Środa 20 lutego 2019 Wydanie nr 4013
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Opolu z 2013-02-22
Data orzeczenia:
22 lutego 2013
Data publikacji:
9 sierpnia 2018
Sygnatura:
I C 800/09
Sąd:
Sąd Rejonowy w Opolu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Katarzyna Goreczka
Protokolant:
St. sekr. sądowy Wioletta Michalak
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze
(Dz. U. z 1982 r. Nr 30, poz. 210)

Sygn. akt: I C 800/09

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lutego 2013 r.

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Katarzyna Goreczka

Protokolant:

St. sekr. sądowy Wioletta Michalak

po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2013 r. w Opolu

sprawy z powództwa W. Ł.

przeciwko Wojewódzkiemu Centrum Medycznemu w O.

o zapłatę

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza od powoda W. Ł. na rzecz pozwanego Wojewódzkiego Centrum Medycznego w O. 3617,00 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

III.  nakazuje wypłatę ze środków budżetowych Skarbu Państwa Kasa Sądu Rejonowego w Opolu na rzecz Kancelarii Adwokackiej w O. przy ul. (...) prowadzonej przez adwokata M. B. kwotę 3600,00 zł wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi W. Ł. z urzędu.

S ygn. akt I C 800/09

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2009 r. powód W. Ł. złożył do tut. Sądu pozew, w którym wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od Wojewódzkiego Centrum Medycznego w O. Oddziału Neurochirurgii tytułem odszkodowania kwoty 75.000,00 zł.

W uzasadnieniu pozwu W. Ł. podniósł, iż w wyniku przeprowadzonej przez pozwaną operacji, stan jego zdrowia nie tylko nie uległ poprawie, ale dodatkowo gwałtownie się pogorszył. Zdaniem powoda operacja, której został poddany została przeprowadzona niewłaściwe i niefachowo, gdyż po jej dokonaniu stan jego zdrowia wskazywał na niepełnosprawność w stopniu znacznym. Dochodzona kwota pieniężna jest zdaniem powoda adekwatna do poniesionych przez niego strat fizycznych i finansowych

W piśmie z dnia 1 grudnia 2009 r. powód podniósł ponadto, iż efektem przeprowadzonej operacji było wystąpienie u niego objawów chorobowych w postaci wiotkiego niedowładu dystalnych mięśni kończyn dolnych, zniesienia odruchów skokowych, niedowładu zwieracza zewnętrznego odbytu oraz upośledzenia czucia powierzchniowego w zakresie L 4 do S 1.

W odpowiedzi na pozew złożonej w tut. Sądzie przez stronę pozwaną w dniu 1 października 2010 r. PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w O. wniosło o oddalenie powództwa w całości. Ponadto strona pozwana wniosła o zasądzenie kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Strona pozwana wniosła także o przypozwanie do sprawy (...) SA w W..

Uzasadniając swoje stanowisko strona pozwana stwierdziła, iż powód został przyjęty do Oddziału Neurochirurgii z objawami uszkodzenia ogona końskiego w przebiegu masywnej sekwestrowanej dyskopatii lędźwiowej. Został pomyślnie zoperowany i wypisany z zaleceniami. Natomiast wskazywane przez powoda objawy ubytkowe, które stanowią podstawę jego roszczenia , a więc niedowład, zaburzenia mikcji, wynikają z jego choroby i w żaden sposób nie mogą być związane z zastosowanym leczeniem.

Ponadto strona pozwana wskazał , że żądanie zapłaty na przez powoda odszkodowania w kwocie 75.000,00 zł. nie jest poparte żadnymi dowodami zaistnienia szkody i jej wysokości.

W piśmie procesowym z dnia 24 stycznia 2011 r. powód uszczegółowił żądanie pozwu wnosząc o zasądzenie od strony pozwanej na jego rzecz odsetek ustawowych, od kwoty 75.000,00 zł od dnia 14 października 2008 r. Ponadto obciążenie strony pozwanej w całości kosztami sądowymi, w tym kosztami zastępstwa adwokackiego i zasądzenie na rzecz pełnomocnika z urzędu kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

Jednocześnie powód stwierdził, iż w dniach 12-16 października 2008 roku został przyjęty na Oddział Neurochirurgii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w O.. Dokumentacja lekarska przedłożona do sprawy wskazuje, że powód został przyjęty z rozpoznaniem postępującej paraparezy kończyn dolnych i zaburzeniami mikcji. Powód został zakwalifikowany do leczenie operacyjnego. Natomiast w dniu 14 października 2008 roku wykonano mu zabieg hemilamnectomi L4 et L5 ad. sin.

Powód wskazał ,że z orzeczenia Miejskiego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. z dnia 19 grudnia 2008 roku, wynika, iż po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającego, wydano decyzję, w której powód został uznany za osobę niezdolną do pracy, wymagającą w celu pełnienia ról społecznych stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zdaniem powoda po przeprowadzonym zabiegu w (...) w O. czuł się jeszcze gorzej niż przed operacją zgłaszając nowe dolegliwości tym samym jego zdaniem pogorszenie się jego stanu zdrowia pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowym z przeprowadzonym w dniu 14 października 2008 roku zabiegiem operacyjnym.

Zawiadomiony o toczącym się postępowaniu Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych S.A. w W. nie przystąpił do sprawy w charakterze interwenienta.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód W. Ł. przyjechał na O. w celach zarobkowych. Prawdopodobnie wykonywał ciężką pracę fizyczną , będąc zatrudnionym u prywatnego przedsiębiorcy. W wyniku nadmiernego wyeksploatowania organizmu doszło u powoda, do zespołu przeciążenia kręgosłupa i gwałtownego zachorowania.

W dniu 12 października 2008 r. powód W. Ł. jako osoba nieposiadająca aktualnych danych meldunkowych, ani formy ubezpieczenia, został przywieziony przez osobę o nieustalonych personaliach, do Wojewódzkiego Centrum Medycznym w O.. W związku z występującym u powoda ostrym stanem chorobowym w postaci rozpoznanych objawów niedowładu kończyn dolnych, i zaburzeń mikcji, został on przyjęty na Oddział w Wojewódzkim Centrum Medycznym w O.. Przeprowadzone natychmiastowo badania radiologiczne wykazały wypadnięty "dysk” przestrzeni L4/L5 prawie całkowicie zamykający światło kanału z uciskiem struktur nerwowych, powodujący niedowład w zakresie kończyn dolnych.

Powód w momencie przywiezienia na oddział w Wojewódzkim Centrum Medycznym w O., był osobą nie chodzącą, leżącą z zaawansowanymi zaburzeniami oddawania moczu i stolca. Lekarze, którzy przyjmowali powoda na oddział nie uzyskali od niego dokładnych informacji odnośnie okoliczności powstania zachorowania, a więc daty i miejsca powstania choroby powoda oraz jej przyczyny. Ze względu na stan zdrowia powoda zakwalifikowano go do leczenia operacyjnego. Niepodjęcie leczenia operacyjnego spowodowałoby utrwalenie objawów chorobowych. Początkowo powód nie wyrażał zgody na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego, co spowodowało odroczenie operacji. Dopiero po dwóch dniach, od przyjęcia do szpitala, powód wyraził zgodę na operację. Którą ostatecznie przeprowadzono w dniu 14 października 2008 r. W jej wyniku usunięto u powoda najpierw połówkę łuków kręgów L4 i L5, następnie zaś usunięto w jednym kawałku wypadnięty "dysk". Zabieg operacyjny przebiegł rutynowo. Po operacji nie wystąpiły powikłania, jednak zaraz po operacji nie ustąpił także niedowład kończyn dolnych oraz zaburzenia oddawania moczu i stolca.

Po wykonanym zabiegu operacyjnym rozpoczęta została bardzo szybko rehabilitacja. Powód został także poinformowany, że jakiekolwiek opóźnienie w zabiegach rehabilitacyjnych może utrwalić ubytki neurologiczne w zakresie kończyn dolnych.

W Wojewódzkim Centrum Medycznym w O. powód przebywał do czasu usunięcia szwów, co miało miejsce 20 października 2008 r. W tym czasie stan jego zdrowia ulegał sukcesywnej i szybkiej poprawie. Przyjechał bowiem jako pacjent nie chodzący, natomiast po operacji zaczęło wracać w jego ciele czucie w zakresie kończyn dolnych. Po operacji powód wstał także z łóżka, przy pomocy osób drugich i korzystając z środków zaopatrzenia ortopedycznego.

W związku z koniecznością podjęcia w stosunku do powoda, dalszych specjalistycznych zabiegów, zapadła decyzja o przekazaniu powoda do ośrodka rehabilitacji specjalistycznej. Z uwagi na specyficzną sytuację życiową powoda wywołującą problemy natury administracyjno – technicznej, załatwienie dalszego leczenia powoda w specjalistycznym ośrodku, nie było rutynowym przedsięwzięciem i wymagało kilkudniowego poszukiwania odpowiedniego ośrodka leczniczego. Dalszego leczenia powoda odmówiło, bowiem wiele ośrodków w okręgu województw: (...), (...) i górnośląskiego. Ponadto personelowi szpitala nie udało się skontaktować z rodziną powoda.

Po licznych próbach i zaangażowaniu licznych komórek zajmujących się problemami społecznymi, udało się w końcu przekazać powoda na dalsze leczenie, do SPZOZ Szpitala (...) w W. – B., gdzie powód został umieszczony na Oddziale Neurologicznym.

Powód został wypisany z Wojewódzkiego Centrum Medycznego w O. w stanie postępującej poprawy.

Dowód:

- karta informacyjna leczeni a szpitalnego k. 5 i k. 21

- historia choroby k. 115 - 135

- zeznania Z. F. k. 206 – 207

- zeznania D. Ł. k. 218 – 219

W momencie przyjęcia powoda na Oddział w Wojewódzkim Centrum Medycznym w O., w/w szpital był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakładów opieki zdrowotnej w (...) S.A.

Dowód:

- polisa nr (...) k. 83 - 85

Powód przebywał w SP ZOZ Szpitalu (...) w W. – B. powód przebywał w dnia od 20 października 2008 r. do dnia 28 października 2008 r.

W trakcie badań rozpoznano u powoda zespół bólowo korzeniowy lędźwiowo – krzyżowy porażenny. Stan po hemialainetomii L 4 – L5 i usunięciu wpadniętego jądra miażdżystego L4 – L5, chorobę wrzodową żołądka w okresie zaostrzenia, zniesienie odruchów skokowych, upośledzenia czucia powierzchniowego w zakresie od L4, niedowładu zwieracza zewnętrznego odbytu. Ponadto stwierdzono tendencje do nieznacznego zalegania moczu. W trakcie hospitalizacji z powodu utrzymujących się wymiotów i bólów nadbrzusza powód był konsultowany internistycznie z przeprowadzonym badaniem gastroskopowym w którym stwierdzono u niego objawy zaostrzonej choroby wrzodowej.

Powód mimo prowadzonego leczenia poruszał się z dużą trudnością, przy pomocy osób trzecich, nie kontrolując oddawania moczu i stolca z powodu czego został zmuszony do noszenia na stałe cewnika moczowego i chodzenia w pielucho-majtkach.

Dowód:

- karta informacyjna leczenia szpitalnego k. 3 – 4 i k. 19

Miejski Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w B. w decyzji z dnia 19 grudnia 2008 r. nr sprawy 2766/2008, stwierdził, iż na podstawie wywiadów i analiz przedstawionej dokumentacji medycznej uznano powoda za osobę o znacznym stopniu obniżenia sprawności organizmu niezdolną do pracy wymagającą w celu pełnienia ról społecznych stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Dowód :

- postanowienie z dnia 31 grudnia 2008 r. (...)

(...) k. 20

W dniu 16 marca 2010 r. (...) d/s. Orzekania o Niepełnosprawności we W. orzekając o stopniu niepełnosprawności powoda określił je jako umiarkowane do dnia 31 marca 2012 r.

Dowód:

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 16 marca 2010 r.

k. 70

Decyzją Prezydenta Miasta B. z dnia 26 lipca 2010 r., powód otrzymał zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 31 marca 2012 r. w kwocie 377,00 zł miesięcznie. Ponadto decyzją Prezydenta Miasta B. z dnia 22 lipca 2010 r., powód otrzyma pomoc w formie schroniska dla bezdomnych z wyżywieniem w terminie od dnia 5 lipca 2010 r.. do dnia 31 października 2010 r.

Dowód:

- decyzja z dnia 26 lipca 2010 r. k. 69

- decyzja z dnia 22 lipca 2010 r. k. 72

Powód jest objęty stałą kontrolą medyczną. W dniu 3 sierpnia 2009 r. wykonane zostało mu badanie radiologiczne stopy prawej ze stwierdzonym zwyrodnieniem stawów palucha, drobnym uwapnieniem części miękkich i zaznaczoną osteoporozą. Natomiast w wyniku badania radiologicznego klatki piersiowej powoda z dnia 10 sierpnia 2009 r. stwierdzono u niego pola płucnych zmian ogniskowych, a serce w granicach normy.

W dniu 13 września 2010 r. przeprowadzono powodowi badanie USG jamy brzusznej.

W dniu 15 września 2010 r., w dniu 6 października 2010 r., w dniu 12 października 2010 r., oraz w dniu 28 stycznia 2011 r. powód został przyjęty na Izbę Przyjęć Szpitala Wojewódzkiego w B., gdzie został mu wymieniany cewnik moczowy.

Natomiast w dniu 29 grudnia 2010 r. powód został przyjęty na Izbę Przyjęć Szpitala Wojewódzkiego w B. z rozpoznaniem zapalenia najądrza prawego. Przy wypisaniu po przeprowadzonych badaniach zalecono powodowi kontrolę urologiczną, leżenie w łóżku, elewację moszny i przepisano leki.

Dowód :

- karta informacyjna z udzielenia ambulatoryjnej pomocy k. 161, k.

167 – 168 i k. 170, k. 192 – k. 194, k. 201

- karta informacyjna z udzielenia ambulatoryjnej pomocy z dnia

29 grudnia 2010 r. k. 169 i k. 195

- wyniki badań radiologicznych k. 162 – 163 i k. 187 - 188

- historia choroby z przychodni zakładu opieki zdrowotnej k. 164 –

166 i k. 174

– 175 i k. 189 – 191, k. 197 - 198

- wynik badania USG k. 173 i k. 196

- wyniki badań moczu k. 185 - 186

Z powodu dolegliwości bólowych i rozpoznaniu ropnia jądra prawego, przy jednoczesnym stwierdzeniu nadciśnienia tętniczego, choroby wrzodowej, a także kłopotów alkoholowych, powód został przyjęty do szpitala Wojewódzkiego w B., gdzie w dniu 19 stycznia 2011 r. wykonano mu zabieg operacyjny

polegający na usunięciu jądra prawego. Po zabiegu nie stwierdzono powikłań pooperacyjnych. Powód został w stanie klinicznym dobrym wypisany do domu.

Dowód :

- karta wypisowa oddziału urologicznego z dnia 24 stycznia 2011 r.

k. 171 – 172 i k. 199 - 200

- dokumentacja zdjęciowa k. 159 – 160 i k. 183 – 184

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w B. w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności z dnia 17 listopada 2011 r. uznał, iż powód posiada znaczny stopień niepełnosprawności od dnia 26 października 2011 r. do dnia 30 listopada 2013 r.

Dowód :

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 17 listopada 2011 r. k.

275

W dniach od 19 stycznia 2012 r. do dnia 23 stycznia 2012 r. powód przebywał na Oddziale (...) Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego w B., gdzie przeprowadzono mu badania laboratoryjne w wyniku których stwierdzono ranę z gronkowcem (staphylococcus), krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej prawej, tętniakowate poszerzenie aorty brzusznej, opresja po dyskopatii lędźwiowej, założony cewnik moczowy na stałe. Po przeprowadzonych badaniach zalecono powodowi kontrole w Poradni (...) Naczyń.

W trakcie pobytu w szpitalu zastosowano w stosunku do powoda leczenie zachowawcze, wykonano arteriografię miednicowo kończynową, uzyskując poprawę kliniczną. Powód został wypisany w stanie dobrym.

Dowód:

- karta wypisowa k. 277

- wyniki badań powoda k. 278

Decyzją Prezydenta B. z dnia 28 lutego 2012 r. powodowi przyznana został pomoc społeczna w formie usług opiekuńczych od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. w dniach od poniedziałku do piątku w ilości 4 godzin tygodniowo, przez pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, dostarczanie posiłków ze stołówki zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych załatwianie spraw urzędowych, podstawowa opieki higienicznej, zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłania łóżka, utrzymania w czystości bielizny, osobistej i pościelowej, utrzymanie w czystości pomieszczeń użytkowych, utrzymanie w czystości sprzętu i urządzeń sanitarnych.

Dowód:

- Decyzja dnia 28 lutego 2012 r. k. 276

W dniach od 23 sierpnia 2012 r. do 27 sierpnia 2012 r. powód był hospitalizowany na Oddziale N. w B.. Wtedy też rozpoznano u powoda zamroczenie po napadzie padaczkowym, zespół psychoorganiczny, mnogie ogniska niedokrwienia mózgu, niedowład połowiczny piramidowy lewostronny, nadciśnienie tętnicze, ogólną miażdżyce stan po operacji dyskopatii lędźwiowej z nie trzymaniem moczu.

Dowód:

- karta informacyjna leczenia szpitalnego k. 313

Obecny stan zdrowia powoda charakteryzuje nasilony zespół psychoorganicznego otępienia, kontakt słowny z powodem jest praktycznie śladowy. Stan zdrowia powoda ogólnie jest zły, jest on odżywiony słabo, spowolniały, apatyczny, niechętnie i w sposób skąpy odpowiada na proste pytania, często dopiero po ich kilkakrotnym powtórzeniu, stara się jednak wykonywać proste polecenia.

Podstawowe czynności związane z egzystencją wykonuje z pomocą osób drugich. Ponadto powód z trudnością utrzymuje pozycję stojącą siada z pomocą osób drugich. W odcinku lędźwiowym widoczna jest u powoda linijna blizna pooperacyjna niebolesna uciskowo. U powoda występuje ograniczona ruchomość odcinka lędźwiowego we wszystkich kierunkach, a mięśnie przykręgosłupowe grzbietu są zaniku.

W zakresie kończyn występują u powoda cechy niedowładu spastycznego lewostronnego oraz znacznego stopnia niedowładu kończyn dolnych, zwłaszcza stopy prawej. Jednocześnie stopa prawa jest obrzęknięta, i zasinioną . Powód praktycznie nie utrzymuje samodzielnie pozycji stojącej, chodzi za pomocą kuli łokciowej i z pomocą osób drugich.

Rozpoznaje się u powoda stan po operacji wypadniętego sekwestru jądra miażdżystego tarczy międzykręgowej L4/L5 /I6.10.2008 r. Ponadto obserwuje się u powoda znaczny stopień niedowładu kończyn dolnych z zaburzeniem funkcji zwieraczy pęcherza moczowego powodujący nie trzymanie moczu. Ponadto występuje u powoda zespół psychoorganiczny otępienny znacznego stopnia, miażdżyca uogólniona z niedowładem połowiczym lewostronnym, mnogie ogniska niedokrwienne mózgu.

U powód w wskutek nagłego przeciążenia kręgosłupa doszło do ostrego i nagłego wypadnięcia dysku do kanału kręgowego, który uszkodził na tym poziomie struktury nerwowe tam przebiegające powodując niedowład kończyn dolnych i zaburzenia oddawania moczu. Jest to stan bardzo groźny i wymaga jak najszybszego leczenia operacyjnego polegającego na usunięciu wypadniętego "dysku" a sam zabieg operacyjny absolutnie nie rokuje poprawy na przyszłość. Przeprowadzona w dniu 14 października 2008r operacja została wykonana prawidłowo, nie nosił znamion błędu w sztuce lekarskiej, została wykonana w możliwie jak najszybszym terminie w czasie samej operacji oraz w dniach następnych nie było żadnych komplikacji i powikłań. W wyniku operacji usunięto wypadnięty fragment dysku dokonując przedtem pomniejszenia połówek łuków kręgowych sąsiednich kręgów, aby nie traumatyzować dodatkowo śródoperacyjnie uszkodzonych już wcześniej struktur nerwowych kanału kręgowego.

Zabieg operacyjny nie gwarantował jednak przywrócenia funkcji uszkodzonych, przez wypadnięty dysk" struktur nerwowych i cofnięcia istniejących już przed operacją objawów neurologicznych.

Konieczność przeprowadzenia kolejnych zabiegów operacyjnych u powoda nie pozostaje w związku z przeprowadzeniem pierwszej operacji z dnia 14 października 2008r. lecz pozostaje w związku i jest następstwem uszkodzenia struktur nerwowych rdzenia i korzeni, które wystąpiły przed operacją i które spowodowały konieczność wykonania w/w operacji.

Z danych zawartych w historii choroby i danych zawartych w karcie informacyjnej wynika jednoznacznie, że powód był przyjęty do szpitala z postępującym niedowładem kończyn dolnych i zaburzeniami oddawania moczu, a nie tylko z rozpoznaniem dyskopatii lędźwiowej. Pogorszenie stanu zdrowia powoda nie pozostaje w związku z wykonanym zabiegiem, zabieg operacyjny nie gwarantował powrotu czynności uszkodzonych przez wypadnięty "dysk" nerwów rdzeniowych i nici końcowej, aczkolwiek zabieg operacyjny w podobnych przypadkach zawsze wykonuje się z nadzieją na powrót tych czynności.

Pogorszenie stanu zdrowia powoda może wynikać z narastających w niedowładnych kończynach przykurczów i zaników mięśniowych a także z stałych zaburzeń czynności zwieraczy kiszki stolcowej i pęcherza moczowego co wiąże się z zaleganiem moczu i stanami zapalnymi dróg moczowych i narządów krocza.

Zgodnie dokumentacją powód miał wymieniany cewnik moczowy oraz miał wykonany zabieg usunięcia jądra prawego z powodu ropnia tego narządu. Wyżej wymienione zaburzenia i powikłania wynikały z zalegania moczu, z przewlekłego stanu zapalnego dróg moczowych, jądra prawego, których przyczyną było pierwotne uszkodzenie nerwów a nie wykonany zabieg operacyjny. Przyczyną tego stanu rzeczy mogło być także niezachowanie należytej higieny okolicy narządu moczowo-płciowego.

Zaburzenia czynności kiszki stolcowej, pęcherza moczowego i dolegliwości z nimi związane pozostają w związku z pierwotnym uszkodzeniem struktur nerwowych przez wypadnięty "dysk" a nie w związku z wykonanym zabiegiem.

Zabieg operacyjny hemileminectomia L4-L5 i sekwestrektomia w tym konkretnym przypadku należało traktować jako zabieg z nagłych wskazać medycznych.

Dowód:

- opinia sądowo lekarska z dnia 6 września 2012 r. biegłego

sądowego z zakresu neurochirurgii M. L. k. 308 - 312

- opinia uzupełniająca z dnia 6 grudnia 2012 r. biegłego sądowego z

zakresu neurochirurgii M. L. k. 332 - 334

- zeznania D. Ł. k. 218 – 219

- częściowo zeznania B. M. k. 205 – 206

Sąd zważył co następuje :

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Kwestią bezsporną w niniejszej sprawie był fakt ,że w dniu 14.10.2008 r. w Wojewódzkim centrum Medycznym w O. przy ul. (...) przeprowadzono operację powoda W. Ł. . Stanowiska stron różniły się, co do skutków przeprowadzonej przez stronę pozwaną operacji, co do tego ,czy na skutek błędu w sztuce lekarskiej doszło , do dalszego naruszenia funkcjonowania narządów ciała powoda W. Ł., uszkodzonych wcześniej w wyniku doznanego przez powoda urazu, a tym samym, czy strona pozwana wykonując zabieg operacyjny spowodowała i przyczyniła się bezpośrednio do powstania jeszcze większych niż przed wypadkiem powoda z dnia 12 października 2008 r. uszkodzeń w jego organizmie.

Ponadto strony były w sporze, czy powodowi należy się odszkodowania w kwocie żądanej pozwem.

Strony nie były natomiast w sporze, iż powód był hospitalizowany u strony pozwanej w dniach od 12 października do 20 października 2008 r. i że w wyniku prowadzonego leczenia był w dniu 14 października 2008 r. operowany chirurgicznie.

Ustalając stan faktyczny sprawy sad oparł się na dokumentacji lekarskiej dotyczącej stanu zdrowia powoda, zeznaniach lekarzy , którzy zajmowali się powodem oraz na opinii biegłego z zakresu neurochirurgii.

Sąd przy ustalaniu stanu faktycznego sprawy pominął natomiast dowód z zeznań świadka W. M., gdyż świadek ten po pierwsze nie przypominał sobie okoliczności hospitalizacji powoda w czasie, gdy był ordynatorem kierując oddziałem neurologicznym Szpitala (...) w W., po drugie jego zeznania mając na uwadze ich treść nie wniosły nic do sprawy.

Sąd dokonując rozstrzygnięcia kierował się w głównie dowodem z opinii biegłego sądowego z zakresu neurochirurgii dr. med. M. L. wykonanej na zlecenie tut. Sądu w dniu 6 września 2012 r. oraz opinii uzupełniającej z dnia 6 grudnia 2012 r.

Zdaniem Sądu wszystkie zgromadzone w sprawie dokumenty stanowiły wiarygodny materiał dowodowy, będący podstawą ustalenia niewątpliwego stanu faktycznego w sprawie. Co do ich rzetelności Sąd nie miał żadnych zastrzeżeń.

Sąd był również zobligowany do oceny osobowych źródeł dowodowych – w postaci zeznań świadków Z. F., B. M., D. Ł.. Zeznania w/w świadków były zdaniem Sądu w pełni wiarygodne i korespondowały logicznie i przedmiotowo z zgromadzonym w sprawie wiarygodnym materiałem dowodowym w postaci dokumentów, oraz współgrały w sposób spójny, logiczny i konsekwentny z ustaleniami dokonanymi w sprawie przez biegłego sądowego, przeocz mogły stać się podstawą określenia przyczyn, zakresu, czas powstania stanu chorobowego powoda doznawanych przez niego cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność oraz ich nieodwracalności.

Oddalając powództwo Sąd oparł się na opinii biegłego sądowego z zakresu neurochirurgii M. L..

Z treści opinii wynika , iż u powoda występuje stan po operacji wypadniętego sekwestru jądra miażdżystego tarczy międzykręgowej L4/L5. Ponadto obserwuje się u powoda znaczny stopień niedowładu kończyn dolnych z zaburzeniem funkcji zwieraczy pęcherza moczowego powodujący nietrzymanie moczu, zespół psychoorganiczny otępienny znaczny stopień, miażdżycy uogólnionej z niedowładem połowiczym lewostronnym i mnogie ogniska niedokrwienne mózgu. Z ustaleń poczynionych przez biegłego wynika, iż niewątpliwie doszło u powoda do ostrego i nagłego wypadnięcia dysku do kanału kręgowego, który uszkodził na tym poziomie struktury nerwowe powodując niedowład kończyn dolnych i zaburzenia oddawania moczu.Stan chorobowy, który występował u powoda był stanem groźnym i wymagał jak najszybszego leczenia operacyjnego polegającego na usunięciu wypadniętego "dysku" przy, czym sam zabieg operacyjny nie rokował jeszcze gwarancji poprawy na przyszłość.

W chwili obecnej stan zdrowia powoda jest niewątpliwie bardzo zły . Niemniej odpowiedzialnością za taki stan rzeczy nie można mając na uwadze materiał dowodowy w sprawie obciążać strony pozwanej. Przyczyną utrzymującego się u powoda stanu chorobowego stało się bowiem zdarzenie niezależne od strony pozwanej, które spowodowane było w dużej części jak nie całkowicie trybem życia powoda i wykonywanymi, przez niego czynnościami dnia codziennego i doznanym urazem w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub przeciążenia fizycznego organizmu. Należy stwierdzić wyraźnie, iż sam powód nigdy nie udzielił wprost informacji, gdzie i kiedy uległ wypadkowi, ani przy wykonywaniu jakiej konkretnie czynności życiowej, doszło do powstania urazu w jego organizmie. Z analizy skutków doznanego, przez powoda urazu, wynika zdaniem sądu, iż musiało mieć to miejsce w efekcie nadmiernego wyeksploatowania organizmu spowodowanego zespołem przeciążenia kręgosłupa skutkującego, gwałtownym zachorowaniem.

Należy stwierdzić, iż biegły sądowy analizując i ustalając dane zawarte w historii choroby i dane zawarte w karcie informacyjnej, wskazał zdaniem sądu trafnie, iż wynika z nich jednoznacznie, że powód był przyjęty do szpitala z postępującym niedowładem kończyn dolnych i zaburzeniami oddawania moczu, a nie tylko z rozpoznaniem dyskopatii lędźwiowej. Fakt ten potwierdzają zeznania świadka Z. F., który zeznał, tu cyt. ,,Pacjent przy przyjęciu był osobą nie chodzącą, leżącą z zaawansowanymi zaburzeniami oddawania moczu i stolca”.

Zarówno zatem z analizy dokumentacji medycznej jak i zeznań tegoż świadka wynika, iż stan zdrowia powoda w momencie przewiezienia na oddział neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w O., był ciężki. Wskazać należy , iż powód żadnymi wiarygodnymi dowodami nie wykazał, że stan jego zdrowia, przed wykonaną mu w dniu 14 października 2008 r. operacją i przed jego hospitalizacją na oddziale neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w O., był lepszy niż, po wykonanej operacji i po pobycie w tymże szpitalu. Twierdzenia powoda, iż czuł się lepiej, przed operacją, a po niej gorzej, nie zostały w żaden sposób udowodnione , w odróżnieniu od faktów podanych w dokumentach z kart leczenia szpitalnego powoda, z których jasno wynika, że został on przyjęty do leczenia w bardzo złej kondycji fizycznej.

Jak wynika zeznań świadka Z. F. u powoda występowały pilne wskazania do zabiegu operacyjnego. Nie jest możliwe leczenie tego typu dolegliwości bez zabiegu operacyjnego. Ostatecznie po wyrażeniu zgody doszło do zabiegu operacyjnego. Jakkolwiek nieznany jest czas powstania choroby do czasu kontaktu z placówką służby zdrowia i podjęciem diagnostyki medycznej”. Tym samym nie udzielenie przez powoda dokładnych informacji, co do czasu, miejsca i przyczyny powstania urazu, miało zdaniem sądu niewątpliwie także decydujący i duży wpływ, na efekty leczenia w tym przeprowadzonej operacji. Powód nie udzielając podstawowych jak się wydaje informacji, sam utrudniał swoje leczenie i prawidłową diagnostykę schorzenia, którego się nabawił. Ponadto mając na uwadze to, iż ze zrozumiałych względów o efektach operacji, decyduje także prawie zawsze, czas jej przeprowadzenia, a z materiału dowodowego wynika, iż powód zwlekał z udzieleniem zgody na operację mimo, iż był informowany, że nie podjęcie leczenia operacyjnego spowoduje utrwalenie objawów chorobowych, swoim zachowaniem także sam przyczynił się jakoby do utrwalania niekorzystnych objawów urazu. Odroczenie leczenia od chwili powstania choroby do chwili zabiegu operacyjnego działa na niekorzyść organizmu, co miało miejsce w przypadku tego pacjenta.

Opinia biegłego sądowego potwierdza , iż w przypadku schorzenia powoda należało potraktować operację jako zabieg z nagłych wskazać medycznych. Tym samym Sąd uznał, iż zwłoka przeprowadzeniu operacji bez winy strony pozwanej, miała także wpływ na szybkość dochodzenia powoda do zdrowia a być może nawet na efekt jego końcowej rehabilitację zdrowotnej.

Z materiału dowodowego w sprawie wynika bowiem wprost, iż strona pozwana nie zwlekała z przyjęciem powoda, na oddział szpitala. Przeprowadziła także powodowi natychmiastowo badania radiologiczne, ustalając, iż powód ma wypadnięty dysk z przestrzeni L4/L5, co prawie w prawie całkowicie zamyka światło kanału z uciskiem struktur nerwowych, powodujące niedowład w zakresie kończyn dolnych, zakwalifikowując go do leczenia operacyjnego.

Mając na uwadze opis leczenia operacyjnego w wyniku, którego usunięto u powoda najpierw połówkę łuków kręgów L4 i L5, następnie zaś usunięto w jednym kawałku wypadnięty "dysk", kwalifikując zabieg w przebiegu rutynowym, bez powikłań, nie można doszukać się popełnienia błędu w sztuce lekarskiej.

Zgodnie z ustaleniami biegłego sadowego, którym Sąd dał w całości wiarę stan chorobowy, który wystąpił u powoda w postaci nagłego wypadnięcia dysku do kanału kręgowego, a który uszkodził powodowi, na tym poziomie struktury nerwowe powodując niedowład kończyn dolnych i zaburzenia oddawania moczu jest bardzo groźny i wymaga jak najszybszego leczenia operacyjnego polegającego na usunięciu wypadniętego "dysku" a sam zabieg operacyjny absolutnie nie rokuje poprawy na przyszłość. Podsumowując podkreślić należy ,iż zgodnie z opinią biegłego przeprowadzona w dniu 14 października 2008r operacja została wykonana prawidłowo, nie nosiła znamion błędu w sztuce lekarskiej, i została wykonana w możliwie jak najszybszym terminie. Podobnie zdaniem sądu z materiału dowodowego w sprawie wynika , iż bez przeprowadzenia operacji nie byłby możliwa późniejsza rehabilitacja powoda. Potwierdzają to wprost zeznania świadka D. Ł., który zeznał tu. cyt. ,, objawy takie jaki zaburzenia fikcji, niedowład wynikają z istoty choroby. Nie są łatwo odwracalne. Operacja w przypadku tego pacjenta otworzyła drzwi do rehabilitacji. Nabyte ubytki mogą stopniowo się wycofywać, są związane z istotą choroby”.

Należy także stwierdzić, mając na uwadze materiał dowodowy w sprawie, iż za jakimkolwiek błędami, przy przeprowadzeniu operacji, przez stronę pozwaną, nie przemawia także przebieg samej operacji, oraz stan zdrowia powoda w dniach następnych, po jej wykonaniu, gdyż po operacji nie stwierdzono u powoda żadnych komplikacji i powikłań. Ponadto zgodnie zeznaniami świadka Z. F. stan pacjenta poprawiał się po zabiegu bardzo szybko. Przyjechał jako pacjent nie chodzący, po operacji uruchomiony. Powoli zaczęło wracać czucie w zakresie kończyn dolnych. Jeżeli chodzi o powrót funkcji związanej z czuciem w okolicy krocza i mikcja, powrót do zdrowia może być bardzo długi lub wręcz niemożliwy. Wypadnięcie dysku w przypadku tego pacjenta było najcięższym przypadkiem z możliwych w tej jednostce chorobowej”. Tym samym trudno zdaniem sądu oczekiwać, aby powód, po operacji powrócił, tak jak pewnie tego oczekiwał, do pełni sił fizycznych, jakie miał, przed wypadkiem.

Opinia biegłego wskazuje , iż kolejne zabiegi operacyjne, wykonane powodowi, nie miały swojej przyczyny w przeprowadzonej w dniu 14 października 2008r. operacji, bowiem uszkodzenia struktur nerwowych rdzenia i korzeni, wystąpiły, przed operacją i spowodowały właśnie konieczność jej przeprowadzenia.

Biegły nie miał także zastrzeżeń do podjętej zaraz po zabiegu, rehabilitacji powoda. W Wojewódzkim Centrum Medycznym w O. powód przebywał bowiem, do czasu usunięcia szwów, co miało miejsce w dniu 20 października 2008 r. W tym czasie stan jego zdrowia ulegał poprawie, gdyż po operacji zaczęło wracać u niego czucie w zakresie kończyn dolnych. Był także w wstanie wstać z łóżka, przy pomocy osób trzecich z użyciem środków zaopatrzenia ortopedycznego.

Jaka wykazało postępowanie dowodowe strona pozwana nie ograniczyła się także do przeprowadzenia samej operacji i w związku z koniecznością przeprowadzenia w stosunku do powoda, dalszych specjalistycznych zabiegów, przekazała go do ośrodka rehabilitacji specjalistycznej. Sąd zauważa, iż o pieczołowitości i staranności strony pozwanej świadczy także to, że z uwagi na specyficzną sytuacje życiową powoda wywołującą problemy natury administracyjnej ( brak meldunku, ubezpieczenia) podjęła się ona załatwienia dalszego leczenia powoda w specjalistycznym ośrodku, co nie było w tym przypadku zadaniem rutynowym i wymagało kilkudniowego poszukiwania odpowiedniego ośrodka leczniczego, który zgodziłby się przyjąć powoda na dalsze leczenie. Tym samym umieszczenie powoda na dalsze leczenie, w SPZOZ Szpitalu (...) w W. – B., na Oddziale Neurologicznym, po licznych próbach i zaangażowaniu licznych komórek zajmujących się problemami społecznymi należy uznać za postawę świadczącą o prawidłowym traktowaniu pacjentów i dbaniu o ich los. Ponadto jak wykazał materiał dowodowy w sprawie powód został wypisany z Wojewódzkiego Centrum Medycznego w O. w stanie postępującej poprawy, co także nie przemawia za błędami w jego leczeniu.

Dlatego Sąd stwierdza, posiłkując się ustaleniami biegłego sądowego, iż pogorszenie się stanu zdrowia powoda nie pozostaje w związku przyczynowym z wykonanym zabiegiem operacyjnym w dniu 14 października 2008 r. i nie jest skutkiem tego zabiegu. Sam zabieg operacyjny nie gwarantował bowiem powrotu do pełnej sprawności życiowej powoda powstałych w wyniku uszkodzonych, przez wypadnięty "dysk" nerwów rdzeniowych i nici końcowej, jednakże w związku z tym, że w podobnych przypadkach jest wykonywany zawsze, jako jedyna nadzieja na powrót do sprawności pacjenta jego wykonanie zdaniem Sądu należy uznać także za właściwe i konieczne biorąc pod uwagę kontekst sytuacyjny sprawy.

Biegły sądowy stwierdził, bowiem, wykluczając jednocześnie, jako przyczynę kłopotów zdrowotnych powoda, operację z dnia 14 października 2008 r., iż stan zdrowia powoda może wynikać z narastających w niedowładnych kończynach, przykurczów i zaników mięśniowych, a także ze stałych zaburzeń czynności zwieraczy kiszki stolcowej i pęcherza moczowego, co wiąże się z zaleganiem moczu i stanami zapalnymi dróg moczowych i narządów krocza. Ponadto zgodnie z dokumentacją medyczną powód miał już wymieniany wielokrotnie cewnik moczowy, oraz miał wykonany zabieg usunięcia jądra prawego z powodu ropnia tego narządu. Zaburzenia te zdaniem Sądu i związane z nimi powikłania wynikają z zalegania moczu, z przewlekłym stanem zapalnym dróg moczowych, jądra prawego, których przyczyną było pierwotne uszkodzenie nerwów, a nie wykonany zabieg operacyjny.

Nadto nie można pominąć faktu , że powód nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, co może powodować niewątpliwie trudności z zachowaniem należytej higieny, prowadzenia rehabilitacji w własnym zakresie. Niewątpliwe bowiem prawidłowo prowadzona rehabilitacja wymaga także współpracy samego chorego. Tymczasem od powoda zdaniem Sądu trudno wymagać nawet, po wykonanej mu operacji i poprawnie przebiegającym cyklu leczenia, że będzie w stanie samodzielnie kontrolować pewne zachowania, które zalecone zostały mu wytycznymi lekarzy.

Zgodnie z art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

W niniejszej sprawie Sąd nie podzielił argumentów powoda, jakimi wniósł on żądanie zasądzenia odszkodowania, a więc, że przyczyną dolegliwości zdrowotnych powoda jest błąd w sztuce lekarskiej strony pozwanej.

Orzeczenie o kosztach uzasadnia przepis z art. 98 k.p.c

Sąd nakazał wypłatę ze środków budżetowych Skarbu Państwa Kasy Sądu Rejonowego w Opolu na rzecz Kancelarii Adwokackiej w O. przy ul. (...) prowadzonej przez adwokata M. B. kwotę 3600,00 zł wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi W. Ł. z urzędu kierował się § 2 pkt 1 i § 2 pkt 1 w zw. § 6 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.