Sobota 21 lipca 2018 Wydanie nr 3799
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łomży z 2015-03-18
Data orzeczenia:
18 marca 2015
Data publikacji:
10 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
18 marca 2015
Sygnatura:
I Ca 44/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łomży
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Włodzimierz Wójcicki
Protokolant:
Iwona Wiśniewska
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I Ca 44/15 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:

Włodzimierz Wójcicki

Protokolant:

Iwona Wiśniewska

po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2015 r. w Łomży

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) w K.

przeciwko H. L.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej H. L.

od wyroku Sądu Rejonowego w Łomży

z dnia 3 grudnia 2014r. sygn. akt I C 1583/13 upr.

I.  zmienia zaskarżony wyrok i powództwo oddala;

II.  zasądza od powoda (...)w K. na rzecz pozwanej H. L. kwotę 30 zł tytułem zwrotu kosztów procesu za instancję odwoławczą.

Sygnatura akt I Ca 44/15

UZASADNIENIE

Powód (...)w K. wniósł o zasądzenie od pozwanej H. L. kwoty 695,58 zł z ustawowymi odsetkami za okres od 28 maja 2013 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z 26 września 2013 r. sygn. akt VI Nc-e 1279927/13 nakazał pozwanej aby zapłaciła powodowi żądaną kwotę w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty.

Pozwana H. L. wniosła sprzeciw od powyższego nakazu zapłaty, wnosząc o oddalenie powództwa.

Wyrokiem z 3 grudnia 2014 r. wydanym w sprawie sygn. akt I C 1583/13 Sąd Rejonowy w Łomży uwzględnił powództwo w całości i orzekł o kosztach postępowania.

Sąd ten ustalił, że 7 maja 2010 r. pomiędzy (...)w W. a pozwaną H. L. doszło do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr (...). Z tytułu świadczonych usług (...) o.o. w W. wystawiła pozwanej faktury VAT nr: (...) z 12 czerwca 2011 r. na kwotę 69,57 zł, (...) z 12 lipca 2011 r. na kwotę 69,57 zł, (...) z 12 sierpnia 2011 r. na kwotę 69,57 zł, których pozwana nie opłaciła. Pozwana drogą mailową zgłosiła do(...) w W. reklamację na usługi telekomunikacyjne wskazując, że podczas próby wykonywania połączeń głosowych wyświetla się komunikat „błąd połączenia”, zdarza się, że w ciągu dnia nie może wykonać żadnego połączenia, znajomi również zgłaszają, że nie mogą się do niej dodzwonić. W dniu 22 listopada 2010 r. i 8 lutego 2011 r. wpłynęła do (...)w W. reklamacja pozwanej na jakość świadczonych usług telekomunikacyjnych. P4 Sp. z o.o. w W. pismem z 3 marca 2011 r. poinformowało pozwaną, że nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. W miejscu zamieszkania pozwanej znajduje się pełny zasięg sieci P. i usługa powinna działać prawidłowo, nieprawidłowości być może leżą po stronie karty SIM, którą pozwana używa do telefonu. Jednocześnie pouczono pozwaną aby udała się do najbliższego punktu sprzedaży sieci P. w celu weryfikacji problemu i sprawdzenia czy karta Sim i telefon nie są uszkodzone.

Umową sprzedaży wierzytelności z 28 marca 2013 r. powód nabył od(...). w W. wierzytelność pieniężną przysługującą wobec pozwanej z tytułu powyższej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i pismem z 14 maja 2013 r. wezwał pozwaną do zapłaty kwoty 692,70 zł w terminie do 24 maja 2013 r.

Mając powyższe ustalenia na uwadze Sąd Rejonowy uznał, że powództwo jest zasadne. Zgodnie z § 5 regulaminu świadczenia Usług (...) przez zawarcie umowy operator zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z umową i regulaminem, a abonent zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za wykonane usługi i przestrzegania postanowień regulaminu i umowy. Z zeznań świadka B. M. wynikało, że pozwana miała problemy z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych, ale nie wynikało, aby wina leżała po stronie operatora sieci P.. Pozwana nie wykazała, że stosownie do pouczenia udała się do punktu sprzedaży sieci P. w celu sprawdzenia czy karta Sim i telefon były sprawne. Tym samym w ocenie Sądu nie udowodniła, że nie mogła korzystać z usługi z winy operatora.

O kosztach procesu rozstrzygnięto na podstawie art. 98 kpc oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349).

Apelację od powyższego orzeczenia wniosła pozwana H. L. podtrzymując w niej stanowisko zaprezentowane przed Sądem Rejonowym.

Wskazując na powyższe wniosła o oddalenie powództwa w całości.

W odpowiedzi na apelację powód (...)w K. wniósł o:

1. oddalenie apelacji w całości,

2. zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wraz ze zwrotem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, za postępowanie apelacyjne.

Sąd Okręgowy w Łomży zważył co następuje:

Apelacja okazała się być zasadną, skutkując zmianą zaskarżonego wyroku i oddaleniem powództwa.

Z uwagi na fakt, że niniejsza sprawa rozpoznawana jest w trybie uproszczonym, a w sprawie przed Sądem II instancji nie przeprowadzano postępowania dowodowego, w myśl art. 505 13 § 2 kpc niniejsze uzasadnienie zawiera jedynie wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

Zgodnie z art. 471 kc dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jednocześnie na gruncie niniejszej sprawy zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych określone zostały w Regulaminie świadczenia Usług (...) przez (...) dla Abonentów. Zgodnie natomiast z § 9 Regulaminu operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, winy abonenta lub nieprzestrzegania przez abonenta przepisów Regulaminu, umowy albo wymagań związanych z ofertami promocyjnymi.

Mając na uwadze powyższe, kluczowe dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy było ustalenie, czy operator w okresach, za które wystawiono faktury wskazane w pozwie świadczył na rzecz pozwanej usługę w sposób prawidłowy, czy też nie. W ocenie Sądu Okręgowego pozwana w toku postępowania wykazała, że pozwany świadczył usługę telekomunikacyjną w przedmiotowym okresie w sposób wadliwy. Świadczą o tym przede wszystkim reklamacje kierowane przez pozwaną do operatora, jak też zeznania świadka. W związku z tym powinien ponieść odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usługi - zgodnie z cytowanym wyżej § 9 Regulaminu. Nie wykazana bowiem została wina abonenta w nienależytym wykonaniu usługi, w sytuacji gdy ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 kc) zwłaszcza, gdy zastępowana jest przez radcę prawnego.

Przeciwne rozstrzygnięcie generowałoby sytuację, w której konsument nie byłby w żaden sposób chroniony przed nieprawidłowym wywiązywaniem się operatora z ciążącego na nim obowiązku dostarczania usługi zgodnie z umową, w tym do dostarczania jej odpowiedniej jakości. W ocenie Sądu Okręgowego niezapewnienie pozwanej odpowiednich parametrów umożliwiających bezproblemowe wykonywanie połączeń stanowiło przejaw nienależytego wykonania umowy. Nie można bowiem stać na stanowisku, że skoro w miejscu zamieszkania pozwanej istniał odpowiedni zasięg, to usługa była świadczona prawidłowo. Umowa podpisana została przez dwie strony i obie powinny sumiennie się z niej wywiązać, gdy zaś jedna ze stron nie wywiązuje się z umowy, druga strona ma prawo zaniechać regulowania należnych opłat.

Z tych względów Sąd zmienił zaskarżony wyrok i powództwo oddalił na mocy art. 386 § 1 kpc.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 2 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.