Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Krośnie z 2015-11-18
Data orzeczenia:
18 listopada 2015
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
22 stycznia 2016
Sygnatura:
I C 825/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Bartłomiej Fiejdasz
Protokolant:
st. sekr. sądowy Agnieszka Woźniak
Powołane przepisy:

Sygn. akt: I C 825/15 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Bartłomiej Fiejdasz

Protokolant:

st. sekr. sądowy Agnieszka Woźniak

po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2015 r. na rozprawie

sprawy z powództwa (...) S.A. w W.

przeciwko G. P.

o zapłatę kwoty 462,65 zł

o d d a l a p o w ó d z t w o .

Sygn. akt I C 825/15 (upr.)

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 18 listopada 2015 r.

Strona powodowa (...) SA w W. domagała się zasądzenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym od pozwanego G. P. kwoty 462,65 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powód podał, że łączyła go z G. P. umowa ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych, z której pozwany się nie wywiązał, gdyż nie zapłacił składki ubezpieczeniowej w terminie. Mimo wezwania do zapłaty, pozwany nie uregulował należności.

W dniu 30 marca 2014 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie wydał nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

W sprzeciwie od tego nakazu zapłaty (k. 4/2) pozwany zarzucił, że nie jest zobowiązany do zapłaty składki za żądany okres, ponieważ w dniu 04 kwietnia 2013 r. sprzedał ubezpieczony samochód, o czym telefonicznie poinformował ubezpieczyciela.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 31 lipca 2012 r. pozwany G. P. zawarł z powodem (...) SA w W. umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych samochodu marki T. (...) nr rej. (...) na okres do dnia 31 lipca 2013 r. Składka ubezpieczenia w kwocie 350 zł miała być płatna w dwóch ratach: pierwsza rata w kwocie 175 zł została opłacona przy zawarciu umowy, druga rata była płatna do 31 stycznia 2013 r.

/dowód: kopia polisy do wniosku (...) – k. 18; wniosek o ubezpieczenie z dnia 30.07.2012 r. – k. 18/2/

W dniu 26 sierpnia 2013 r. strona pozwana wystawiła kontynuację tej polisy na okres od 31 lipca 2013 r. do dnia 31 lipca 2014 r. ze składką roczną w kwocie 385 zł płatną w dwóch ratach: pierwsza w kwocie 192,50 zł przy zawarciu umowy i druga w kwocie 192,50 zł płatna do dnia 31 stycznia 2014 r. Nowa polisa nie zawiera podpisów stron umowy.

/dowód: kopia polisy nr (...) – k. 21/

W dniu 30 października 2013 r. strona pozwana wystosowała do pozwanego wezwanie do zapłaty na kwotę 384,96 zł z tytułu niezapłaconej należności z umowy (...) nr (...). Pozwany nie uregulował należności.

/dowód: kopia wezwania do zapłaty z 30.10.2013 r./

W dniu 04 kwietnia 2013 r. G. P. sprzedał pojazd objęty przedmiotowym ubezpieczeniem.

/dowód: kopia faktury VAT (...) nr (...) z dnia 04.04.2013 r. – k. 5/2/

Wskazane dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich rzetelności i wiarygodności, nie były też kwestionowane przez strony.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest bezzasadne.

Dochodzona kwota dotyczy składki ubezpieczeniowej w wysokości 385 zł za okres od dnia 31 lipca 2013 r. do dnia 31 lipca 2014 r. wraz ze skapitalizowanymi odsetkami. Tymczasem w tym okresie pozwany nie był już właścicielem pojazdu ani nie odpowiadał za zapłatę składki.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t. j.: Dz. U. z 2013 r., nr 392) w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie.

Powód nie zauważył, że w nowym stanie prawnym, obowiązującym od dnia 11 lutego 2012 r., wobec umowy, z której prawa i obowiązki przeszły na nabywcę, nie działa klauzula prolongacyjna wyrażona w art. 28 cyt. ustawy, co oznacza, że z chwilą rozwiązania umowy nie zostaje zawarta z mocy prawa nowa umowa na okres 12 miesięcy. Innymi słowy polisa, w trakcie której nastąpiła sprzedaż pojazdu, nie podlega wznowieniu na kolejny rok.

W niniejszej sprawie umowa ubezpieczenia OC z 2012 r. uległa rozwiązaniu po sprzedaży pojazdu z końcem okresu ubezpieczenia, tj. z dniem 31 lipca 2013 r., a zatem powód nie miał prawa wystawiać na pozwanego kontynuacji ubezpieczenia na okres 2013-2014 r. i naliczać mu składkę za kolejny rok.

W tej sytuacji nie ma żadnego znaczenia fakt, że pozwany nie zawiadomił na piśmie o sprzedaży pojazdu, bowiem odpowiedzialność solidarną, o której mowa w art. 32 ust. 4 cyt. ustawy, mógłby ponosić tylko za okres do 31 lipca 2013 r., a okres ten nie jest objęty żądaniem pozwu.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie powołanych przepisów, oddalił powództwo jako bezpodstawne.

Pozwany nie poniósł żadnych kosztów procesu, zatem orzeczenie w tym przedmiocie było zbędne.

Z: 1. odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda.

2.  kal. 14 dni

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.