (...) SA w S. z (...) SA w S.. Połączenie to nastąpiło przez przejęcie, w trybie art.492 § 1 k.s.h. w zw. z art.516 § 6 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku (...) SA w S., jako spółki przejmowanej, na (...) SA w S. jako spółkę przejmującą, co oznacza, iż z dniem połączenia (...) SA w S. wstąpiło pod tytułem ogólnym we wszelkie prawa i obowiązki (...) SA w S. (k.304-312).

Również w toku procesu – w dniu 12.09.2015r. – powódka M. Z. zawarła związek małżeński i zmieniła nazwisko na C. (k.365-367).

Sąd ustalił, co następuje:

Pozwany (...) SA w S. zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – polisa nr (...) – dotyczącą samochodu osobowego marki O. (...) o nr rej. (...), którego właścicielem był Ł. S., która to umowa obowiązywała w dniu 24.05.2012r. (bezsporne).

W dniu 24.05.2012r., w miejscowości S. gm. S. Ł. S., który kierował samochodem osobowym marki O. (...) o nr rej. (...), nie zachował należytej ostrożności podczas manewru wyprzedzania jadącego przed nim samochodu osobowego marki A. (...) o nr rej. (...). Ł. S. nie upewnił się czy może rozpocząć manewr wyprzedzania i zjechał na lewy pas jezdni, w wyniku czego zajechał drogę wyprzedzającemu go samochodowi osobowemu marki B. o nr rej. (...), którym kierowała powódka. Wówczas samochód osobowy marki B. o nr rej. (...), którym kierowała powódka wjechał na pobocze drogi, po czym uderzył w słup energetyczny i ogrodzenie, a samochód osobowy marki O. (...) o nr rej. (...), którym kierował Ł. S. uderzył w bok poprzedzającego go samochodu osobowego marki A. (...) o nr rej. (...) (bezsporne).

Sąd Rejonowy w (...) prawomocnym wyrokiem z dnia 11.10.2012r. sygn. akt II K (...) uznał Ł. S. za winnego tego, że w dniu 24.05.2012r., w miejscowości S. gm. S., kierując samochodem osobowym marki O. (...) o nr rej. (...), nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w ten sposób, że nie zachował należytej ostrożności podczas wykonywania manewru wyprzedzania jadącego przed nim samochodu osobowego marki A. (...) o nr rej. (...) i wjechał na lewy pas ruchu nie upewniając się czy ma do wykonania tego manewru wolny pas, czym spowodował, iż wyprzedzający go lewym pasem ruchu pojazd marki B. o nr rej. (...), kierowany przez M. Z. wjechał na pobocze drogi, po czym uderzył w słup energetyczny i ogrodzenie posesji mieszkalnej, w następstwie czego kierująca pojazdem marki B. M. Z. doznała obrażeń ciała w postaci: złamania trzonów kręgów L1 i L2, skręcenie odcinka szyjnego kręgosłupa, stłuczenia głowy z krwiakiem w okolicy oczodołowej lewej, które to obrażenia naruszyły czynności narządów jej ciała na czas powyżej siedmiu dni, tj. przestępstwa z art.177 § 1 k.k. i za przestępstwo to skazał Ł. S. na karę grzywny (dowód: k.12).

Powódka po wypadku została przewieziona do (...) w K., początkowo na Szpitalny Oddział Ratunkowy, a następnie na Oddział (...) z rozpoznaniem: złamanie trzonu L1 i L2, skręcenie odcinka szyjnego kręgosłupa, stłuczenie głowy z krwiakiem okolicy oczodołowej lewej, niedokrwistość. Powódka na Oddziale (...) w K. przebywała w okresie od dnia 24.05.2012r. do dnia 30.05.2012r. i wówczas zastosowano wobec powódki leczenie zachowawcze i farmakologiczne, jak również zalecono chodzenie w gorsecie i w kołnierzu ortopedycznym (dowód: k.13-15,19-34).

Z uwagi na zalecenie lekarskie dotyczące chodzenia w gorsecie i w kołnierzu ortopedycznym powódka w dniu 28.05.2012r. otrzymała zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne – gorset J., z zastrzeżeniem limitu cenowego w wysokości 240 zł i refundacji NFZ w wysokości 70%. Natomiast w dniu 30.05.2012r. powódka otrzymała zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne – kołnierz stabilizujący z tworzywa, z zastrzeżeniem limitu cenowego w wysokości 75 zł i refundacji NFZ w wysokości 70% (dowód: k.75-77).

Powódka od dnia 30.05.2012r. przebywała w domu i w tym okresie powódka cały czas nosiła gorset oraz kołnierz ortopedyczny, przy czym powódka spała w pozycji na wznak, a myła się w pozycji siedzącej. Powódka jedynie podczas mycia lub kąpieli zdejmowała gorset lub kołnierz ortopedyczny, jednakże zawsze musiała nosić jedno z nich. Powódka przestała nosić gorset po świętach Bożego Narodzenia 2012r. (dowód: zeznania powódki M. C. k.130v-131,163-164).

Powódka w momencie wypadku była studentką i studiowała w B. geodezję i kartografię na studiach dziennych. W okresie od dnia 31.05.2012r. do dnia 8.07.2012r. powódka była zwolniona z zajęć szkolnych i praktyk. Następnie od października 2012r. powódka planowo uczęszczała na zajęcia, jednakże musiała zdawać te egzaminy, które opuściła, z uwagi na zwolnienie lekarskie. Natomiast od października 2013r. powódka miała indywidualny tok nauczania, który został powódce zaproponowany przez uczelnianego przedstawiciela osób niepełnosprawnych (dowód: k.36, zeznania powódki M. C. k.130v-131,163-164).

Powódka od dnia 15.06.2012r. rozpoczęła leczenie w (...) ZOZ (...) 1 w K.. W tym czasie, z uwagi na odległe terminy przyjęć, powódka korzystała z płatnego leczenia w (...). Powódka za wizytę: - w dniu 28.09.2012r. uiściła kwotę 100 zł; - w dniu 16.11.2012r. uiściła kwotę 100 zł; - w dniu 14.12.2012r. uiściła kwotę 50 zł. Łącznie zatem za leczenie w (...) w tym okresie powódka uiściła kwotę 250 zł (dowód: k. 58,63,68,89,139-141,185).

W trakcie leczenia - w dniu 10.08.2012r. powódka została skierowana na fizykoterapię. Z uwagi na fakt, iż lista pacjentów oczekujących na zabiegi w 2012r. była zamknięta powódka - w okresie od dnia 29.08.2012r. do dnia 13.09.2012r. - korzystała z płatnych zabiegów fizjoterapeutycznych. Powódka łącznie za zabiegi fizjoterapeutyczne uiściła kwotę 280 zł (dowód: k.40,64-66,139-141,185).

Również w trakcie leczenia w (...) ZOZ (...) 1 w K. – w dniu 28.09.2012r. powódka została skierowana do Poradni (...), z uwagi na bóle głowy (dowód: k.37,139-141,185). W okresie od dnia 11.10.2012r. do dnia 2.12.2013r. powódka była leczona w Prywatnym Gabinecie (...) i Akupunktury P. K. w Z. (dowód: k.168,191-192).

W okresie od dnia 15.10.2012r. do dnia 21.10.2012r. powódka przebywała na leczeniu w SP ZOZ w S. na Oddziale (...) z rozpoznaniem: choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych, przepuklina jądra miażdżystego L5/S1, rwa kulszowa prawostronna, podejrzenie niestabilności C4/C5. Wówczas zastosowano u powódki leczenie operacyjne i usunięto dysk L5/S1 metodą mikrodiscectomii (dowód: k.16-18,35,187).

Powódka w związku z wypadkiem z dnia 24.05.2012r. dokonywała zakupu leków. Z faktury nr (...) z dnia 8.02.2013r. uzasadniony był zakup V. emulgel na kwotę 15 zł 90 gr, a z faktury VAT nr (...) z dnia 16.11.2012r. uzasadniony był zakup D. i M. na łączną kwotę 60 zł 95 gr. Nadto z faktury VAT nr (...) z dnia 13.07.2012r. uzasadniony był zakup M. B., V. emulgel, V. B., Z. na łączną kwotę 72 zł 42 gr, a z faktury VAT nr (...)//2012 z dnia 10.08.2012r. uzasadniony był zakup Z. na kwotę 24 zł 90 gr. Także z faktury VAT nr (...) z dnia 1.06.2012r. uzasadniony był zakup Z., F. na łączną kwotę 46 zł 46 gr, a z faktury VAT nr (...) uzasadniony był zakup Z. na kwotę 19 zł 90 gr (dowód: k.59,62,69,70,71,72; opinia biegłego sądowego neurologa prof. dr hab. med. J. M. k.233-246,320v-321).

Powódka nadal odczuwała drętwienie kończyn dolnych, zwłaszcza lewej W dniu 19.02.2013r. powódka wstając z łóżka i stając na lewej stopie poczuła ból. Powódka tego dnia została przywieziona do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (...) w K., gdzie rozpoznano: uraz powierzchowny stopy lewej (skręcenie więzadeł powierzchownych grzbietu stopy), przy czym w badaniu RTG bez cech złamania. Następnie od dnia 22.02.2013r. powódka była leczona z powodu urazu stopy w (...) ZOZ (...) 1 w K.. W dniu 22.02.2013r. Ortopeda stwierdził u powódki skręcenie stawu skokowego ze złamaniem guzowatości V kości śródstopia lewego, które unieruchomiono w opatrunku gipsowym na 3 tygodnie, przy czym w tym okresie powódka chodziła o 2 kulach (dowód: k.138,139-141,185; zeznania powódki M. C. k.130v-131,163-164).

Powódka w dniu 19.02.2013r. doznała złamania samoistnego typu J. guzowatości V kości śródstopia lewego. Uszkodzenie to następuje na granicy nasady i przynasady kości śródstopia 1,5 cm od końca bliższego kości i zdarzyć się to może podczas złego stąpnięcia na bok stopy. Okoliczności wskazane przez powódkę mogły spowodować powyższe złamanie, przy czym mogło do tego dojść na skutek osłabienia zginaczy grzbietowych stopy, jakie istniały bezpośrednio po wypadku, a uległy czasowemu nasileniu po operacji neurochirurgicznej w dniu 18.10.2012r. (dowód: opinia biegłego sądowego ortopedy – traumatologa dr n.med. P. J. k.209-213,266,273,320; opinia biegłego sądowego neurologa prof. dr hab. med. J. M. k.233-246,320v-321; opinia biegłego sądowego n. dr med. R. C. – S. k.282-285,316,346).

Powódka z powodu urazu stopy od dnia 22.02.2013r. była leczona w (...) ZOZ (...) 1 w K.. W tym czasie, z uwagi na odległe terminy przyjęć, powódka korzystała z płatnego leczenia w (...) (dowód: k.89,139-141,185; zeznania powódki M. C. k.130v-131,163-164).

Powódka za kontrolne zdjęcie RTG stopy w dniu 26.04.2013r. uiściła kwotę 25 zł. Nadto powódka za wizytę: - w dniu 22.02.2013r. uiściła kwotę 100 zł; - w dniu 25.02.2013r. uiściła kwotę 100 zł; - w dniu 15.03.2013r. uiściła kwotę 100 zł; - w dniu 26.04.2013r. uiściła kwotę 100 zł; - w dniu 24.05.2013r. uiściła kwotę 100 zł. Łącznie zatem za leczenie w (...) w tym okresie powódka uiściła kwotę 500 zł (dowód: k. 82,84-88,139-141,185). Z powodu urazu stopy, jakiego powódka doznała w dniu 19.02.2013r., uzasadniony był zakup przez powódkę – zgodnie z fakturą nr (...) z dnia 5.03.2013 r. - C. 10 amp i (...), jako przedłużenie leczenia p/zakrzepowego na łączną kwotę 84 zł 70 gr (dowód: k.81; opinia biegłego sądowego ortopedy – traumatologa dr n.med. P. J. k.209-213,266,273,320).

Lekarz orzecznik ZUS orzeczeniem z dnia 28.05.2013r. ustalił, iż powódka jest całkowicie niezdolna do pracy do dnia 31.05.2014r. (dowód: k.142). W okresie od dnia 26.02.2014r. do dnia 19.03.2014r. powódka, w ramach prewencji rentowej ZUS, przebywała na rehabilitacji leczniczej w sanatorium (...) sp. z o.o. w P. (dowód:k.176-177). Następnie lekarz orzecznik ZUS orzeczeniem z dnia 2.09.2014r. ustalił, iż powódka nie jest całkowicie niezdolna do pracy (dowód: k.18 akt ZUS nr (...)).

Powódka w wyniku wypadku z dnia 24.05.2012r. doznała urazu głowy z rozległym krwiakiem okolicy oczodołowej lewej, krwiakiem powieki górnej i dolnej oka lewego, obecnie z niewielką blizną w okolicy czołowej lewej o wymiarach 4 x 2 mm. W wyniku tego powódka doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 1%. W badaniu TK brak jest zmian pourazowych w obrębie mózgu, co nie daje podstaw do orzeczenia uszczerbku na zdrowiu, z uwagi na to, że w obrazie klinicznym brak jest cech charakterystycznych dla cerebrastenii pourazowej. W wyniku urazów doznanych przez powódkę nie doszło do organicznych uszkodzeń układu nerwowego, dlatego nie ma podstaw, aby przewidywać pojawienie się w przyszłości, a wynikających z obrażeń doznanych w tych wypadkach, schorzeń będących następstwami organicznego uszkodzenia układu nerwowego, które w chwili obecnej nie występują (dowód: opinia biegłego sądowego neurologa prof. dr hab. med. J. M. k.233-246,320v-321).

Powódka w wyniku wypadku z dnia 24.05.2012r., oprócz stłuczenia głowy w okolicy oczodołowej lewej, doznała także skręcenia odcinka szyjnego, niewielkiej kompresji trzonów L1 i L2 oraz urazowy zespół korzeniowy L5-S1 lewostronny. Skręcenie odcinka szyjnego było przyczyną bólów tego odcinka w pierwszych tygodniach po wypadku oraz okresowych drętwień kończyn górnych. Po unieruchomieniu w kołnierzu ortopedycznym i wykonaniu dalszej diagnostyki nie potwierdzono pourazowej niestabilności tego odcinka. Obecnie nie stwierdza się ograniczenia ruchomości, za wyjątkiem zakresu ruchów skrajnych – maksymalnych, ani zespołu bólowego tego odcinka, w związku z czym nie ma więc podstaw do uznania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Natomiast niewielkie złamania kompresyjne trzonów L1 i L2 miały charakter infrakcji (nadłamania), bez zmniejszenia wysokości trzonu, które z uwagi na swój niewielki charakter nie zostały opisane w kolejnych badaniach (...) z roku 2013 i 2014. W wyniku tego powódka doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 3%, gdyż obecnie stwierdzono jedynie niewielkie ograniczenie ruchomości w zakresie skłonu do przodu. Urazowy zespół korzeniowy spowodowany dyskopatią L5-S1 zaczął się po wypadku w postaci rwy kulszowej lewostronnej. Wykonane leczenie operacyjne zmniejszyło objawy bólowe o typie rwy kulszowej lewostronnej, jednakże powódka nadal wskazuje, że utrzymują się drętwienia kończyn dolnych, zwłaszcza lewej. U powódki przy tym nie występuje zaburzenie czucia oraz niedowład zginaczy grzbietowych stóp (powódka w czasie badania stawała kolejno na palcach obu stóp). W wyniku tego powódka doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 5%. Obecnie nie powinno już dojść do innych niekorzystnych objawów wynikających z obrażeń doznanych podczas wypadku z dnia 24.05.2012r., natomiast ewentualne zmiany kostne na poziomach złamanych trzonów L1 i L2 zwykle nie powodują objawów bólowych ani ubytkowych objawów neurologicznych (dowód: opinia biegłego sądowego n. dr med. R. C. – S. k.282-285,316,346).

Powódka w dniu 19.02.2013r. doznała złamania samoistnego typu J. guzowatości V kości śródstopia lewego, przy czym nastąpił zrost w ustawieniu anatomicznym. W wyniku tego urazu powódka doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 2%. Powódka obecnie została wyleczona i w przyszłości nie wystąpią żadne konsekwencje zdrowotne będące następstwem tego urazu (dowód: opinia biegłego sądowego ortopedy – traumatologa dr n.med. P. J. k.209-213,266,273,320).

Pozwany pismem z dnia 1.10.2012r. poinformował powódkę, że nie znajdował podstaw do zaspokojenia zgłoszonych przez nią roszczeń, z uwagi na niezastosowanie się powódki do wskazówek pozwanego, co do sposobu wykazania szkody oraz ze względu na fakt, iż upłynął ustawowy termin na jej zakończenie. Powódka, reprezentowana przez pełnomocnika, pismem z dnia 5.11.2012r. wniosła o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 1.065 zł 47 gr , wskazując, iż powódka zmuszona była korzystać z płatnych zabiegów fizjoterapeutycznych, gdyż lista pacjentów na rok 2012r. została już zamknięta. W wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego - orzeczeniem z dnia 22.11.2012r. – został ustalony u powódki uszczerbek na zdrowiu w wysokości 18%. Pozwany pismem z dnia 23.11.2012r. poinformował powódkę o przyznaniu jej zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w kwocie 10.000 zł oraz o przyznaniu kwoty 364 zł 88 gr tytułem zwrotu kosztów zakupu leków oraz zaopatrzenia ortopedycznego, z uwzględnieniem refundacji kosztów i zasadności stosowania zakupionych leków. Następnie pozwany pismem z dnia 12.12.2012r. poinformował powódkę o przyznaniu jej kwoty 80 zł 35 gr tytułem zwrotu zakupów leków, z uwzględnieniem zasadności stosowania zakupionych leków. W toku procesu – pismem z dnia 19.09.2013r. – pozwany poinformował powódkę, że została jej przyznana dopłata tytułem zadośćuczynienia w kwocie 10.000 zł (dowód: k.42-57,90-91,122,123-129,150,155).

Łącznie zatem pozwany wypłacił powódce kwotę 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 445 zł 23 gr tytułem zwrotu kosztów leczenia (k.144v - bezsporne). Pozwany zgodnie z pismem z dnia 23.11.2012r wypłacił wówczas powódce kwotę 364 zł 88 gr tytułem zwrotu kosztów leczenia, przy czym kwota ta obejmowała kwotę : - 78 zł 32 gr z tytułu faktury VAT nr (...) z dnia 13.07.2012r.; - 24 zł 90 gr z tytułu faktury VAT nr (...)//2012 z dnia 10.08.2012r.; - 77 zł 26 gr z tytułu faktury VAT nr (...) z dnia 1.06.2012r.; - 19 zł 90 gr z tytułu faktury VAT nr (...); - 142 zł z tytułu faktury VAT nr (...) z dnia 29.05.2012r.; - 22 zł 50 gr z tytułu faktury VAT nr (...) z dnia 30.05.2012r. (dowód: k.43-45,47,69-72,74,79). Natomiast zgodnie z pismem z dnia 12.12.2012r. pozwany wypłacił wówczas powódce kwotę 80 zł 35 gr tytułem zwrotu kosztów leczenia, przy czym kwota ta obejmowała kwotę : - 43 zł 50 gr z tytułu faktury VAT nr (...) z dnia 24.11.2012r.; - 36 zł 85 gr z tytułu faktury VAT nr (...) z dnia 16.11.2012r. (dowód: k.49,51,61-62).

Skoro zatem z faktury VAT nr (...) z dnia 16.11.2012r. uzasadniony był zakup D. i M. na łączną kwotę 60 zł 95 gr , a pozwany - zgodnie z pismem z dnia 12.12.2012r - wypłacił kwotę 36 zł 85 gr z tytułu tej faktury VAT nr (...) z dnia 16.11.2012r., to pozostała do zapłaty kwota 24 zł 10 gr. Nadto skoro z faktury VAT nr (...) z dnia 13.07.2012r. uzasadniony był zakup M. B., V. emulgel , V. B., Z. na łączną kwotę 72 zł 42 gr, a pozwany - zgodnie z pismem z dnia 23.11.2012r - wypłacił kwotę 78 zł 32 gr z tytułu tej faktury, to nie pozostała do zapłaty żadna kwota z tytułu tej faktury. Z faktury VAT nr (...)//2012 z dnia 10.08.2012r. uzasadniony był zakup Z. na kwotę 24 zł 90 gr, a pozwany - zgodnie z pismem z dnia 23.11.2012r. - wypłacił 24 zł 90 gr z tytułu tej faktury, to nie pozostała do zapłaty żadna kwota z tytułu tej faktury. Z faktury VAT nr (...) z dnia 1.06.2012r. uzasadniony był zakup Z., F. na łączną kwotę 46 zł 46 gr, a pozwany – zgodnie z pismem z dnia 23.11.2012r. - wypłacił kwotę 77 zł 26 gr z tytułu tej faktury, to nie pozostała do zapłaty żadna kwota z tytułu tej faktury. Z faktury VAT nr (...) uzasadniony był zakup Z. na kwotę 19 zł 90 gr, a pozwany - zgodnie z pismem z dnia 23.11.2012r. - wypłacił kwotę 19 zł 90 gr z tytułu tej faktury, to nie pozostała do zapłaty żadna kwota z tytułu tej faktury (dowód: k.59,62,69,70,71,72; opinia biegłego sądowego neurologa prof. dr hab. med. J. M. k.233-246,320v-321).

Natomiast zgodnie z fakturą nr (...) z dnia 7.02.2013r. powódka dokonała zakupu strzykawki, igieł, N. na łączną kwotę 89 zł 72 gr (dowód: k.60). Nadto zgodnie z fakturą VAT nr (...) z dnia 24.11.2012r. powódka dokonała zakupu R., M. na łączną kwotę 50 zł 40 gr (dowód: k.61). Powódka także zgodnie z fakturą VAT nr (...) z dnia 23.06.2012r. dokonała zakupu T. za kwotę 16 zł 99 gr (dowód: k.73). Powyższe koszty leczenia poniesione przez powódkę nie wynikały z obrażeń doznanych przez powódkę w wyniku wypadku z dnia 24.05.2012r. (dowód: opinia biegłego sądowego neurologa prof. dr hab. med. J. M. k.233-246,320v-321).

W dniu 22.06.2012r. została wykonana przez (...) w K. na rzecz powódki usługa diagnostyczna za kwotę 47 zł, przy czym nie zostało wskazane jakiego rodzaju była to usługa diagnostyczna oraz czego ona dotyczyła (dowód: k.67).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: częściowo zeznań powódki M. C. (1) (k.130v-131,163-164), opinii biegłego sądowego ortopedy – traumatologa dr n.med. P. J. (2) (k.209-213,266,273,320), opinii biegłego sądowego neurologa prof. dr hab. med. J. M. (2) (k.233-246,320v-321), opinii biegłego sądowego n. dr med. R. S. (k.282-285,316,346) oraz na podstawie dokumentów: kserokopii wyroku Sądu Rejonowego w (...) z dnia 11.10.2012r. sygn. akt II K (...) (k.12), kserokopii dokumentacji medycznej powódki (k.13-41,78,89,138-141,176-177,184,185,187), kserokopii pism pozwanego z dnia 1.10.2012r., z dnia 23.11.2012r., z dnia 12.12.2012r., z dnia 26.02.2013r., z dnia 19.09.2013r. (k.42,47-48,51,57,123-125,126-127,128-129,150,155), kserokopii pism powódki z dnia 5.11.2012r., z dnia 27.11.2012r., z dnia 18.02.2013r., z dnia 11.06.2013r. (k.43-46,49-50,54-56,90-91), kserokopii zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez ortopedę S. Z. (k.52-53), kserokopii faktur, rachunków, paragonów dotyczących poniesionych kosztów leczenia (k.58-74,79-88), kserokopii zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (k.75-77), kserokopii orzeczenia lekarskiego z dnia 22.11.2012r. (k.122), kserokopii orzeczenia lekarza orzecznika ZUS z dnia 28.05.2013r. (k.142), zaświadczenia z dnia 24.02.2014r. wystawionego przez n. P. K. (k.168), historii choroby powódki z prywatnego gabinetu n. i akupunktury P. K. (k.191-192), dokumentów znajdujących się w aktach ZUS nr (...) i kserokopii akt szkody pozwanego

Sąd nie dał wiary zeznaniom powódki M. C. (1) jedynie w części dotyczącej okoliczności, iż powódka w czasie leczenia zgłaszała ortopedzie drętwienie kończyn i z tego powodu ortopeda skierował powódkę do neurologa, albowiem zeznania powódki są sprzeczne z treścią powyższego skierowania z dnia 28.09.2012 r., z którego wynika, iż powódka została skierowana przez ortopedę do Poradni (...) z powodu bólu głowy. Natomiast w pozostałym zakresie Sąd dał wiarę zeznaniom powódki, albowiem znajdują one potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie.

W ocenie Sądu opinie biegłych sądowych ortopedy – traumatologa dr n.med. P. J. (2), neurologa prof. dr hab. med. J. M. (2) i n. dr med. R. S. są jasne, logiczne, a wnioski należycie i wyczerpująco uzasadnione, przy czym strony nie zdołały skutecznie zakwestionować wniosków opinii biegłych. W tej sytuacji jedynie ubocznie należy zauważyć, iż biegły sądowy ortopeda dr n.med. P. J. (2) nie zaakceptował propozycji biegłego sądowego n. dr med. R. S., aby zmniejszyć uszczerbek z powodów ortopedycznych na zdrowiu powódki do 1%, wskazując iż jego zdaniem 2% trwałego uszczerbku na zdrowiu powódki z przyczyn ortopedycznych jest adekwatne do urazu, który został poniesiony i uwzględnia fakt, że w miejscu guzowatości bliższej nasady V kości śródstopia pozostała blizna kostna, która w przyszłości będzie wyrażała się okresowym bólem stopy.

Wartość dowodowa dokumentów zaliczonych w poczet dowodów nie budziła zdaniem Sądu wątpliwości.

Sąd zważył, co następuje:

Powódka M. C. (1) roszczenie swoje wywodzi z art. 822 § 1 kc, zgodnie z którym przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Zgodnie natomiast z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 124 poz. 1152 ze zm.) z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Nadto z art. 35 powyższej ustawy wynika, że ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu (por. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19.01.2007 r. sygn. III CZP 146/06 OSNC 2007/11/161).

Z art. 444 § 1 zd. 1 kc wynika, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Nadto zgodnie z art. 445 § 1 kc w wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym, a więc w art. 444 kc, Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Natomiast z art. 361 § 1 kc wynika, że zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, a zwłaszcza z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w (...) z dnia 11.10.2012r. sygn. akt II K (...) skazującego Ł. S. za spowodowanie w dniu 24.05.2012r. wypadku drogowego, na skutek którego powódka doznała obrażeń ciała, wynika w sposób nie budzący wątpliwości, że winę za spowodowanie tego wypadku ponosi Ł. S.. Nadto z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że po wypadku powódka odczuwała drętwienie kończyn dolnych, zwłaszcza lewej i w dniu 19.02.2013r. powódka wstając z łóżka oraz stając na lewej stopie poczuła ból. W wyniku tego powódka w dniu 19.02.2013r. doznała złamania samoistnego typu J. guzowatości V kości śródstopia lewego, przy czym uszkodzenie to następuje na granicy nasady i przynasady kości śródstopia 1,5 cm od końca bliższego kości i zdarzyć się to może podczas złego stąpnięcia na bok stopy. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego – a zwłaszcza z opinii biegłych sądowych - wynika, że okoliczności wskazane przez powódkę mogły spowodować powyższe złamanie, przy czym mogło do tego dojść na skutek osłabienia zginaczy grzbietowych stopy, jakie istniały bezpośrednio po wypadku, a uległy czasowemu nasileniu po operacji neurochirurgicznej w dniu 18.10.2012r. W konsekwencji należy zdaniem Sądu uznać, iż w świetle okoliczności niniejszej sprawy istnieje związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem w dniu 24.05.2012 r. i obrażeniami doznanymi wówczas przez powódkę a złamaniem przez powódkę w dniu 19.02.2013 r. kości śródstopia. Skoro zatem odpowiedzialność za obrażenia ciała doznane przez powódkę M. C. (1) ponosi Ł. S., kierujący samochodem osobowym, objęty umową ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej u pozwanego, to pozwany zgodnie z art. 822 § 1 kc oraz art. 35 ust. 1 powyższej ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, jak również art. 445 § 1 kc i art. 444 § 1 zd. 1 kc jest – co do zasady – zobowiązany jest do wypłaty powódce stosownego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz zwrotu kosztów leczenia.

W niniejszej sprawie powódka M. C. (1) wniosła o:

A). zasądzenie od pozwanego tytułem zadośćuczynienia kwoty 77.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu, tj. od dnia 17.06.2013 r. do dnia zapłaty,

B). zasądzenie od pozwanego kwoty 1.853 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu, tj. od dnia 17.06.2013 r. tytułem zwrotu kosztów leczenia,

C). ustalenie odpowiedzialności pozwanego za skutki wypadku z dnia 24.05.2012 r., które mogą u powódki ujawnić się w przyszłości.

Ad. A).

Powódka M. C. (1), w wyniku wypadku w dniu 24.05.2012 r., doznała urazu głowy z rozległym krwiakiem okolicy oczodołowej lewej, krwiakiem powieki górnej i dolnej oka lewego, obecnie z niewielką blizną w okolicy czołowej lewej o wymiarach 4 x 2 mm. W wyniku tego powódka doznała – z przyczyn neurologicznych - trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 1%. W badaniu TK brak jest zmian pourazowych w obrębie mózgu, co nie daje podstaw do orzeczenia uszczerbku na zdrowiu, z uwagi na to, że w obrazie klinicznym brak jest cech charakterystycznych dla cerebrastenii pourazowej. Nadto powódka M. C. (1), w wyniku wypadku w dniu 24.05.2012 r., doznała oprócz stłuczenia głowy w okolicy oczodołowej lewej, doznała także skręcenia odcinka szyjnego, niewielkiej kompresji trzonów L1 i L2 oraz urazowy zespół korzeniowy L5-S1 lewostronny. Skręcenie odcinka szyjnego było przyczyną bólów tego odcinka w pierwszych tygodniach po wypadku oraz okresowych drętwień kończyn górnych, przy czym po unieruchomieniu w kołnierzu ortopedycznym i wykonaniu dalszej diagnostyki nie potwierdzono pourazowej niestabilności tego odcinka. Obecnie nie stwierdza się ograniczenia ruchomości, za wyjątkiem zakresu ruchów skrajnych – maksymalnych, ani zespołu bólowego tego odcinka, w związku z czym nie ma więc podstaw do uznania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Natomiast niewielkie złamania kompresyjne trzonów L1 i L2 miały charakter infrakcji (nadłamania), bez zmniejszenia wysokości trzonu, które z uwagi na swój niewielki charakter nie zostały opisane w kolejnych badaniach (...) z roku 2013 i 2014. W wyniku tego powódka doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 3%, gdyż obecnie stwierdzono jedynie niewielkie ograniczenie ruchomości w zakresie skłonu do przodu. Urazowy zespół korzeniowy spowodowany dyskopatią L5-S1 zaczął się po wypadku w postaci rwy kulszowej lewostronnej. Wykonane leczenie operacyjne zmniejszyło objawy bólowe o typie rwy kulszowej lewostronnej, jednakże powódka nadal wskazuje, że utrzymują się drętwienia kończyn dolnych, zwłaszcza lewej. U powódki przy tym nie występuje zaburzenie czucia oraz niedowład zginaczy grzbietowych stóp (powódka w czasie badania stawała kolejno na palcach obu stóp). W wyniku tego powódka doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 5%. Oznacza to, iż z przyczyn neurochirurgicznych powódka doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 8%. Natomiast w dniu 19.02.2013r. powódka doznała złamania samoistnego typu J. guzowatości V kości śródstopia lewego, przy czym nastąpił zrost w ustawieniu anatomicznym. W wyniku tego urazu powódka – z przyczyn ortopedycznych - doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 2%. Łącznie zatem powódka doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 11%.

Powódka w momencie wypadku była studentką i studiowała w B. geodezję i kartografię na studiach dziennych. W okresie od dnia 31.05.2012r. do dnia 8.07.2012r. powódka była zwolniona z zajęć szkolnych i praktyk. Następnie od października 2012r. powódka planowo uczęszczała na zajęcia, jednakże musiała zdawać te egzaminy, które opuściła, z uwagi na zwolnienie lekarskie. Natomiast od października 2013r. powódka miała indywidualny tok nauczania, który został powódce zaproponowany przez uczelnianego przedstawiciela osób niepełnosprawnych. Lekarz orzecznik ZUS orzeczeniem z dnia 2.09.2014r. ustalił, iż powódka nie jest całkowicie niezdolna do pracy. Obecnie powódka w dniu 12.09.2015 r. zawarła związek małżeński.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe okoliczności, w tym rozmiar doznanych przez powódkę cierpień fizycznych i psychicznych i długotrwałość leczenia oraz następstwa i zmiany jakie one spowodowały w życiu powódki, należy zdaniem Sądu uznać, iż wysokość należnego powódce zadośćuczynienia za doznaną krzywdę winna wynosić kwotę 40.000 zł. Pozwany jednakże w toku postępowania likwidacyjnego wypłacił powódce tytułem zadośćuczynienia łącznie kwotę 20.000 zł. Oznacza to zdaniem Sądu, iż roszczenie powódki dotyczące zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, należy uznać za uzasadnione co do kwoty 20.000 zł.

Ad. B).

Z art. 444 § 1 zd. 1 kc wynika, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że powódka po wypadku w dniu 24.05.2012 r., z uwagi na odległe terminy przyjęć w 2012 r., korzystała z płatnego leczenia w (...), uiszczając z tego tytułu łącznie kwotę 250 zł. Również w 2012 r., z uwagi na fakt że lista pacjentów oczekujących na zabiegi w 2012 r. była zamknięta, powódka korzystała z płatnych zabiegów fizjoterapeutycznych, uiszczając z tego tytułu łącznie kwotę 280 zł. Nadto z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że powódka po złamaniu kości śródstopia lewego w dniu 19.02.2013 r., także z uwagi na odległe terminy przyjęć w 2013 r. korzystała z płatnego leczenia w (...) oraz uiściła opłatę za wykonanie zdjęcia RTG, uiszczając z tego tytułu łącznie kwotę 525 zł. Łącznie zatem powódka przeznaczyła na koszty leczenia kwotę 1.055 zł (250 zł +280 zł +525 zł).

W ocenie Sądu, w świetle okoliczności niniejszej sprawy, należy uznać, iż powyższe koszty zostały poniesione w sposób niezbędny i celowy na działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia powódki (por. uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11.06.2015 r. sygn. I ACa 1821/14 LEX nr 1771331, wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25.10.2013 r. sygn. I ACa 560/13 LEX nr 1388860, Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13.12.2007 r. sygn. I CSK 384/07 LEX nr 35118, uchwały Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 24.01.2007 r. sygn. III UZP 4/06 OSNP 2007/15-16/226).

Również z zebranego w sprawie materiału dowodowego – a w szczególności z opinii biegłych sądowych ortopedy – traumatologa dr n.med. P. J. (2) i neurologa prof. dr hab. med. J. M. (2) – wynika, że z dokonanych przez powódkę zakupów leków z faktury nr (...) z dnia 8.02.2013r. uzasadniony był zakup V. emulgel na kwotę 15 zł 90 gr oraz z faktury nr (...) z dnia 5.03.2013 r. uzasadniony był zakup C. 10 amp i (...) na łączną kwotę 84 zł 70 gr. Natomiast z faktury VAT nr (...) z dnia 16.11.2012r. uzasadniony był zakup D. i M. na łączną kwotę 60 zł 95 gr, przy czym pozwany - zgodnie z pismem z dnia 12.12.2012r. - wypłacił kwotę 36 zł 85 gr z tytułu tej faktury VAT nr (...) z dnia 16.11.2012r., to pozostała do zapłaty kwota 24 zł 10 gr.

Nadto z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że skoro z faktury VAT nr (...) z dnia 13.07.2012r. uzasadniony był zakup M. B., V. emulgel, V. B., Z. na łączną kwotę 72 zł 42 gr, a pozwany - zgodnie z pismem z dnia 23.11.2012r - wypłacił kwotę 78 zł 32 gr z tytułu tej faktury, to nie pozostała do zapłaty żadna kwota z tytułu tej faktury. Z faktury VAT nr (...)//2012 z dnia 10.08.2012r. uzasadniony był zakup Z. na kwotę 24 zł 90 gr, a pozwany - zgodnie z pismem z dnia 23.11.2012r. - wypłacił 24 zł 90 gr z tytułu tej faktury, to nie pozostała do zapłaty żadna kwota z tytułu tej faktury. Z faktury VAT nr (...) z dnia 1.06.2012r. uzasadniony był zakup Z., F. na łączną kwotę 46 zł 46 gr, a pozwany – zgodnie z pismem z dnia 23.11.2012r. - wypłacił kwotę 77 zł 26 gr z tytułu tej faktury, to nie pozostała do zapłaty żadna kwota z tytułu tej faktury. Z faktury VAT nr (...) uzasadniony był zakup Z. na kwotę 19 zł 90 gr, a pozwany - zgodnie z pismem z dnia 23.11.2012r. - wypłacił kwotę 19 zł 90 gr.

W ocenie Sądu zatem łączne celowe i niezbędne koszty leczenia poniesione przez powódkę wyniosły 1.179 zł 70 gr. Natomiast roszczenie powódki w pozostałej części dotyczącej poniesionych kosztów leczenia należy uznać za bezzasadne. Nadto w ocenie Sądu powódka nie wykazała, aby w związku z wypadkiem w dniu 24.05.2012 r. zachodziła konieczność wykonania w dniu 22.06.2012r. przez (...) w K. usługi diagnostycznej za kwotę 47 zł (por. art. 6 kc i art. 232 kpc).

Ad. C).

W ocenie Sądu w okolicznościach niniejszej sprawy nie jest uzasadnione roszczenie powódki dotyczące ustalenia, że pozwany ponosi odpowiedzialność za skutki na zdrowiu powódki związane z wypadkiem z dnia 24.05.2012 r., które do dziś nie ujawniły się, a które ujawnić się mogą w przyszłości. Jak wynika bowiem z opinii biegłego sądowego neurologa prof. dr hab. med. J. M. w wyniku urazów doznanych przez powódkę nie doszło do organicznych uszkodzeń układu nerwowego, dlatego nie ma podstaw, aby przewidywać pojawienie się w przyszłości, a wynikających z obrażeń doznanych w tych wypadkach, schorzeń będących następstwami organicznego uszkodzenia układu nerwowego, które w chwili obecnej nie występują. Nadto jak wynika z opinii biegłego sądowego n. dr med. R. C. – S. obecnie nie powinno już dojść do innych niekorzystnych objawów wynikających z obrażeń doznanych podczas wypadku z dnia 24.05.2012r., natomiast ewentualne zmiany kostne na poziomach złamanych trzonów L1 i L2 zwykle nie powodują objawów bólowych ani ubytkowych objawów neurologicznych. Również z opinii biegłego sądowego ortopedy – traumatologa dr n.med. P. J. wynika, że powódka w dniu 19.02.2013r. doznała złamania samoistnego typu J. guzowatości V kości śródstopia lewego, przy czym nastąpił zrost w ustawieniu anatomicznym i powódka obecnie została wyleczona i w przyszłości nie wystąpią żadne konsekwencje zdrowotne będące następstwem tego urazu.

Zgodnie z art. 817 § 1 kc ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Natomiast z art. 817 § 2 kc wynika, że gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, przy czym bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w art. 817 § 1 kc. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że pozwany pismem z dnia 1.10.2012r. poinformował powódkę, że nie znajdował podstaw do zaspokojenia zgłoszonych przez nią roszczeń, z uwagi na niezastosowanie się powódki do wskazówek pozwanego, co do sposobu wykazania szkody oraz ze względu na fakt, iż upłynął ustawowy termin na jej zakończenie. Nadto z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że powódka, reprezentowana przez pełnomocnika, pismem z dnia 5.11.2012r. wniosła o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 1.065 zł 47 gr i pozwany po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego - pismem z dnia 23.11.2012r. poinformował powódkę o przyznaniu jej zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w kwocie 10.000 zł oraz o przyznaniu kwoty 364 zł 88 gr tytułem zwrotu kosztów zakupu leków oraz zaopatrzenia ortopedycznego, z uwzględnieniem refundacji kosztów i zasadności stosowania zakupionych leków. Następnie pozwany pismem z dnia 12.12.2012r. poinformował powódkę o przyznaniu jej kwoty 80 zł 35 gr tytułem zwrotu zakupów leków, z uwzględnieniem zasadności stosowania zakupionych leków.

Oznacza to zdaniem Sądu, iż roszczenie powódki dotyczące zasądzenia od pozwanego ustawowych odsetek od zadośćuczynienia i odszkodowania za poniesione koszty leczenia od dnia wniesienia pozwu, tj. od dnia 17.06.2013 r. należy uznać za zasadne.

W konsekwencji Sąd zasądził od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powódki M. C. (1) kwotę 21.179 zł 70 gr z ustawowymi odsetkami od dnia 17.06.2013 r. do dnia zapłaty, przy czym powyższa kwota obejmuje kwotę 20.000 zł stanowiącą zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz kwotę 1.179 zł 70 gr stanowiącą zwrot kosztów leczenia (punkt 1 wyroku).

Natomiast roszczenie powódki w pozostałym zakresie, tj. w części dotyczącej pozostałej kwoty dochodzonego zadośćuczynienia i zwrotu kosztów leczenia oraz ustalenia odpowiedzialności za skutki na zdrowiu powódki związane z wypadkiem, należy zdaniem Sądu uznać za nieuzasadnione. Wobec powyższego Sąd oddalił powództwo powódki w tej części jako bezzasadne (punkt 2 wyroku).

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 100 kpc znosząc wzajemnie między stronami te koszty, albowiem określenie należnej powódce sumy zależało od oceny Sądu zł (punkt 3 wyroku).

Natomiast o nieuiszczonych kosztach sądowych Sąd orzekł na podstawie art. 113 ust. 1 uksc i art. 100 kpc nakazując pobrać od pozwanego z tego tytułu kwotę 1.958 zł 54 gr, przy czym koszty te obejmują koszty sporządzenia opinii przez biegłych sądowych ortopedy – traumatologa dr n.med. P. J. (2), neurologa prof. dr hab. med. J. M. (2), n. dr med. R. S. i nie pokryte z zaliczek (punkt 4 wyroku).

SSO Andrzej Nawrocki

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.