Poniedziałek 27 maja 2019 Wydanie nr 4109
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2013-01-15
Data orzeczenia:
15 stycznia 2013
Data publikacji:
18 maja 2018
Data uprawomocnienia:
26 lutego 2013
Sygnatura:
I C 802/12
Sąd:
Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Janina Jakubiec
Protokolant:
Laura Rynkiewicz
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I C 802/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 stycznia 2013r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu I Wydział Cywilny

w składzie :

Przewodniczący : SSR Janina Jakubiec

Protokolant : Laura Rynkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2013r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa D. C.

przeciwko Gminie Miejskiej B.

o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

1.  ustala, że powódka D. C. wstąpiła w stosunek najmu lokalu mieszkalnego położonego w B. przy ul. (...) po zmarłej K. K.,

2.  zasądza od strony pozwanej Gminy Miejskiej B. na rzecz powódki D. C. kwotę 337,00 złotych tytułem kosztów postępowania, w tym kwotę 120,00 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 802/12

UZASADNIENIE

W wytoczonym powództwie D. C. domagała się ustalenie, iż wstąpiła ona w stosunek najmu lokalu mieszkalnego położonego w B. przy ul. (...) w miejsce zmarłej matki K. K..

W uzasadnieniu pozwu powódka podniosła, iż jej zmarła matka K. K. była najemcą lokalu mieszkalnego położonego w B. przy ul. (...) . Powódka zamieszkiwała na stałe wraz z matką aż do jej śmierci i mieszka tam nadal. Mimo powyższego strona pozwana odmówiła jej wstąpienia w stosunek najmu.

Odnosząc się do treści pozwu Gmina Miejska B. wniosła o oddalenie powództwa w całości jako bezzasadnego. W uzasadnieniu wskazała, iż czynności podjęte przez stronę pozwaną pozwoliły na ustalenie, iż K. K. w lokalu zamieszkiwała sama bez powódki.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

K. K. do śmierci to jest do dnia 28 lipca 2012 była najemca lokalu mieszkalnego położonego w B. przy ul. (...) wynajmującym była strona pozwana.

/Okoliczność bezsporna/

Po śmierci matki powódka zwróciła się do strony pozwanej z żądaniem ustalenia, iż wstąpiła ona w stosunek najmu w miejsce zmarłej matki. Po przeprowadzeniu czynności ustalających ( oględziny lokalu) strona pozwana w piśmie z dnia 2012-09-21 odmówiła jej wstąpienia w stosunek najmu argumentując, iż nie zamieszkiwała ona stale z matką do chwili jej śmierci.

Dowód- protokół k. 10-13, pismo z dnia 2012-09-21 k. 18

Powódka wraz z córką O. S. są zameldowane na pobyt stały w spornym lokalu. W 1988r. powódka w Grecji zawarła związek małżeński z B. S.. Po ślubie powódka powróciła do domu rodzinnego do Polski, zaś jej mąż wyjechał do USA, gdzie mieszka i pracuje. W 2000r. B. S. nabył do majątku osobistego nieruchomość położoną w B. przy ul. (...). Powódka w nieruchomości męża nigdy nie zamieszkała. W lokalu mieszkalnym którego najemcą była matka powódki K. K. powódka zamieszkuje na stałe od 1968r. a od 1981r. tj. od urodzenia mieszkała też córka powódki O. S..

Dowód- potwierdzenie zameldowania na pobyt stały k. 36-37, zeznania świadków J. P. k. 43, L. G. k. 44, M. K. k. 44, I. K. k. 44 O. S. k. 44-45, D. S. k. 54 verte, E. S. k. 58 verte, zeznania powódki k.59,

Sąd zważył, co następuje:

Uwzględnienie powództwa w niniejszej sprawie było konsekwencja ustalenia okoliczności o jakiej mowa w art. 691 § 1,2 kc a mianowicie faktu stałego zamieszkiwania przez powódkę w lokalu wynajmowanym przez zmarła matkę K. K. aż do jej śmierci.

Przesłuchani na tę okoliczność świadkowie- sąsiedzi zgodnie potwierdzili, iż od kiedy pamiętają powódka zamieszkiwała w przedmiotowym lokalu wraz z matką i córką O., mimo, iż pozostawała w związku małżeńskim i jej mąż ma swój dom w B.. W ocenie sądu relacje przesłuchanych świadków były spójne i logiczne zaś płynące z nich wnioski nie pozostawiały wątpliwości co do faktu zamieszkiwania przez powódkę wspólnie z matką w wynajmowanym przez nią od strony pozwanej lokalu aż do jej śmierci. Lokal mieszkalny stanowił centrum życiowe dla powódki i jej córki tak za życia K. K. jak i aktualnie. Fakt iż mąż powódki jest wyłącznym właścicielem domu w B. przy ul (...) nie stanowi podstawy do przyjęcia, iż tam winna zamieszkiwać powódka, jak to sugerowała strona pozwana. Powódka wskazała iż pozostaje od kilkunastu lat w separacji faktycznej i swoje życie koncentrowała wyłącznie w lokalu mieszkalnym przy ul. (...). Tam jest zameldowana i mieszka od 1968r. stamtąd uczęszcza do pracy, tam odbiera od lat korespondencję, ma swoje rzeczy i nie ma żadnego innego lokalu mieszkalnego.

Powyższe skutkowało uwzględnieniem powództwa w całości z jednoczesnym obciążeniem strony pozwanej kosztami postępowania poniesionymi przez powódkę.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.