Środa 16 stycznia 2019 Wydanie nr 3978
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Jaworze z 2016-04-25
Data orzeczenia:
25 kwietnia 2016
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
19 maja 2016
Sygnatura:
I C 677/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Jaworze
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Dorota Bargiel-Małachowska
Protokolant:
stażysta Aneta Juskowiak
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygnatura akt I C 677/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

J., dnia 31 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Jaworze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Dorota Bargiel-Małachowska

Protokolant:stażysta Aneta Juskowiak

po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2016 r. w Jaworze

sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - Subfundusz KI 1 w W.

przeciwko T. K.

o roszczenia z umów bankowych innych

I.  zasądza od pozwanej T. K. na rzecz strony powodowej (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - Subfundusz KI 1 w W. kwotę 7.998,77 zł (siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 77/100) wraz z odsetkami:

- umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w skali roku liczonymi od kwoty 2.756,68 zł od dnia 10 lipca 2015 roku do dnia zapłaty z tym że od dnia 1 stycznia 2016 roku nie wyższymi niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie,

- ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 5.242,09 zł od dnia 10 lipca 2015 roku do dnia zapłaty;

II.  umarza postępowanie w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 1.517 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 677/15

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - S. K. 1 w W. wniosła o zapłatę od T. K. kwoty 8.369,47 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP liczonymi od kwoty 2.756,68 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 5.612,79 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Na uzasadnienie swojego stanowiska strona powodowa podała, iż zawarta została przez pozwaną z pierwotnym wierzycielem ( (...) Bank S.A. , będącym poprzednikiem prawnym (...) Bank S.A.) umowa bankowa. Wobec niedotrzymania przez pozwaną terminów płatności umowa została jej wypowiedziana i cała wymagalna wobec niej wierzytelność została scedowana na rzecz strony powodowej. Jak podała strona powodowa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - S. K. 1 w W. na dzień wniesienia pozwu wymagalna wobec pozwanej wierzytelność wynosi 8.369,47 zł.

Pozwana na rozprawie w dniu 10 grudnia 2015r. wniosła o oddalenie powództwa, podnosząc, że komornik sądowy ściąga jej co miesiąc należność dochodzoną pozwem na rzecz pierwotnego wierzyciela.

W piśmie procesowym z dnia 27 stycznia 2016r. strona powodowa w związku z kwotami przekazanymi na jej rzecz przez pierwotnego wierzyciela po dacie wniesienia pozwu, ograniczyli powództwo, wnosząc o zapłatę od pozwanej kwoty 7.998,77 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP liczonymi od kwoty 2.756,68 zł od dnia 10 lipca 2015r. do dnia zapłaty oraz odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 5.242,09 zł (uprzednio 5.612,79 zł) do dnia 10 lipca 2015r,. do dnia zapłaty; cofając powództwo w pozostałym zakresie.

Pozwana na rozprawie w dniu 31 marca 2016r. na cofnięcie powództwa w tym zakresie wyraziła zgodę.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

T. K. zawarła w dniu 6 października 2008r. z (...) Bank S.A. z siedzibą w K. umowę prostej pożyczki gotówkowej o numerze (...) w wysokości 5.397,09 zł na okres do dnia 6.10.2008r. do 15.10.2011r. W przypadku opóźnienia w terminowym regulowaniu rat pożyczki, Bankowi przysługiwało uprawnienie do pobierania od niespłaconej w terminie pożyczki podwyższonych odsetek naliczonych wg stopy procentowej w wysokości średniego oprocentowania WIBOR dla 3 miesięcznych lokat na rynku międzybankowym z 10 ostatnich dni roboczych ostatniego miesiąca poprzedniego kwartały, powiększonej o 25 punktów procentowych, których wysokość nie mogła przekraczać oprocentowania maksymalnego określonego w przepisach kodeksu cywilnego.

W dniu 8 września 2009r. (...) Bank S.A. wystawił wobec pozwanej Bankowy Tytuł Egzekucyjny, któremu w dniu 30 października 2009r. nadana została sądowa klauzula wykonalności.

W dniu 19 sierpnia 2010r. następca (...) Bank S.A. (...) Bank S.A. w oparciu o wystawiony bankowy tytuł egzekucyjny nr (...).2009 z dnia 08 września 2009r. zaopatrzony w klauzulę wykonalności wystąpił do Komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji wobec T. K..

W dniu 22 kwietnia 2015r. wierzyciel (...) Bank S.A. przelał na rzecz (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. wymagalną wobec pozwanego wierzytelność w kwocie 8.415,52 zł, w tym 2.756,68 zł tytułem kapitału, 381,17 zł tytułem odsetek umownych na okres od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia jej rozwiązania, kwotę nie mniejszą niż 5.138,72 zł tytułem odsetek karnych (za opóźnienie) naliczonych do dnia 7 marca 2015r.

Na dzień poprzedzający wniesienie pozwu, tj. 9 lipca 2015r. zaległość pozwanej wynosiła nie mniej niż 8.369,47 zł, tj. 2.756,68 zł tytułem kapitału, 381,17 zł tytułem odsetek umownych za okres od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia jej rozwiązania, kwota nie mniejsza niż 5.138,72 zł tytułem odsetek karnych (za opóźnienie) naliczonych do dnia 7 marca 2015r., 92,90 zł tytułem dalszych odsetek karnych naliczonych od kwoty niespłaconego kapitału od dnia 8 marca 2015r. do dnia poprzedzającego dzień wniesienia pozwu, tj. 9 lipca 2015r.

Po dacie wniesienia pozwu, pierwotny wierzyciel (...) Bank S.A. przekazał na rzecz obecnej strony powodowej wyegzekwowane od pozwanej w toku postępowania egzekucyjnego KM 1645/10 wpłaty na łączną kwotę 370,70 zł.

Dowody: - umowa przelewu z dnia 22.04.2015r. k – 14 – 20,

- odpis z KRS (...) k – 21 – 30,

- odpis z KRS (...) k – 31- 37,

- zawiadomienie z dnia 22.04.2015r. k – 38 ,

- wezwanie do zapłaty z 7.05.2015r. k- 39,

- umowa pożyczki k – 40 – 41,

- (...) z 8.09.2009 k – 42,

- akta I Co 963/09 k – 1, 16,

- akta I Co 1296/10 k – 1, 11

- postanowienie z dnia 30.10.2009r. I Co 963/09 k – 43,

- zestawienie odsetek k – 44,

- przesłuchanie pozwanej k- 58 verte,

- akta KM 1645/10.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie.

Bezspornym w sprawie jest, że pozwaną T. K. łączyła z poprzednikiem strony powodowej umowa o pożyczkę. Poza sporem pozostawał fakt, że pozwana nie wywiązała się z zawartej przez siebie umowy i że wierzytelność wynikająca z wyżej wymienionej umowy została scedowana na rzecz strony powodowej.

Należną stronie powodowej wierzytelność Sąd ustalił na podstawie przedłożonego przez nią (...), załącznika do umowy cesji oraz z zestawienia zadłużenia, z których wynikało, że na dzień poprzedzający wniesienie pozwu, tj. 9 lipca 2015r. do zapłaty pozostaje kwota nie mniejsza niż 8.369,47 zł, tj. 2.756,68 zł tytułem kapitału, 381,17 zł tytułem odsetek umownych za okres od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia jej rozwiązania, kwota nie mniejsza niż 5.138,72 zł tytułem odsetek karnych (za opóźnienie) naliczonych do dnia 7 marca 2015r., 92,90 zł tytułem dalszych odsetek karnych naliczonych od kwoty niespłaconego kapitału od dnia 8 marca 2015r. do dnia poprzedzającego dzień wniesienia pozwu, tj. 9 lipca 2015r.

W tej sytuacji żądanie strony powodowej o zasądzenie na jej rzecz kwoty 8.368,47 zł wraz z dalszymi odsetkami uznać należało co do zasady za uzasadnione.

Mając na uwadze, że strona powodowa po dacie wniesienia pozwu, otrzymała od pierwotnego wierzyciela wpłaty na łączne kwotę 370,70 zł (wyegzekwowane od pozwanej w toku postępowania egzekucyjnego po dacie umowy cesji), które zostały zarachowane na poczet należności dochodzonych pozwem, przeto Sąd zasądził od pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 7.998,77 zł – zgodnie z żądaniem strony powodowej wyrażonym w piśmie z dnia 27 stycznia 2016r. – uwzględniającą wpłaty dokonane na rzecz pierwotnego wierzyciela. Co do pozostałej kwoty w wysokości 370,70 zł Sąd umorzył postępowanie w sprawie. Na ograniczenie pozwu co do kwoty 370,70 zł, pozwana na rozprawie w dniu 31 marca 2016r. wyraziła zgodę.

Stronie powodowej jako następy prawnemu (...) Bank S.A. przysługiwało - zgodnie z umową łączącą pozwaną i pierwotnego wierzyciela - prawo naliczania podwyższonych odsetek karnych, których jednakże wysokość nie mogła przekraczać wysokości tzw. odsetek maksymalnych, a które do dnia 31 grudnia 2015r. wynosiły czterokrotność kredytu lombardowego NBP. Żądanie zatem strony powodowej zasądzenia od kwoty kapitału w wysokości 2.756,68 zł od dnia wniesienia pozwu, tj. 10 lipca 2015r. dalszych odsetek za opóźnienie (karnych) umownych w wysokości czterokrotności kredytu lombardowego NBP w skali roku jest prawidłowe. Nie mniej jednak w związku z wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2016r. nowa definicją „maksymalnych odsetek za opóźnienie”, które nie odnoszą się już do pojęcia czterokrotności kredytu lombardowego, lecz stanowią dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, (na dzień 1 stycznia 2016r. maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie wynosi 14%), toteż koniecznym stało się doprecyzowanie w wyroku, że odsetki za opóźnienie (karne) umowne wynoszą zgodnie z umową czterokrotność kredytu lombardowego NBP w skali roku, z tym że od dnia 1 stycznia 2016r. nie mogą one przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (stosownie do art. 481 par. 2 1 k.c.). Do odsetek należnych po dniu wejścia w życie ustawy, tj. po dniu 1 stycznia 2016r. stosuje się bowiem przepis art. 481 k.c. w nowym brzmieniu ( per analogiem art. 56 ustawy z dnia 9.10.2015r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 1830).

Ustawodawca z dniem 1 stycznia 2016r. dokonał także rozróżnienia na „odsetki ustawowe” (tzw. kapitałowe) (o których mowa w art. 359 k.c.) i „odsetki ustawowe za opóźnienie” sensu stricte ( o których mowa w art. 481 k.c.) i które – od 1 stycznia 2016r. - różnią się, co do swojej wysokości. Sąd zasądzając odsetki ustawowe od kwoty 5.242,09 zł (uprzednio 5.612,79 zł) doprecyzował, że chodzi o odsetki ustawowe „za opóźnienie”, a więc o odsetki, o których mowa w art. 481 k.c., aby na etapie wykonania wyroku nie było w tym względzie wątpliwości.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. Na koszty procesu złożyły się: opłata sądowa od pozwu w kwocie 300 zł, wynagrodzenie radcy prawnego w kwocie 1.200 zł oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł , albowiem strona powodowa jest stroną która proces wygrała w całości. Umorzenie postępowania, co do kwoty 370,70 zł nastąpiło bowiem w związku z wyegzekwowaniem tej kwoty od pozwanej .

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.