Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2016-04-04
Data orzeczenia:
4 kwietnia 2016
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
12 maja 2016
Sygnatura:
I C 908/13
Sąd:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Emilia Racięcka
Protokolant:
staż. Ewa Jarzębska
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I C 908/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 kwietnia 2016 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Emilia Racięcka

Protokolant: staż. Ewa Jarzębska

po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2016 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Z. L. (1)

przeciwko Towarzystwu (...) Spółki Akcyjnej w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda Z. L. (1) kwotę 4.306,43 zł (cztery tysiące trzysta sześć złotych 43/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od powoda Z. L. (1) na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 985,94 zł (dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 94/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

4.  zwraca z kasy Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi na rzecz powoda Z. L. (1) kwotę 163,77 zł (sto sześćdziesiąt trzy złote 77/100) tytułem niewykorzystanych zaliczek;

5.  nakazuje ściągnąć od powoda Z. L. (1) z roszczenia zasadzonego w punkcie 1 na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi kwotę 274,07 zł (dwieście siedemdziesiąt cztery złote 07/100) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

6.  obciąża pozwanego Towarzystwo (...) Spółki Akcyjnej w W. obowiązkiem zwrotu na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi kwoty 91,36 zł (dziewięćdziesiąt jeden złotych 36/100) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Sygn. akt I C 908/13

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 14 października 2013 r. powód Z. L. (1), reprezentowany przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego, wniósł o zasądzenie od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. ( (...) S.A. w W.) kwoty 17.062,42 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 12 sierpnia 2011 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu, w tym zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powoda podniósł, iż dnia 17 czerwca 2011 r. budynek mieszkalny położony na nieruchomości przy ul. (...) będącej własnością powoda, ulegał zalaniu. Pozwany, z którym powód miał zawartą umowę ubezpieczenia, uznał swoją odpowiedzialność i wypłacił powodowi odszkodowanie w wysokości 3.084,52 zł oraz 381,05 zł. W ocenie powoda, podpartej kosztorysem sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę, powyższa kwota jest zbyt niska.

/pozew k. 2 – 3/

Odpis pozwu został doręczony pozwanej dnia 16 grudnia 2013 r.

/potwierdzenie odbioru przesyłki k. 31/

W odpowiedzi na pozew z dnia 3 stycznia 2014 r. pozwany (...) S.A. w W., reprezentowany przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego, wniósł o oddalenie powództwa w całości, zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pisma pełnomocnik pozwanego wskazał, iż w jego ocenie roszczenie powoda jest rażąco wygórowane i bezzasadne. Wypłacone w toku postępowania likwidacyjnego odszkodowanie jest wystarczające i było poprzedzone wnikliwą analizą zakresu uszkodzeń stwierdzonych w mieszkaniu powoda w dniu przeprowadzenia oględzin szkody przez rzeczoznawcę, sporządzony kosztorys likwidacji szkody zgodny ze standardami KNR. Pozwana przy sporządzaniu kosztorysu naprawy uwzględniła stopień technicznego zużycia lokalu w wysokości 40%. Nadto pełnomocnik pozwanego wskazał, iż powód nie wykazał, czy przywrócił lokal do stanu poprzedniego. Pozwany zakwestionował również prywatny kosztorys sporządzony przez powoda i jego moc dowodową.

/odpowiedź na pozew z dn. 3.1.2014 r. k. 32 – 35/

W piśmie procesowym z dnia 20 lipca 2015 r. pełnomocnik pozwanej wskazał, iż w niniejszej sprawie znajdzie zastosowanie oszacowanie wartości szkody przy uwzględnieniu wartości rzeczywistej nieruchomości, co wynika z faktu, iż szkoda została zgłoszona pozwanej przez najemcę lokalu użytkowego W. C.. Odszkodowanie zostało przyznane poszkodowanemu najemcy, zaś wypłacone na rachunek powoda na podstawie umocowania. Wobec wyrządzenia szkody najemcy lokalu użytkowego przez zaniedbania w nadzorze wodno – kanalizacyjnym w nieruchomości przy ul. (...) w Ł. i zgłoszenia szkody przez najemcę, szkoda była realizowana z polisy OC, nie zaś z polisy ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych. Przy umowie ubezpieczenia OC nie ustalono, iż szkody wyrządzone przez powoda będą kompensowane według wartości odtworzeniowej, a zatem jest to nieuzasadnione.

/pismo procesowe pełnomocnika pozwanej z dn. 20.7.2015 r. k. 133 – 134/

W piśmie procesowym z dnia 29 lipca 2015 r. pełnomocnik powoda zaprzeczył twierdzeniom pozwanej zawartym w piśmie z dnia 20 lipca 2015 r. wskazując, iż szkoda powoda likwidowana jest z jego ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, a nie odpowiedzialności cywilnej.

/ pismo procesowe pełnomocnika powoda z dn. 29.07.2015 r. k. 144/

Strony nie ustaliły warunków zawarcia ugody.

/pismo procesowe pełnomocnika pozwanej z dn. 20.7.2015 r. k. 133 – 134, pismo procesowe pełnomocnika powoda z dn. 29.07.2015 r. k. 144/

Na rozprawie w dniu 28 października 2015 r. pełnomocnik powoda oświadczył, iż w ramach zawartej przez powoda z pozwanym umowy ubezpieczenia zakresem ubezpieczenia objęta była odpowiedzialność cywilna, ale także umowa obejmowała ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych. Z OC zostały wypłacone powodowi kwoty w związku ze szkodami, jakie ponieśli najemcy. W tym postępowaniu powód dochodzi odszkodowania w związku ze szkodą w pomieszczeniach, które nie były wynajmowane i dochodzi tego odszkodowania na podstawie ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych w związku z wartością odtworzeniową.

/protokół rozprawy z dn. 28.10.2015 r. k. 152 – 153/

Na rozprawie w dniu 9 grudnia 2015 r. pełnomocnik powoda oświadczył, iż prostuje swoje stanowisko w sprawie wyrażone na rozprawie w dniu 28 października 2015 r. w ten sposób, iż szkoda dotyczy powierzchni wynajmowanej przez spółkę (...) – art. Sp. z o.o. i oświadczył, iż dochodzi naprawienia szkody w ramach ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, a nie z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

/protokół rozprawy z dn. 9.12.2015 r. k. 191 – 194/

W dalszym toku postępowania strony podtrzymały dotychczas zajęte stanowiska.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Powód Z. L. (2) zawarł z (...) S.A. w W. umowę ubezpieczenia. Umowa obowiązywała w okresie od 23 maja 2011 r. do 22 maja 2012 r. Jako miejsce ubezpieczenia strony wskazały nieruchomość znajdującą się pod adresem Ł., ul. (...).

/ bezsporne, polisa nr (...) k. 6/

Do zakresu ubezpieczenia wchodziło:

ubezpieczenie nieruchomości wraz z urządzeniami od wszystkich ryzyk, w zakresie objęte również ochroną: stałe elementy wyposażenia lokalu, kradzież z włamaniem i rabunek, dewastacja i szyby od stłuczenia, szkody estetyczne;

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (delikt, kontrakt) z tytułu posiadania nieruchomości, w zakresie objęte również ochroną: odpowiedzialność cywilna zarządu Wspólnoty, ochrona dla właścicieli we Wspólnocie, odpowiedzialność cywilna lokatorów, ochrona szkód wyrządzonych przez podwykonawców;

likwidacja szkód w systemie Torus 24;

rozszerzenie ubezpieczenia nieruchomości o kradzież zwykłą w wariancie standardowym;

rozszerzenie ubezpieczenia nieruchomości o ochronę urządzeń od szkód elektrycznych w wariancie obejmującym wszystkie urządzenia;

rozszerzenie ubezpieczenia nieruchomości o katastrofę budowlaną;

rozszerzenie ubezpieczenia nieruchomości o roboty budowlano – montażowe;

rozszerzenie ubezpieczenia nieruchomości o akty terrorystyczne;

rozszerzenie ubezpieczenia OC o ochronę mienia kontrolowanego.

Suma ubezpieczenia nieruchomości miała być określana na podstawie przyjętej wartości odtworzeniowej.

/wniosek o ubezpieczenie k. 12/

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych obejmowało swym zakresem wszystkie ryzyka zgodnie z § 5, ust. 2, pkt. 2 ogólnych warunków ubezpieczenia (Od szkód polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia, o ile nie zostało ono wyłączone z ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami § 8 i 9 ogólnych warunków ubezpieczenia).

Franszyza redukcyjna jaka została wykupiona w zakresie ryzyk obejmowała: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, śnieg, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, uderzenie pioruna, huk ponaddźwiękowy, szkód estetycznych.

Przy szkodach zadaniowych, gdy poziom zużycia mienia przekracza 50% strony ustaliły, iż odszkodowanie wypłacane będzie wg wartości rzeczywistej.

/bezsporne, polisa nr (...), akta szkody/

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmowało swym zakresem posiadanie, zarządzanie, administrowanie nieruchomością własną.

/bezsporne, polisa nr (...), akta szkody/

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym obejmowało Ubezpieczonego i jego osoby bliskie tj. współmałżonka, konkubenta, małoletnich: dzieci, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie pod warunkiem, że zamieszkują z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym – zgodnie z § 5 pkt 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym. Warta przyjmuje odpowiedzialność w przypadku, gdy szkoda została wyrządzona poszkodowanemu czynem niedozwolonym pod warunkiem, że zdarzenie powodujące szkodę powstało w okresie ubezpieczenia. Jako ubezpieczający został wskazany Z. L. (1), zaś jako Ubezpieczeni: właściciele lub najemcy wszystkich lokali mieszkalnych pod adresem (...)-(...) Ł., ul. (...).

/bezsporne, polisa nr (...), akta szkody/

Za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w okresie od 23 maja 2011 r. do 22 maja 2012 r. pozwany ustalił opłatę w wysokości 4.872 zł brutto. Składka miała być płatna ratalnie: I rata w wysokości 2.434 zł do dnia 30 maja 2011 r. oraz II rata w wysokości 2.438 zł do dnia 15 grudnia 2011 r.

/ bezsporne, faktura VAT nr (...) k. 10 , schemat płatności k. 11 /

W zakresie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym W. zobowiązała się do wypłaty odszkodowania za szkodę powstałą w następstwie zdarzenia objętego ubezpieczeniem, na warunkach określonych w OWU i za zapłatą przez Ubezpieczającego składki.

Stosownie do § 5 OWU odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym 1. Warta ubezpiecza odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia, jest on zobowiązany, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody. Warta przyjmuje odpowiedzialność w przypadku, gdy szkoda została wyrządzona poszkodowanemu czynem niedozwolonym a zdarzenie powodujące szkodę powstało w okresie ubezpieczenia. Warta ponosi odpowiedzialność, jeżeli roszczenia poszkodowanych związane z ubezpieczoną odpowiedzialnością cywilną Ubezpieczającego zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń.

W zakresie określonym w umowie ubezpieczenia i niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia W. jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania w granicach sumy ubezpieczenia z uwzględnieniem limitów ubezpieczenia, jeżeli zostały one ustalone (§7 ust. 1.).

/ bezsporne, OWU odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym zmienione A. m nr 1, tekst jednolity k. 44/

W dniu 17 czerwca 2011 r. wnętrze budynku mieszkalnego powoda uległo zalaniu w wyniku awarii zaworu dwa piętra powyżej lokalu.

/bezsporne/

W protokole szkody z dnia 17 czerwca 2011 r. dotyczącej lokalu użytkowego zajmowanego przez poszkodowaną El-ART. Sp. z o.o. w Ł. położonego w Ł. przy ul. (...) z polisy nr (...) wskazano, iż szkoda polegała na zalaniu lokalu na skutek awarii zaworu wodnego dwa piętra wyżej. Szkoda nie została zgłoszona do innego ubezpieczyciela. Data ostatniego remontu lokalu oznaczona została na 2008 r., zaś stopień zużycia technicznego na 40%.

W protokole ustalono, iż w pomieszczeniu głównym znajdowały się zacieki na suficie, i ścianie o powierzchni 9 m 2. na suficie – malowanie emulsyjne białe uszkodzone. Ściany – malowanie emulsyjne (białe) (uszkodzone). F. olejna na wszystkich ścianach do wys. 1,5 (uszkodzona). Podłoga – posadzka betonowa (nieuszkodzona). Drzwi i okna - nieuszkodzone.

W korytarzu znajdowały się zacieki na suficie i ścianach (17 m 2). Sufit – malowanie emulsyjne (żółte, beżowe – oba uszkodzone). Ściany – malowanie emulsyjne w kolorach (zielony, żółty, beżowy – uszkodzone kolory żółty i zielony). Powierzchnia uszkodzonych ścian do malowania  4,6 x 3,4; 4,5 x 1,1; 3,0 x 1,1; 3,2 x 2,2; 1,2 x 2,3. Podłoga – terakota (nieuszkodzona). Drzwi – nieuszkodzone.

W pomieszczeniu 1 znajdowały się zacieki na ścianach i suficie (14 m 2). Sufit – malowanie emulsyjne (białe) (uszkodzone). Ściany – malowanie emulsyjne (żółte, zielona – oba uszkodzone). Podłogi – posadzka betonowa (nieuszkodzona). Drzwi i okna – nieuszkodzone.

W łazience znajdowały się zacieki na suficie i ścianach (4 m 2). Sufit – malowanie emulsyjne (zielone) (uszkodzone). Ściany – malowanie emulsyjne (zielone) (uszkodzone). Glazura na wszystkich ścianach do wys. 2,0 (nieuszkodzone). Podłoga – terakota (nieuszkodzona). Drzwi i okna (nieuszkodzone).

Innych szkód nie stwierdzono.

Jako szacunkowa wysokość strat został wskazany kosztorys W. (pkt 13.).

Najemca wniósł o przekazanie odszkodowania na konto właściciela budynku.

Protokół oraz załącznik do protokołu został podpisany przez W. C. reprezentującego EL-ART. Sp. z o.o. (...), ubezpieczającego powoda Z. L. (1) oraz likwidatora.

/ bezsporne, protokół szkody wraz z załącznikiem , akta szkody nr (...)/

W dniu 17 września 2013 r. powód przekazał pozwanej zgłoszenie regresowe nr 2011/11/000 (...) jakie wpłynęło do niego z InterRisk z tytułu likwidacji szkody nr akt 2011-11- (...) powstałej wskutek zalania dnia 17 czerwca 2011 r. prosząc o likwidację szkody z jego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartego przy polisie (...). Powód wskazał, iż okoliczności zdarzenia są znane pozwanej z tytułu likwidacji szkody nr (...)/ z tej samej polisy.

/pismo z dn. 3.9.2013 r. k. 161/

W dniu 13 lipca 2011 r. (...) S.A. V. (...) wypłaciła Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z tytułu zdarzenia z dnia 17 czerwca 2011 r. kwotę 746,68 zł tytułem odszkodowania za uszkodzony sprzęt elektroniczny. Wypłata nastąpiła z polisy (...). Miejsce ubezpieczenia określono jako MOPS ul. (...) w Ł..

/decyzja z dn. 13.7.2011 r. k. 163, operat szkody k. 164, notatka k. 165, faktura VAT nr (...) k. 166, wydruki k. 167 - 168/

W dniu 18 sierpnia 2011 r. (...) S.A. V. (...) wypłaciła Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z tytułu zdarzenia z dnia 17 czerwca 2011 r. kwotę 7.292,37 zł tytułem odszkodowania za osuszanie budynku. Wypłata nastąpiła z polisy (...). Miejsce ubezpieczenia określono jako MOPS – Ł.W., Punkt Pracy Socjalnej przy (...)/22.

/decyzja z dn. 18.8.2011 r. k. 177, operat szkody nr 2011-11- (...) k. 178, pisma k. 179 – 181/

W dniu 15 lipca 2011 r. (...) S.A. V. (...) wypłaciła Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z tytułu zdarzenia z dnia 17 czerwca 2011 r. kwotę 9.106,68 zł tytułem odszkodowania wg kosztorysu. Wypłata nastąpiła z polisy (...). Miejsce ubezpieczenia określono jako MOPS – Ł.W., Filia ul. (...).

/decyzja z dn. 15.7.2011 r. k. 182, operat szkody k. 183/

W dniu 20 maja 2013 r. powód przekazał pozwanej zgłoszenie regresowe nr 2011/11/000 (...) oraz 2011/11/000 (...) jakie wpłynęło do niego z InterRisk z tytułu odszkodowań wypłaconych poszkodowanym z tytułu zdarzenia z dnia 17 czerwca 2011 r. prosząc o likwidację szkody z jego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartego przy polisie (...). Powód wskazał, iż okoliczności zdarzenia są znane pozwanej z tytułu likwidacji szkody nr (...)/ z tej samej polisy.

/pismo z dn. 20.5.2013 r. k. 162/

Decyzją w sprawie nr OOG/CENT/6030551/2011/2013 pozwana wypłaciła na rzecz (...) S.A. V. (...) kwotę 6.639,58 zł tytułem zwrotu roszczenia regresowego ze spraw zarejestrowanych w (...) S.A. V. (...) pod nr 2011/11/000 (...) oraz 2011/11/000 (...) wynikających ze zdarzenia z dnia 17 czerwca 2011 r.

/decyzja w sprawie nr OOG/CENT/6030551/2011/2013 k. 169/

Decyzją w sprawie nr OOG/CENT/6030551/2011/2013 pozwana wypłaciła na rzecz (...) S.A. V. (...) kwotę 16.399,05 zł tytułem zwrotu roszczenia regresowego ze sprawy zarejestrowanej w (...) S.A. V. (...) pod nr 2011/11/000 (...) wynikającej ze zdarzenia z dnia 17 czerwca 2011 r.

/decyzja w sprawie nr OOG/CENT/6030551/2011/2013 k. 184/

Pismami z dnia 29 lipca 2013 r. oraz z dnia 27 sierpnia 2013 r. (...) S.A. V. (...) zwrócił się do powoda, w związku z wypłatą odszkodowania w wysokości 16.399,05 zł, które to roszczenie wynikało ze szkody z dnia 17 czerwca 2011 r. polegającej na zalaniu pomieszczeń użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajdujący się przy ul. (...) w Ł.. Zalanie było skutkiem awarii instalacji wewnętrznej lokalu na II piętrze budynku, za którą to szkodę odpowiedzialność ponosi powód.

/wezwanie do zapłaty k. 170 – 171, wezwanie do zapłaty k. 186 – 187 /

Pozwany w dniu 12 sierpnia 2011 r. przyjął swoją odpowiedzialność za szkodę z dnia 17 czerwca 2011 r. co do zasady i przyznał powodowi odszkodowanie w kwocie 3.084,52 zł z tytułu OC – szkoda na mieniu osoby trzeciej. Jako osoba uprawniona do odbioru świadczenia został wskazany Z. L. (1).

/decyzja w sprawie nr OOG/CENT/5545578/2011/2011 z dnia 12.8.2011 r. k. 13 – 14 verte, akta szkody/

Pismem z dnia 8 grudnia 2011 r. pełnomocnik powoda złożył odwołanie od decyzji z 12 sierpnia 2011 r. wzywając do zapłaty odszkodowania w kwocie 17.443,13 zł wobec faktu, iż łączna wysokość doznanej przez powoda szkody ustalonej w oparciu o kosztorys biegłego ds. budownictwa wynosi 20.527,65 zł.

/odwołanie z dn. 8.12.2011 r. k. 16/

Pozwany zwrócił się do powoda o dostarczenie kosztorysu, który został pozwanemu przesłany w dniu 22 grudnia 2011 r.

/pismo z dn. 12.12.2011 r. k. 17 , pismo z dn. 21.12.2012 r. z załącznikami k.18 – 21 /

W wyniku złożonego odwołania pozwany wypłacił W. C. uzupełniające odszkodowanie w kwocie 381,05 zł z tytułu OC – szkoda na mieniu osoby trzeciej. Jako osoba uprawniona do odbioru świadczenia został wskazany Z. L. (1). W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż kwota stanowi dopłatę do wypłaconego odszkodowania za szkodę z dnia 17 czerwca 2011 r. i obejmuje prace remontowo – budowlane.

/decyzja nr sprawy OOG/CENT/5545578/2011/2013 z dn. 12.1.2012 r. k. 15, akta szkody /

Szkoda w sprawie nr OOG/CENT/545578/2011/2011 dotyczyła szkody zgłoszonej przez ubezpieczonego, którą poniosła osoba trzecia. Wynika to z ryzyka, pod którym szkoda została zarejestrowana. Szkoda została zgłoszona z ubezpieczenia OC i tak była likwidowana. Informację o szkodzie przyjął (...). Pozwanemu informacja o szkodzie została przekazana przez brokera. Powód miał polisę kompleksową, mógł zgłosić szkodę zarówno jako swoją jak i szkodę poniesioną przez osobę trzecią. Sprawa została zarejestrowana jako sprawa z OC, gdyż jako poszkodowany została zgłoszona osoba trzecia. Powód nie zgłaszał szkody we własnym imieniu. Fakt, iż powód był upoważniony do odbioru odszkodowania nie wskazuje na to, iż chciał zlikwidować szkodę we własnym imieniu.

/zeznania świadka G. K., protokół rozprawy z dn. 21.3.2016 r. k. 201 – 206/

Szacunkowe uzasadnione koszty przywrócenia lokalu powoda do stanu sprzed szkody z uwzględnieniem stopnia zużycia lokalu w dacie szkody w wysokości 40% według cen z poziomu średniego dla III kwartału 2011 r. wynosi 4.663 zł brutto.

Ostateczna wartość odtworzeniowa szkody bez uwzględnienia stopnia zużycia technicznego wynoszą 7.772 zł brutto.

W pomieszczeniach wykorzystywanych na zakład produkcyjny upływ 3 lat od remontu powoduje, iż zużycie techniczne może być przyjęte na poziomie 40%.

/opinia biegłego sądowego z zakresu budownictwa J. K. z VIII 2014 r. k. 71 – 75, pisemna opinia uzupełniająca z dn. 25.1.2015 r. k. 103 – 109, uzupełniająca opinia ustna złożona na rozprawie w dn. 21.3.2016 r. k. 201 – 206/

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o całokształt materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy. W zakresie ustalenia podstawy odpowiedzialności pozwanego w niniejszej sprawie Sąd oparł się na dowodach z dokumentów przedstawionych przez strony, a także dokonał ustaleń faktycznych na podstawie okoliczności, które w dużej mierze były między stronami bezsporne.

Zakres doznanej przez powoda szkody w postaci zalania lokalu znajdującego na parterze nieruchomości przy ul. (...) Sąd ustalił opierając się w całości na opinii biegłego sądowego z zakresu budownictwa J. K., przyznając jej wiarę w całości.

Przedmiotowa opinia została zakwestionowana przez pełnomocników obu stron. Ustosunkowując się w opiniach uzupełniających do zastrzeżeń stron biegły wyjaśnił, iż nie dokonywał obmiaru zalanych posadzek i ścian lokalu powoda, albowiem w aktach sądowych i aktach szkody znajduje się zweryfikowany przez pozwaną kosztorys, w którym o uzgodniony przez pozwanego, powoda i najemcę protokół szkody znajdują się szczegółowe obmiary, rysunek z naniesionymi wymiarami pomieszczeń i opis rodzaju uszkodzeń, które biegły przeanalizował. Ponadto biegły wskazał, iż pozwana załączyła drugi kosztorys w którym wskazała większy obmiar robót związanych z zabezpieczeniem posadzek, który wynosi 181,14 m 2 a nie 158,16 m 2. W związku z powyższym biegły przyjął średnią powierzchnię ilości robót z obu kosztorysów – powoda i pozwanego tj. 187,07 m 2. Biegły całkowitą powierzchnię odnawianych przez malowanie ścian po zalaniu określił na 183 m 2. W powierzchni tej biegły nie uwzględnił konieczności malowania zalanej okładziny ceramicznej, której powierzchnia wynosiła 37,20 m 2. Do powierzchni ścian wyłożonej wykładziną przyjął konieczność jej umycia po zakończeniu malowania. Wskazana wartość 25% nie stanowi współczynnika, a wskazanie, iż na powierzchni 25% ścian i sufitów tj. tam gdzie wystąpiły większe i trwalsze zacieki należy wykonać dodatkowe czynności polegające na skasowaniu zacieków lub trwałych wykwitów. Przyjęcie malowania starej powłoki olejnej farbami olejnymi wynika z technologii prowadzenia prac tj. z odtwarzania zniszczonych powłok tą samą, którą użyto wcześniej. Ilość roboczogodzin potrzebnych na wykonanie dodatkowych czynności niezwiązanych bezpośrednio z malowaniem wynika z charakteru działalności gospodarczej prowadzonej w zalanym lokalu tj. z dużej ilości maszyn, urządzeń, sprzętów, mebli i materiałów, które trzeba było przenosić, przesuwać i przemieszczać. Biegły wskazał również, iż uzyskaną w kosztorysie kwotę 4.663 zł zaokrąglił do kwoty 4.700 zł kierując się tym, iż ceny przyjęte przez niego to ceny na poziomie cen średnich. Odnosząc się do zastrzeżeń pełnomocnika powoda biegły wskazał, iż zapoznał się z aktami sprawy, w tym aktami szkodowymi, w czasie oględzin nie sporządził obmiaru pomieszczeń, albowiem strony wykonały w czasie oględzin szkic zalanych pomieszczeń. Nadto różnica w powierzchni ścian i sufitów pomiędzy kosztorysami powoda, pozwanego i biegłego jest niewielka i nie ma praktycznie znaczenia na wartość robót. Nadto w kosztorysie powoda powierzchnia ścian została znacznie zawyżona, bowiem powód przyjął nieprawidłowe postawy i zakres prac, niezgodnie z rzeczywistym jego zakresem opisanym w protokole szkody. biegły wyjaśnił także, iż przyjęte przez niego podstawy wyceny uwzględniają całość nakładów związanych z odtworzeniem zniszczonych powłok malarskich w tym również zeskrobanie odpadających płatów farby. W prywatnym kosztorysie powoda w sposób błędny i pozostający w sprzeczności z zasadami kosztorysowania zostały podwójnie ujęte czynności związane z odtworzeniem zniszczonych powłok malarskich. Decyzję co do tego czy i na jakiej powierzchni usunąć stare powłoki malarskie podejmuje malarz. W ocenie biegłego różnica w kosztorysach stron wynika z dublowania się niektórych pozycji przyjętych przez osobę sporządzającą kosztorys powoda.

W ocenie Sądu biegły w sposób wystarczający, jasny i kompleksowy ustosunkował się do zastrzeżeń stron. Sąd przychylił się do opinii biegłego, będącego specjalistą w swojej dziedzinie oraz opierającego się na szerokim doświadczeniu zawodowym, uznając, że podana przez biegłego argumentacja jest przekonująca, a zatem może stanowić podstawę rozstrzygnięcia w sprawie. Jednocześnie Sąd przyjął, iż wysokość szkody doznanej przez powoda winna być ustalona w sposób konkretny i szczegółowy, skoro z kosztorysu wynika, iż istniała taka możliwość.

Sąd uznał nieobecność powoda na rozprawie w dniu 21 marca 2016 r. za nieusprawiedliwioną, wobec czego pominął wniosek o przesłuchanie powoda w charakterze strony na okoliczność ustalenia zakresu szkody i procesu likwidacji szkody.

Sąd zważył, co następuje:

W niniejszej sprawie powód dochodził od pozwanej uzupełniającego odszkodowania z tytułu szkody w postaci zalania lokalu stanowiącego jego własność, a wynajmowanego przez firmę (...). Sp. z o.o., spowodowanej awarią zaworu. Między stronami bezsporna co do zasady była odpowiedzialność pozwanego za poniesioną przez powoda szkodę. Okolicznością sporną natomiast był zakres przedmiotowej szkody oraz wysokość należnego odszkodowania wynikający z ustalenia rodzaju ubezpieczenia, z którego szkoda podlegała likwidacji.

Stosownie do treści art. 805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Przy ubezpieczeniu majątkowym świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia (art. 808 § 1 k.c.). Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela, chyba ze strony uzgodniły inaczej (art. 808 § 3 k.c.).

Stosownie do treści art. 821 k.c. przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, jeśli nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu.

Rodzajem ubezpieczenia majątkowego jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w którym przez zawartą umowę ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony (art. 822 § 1 k.c.). Zasadniczo – zgodnie z ogólnymi przepisami prawa cywilnego – obowiązkiem sprawcy jest pełne naprawienie szkody doznanej przez poszkodowanego. Wskazuje się jednak, iż w przypadku ubezpieczeń majątkowych, z wyjątkiem ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych, kompensacja szkody jest dokonywana w granicach określonych warunkami ubezpieczeń (tak SN w wyr. z 27.1.1981 r., IV CR 555/80, L.). Wskazać również należy, iż suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej szkody tylko wówczas, gdy strony umowy się tak umówiły (art. 824 1 § 1 k.c.). Jeżeli natomiast ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, iż po dokonaniu wszechstronnej analizy materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie Sąd doszedł do przekonania, iż roszczenie powoda co do zasady zasługiwało na uwzględnienie.

W sprawie bezspornym między stronami było, iż powód posiadał u strony pozwanej kompleksową polisę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym. Szkoda, której naprawienia dochodzi powód, dotyczyła będącej własnością powoda nieruchomości objętej zakresem ubezpieczenia. W sprawie dotyczącej przedmiotowego lokalu toczyło się postępowanie likwidacyjne z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym w którym na rzecz poszkodowanego – najemcy EL – ART. Sp. z o.o. wypłacono częściowe odszkodowanie. Powód był upoważniony do odbioru przedmiotowej kwoty z tytułu ubezpieczenia. Bezspornym między stronami był również fakt, iż w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należna wysokość odszkodowania ulega pomniejszeniu o wartość zużycia technicznego. Jednocześnie w niniejszym postępowaniu zasądzenia odszkodowania uzupełniającego do wartości odtworzeniowej dochodził osobiście powód wskazując, iż swoje roszczenie wywodzi z ubezpieczenia mienia.

Z ustaleń poczynionych w toku postępowania, w tym analizy treści polisy ubezpieczeniowej w tym zakresie, a także braku zakwestionowania przez pozwanego okoliczności, wynika, iż ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych obejmowało swym zakresem wszystkie ryzyka od szkód polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia. Strony nie przedstawiły ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, jednakże sam fakt zaistnienia zdarzenia wskazanego sensu stricte w polisie, oraz związku przyczynowego miedzy przedmiotowym zdarzeniem a szkodą był między stronami bezsporny. Wskazać należy, iż to na pozwanym, zgodnie z art. 6 k.c. spoczywał ciężar wykazania ewentualnych przesłanek wyłączających bądź ograniczających zakres jego odpowiedzialności z tego tytułu. Przedstawione okoliczności prowadzą do wniosku, iż zdarzenie szkodzące było objęte zakresem odpowiedzialności pozwanego, zaś powód był legitymowany do wystąpienia z żądaniem likwidacji szkody z ubezpieczenia mienia.

W ocenie Sądu okoliczność, iż w pierwszej kolejności szkoda została zgłoszona do likwidacji z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie stoi na przeszkodzie dalszej likwidacji tej szkody z ubezpieczenia mienia. Wniosek taki zdaje się mieć również uzasadnienie w treści art. 824 1 § 2 k.c., który expressis verbis wskazuje na możliwość ubezpieczenia tego samego ryzyka u różnych ubezpieczycieli. Skoro zatem ten sam przedmiot może być ubezpieczony od tego samego ryzyka u różnych ubezpieczycieli, to w ocenie Sądu tym bardziej może być ubezpieczony od różnych ryzyk i dochodzić zaspokojenia według swego wyboru z kilku różnych ubezpieczeń. Wobec powyższego w ocenie Sądu od chwili doręczenia odpisu pozwu pozwanemu powód skutecznie zgłosił ubezpieczycielowi szkodę z dnia 17 czerwca 2011 r. z ubezpieczenia mienia, z którego mógł skutecznie dochodzić zaspokojenia.

Ustaliwszy, iż powód w niniejszym postępowaniu skuteczne dochodzi likwidacji szkody z ubezpieczenia mienia Sąd, na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, doszedł do przekonania, iż z uwagi na fakt, iż poziom zużycia mienia wynosił 40%, a zatem nie przekraczał wskazanego w polisie progu 50%, odszkodowanie wypłacone być winno nie według wartości rzeczywistej, a według wartości odtworzeniowej, tj. bez dokonywania korekt wynikających z zużycia technicznego mienia.

Wartość szkody doznanej przez powoda bez zastosowania korekt z tytułu zużycia, a więc wartość odtworzeniową, Sąd ustalił w oparciu o opinię biegłego sądowego z zakresu budownictwa J. K. na kwotę 7.772 zł brutto. Uwzględniając kwotę odszkodowania wypłaconą w toku postępowania likwidacyjnego, a mającą na celu częściowe przywrócenie stanu odtworzeniowego lokalu w kwocie 3.465,57 zł, Sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 4.306,43 zł, w pozostałym zaś zakresie oddalił powództwo.

Zgodnie z ogólną zasadą prawa cywilnego dłużnik popada w opóźnienie wówczas, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, w którym stało się ono wymagalne. Termin wymagalności świadczeń przysługujących od ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia określa art. 817 § 1 k.c. wskazując, iż jest to termin 30 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczyciela zawiadomienia o wypadku. W przypadku, gdy wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, jest to termin 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności (art. 817 § 2 k.c.). Ciężar wykazania istnienia okoliczności z art. 817 § 2 k.c. oraz ich zasięgu obciąża ubezpieczyciela (art. 6 k.c.).

Przed wszczęciem postępowania w niniejszej sprawie powód otrzymał świadczenie od pozwanego z tytułu likwidacji szkody z ubezpieczenia OC. W postępowaniu likwidacyjnym poszkodowanym był jednak najemca EL – ART. Sp. z o.o., zaś powód był jedynie uprawnionym do odbioru odszkodowania. Powód przed wszczęciem postępowania sądowego nie prowadził postępowania likwidacyjnego we własnym imieniu z ubezpieczenia mienia, a zatem uznać należy, iż wezwanie pozwanego do spełnienia świadczenia nastąpiło dopiero z dniem doręczenia mu odpisu pozwu. Uwzględniając 30 – dniowy termin wynikający z art. 817 § 1 k.c. roszczenie powoda stało się wymagalne dnia 16 stycznia 2014 r. Pozwany nie wykazał bowiem, aby ustalenie okoliczności koniecznych do ustalenia jego odpowiedzialności wymagało przekroczenia wskazanego 30 – dniowego terminu.

O kosztach postępowania Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 100 k.p.c., tj. zgodnie z zasadą ich stosunkowego rozdzielenia. W niniejszej sprawie wartość przedmiotu sporu wynosiła 17.062,42 zł. Z powyższej kwoty na rzecz powoda od pozwanego została zasądzona została kwota 4.306,43 zł, stanowiąca 25% wartości przedmiotu sporu. Zgodnie z zasadą stosunkowego rozdzielenia kosztów procesu strony powinny ponieść jego koszty w takim stopniu, w jakim przegrały sprawę, a zatem powód w 75%, zaś pozwany w 25 %. Do kosztów postępowania poniesionych przez powoda należy opłata sądowa od pozwu w kwocie 854 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł, koszty wynagrodzenia biegłego w kwocie 636,23 zł (k. 83 i 115) oraz koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu w kwocie 2.400 zł (ustalone w oparciu o § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 490). Do kosztów postępowania poniesionych przez pozwanego należą: opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł, wynagrodzenie biegłego w kwocie 200 zł (k. 115) oraz koszty zastępstwa procesowego w sprawie w kwocie 2.400 zł (ustalone jw). Łącznie koszty postępowania poniesione przez obie strony to 6.524,23 zł. Pozwany przegrał sprawę w 25% i wobec tego winien ponieść koszty postępowania w wysokości 1.631,06 zł (25% x 6.524,23 zł). Poniesione przez pozwanego koszty stanowią kwotę 2.617 zł, wobec czego zasadnym było zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kwoty 985,94 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt 3 sentencji wyroku).

Na podstawie art. 83 ust. 2 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2014.1025 z dnia 2014.08.01) w zw. z art. 100 k.p.c. Sąd nakazał ściągnąć od powoda kwotę 274,07 zł (75% x 365,43 zł) oraz od pozwanego kwotę 91,36 zł (25% x 365,43 zł) tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów sądowych, które zostały tymczasowo wyłożone przez Skarb Państwa, a które winny zostać poniesione przez strony.

Na podstawie art. 84 ust. 2 w zw. z art. 80 ust. 1 k.p.c. Sąd nakazał zwrócić powodowi kwotę 163,77 zł tytułem niewykorzystanych zaliczek na poczet wynagrodzenia biegłego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.